OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU – MODERNIZACIJA- ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PREKO

Autor:Općina Preko

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU – MODERNIZACIJA- ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PREKO

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
KLASA: 406-09/17-01/01
URBROJ: 2198/13-3-17-1
Preko, 15. ožujka 2017. godine

ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE- MODERNIZACIJA- ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PREKO

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte opcina-preko@zd.t-com.hr zaključno do 21. ožujka 2017. godine.
Nastavno na navedeno, upućuju se gospodarski subjekti posebnu pozornost obratiti na ESPD obrazac, te upute za popunjavanje istog.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te ga objaviti na službenoj mrežnoj stranici.

Općinski načelnik
Karlo Novoselić, v.r.

 

DOKUMENTACIJA:

obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

troškovnik- modernizacija

dokumentacija modernizacija-asfaltiranje 2017- nacrt