Proračun 2019.

PRORAČUN OPĆINE PREKO ZA 2019.

Odluka o proračunu Općine Preko za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN

Naslovna strana

Račun prihoda

Račun rashoda

Račun rashoda – prošireni

Račun zaduživanja


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

ODLUKA O PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2019.-2021.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PREKO ZA RAZDOBLJE 2019-2021


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Naslovna

Prihodi

Prihodi po izvorima financiranja

Rashodi

Rashodi po izvorima financiranja

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija – rashodi

Posebni

Račun financiranja

Plan razvojnih programa – polugodišnji 2019.


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019. GODINU

Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu

Bilješke uz  godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu


I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PREKO ZA 2019. GODINU

Odluka(docx)

Naslovna

Račun prihoda

Račun rashoda

Posebni

Račun zaduživanja

Obrazloženje (docx)

Plan razvojnih programa Općine Preko za razdoblje od 2019. do 2021. godine


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PREKO  ZA 2019. GODINU

Naslovna (xls)

Račun prihoda (xls)

Račun rashoda (xls)

Račun zaduživanja/financiranja (xls)

Sredstva iz prethodnih godina (xls)

Obrazloženje (docx)

Posebni dio (xls)

Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji (xls)

Proračun prema organizacijskoj klasifikaciji (xls)

Proračun prema ekonomskoj klasifikaciji (xls)

Izvori financiranja – prihodi (xls)

Izvori financiranja – rashodi (xls)

Godišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2019.g. (xlsx)

Skip to content