Proračun 2019.

PRORAČUN OPĆINE PREKO ZA 2019.

Odluka o proračunu Općine Preko za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN

Naslovna strana

Račun prihoda

Račun rashoda

Račun rashoda – prošireni

Račun zaduživanja


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

ODLUKA O PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2019.-2021.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PREKO ZA RAZDOBLJE 2019-2021


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Naslovna

Prihodi

Prihodi po izvorima financiranja

Rashodi

Rashodi po izvorima financiranja

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija – rashodi

Posebni

Račun financiranja

Plan razvojnih programa – polugodišnji 2019.


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019. GODINU

Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu

Bilješke uz  godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu


I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PREKO ZA 2019. GODINU

Odluka(docx)

Naslovna

Račun prihoda

Račun rashoda

Posebni

Račun zaduživanja

Obrazloženje (docx)

Plan razvojnih programa Općine Preko za razdoblje od 2019. do 2021. godine