Proračun 2021.

 


 

PRORAČUN OPĆINE PREKO ZA 2021.

Proračun Općine Preko za 2021.godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Naslovna

Račun prihoda

Račun rashoda

Sredstva iz prethodnih godina

Posebni dio

Račun zaduživanja/financiranja

Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvori financiranja – prihodi

Izvori financiranja – rashodi

Obrazloženje

Plan razvojnih programa

Odluka o proračunu Općine Preko za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Odluka o planu razvojnih programa za razdoblje 2021.-2023.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Preko za 2021.g.

Program javnih potreba u športu na području Općine Preko za 2021.g

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko za 2021.g

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Preko za 2021.g

Odluka o izvršavanju proračuna za 2021.g.

Odluka o sukcesivnom trošenju planiranog viška u proračunu Općine Preko iz prethodnog razdoblja

Program građenja  komunalne infrastrukture na području Općine Preko za 2021.g


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Preko  za 2020.godinu

Naslovna

Račun prihoda

Račun rashoda

Izvori financiranja – prihodi

Izvori financiranja – rashodi

Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun zaduživanja/financiranja

Sredstva iz prethodnih godina

Proračun prema ekonomskoj klasifikaciji

Proračun prema organizacijskoj klasifikaciji

Posebni dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2020.g.

Obrazloženje


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Preko za 2021. godinu

Naslovna

Račun prihoda

Račun rashoda

Izvori financiranja – prihodi

Izvori financiranja – rashodi

Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun zaduživanja/financiranja

Sredstva iz prethodnih godina

Proračun prema ekonomskoj klasifikaciji

Proračun prema organizacijskoj klasifikaciji

Posebni dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2021.g.

Obrazloženje


Izmjene i dopune Proračuna Općine Preko za 2021.godinu

Naslovna

Račun prihoda

Račun rashoda

Izvori financiranja – prihodi

Izvori financiranja – rashodi

Sredstva iz prethodnih godina

Račun zaduživanja / financiranja

Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji

Proračun prema organizacijskoj klasifikaciji

Posebni dio

Plan razvojnih programa (list izmjene 2021)

Obrazloženje

 

Skip to content