Proračun 2021.PRORAČUN OPĆINE PREKO ZA 2021.

Proračun Općine Preko za 2021.godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Naslovna

Račun prihoda

Račun rashoda

Sredstva iz prethodnih godina

Posebni dio

Račun zaduživanja/financiranja

Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvori financiranja – prihodi

Izvori financiranja – rashodi

Obrazloženje

Plan razvojnih programa

Odluka o proračunu Općine Preko za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Odluka o planu razvojnih programa za razdoblje 2021.-2023.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Preko za 2021.g.

Program javnih potreba u športu na području Općine Preko za 2021.g

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko za 2021.g

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Preko za 2021.g

Odluka o izvršavanju proračuna za 2021.g.

Odluka o sukcesivnom trošenju planiranog viška u proračunu Općine Preko iz prethodnog razdoblja

Program građenja  komunalne infrastrukture na području Općine Preko za 2021.g


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Preko  za 2020.godinu

Naslovna

Račun prihoda

Račun rashoda

Izvori financiranja – prihodi

Izvori financiranja – rashodi

Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun zaduživanja/financiranja

Sredstva iz prethodnih godina

Proračun prema ekonomskoj klasifikaciji

Proračun prema organizacijskoj klasifikaciji

Posebni dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2020.g.

Obrazloženje


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Preko za 2021. godinu

Naslovna

Račun prihoda

Račun rashoda

Izvori financiranja – prihodi

Izvori financiranja – rashodi

Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun zaduživanja/financiranja

Sredstva iz prethodnih godina

Proračun prema ekonomskoj klasifikaciji

Proračun prema organizacijskoj klasifikaciji

Posebni dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2021.g.

Obrazloženje


Izmjene i dopune Proračuna Općine Preko za 2021.godinu

Naslovna

Račun prihoda

Račun rashoda

Izvori financiranja – prihodi

Izvori financiranja – rashodi

Sredstva iz prethodnih godina

Račun zaduživanja / financiranja

Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji

Proračun prema organizacijskoj klasifikaciji

Posebni dio

Plan razvojnih programa (list izmjene 2021)

Obrazloženje


Godišnji financijski izvještaji za 2021.godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2021.godinu

Bilješke uz Godišnje financijske izvještaje za 2021.godinu

Skip to content