Proračun 2018.

Odluka o Proračunu Općine Preko za 2018. godinu i projekcijama proračuna za 2019. i 2020. godinu

Obrazloženje uz Proračun Općine Preko za razdoblje 2018.-2020. godine

Račun prihoda i rashoda

Račun prihoda

Račun rashoda

Rashodi po proračunskim klasifikacijama za 2018. godinu

Račun zaduživanja


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Odluka o planu razvojnih programa za razdoblje 2018-2020

Plan razvojnih programa Općine Preko za razdoblje 2018.-2020. godine


I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PREKO ZA 2018.

Odluka o I. izmjeni i dopuni proračuna Općine Preko za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Izmjena i dopuna proračuna Općine Preko za 2018. godinu

Račun prihoda i rashoda

Račun prihoda

Račun rashoda

Rashodi po proračunskim klasifikacijama za 2018. godinu

Račun zaduživanja


IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu razvojnih programa za razdoblje 2018. – 2020.

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Preko za razdoblje 2018. – 2020.


II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PREKO ZA 2018.

Odluka o II. izmjeni i dopuni proračuna Općine Preko za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Naslovna strana

Račun prihoda

Račun rashoda

Račun rashoda – prošireni

Račun zaduživanja


II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu razvojnih programa za razdoblje 2018. – 2020.

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Preko za razdoblje 2018. – 2020.


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 2018.

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.g

Naslovna strana

Prihodi

Rashodi

Rashodi – programska

Rashodi – funkcijska

Račun financiranja

Posebn dio


Godišnji financijski izvještaj za 2018.

Obrasci financijskih izvještaja v 5.0.6.(.xls)

Bilješke 2018.

Skip to content