Proračun 2016.

Proračun Općine Preko za 2016. godinu po stavkama:

ODLUKA O PRORAČUNU OPĆINE PREKO 2016.

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN 2016

PRORAČUN 2016. – RASHODI POSEBNI DIO

PRORAČUN 2016. – RAČUN PRIHODA

PRORAČUN 2016. – RAČUN RASHODA

PRORAČUN – Račun financiranja 2016.


PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Preko 2016-2018


POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU:

Odluka o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2016. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2016


IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU:

IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2016. – OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOG REBALANSA

USVOJENI REBALANS PRORAČUNA

odluka o izmjeni i dopuni proračuna za 2016. g

Rashodi-rebalans 2016

Prihodi-rebalans 2016

Račun financiranja – rebalans 2016


IZVJEŠTAJ I IZVRŠENJU PRORAČUNA

Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Preko za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Preko za 2016. godinu

Račun prihoda

Račun rashoda

Rashodi po proračunskim klasifikacijama za 2016. godinu

Račun zaduživanja

Izvršenje plana razvojnih programa Općine Preko za 2016. godinu