Proračun 2022.


PRORAČUN OPĆINE PREKO ZA 2022.


Prijedlog proračuna Općine Preko za 2022.godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Naslovna
Račun prihoda
Račun rashoda
Izvori financiranja – prihodi
Izvori financiranja – rashodi
Sredstva iz prethodnih godina
Račun zaduživanja/financiranja
Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji
Proračun prema organizacijskoj klasifikaciji
Posebni dio


Proračun Općine Preko za 2022.godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Naslovna
Račun prihoda
Račun rashoda
Izvori financiranja – prihodi
Izvori financiranja – rashodi
Sredstva iz prethodnih godina
Račun zaduživanja/financiranja
Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji
Proračun prema organizacijskoj klasifikaciji
Posebni dio
Tablica
Obrazloženje


Financijski izvještaj za 2022. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2022
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2022.
Potvrda o učitanom financijskom izvještaju za 2022.
Ovjerena referentna stranica
Godišnji konsolidirani financijski izvještaj za 2022.
Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2022.
Potvrda o učitanom konsolidiranom financijskom izvještaju za 2022.
Ovjerena referentna stranica konsolidiranog financijskog izvještaja

Skip to content