Legalizacija

Na sjednici Sabora Republike Hrvatske 13. srpnja 2012. godine donesen je novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljen u Narodnim novinama broj 86/12 ( u nastavku: Zakon) kojim je stari Zakon (Narodne novine broj 90/11.) donesen tijekom 2011. godine stavljen van snage. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. kolovoza 2012. godine donijela podzakonski akt Uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koja je objavljena u Narodnim novinama broj 98/12. ( u nastavku: Uredba). Sukladno navedenom Zakonu i Uredbi provodi se legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada.

Građevina se smatra legalnom bez obzira ima li akt za gradnju ili nema ako je sagrađena do 15. veljače 1968. što se utvrđuje na način i u postupku određenim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07., 38/09., 05/11., 90/11. I 50/12.). Sve što je građeno, dograđivano, nadograđivano ili rekonstruirano nakon tog datuma, da bi se smatralo legalnim mora imati odobrenje za gradnju, bilo da se to odobrenje naziva građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, lokacijska dozvola, potvrda na glavni projekt ili nekako drugačije. Osim što postoji odobrenje za gradnju, građevina treba biti izgrađena u skladu s odobrenjem, u smislu obujma građevine, odobrenih gabarita građevine, otvora na njoj, na udaljenosti od međe i dr. Zgrada nelegalna u cijelosti ili dijelom, koja ispunjava uvjete za legalizaciju, može se legalizirati temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

ŠTO SE DOBIVA LEGALIZACIJOM

Samo legalne građevine mogu se priključiti na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, elektroenergetsku mrežu itd. Obavljanje gospodarskih djelatnosti bilo u ugostiteljstvu, trgovini, turizmu itd. moguće je samo u legalnim građevinama. Dokaz legalnosti gradnje građevine jedan je od nužnih uvjeta za prijavu za sredstva iz Europskih fondova. Etažiranje radi prodaje, podjele imovine, iznajmljivanja, poklanjanja itd. može se provesti samo za legalne građevine. To su samo neki od razloga koji dokazuju da legalna građevina više vrijedi.

KOJE GRAĐEVINE SE MOGU LEGALIZIRATI

Legalizirati se mogu samo nezakonito izgrađene zgrade. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje. Pod uvjetima i u postupku propisanom Zakonom ozakonjuje se nezakonito izgrađena zgrada koja je izgrađena u skladu s prostornim planom koji je važio na dan stupanja na snagu Zakona, odnosno na dan podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju ili na dan donošenja rješenja o izvedenom stanju ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva te nezakonito izgrađena zgrada koja je izgrađena protivno tom planu, ako njezino ozakonjenje nije isključeno člankom 6. Zakona.

Na nezakonito izgrađenoj zgradi može se, protivno prostornom planu, ozakoniti najviše dvije etaže od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije određen veći broj etaža.

POSTUPAK LEGALIZACIJE

Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Zahtjev se predaje u upravni odjel nadležan za izdavanje akata za gradnju na području na kojem se nalazi zgrada, a to je za područje Općine Preko – Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Brne Krnarutića 8, 23000 Zadar. Zahtjevu je potrebno priložiti određenu dokumentaciju ovisno o kategoriji u koju zgrada pripada. Naime, Zakonom sve su zgrade razvrstane u 4 kategorije prema složenosti i veličini. Pod građevinskom (bruto) površinom nezakonito izgrađene zgrade u smislu Zakona u svrhu razvrstavanja zgrade u određenu kategoriju kao zahtjevne zgrade, manje zahtjevne zgrade, jednostavne zgrade odnosno pomoćne zgrade, podrazumijeva se građevinska (bruto) površina jedne zgrade, bez obzira na broj nezakonito izgrađenih ili drugih zgrada izgrađenih na istoj katastarskoj čestici i bez obzira na broj nezakonito izgrađenih zgrada za koje se donosi rješenje izvedenom stanju. U građevinsku (bruto) površinu nezakonito izgrađene zgrade uračunava se i građevinska (bruto) površina zakonito izgrađenog dijela zgrade ako takav postoji. Tako npr. obiteljska kuća površine 100 m2 s nelegalnom dogradnjom od 50m2 ubraja se u skupinu do 400 m2 jer se zbraja i legalni i nelegalni dio zgrade. Prva stanica u prikupljanju dokumentacije treba biti Katastar. Ako je zgrada ucrtana u katastarski plan onakva kakva je izgrađena, nije potrebno tražiti geodetsku snimku. Katastarski plan odnosno geodetska snimka podloga su za izradu ostale dokumentacije.

ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU

Zahtjev za legalizaciju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti. Iznimno zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu Zakona mogao se podnijeti najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti. Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnesen nakon 30. lipnja 2013. godine, odnosno 31. prosinca 2012. godine odbacuje se rješenjem.

Dokumente za legalizaciju preuzmite na sljedećoj poveznici

Kontakt osoba za informiranje o postupku legalizacije u Općini Preko:

Valentin Bakota, tel: 023/286-445, E-mail: valentin.bakota@preko.hr

Skip to content