Porez na nekretnine

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PREKO

Jedinstveni Upravni odjel

Preko, 30. lipnja 2017. godine

 

-Svima-

 

PREDMET: Porez na nekretnine

 

Poštovani,

Zakonom o lokalnim porezima ( Narodne novine 115/16 ) koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2017.godine, propisano je da se od 01.siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu. Na temelju članka 33. Zakona o lokalnim porezima, porez na nekretnine obračunavati će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine ( prostora koji je oporeziv ), sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđivati će se množenjem vrijednosti boda (B) koeficijenta zone ( Kz ), koeficijenta namjene ( Kn ), koeficijenta stanja  ( Ks ) i koeficijenta dobi  ( Kd ).

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta, što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone, kod poreza na nekretnine uvedena još dva kriterija, i to koeficijent stanja ( Ks) i koeficijent dobi ( Kd ).

Budući da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, potrebno je popuniti:

Obrazac :

Podaci o poreznom obvezniku – koji se nalazi u privitku ovog dopisa.

Napominjemo da je za svaku nekretninu potrebno ispuniti posebnu prijavu, ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena, prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se koristi za određenu namjenu.

Na temelju čl.59.Zakona, porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti sve ili dio podataka koji se traže, ako njima ne raspolaže, odnosno, ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave i evidencija javnih tijela.

Ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave s najvišim koeficijentom za stanje i dob nekretnine.

Popunjeni obrazac možete dostaviti osobno, ili putem pošte najkasnije do 30. rujna 2017. godine,  na slijedeću adresu:

 

Republika Hrvatska

Zadarska županija

Općina Preko

Trg hrvatske nezavisnosti 1

23 273 Preko

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 023/286-226 i 023/286-445.

S poštovanjem

Jedinstveni upravni odjel

Općine Preko

 

OBRAZAC MOŽETE PREUZETI NA POVEZNICI NIŽE:

OBRAZAC: Podaci o poreznom obvezniku

Skip to content