Prethodno savjetovanje – pružanje usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
KLASA: 363-01/17-01/66
URBROJ: 2198/13-3-17-1
Preko, 31. srpnja 2017. godine

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

PREDMET: OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE – PRUŽANJE ENERGETSKE USLUGE U UŠTEDI ELEKTRIČNE ENERGIJE U JAVNOJ RASVJETI OPĆINE PREKO

 

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte opcina-preko@zd.t-com.hr zaključno do 05. kolovoza 2017. godine. Nastavno na navedeno, upućuju se gospodarski subjekti posebnu pozornost obratiti na ESPD obrazac, te upute za popunjavanje istog.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te ga objaviti na internetskim stranicama.

 

Općinski načelnik

Jure Brižić v.r.

 

DOKUMENTACIJA:

Ogledni terminski plan provođenja Ugovora

Prilog-ESPD-obrazac

Tablica specifikacija cestovne svjetiljke

Tablica Zadanog zahvata Troškovnik

Troškovnik

UPUTE PONUDITELJIMA – PREKO

Skip to content