Obavijest uz natječaj za radno mjesto- Viši savjetnik za proračun i financije u Općini Preko

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

NATJEČAJ I PODACI VEZANI UZ NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO VIŠI SAVJETNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE
U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELUOPĆINE PREKO

U Narodnim novinama broj 33/13 , dana 20.03.2013. objavljen je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Preko, na radno mjesto viši savjetnik za proračun i financije na neodređeno vrijeme ( 1 izvršitelj, m/ž).

Tekst oglasa dostupan je i naveden ispod ove objave.

Od dana objave počinje teći rok za prijavu te je rok za podnošenje prijava na

natječaj 28.03.2013. godine.

Opis poslova radnog mjesta viši savjetnik za financije i računovodstvo:

-u suradnji sa načelnikom i pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela izrađuje nacrt prijedloga proračuna izmjena i dopuna proračuna za tekuću proračunsku godinu i projekciju za slijedeće dvije godine te svih popratnih nacrta prijedloga akata koji idu uz izradu proračuna i projekcije za slijedeće dvije godine, izrađuje nacrt prijedloga godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, prati i kontrolira naplatu javnih prihoda i primitaka, izvršavanje rashoda i izdataka, brine o isplatama s pozicije Općinskog vijeća, Ureda načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela, priprema podatke za Državnu reviziju te obrasce za Ministarstvo financija, izrađuje financijska izvješća (tromjesečna, polugodišnja, devetomjesečna i godišnja) u skladu s važećim zakonskim propisima, izrađuje konsolidirana financijska izvješća (tromjesečna, polugodišnja, devetomjesečna i godišnja) u skladu s važećim zakonskim propisima, prati i kontrolira prihode iz potpora izravnanje te njihovo namjensko trošenje, nadzire korištenje kreditnih sredstava s osnove jamstva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prati i analizira ostvarivanje prihoda i primitaka i izvršavanje rashoda i izdataka proračuna, obavlja knjigovodstvene poslove proračuna i financijskog knjigovodstva (dnevno preuzimanje pomoćnih knjiga – blagajne, knjige ulaznih računa, izvoda banke, prepoznavanje prihoda, rashoda i izdataka, usklađenje pomoćnih evidencija sa glavnom knjigom), obavlja knjigovodstvene poslove za proračunske korisnike (dnevno preuzimanje pomoćnih knjiga – blagajne, knjige ulaznih računa, izvoda banke, prepoznavanje prihoda, rashoda i izdataka, usklađenje pomoćnih evidencija sa glavnom knjigom), odlaže financijske dokumente u registratore i arhivira ih, obavlja obradu i unos podataka za obračun plaće, obavlja obradu i unos podataka za obračun naknade i ugovora o djelu, vodi pomoćnu knjigu – blagajnu, vodi pomoćnu knjigu – nefinancijske imovine, priprema i organizira sve potrebne radnje za popis imovine, usklađuje stanje imovine sa stanjem u knjigovodstvu glavne knjige, radi na izradi propisanih mjesečnih i godišnjih evidencija o plaćama i naknadama u skladu sa zakonskim propisima, vodi pomoćne knjige ulaznih i izlaznih računa, likvidira i kontrolira svu ulaznu financijsku dokumentaciju, kao i sve naloge za isplatu sa jedinstvenog računa Općine Preko obavlja sve ostale poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Preko.

Osnovna bruto plaća:

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,82 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 5.108,84 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i

sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web-stranici Općine Preko (www.opcina.preko.hr) i na oglasnoj ploči Općine Preko najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Područje testiranja:

– Lokalna i područna (regionalna) samouprava,

– Računovodsvo i knjigovodstvo proračuna.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,

60/01,109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12),

2. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08),

3. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine”

broj 32/11),

4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj

114/10. I 31/11).

Pravila testiranja

1. Nakon identifikacije kandidata, kandidatima će biti podijeljena pismena pitanja za provjeru

znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su se kandidati prijavili.

2. Za provjeru znanja i sposobnosti testiranjem, dodjeljuje se ukupno 10 bodova.

3. Smatra se da je kandidat položio test ako je od provjere navedene u točki 2. postigao

najmanje 50% ukupnog broja bodova.

Intervju

Intervju (razgovor) se provodi samo s onim kandidatima koji su ostvarili 50% i više broja bodova.

Povjerenstvo za provedbu oglasa kroz razgovor utvrđuje interese, ciljeve i motivaciju za rad.

Kandidat može na intervjuu ostvariti 1 do 10 bodova.

Ukupan broj bodova koji kandidat može postići je testiranjem i intervjuom je 20.

Nakon provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti za obavljanje poslova, Povjerenstvo

utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova , te dostavlja pročelnici

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Preko listu kandidata i Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu oglasa.

Izabrani kandidat po obavijesti o izboru dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, a prije donošenja Rješenja o prijamu.

Rješenje o prijamu dostavlja se svim kandidatima koji su se prijavili na oglas.

KLASA: 112-02/13-01/01

URBROJ: 2198/13-13-1 od 20.03.2013.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Preko raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

– viši savjetnik za proračun i financije u Općinu Preko – Jedinstveni upravni odjel –

Odsjek za proračun i financije (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 3 mjeseca.

Stručni uvjeti:

– magistar ili stručni specijalist ekonomije,

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na računalu.

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu. Kandidati mogu pristupiti polaganju državnog stručnog ispita nakon položenog ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara.

Osoba koja posjeduje viši stupanj obrazovanja od stupnja obrazovanja propisanog natječajem može ravnopravno sudjelovati u natječaju pod uvjetom da dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih natječajem.

Opis poslova radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na oglasnim pločama Općine Preko i web-stranici Općine Preko (www.opcina.preko.hr).

Na web-stranici i oglasnim pločama Općine Preko objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji će biti pozvani na pisano testiranje (najmanje pet dana prije održavanja provjere).

Na istoj web-stranici i oglasnim pločama objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju (oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju).

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pisanim putem.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),

– preslik radne knjižice (uključujući stranice s radnim stažem),

– dokaz o položenome državnome stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja),

– potvrdu ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje i slično) o radnom iskustvu ostvarenom na

poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje 1 godine,

– uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne

starije od 3 mjeseca),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po obavijesti o izboru, a

prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Preko na adresu Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

OPĆINA PREKO

Skip to content