Obavijest i upute o natječaju vježbenik/ca- upravni referent- komunalni redar

EDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

NATJEČAJ

I

PODACI VEZANI UZ NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO VJEŽBENIK/CA- UPRAVNI REFERENT- KOMUNALNI REDAR U JEDINSTVENOM UPRAVNOM

ODJELU OPĆINE PREKO

U Narodnim novinama broj 121/14 od 15. listopada 2014. godine i web stranici Općine Preko, 15.10.2014. objavljen je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Preko, vježbenik/ca na radno mjesto referent – komunalni redar na određeno vrijeme 12 mjeseci ( 1 izvršitelj, m/ž).

Tekst natječaja dostupan je i naveden ispod ove objave.

Od dana objave počinje teći rok za prijavu te je rok za podnošenje prijava na

natječaj 23.10.2014. godine.

Opis poslova radnog mjesta referent- komunalni redar za koje se vježbenik/ ca osposobljava :

– vodi evidenciju o komunalnim objektima i izgradnji na kom. infrastrukturi i sl., obavlja pripremne radove za izgradnju komunalne infrastrukture, obilazi područje Općine Preko u svrhu nadzora održavanja komunalnog reda, vrši dojavu i kontrolu otklanjanja kvarova na objektima komunalne infrastrukture, vrši evidenciju troškova i kontrolu radova održavanja javne rasvjete, nadzire provođenje odluke iz domene komunalnog gospodarstva, vrši evidenciju korištenja poslovnog prostora po namjenama i zonama, vrši naplatu mandatne globe, prikuplja potrebne podatke na terenu za naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa, održava ispravnost upravne zgrade Općine Preko, vrši sitne popravke, poduzima mjere osiguranja protupožarne zaštite i zaštite na radu, po ovlaštenju načelnika preuzima pošiljke adresirane na Općinu Preko u poštanskom uredu te po potrebi raznosi poštu, izrađuje izvješća i predlaže poduzimanje mjera iz područja infrastrukture vodnog gospodarstva, prati i analizira stanje u području komunalnog gospodarstva te gospodarenja otpadom, obavlja sve ostale poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Osnovna bruto plaća:

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta za koje će se vježbenik/ca osposobljavati je 1,14 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 5.108,84 kuna bruto. Vježbenik / ca ima pravo na 85% plaće utvrđenu kao rezultat koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i

sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web-stranici Općine Preko (www.opcina.preko.hr) i na oglasnoj ploči Općine Preko najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Područje testiranja:

– Lokalna i područna (regionalna) samouprava,

– Komunalno gospodarstvo, gradnja i prostorno uređenje

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,

60/01,109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12 i 19/13 ),

2. Zakon o Općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 ),

3. Zakon o prostornom uređenju (”Narodne novine”, br. 153/13)

4. Zakon o gradnji (”Narodne novine”, br. 153/13)

5. Zakon o građevinskoj inspekciji (”Narodne novine”, br. 153/13)

6. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/08,

38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13).

Pravila testiranja

1. Nakon identifikacije kandidata, kandidatima će biti podijeljena pismena pitanja za provjeru

znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su se kandidati prijavili.

2. Za provjeru znanja i sposobnosti testiranjem, dodjeljuje se ukupno 20 bodova.

3. Smatra se da je kandidat položio test ako je od provjere navedene u točki 2., za svako

područje testiranja postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.

Intervju

Intervju (razgovor) se provodi samo s onim kandidatima koji su ostvarili 50% i više broja bodova.

Povjerenstvo za provedbu oglasa kroz razgovor utvrđuje interese, ciljeve i motivaciju za rad.

Kandidat može na intervjuu ostvariti 1 do 10 bodova.

Ukupan broj bodova koji kandidat može postići je testiranjem i intervjuom je 30.

Nakon provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti za obavljanje poslova, Povjerenstvo

utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova , te dostavlja pročelnici

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Preko listu kandidata i Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu natječaja.

Rješenje o prijamu dostavlja se svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

KLASA: 112-03/14-01/01

URBROJ: 2198/13-4-14-1 od 14.10.2014.

Na temelju članaka 19. st.1. i čl. 86. st.1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Preko raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika/ce, ( 1 izvršitelj/ica) u Općinu Preko- Jedinstveni upravni odjel- Odsjek za prostorno uređenje, komunalno i prometno redarstvo, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta referent- komunalni redar

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema,

– vozačka dozvola B kategorije

– poznavanje rada na računalu.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe bez radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, kao i osobe s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (12 mjeseci).

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Opis poslova radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na oglasnoj ploči Općine Preko i web-stranici Općine Preko (www.opcina.preko.hr).

Na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Preko objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji će biti pozvani na pisano testiranje (najmanje pet dana prije održavanja provjere).

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pisanim putem.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o maturi),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),

– dokaz o radnom iskustvu ( potvrda HZMO-a ),

– dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije ( preslik vozačke dozvole)

_ uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno nije
pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSNLPS (ne starije od 6 mjeseci),
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl.15 i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Preko na adresu Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

OPĆINA PREKO

Skip to content