NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU (KOMUNALNI REDAR)

KLASA: 112-03/14-01/01

URBROJ: 2198/13-4-14-1 od 14.10.2014.

Na temelju članaka 19. st.1. i čl. 86. st.1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Preko raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika/ce, ( 1 izvršitelj/ica) u Općinu Preko- Jedinstveni upravni odjel- Odsjek za prostorno uređenje, komunalno i prometno redarstvo, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta referent- komunalni redar

Stručni uvjeti:

$1- srednja stručna sprema,

$1- vozačka dozvola B kategorije

$1- poznavanje rada na računalu.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe bez radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, kao i osobe s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (12 mjeseci).

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Opis poslova radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na oglasnoj ploči Općine Preko i web-stranici Općine Preko (www.opcina.preko.hr).

Na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Preko objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji će biti pozvani na pisano testiranje (najmanje pet dana prije održavanja provjere).

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pisanim putem.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o maturi),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),

– dokaz o radnom iskustvu ( potvrda HZMO-a ),

– dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije ( preslik vozačke dozvole)

_ uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno nije
pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSNLPS (ne starije od 6 mjeseci),
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl.15 i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Preko na adresu Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

OPĆINA PREKO

Skip to content