NATJEČAJ ZA ODOBRAVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA FINANCIJSKE POMOĆI STUDENTIMA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE PREKO ZA 2014/2015.

Na temelju članka 12. stavka 3. Pravilnika o odobravanju bespovratnih sredstava financijske pomoći studenata u Općini Preko, Klasa: 402-01/05-01/10, Ur. broj: 2198/13-5-05-1, od 06. prosinca 2005. Općinski načelnik Općine Preko, raspisuje

N A T J E Č A J

za odobravanje bespovratnih sredstava financijske pomoći studentima koji imaju prebivalište na području Općine Preko za Škg. 2014/2015

I
Odobravaju se bespovratna sredstva financijske pomoći studentima koji imaju prebivalište na području Općine Preko za škg. 2014/2015 i to za sve studije koje pohađaju studenti iz Općine Preko.

II

Visina bespovratnih sredstava financijske pomoći studenata iznosi 300,00 kuna mjesečno.

III
Pravo na bespovratnu financijsku pomoć mogu ostvariti:
– studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Općine Preko,
– studenti koji imaju status redovitog ili izvanrednog studenta,
– studenti koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od nekog drugog subjekta,
– studenti koji prethodno nisu koristili bespovratnu financijsku pomoć za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja.

IV.
Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu kredita su:

1. OPĆI USPJEH U ZAVRŠNOM RAZREDU SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA:
ocjena: bodovi:
3,50-4,00 1
4,00-4,10 5
4,11-4,20 10
4,21-4,30 15
4,31-4,40 20
4,41-4,50 25
4,51-4,60 30
4,61-4,70 35
4,71-4,80 40
4,81-4,90 45
4,91-5,00 50

2. OPĆI USPJEH U OBRAZOVANJU PRETHODNIH GODINA STUDIJA ZA
STUDENTE KOJI SE UPISUJU NA DRUGU I SLIJEDEĆE GODINE STUDIJA:
prosjek ocjena bodovi

do 3,50 5
3,50-4,00 10
4,00-4,10 15
4,11-4,20 20
4,21-4,30 25
4,31-4,40 30
4,41-4,50 35
4,51-4,60 40
4,61-4,70 45
4,71-4,80 50
4,81-4,90 55
4,91-5,00 60

3.SUDJELOVANJE NA SMOTRAMA I NATJECANJIMA:
a)općinsko ili regionalno natjecanje: bodovi:
1.mjesto 20
2.mjesto 15
3.mjesto 10
sudjelovanje 5
b)državno natjecanje bodovi:
1.mjesto 30
2.mjesto 25
3.mjesto 20
sudjelovanje 10
c)međunarodno natjecanje
1.mjesto 35
2.mjesto 30
3.mjesto 25
Sudjelovanje 20

4.OSVOJENE NAGRADE
1.nagrada sveučilišta 35
2.nagrada fakulteta 30
3.nagrada srednje škole 20
4.nagrada pučke škole 10

5.OCJENA STRUČNO-RAZVOJNE SLUŽBE
škole,mentora ili predmetnog nastavnika
ocjena: bodovi:
2 2
3 5
4 8
5 12

6.SOCIJALNO-MATERIJALNI STATUS:
-bez oba roditelja 50
-bez jednog roditelja 30
-roditelj-invalid 80 i više % 20
-primanja članova domaćinstva
ako ne prelaze 3.000,00 kuna 20
-primanja članova domaćinstva
ako ne prelaze 4.000,00 kuna 10
-roditelj ili sam kandidat prima
socijalnu pomoć ili ima socijalnu iskaznicu 10
-za svakog brata ili sestru,učenika ili studenta
izvan mjesta prebivališta 10
-primanja članova domaćinstva ako ne
prelaze 5,000.00 kuna 5
-za svakog brata ili sestru studenta u
mjestu prebivališta 5

Rok za podnošenje molbi na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja.
Uz molbu se prilaže:
1. preslika domovnice i osobne iskaznice,
2. potvrda MUP-a o točnom mjestu prebivališta,
3. potvrda o upisu na fakultet u tekuću godinu
4. izjava da nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta,
5. svu potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuju elementi iz točke IV natječaja
6. izjava o zajedničkom kućanstvu vezano za točku IV. pod brojem 6.

Studenti koji su stekli pravo na stipendiju ili kredit po bilo kojem drugom temelju, ne mogu ostvariti pravo na dodjelu bespovratne financijske pomoći po odredbama Pravilnika.
O rezultatima izbora po provedenom natječajnom postupku kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

V

Molbe s nepotpunom dokumentacijom i nepravodobne molbe neće se uzeti u razmatranje.
Molbe se podnose poštom ili osobno na adresu: OPĆINA PREKO, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko (-za natječaj bespovratne financijske pomoći studentima)

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PREKO

Skip to content