Natječaj – EU savjetnik

KLASA: 112-02/14-01/01

URBROJ: 2198/13-14-1 od 31.07.2014.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Preko raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

– savjetnik za EU fondove u Općinu Preko – Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za praćenje programa i fondova EU (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 3 mjeseca.

Stručni uvjeti:

magistar struke ili stručni specijalist društvenih znanosti,
položen državni stručni ispit za rad u tijelima uprave ili bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku.
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
poznavanje rada na računalu,
znanje engleskog jezika.

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu. Kandidati mogu pristupiti polaganju državnog stručnog ispita nakon položenog ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara.

Osoba koja posjeduje viši stupanj obrazovanja od stupnja obrazovanja propisanog natječajem može ravnopravno sudjelovati u natječaju pod uvjetom da dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih natječajem.

Opis poslova radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na oglasnoj ploči Općine Preko i web-stranici Općine Preko (www.opcina.preko.hr).

Na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Preko objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji će biti pozvani na pisano testiranje (najmanje pet dana prije održavanja provjere).

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju (oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju).

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pisanim putem.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),

– dokaz o radnom iskustvu ( potvrda HZMO-a iz koje je razvidan radni staž u struci),

– dokaz o položenome državnome stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja),

– potvrdu ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje i slično) o radnom iskustvu ostvarenom na

poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje 1 godine,

– uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne

starije od 3 mjeseca),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Preko na adresu Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

OPĆINA PREKO

OBAVIJEST UZ NATJEČAJ EU SAVJETNIK

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

NATJEČAJ

I

PODACI VEZANI UZ NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO SAVJETNIK ZA EU FONDOVE U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PREKO

U Narodnim novinama broj 96/14 od 06. kolovoza 2014. godine i web stranici Općine Preko, 06.08.2014. objavljen je oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Preko, na radno mjesto savjetnik za EU fondove na neodređeno vrijeme ( 1 izvršitelj, m/ž).

Tekst oglasa dostupan je i naveden ispod ove objave.

Od dana objave počinje teći rok za prijavu te je rok za podnošenje prijava na

natječaj 14.08.2014. godine.

Opis poslova radnog mjesta viši savjetnik za financije i računovodstvo:

prati domaće i međunarodne natječaje na kojima se osiguravaju sredstva za programe i aktivnosti iz djelokruga lokalne samouprave, a koji se financiraju iz programa Europske unije; priprema dokumentaciju za podnošenje prijava za kandidiranje kapitalnih i drugih projekata i programa od interesa za Općinu Preko prema fondovima Europske unije; u suradnji sa drugim službenicima izrađuje dokumentaciju potrebnu za izradu projekta; obavlja poslove info punkta Općine Preko prema zainteresiranim subjektima, a vezano za EU i nacionalne fondove i sredstva koja se na raznim natječajima mogu po tim osnovama dobiti; vodi izradu projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije; surađuje s tijelima državne uprave, tijelima Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje za potrebe Općine Preko; obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Osnovna bruto plaća:

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,80 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 5.108,84 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web-stranici Općine Preko (www.opcina.preko.hr) i na oglasnoj ploči Općine Preko najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Područje testiranja:

– Lokalna i područna (regionalna) samouprava,

– Europska unija.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01,109/07, 125/08, 36/09,150/11 i 144/12 ),

2. Zakon o regionalnom razvoju (“Narodne novine” broj 153/09),

3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, NN 78/12, 143/13, 157/13 (“Narodne novine” broj 78/12, 143/13, 157/13 ),

Pravila testiranja

1. Nakon identifikacije kandidata, kandidatima će biti podijeljena pismena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su se kandidati prijavili.

2. Za provjeru znanja i sposobnosti testiranjem, dodjeljuje se ukupno 10 bodova.

3. Smatra se da je kandidat položio test ako je od provjere navedene u točki 2. postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.

Intervju

Intervju (razgovor) se provodi samo s onim kandidatima koji su ostvarili 50% i više broja bodova.

Povjerenstvo za provedbu oglasa kroz razgovor utvrđuje interese, ciljeve i motivaciju za rad.

Kandidat može na intervjuu ostvariti 1 do 10 bodova.

Ukupan broj bodova koji kandidat može postići je testiranjem i intervjuom je 20.

Nakon provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti za obavljanje poslova, Povjerenstvo

utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova , te dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Preko listu kandidata i Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu oglasa.

Izabrani kandidat po obavijesti o izboru dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, a prije donošenja Rješenja o prijamu.

Rješenje o prijamu dostavlja se svim kandidatima koji su se prijavili na oglas.

KLASA: 112-02/14-01/01

URBROJ: 2198/13-14-1 od 31.07.2014.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Preko raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

– savjetnik za EU fondove u Općinu Preko – Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za praćenje programa i fondova EU (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 3 mjeseca.

Stručni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist društvenih znanosti,

– položen državni stručni ispit za rad u tijelima uprave ili bez položenog državnog stručnog

ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku.

_ najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na računalu,

_ znanje engleskog jezika.

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu. Kandidati mogu pristupiti polaganju državnog stručnog ispita nakon položenog ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara.

Osoba koja posjeduje viši stupanj obrazovanja od stupnja obrazovanja propisanog natječajem može ravnopravno sudjelovati u natječaju pod uvjetom da dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih natječajem.

Opis poslova radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na oglasnoj ploči Općine Preko i web-stranici Općine Preko (www.opcina.preko.hr).

Na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Preko objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji će biti pozvani na pisano testiranje (najmanje pet dana prije održavanja provjere).

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju (oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju).

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pisanim putem.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),

– dokaz o radnom iskustvu ( potvrda HZMO-a iz koje je razvidan radni staž u struci),

– dokaz o položenome državnome stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja),

– potvrdu ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje i slično) o radnom iskustvu ostvarenom na

poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje 1 godine,

– uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne

starije od 3 mjeseca),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po obavijesti o izboru, a

prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Preko na adresu Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

OPĆINA PREKO

Skip to content