Natječaj za programe u sportu, kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15), Pravilnika...
12. veljače 2016.0 DownloadsDownload