Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
razvoj i EU fondove
KLASA: 350-01/16-01/01
URBROJ: 2198/13-04/1-17-2
Preko, 07. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13),
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko objavljuje
JAVNU RASPRAVU
o
prijedlogu
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

1. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko
je moguć u vijećnici Općine Preko (Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, ), od 18.
prosinca 2017. godine do 02. siječnja 2018. godine, svakog radnog dana od 8.00 do
15.00 sati.
2. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Preko bit će
moguć u informacijskom sustavu prostornog uređenja i na mrežnim stranicama
Općine Preko (www.opcina-preko.hr).
3. Javno izlaganje održati će se 21. prosinca 2017. godine u 10:00 sati u vijećnici
Općine Preko (Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2).
4. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
– imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,
– postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja
usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
– upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi
o javnoj raspravi.
5. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana mogu se
dostaviti zaključno do 02. siječnja 2018. godine na adresu: Općina Preko, Upravni
odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove, Trg hrvatske nezavisnosti 2,
23273 Preko.
6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani,
potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe ili nazivom pravne osobe s adresom
podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnica
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo,
razvoj i EU fondove

Dražena Strihić,mag.educ.philol.germ.et.angl., v.r.

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PREKO

IiD PPUO Preko TEKSTUALNI DIO PP 11 2017

Skip to content