JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko

I. 

Općina Preko poziva udruge sa sjedištem na području općine Preko i/ili koje provode
program ili projekt na području općine Preko, usmjerene na prioritetna područja iz ovog
Javnog natječaja, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Preko ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro. 

II. 

Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja: 

 1. SPORT 
 1. KULTURA 
 1. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 

 

III. 

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o
prioritetnom području, kako slijedi: 

 

 1. Prioritetno područje: SPORT 

Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na: 

 1. poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana; 
 1. podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga. 
 1. Prioritetno područje: KULTURA 

Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na: 

 1. promicanje nematerijalne kulturne baštine; organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost 
 1. podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga. 
 1. Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 

Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na: 

 1. prioritetna područja: 
 1. djeca i mladi, 
 1. starije osobe i palijativna skrb, 
 1. osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju 
 1. d)   branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, te civilni stradalnici 

             iz Domovinskog rata 

 1.     podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga 

Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja je 56.500,00 eura. 

Planirana vrijednost javnog natječaja po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi: 

 

   

 

 

 

Projekti, programi,
manifestacije 

Iznos 

financijskih
sredstava
u eurima 

Najniži iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u eurima 
Najviši iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u eurima 
Očekivani 

broj 

ugovora 

1.  SPORT 
1.1.  Poticanje i promicanje
sporta, osiguravanje
uvjeta za provođenje
treninga, organiziranje
i provođenje
natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana  
 

 

 

33.000,00 

 

 

 

500,00 

 

 

 

16.000,00 

 

 

 

15 

1.2.  Podrška 

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga 

       
2.  KULTURA 
2.1.  Promicanje
nematerijalne
kulturne baštine; organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativna i izdavačka djelatnost 
 

 

 

21.000,00 

 

 

 

     300,00 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

15 

2.2.  Podrška 

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga 

       
3.  ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 
3.1.  Projekti i aktivnosti
sukladno prioritetima 
 

2.500,00 

 

300,00 

 

2.000,00 

 

2 

3.2.  Podrška 

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga 

       

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2023. godine. 

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Preko (. Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog javnog natječaja. Cjelokupna prijavna dokumentacija može se podnijeti i elektroničkim putem. 

VII. 

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim
obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Preko ili
preporučenom pošiljkom na adresu: 

Općina Preko, 

Trg hrvatske nezavisnosti 2 

23 273 Preko 

„Javni natječaj za udruge – ne otvaraj” 

do petka, 17.03.2023. u 15:00 sati, neovisno o načinu dostave. 

 

VIII. 

Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje Općinski načelnik Općine Preko. 

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom javnom natječaju i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati. 

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine Preko za 2023. godinu, Općina Preko će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori
projektu/programu. 

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po javnom natječaju. 

XII. 

Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina-preko@zd.t-com.hr najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijave. 

 

                                 Općinski načelnik 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                           Jure Brižić, v.r. 

Dokumentacija za natječaj 2023.:

Natječaj za udruge 2023.

Obrazac – financijski izvještaj programa ili projekta

Obrazac – opisni izvještaj programa ili projekta

Obrazac – životopis

Obrazac 1-opis programa ili projekta

Obrazac 2 – proračun

Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Preko

Ugovor o financiranju projekta

Upute za prijavitelje 2023.

Skip to content