O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Otočka žena – faza II“ u okviru Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III”

O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Otočka žena – faza II“ u okviru Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III”

RADNICA ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU 

 

Broj traženih radnica: 4 radnice 

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci 

Mjesto rada: Područje Općine Preko 

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme 

Opis poslova: 

 • dostava namirnica, 
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, 
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, 
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju, 
 • briga o higijeni i osobnom izgledu, 
 • pomoć u socijalnoj integraciji, 
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), 
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u  društvo, pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima 
 • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba. 

 

Vrijeme početka i trajanja rada: za vrijeme trajanja projekta „Otočka žena – faza II“. 

 

Ciljane skupine: 

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).  

Prednost u zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina. 

 

Ostali uvjeti:  

– punoljetnost  

– ne vođenje kaznenog postupka 

 

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti: 

 1. Obrazac prijave, 
 1. Životopis s kontakt telefonom 
 1. Presliku osobne iskaznice 
 1. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti, 
 1. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 
 1. Dokaz o završenom obrazovanju 
 1. Dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini (npr. žene s invaliditetom: preslika Rješenja o invaliditetu)* 
 1. Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci 
 1. Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka 

 

* Dokumenti kojima se utvrđuje pripadnost ciljanoj skupini:  

 • Žene od 50 godina i više  

– osobna iskaznica  

 • Osobe s invaliditetom  

– nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom  

 • Žrtve trgovanja ljudima  

– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima  

 • Žrtve obiteljskog nasilja  

– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja  

 • Azilantice  

– odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP  

 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.  

– rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji  

 • Liječene ovisnice  

– potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama  

 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci  

– potvrda o otpuštanju  

 • Pripadnice romske nacionalne manjine  

– izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini  

 • Beskućnice  

– rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane  

skupine beskućnik  

 • Pripadnice ostalih ranjivih skupina  

– potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).  

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

Obrazac prijave i obrazac Izjave o suglasnosti za korištenje osobnih podataka može se dobiti u općinskoj službi Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, Preko, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na internet stranicama Općine Preko: www.opcina-preko.hr. 

Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u sklopu provedbe projekta „Otočka žena – faza II” podnose se zaključno s danom 15. prosinca 2022. godine, s naznakom „Prijava na oglas u sklopu projekta „Otočka žena – faza II” na adresu Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Preko na adresu Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko. 

S kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete (tj. koje su se pravovremeno prijavile i čije su prijave potpune) obavit će se intervju, a u slučaju velikog broja prijava prethodno će se organizirati pismeno testiranje. 

O terminima održavanja intervjua i eventualnog pismenog testiranja kandidatkinje će biti obaviještene na kontakte navedene u životopisu, a obavijest će biti dostupna i na mrežnoj stranici Općine Preko  www.opcina-preko.hr 

Ako kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukla prijavu na Natječaj. 

 

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će
obaviješteni u zakonskom roku. 

Općina Preko zadržava pravo na poništenje Natječaja bez posebnog objašnjenja. 

 

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti pozivom na broj 023/286-445 ili putem e-pošte: opcina-preko@preko.hr. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Jure Brižić 

 Preuzmi:

Oglas za prijem u radni odnos_Općina Preko_ Otočka žena II_br3

Obrazac prijave_Općina Preko_ Otočka žena II

Izjava_osobni podaci_Općina Preko_Otočka žena II

Skip to content