„Otočka žena – faza II“

„Otočka žena – faza II“

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Otočka žena – faza II“

u okviru Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III”

Broj traženih radnica: 9 radnica

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci

Mjesto rada: Područje Općine Preko

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Opis poslova:

 • dostava namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni i osobnom izgledu,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u
 • društvo, pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Vrijeme početka i trajanja rada: za vrijeme trajanja projekta „Otočka žena – faza II“.

Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Prednost u zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina.

Ostali uvjeti:

– punoljetnost

– ne vođenje kaznenog postupka

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

 1. Obrazac prijave,
 2. Životopis s kontakt telefonom
 3. Presliku osobne iskaznice
 4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
 5. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 6. Dokaz o završenom obrazovanju
 7. Dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini (npr. žene s invaliditetom: preslika Rješenja o invaliditetu)*
 8. Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci
 9. Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka

 

* Dokumenti kojima se utvrđuje pripadnost ciljanoj skupini:

 • Žene od 50 godina i više

– osobna iskaznica

 • Osobe s invaliditetom

– nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

 • Žrtve trgovanja ljudima

– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

 • Žrtve obiteljskog nasilja

– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

 • Azilantice

– odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

– rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

 • Liječene ovisnice

– potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

– potvrda o otpuštanju

 • Pripadnice romske nacionalne manjine

– izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

 • Beskućnice

– rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

 • Pripadnice ostalih ranjivih skupina

– potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave i obrazac Izjave o suglasnosti za korištenje osobnih podataka može se dobiti u općinskoj službi Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, Preko, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na internet stranicama Općine Preko: www.opcina-preko.hr.

Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u sklopu provedbe projekta „Otočka žena – faza II” podnose se zaključno s danom 25. studenoga 2022. godine, s naznakom „Prijava na oglas u sklopu projekta „Otočka žena – faza II” na adresu Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Preko na adresu Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko.

S kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete (tj. koje su se pravovremeno prijavile i čije su prijave potpune) obavit će se intervju, a u slučaju velikog broja prijava prethodno će se organizirati pismeno testiranje.

O terminima održavanja intervjua i eventualnog pismenog testiranja kandidatkinje će biti obaviještene na kontakte navedene u životopisu, a obavijest će biti dostupna i na mrežnoj stranici Općine Preko www.opcina-preko.hr.

Ako kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukla prijavu na Natječaj.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će
obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Preko zadržava pravo na poništenje Natječaja bez posebnog objašnjenja.

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti pozivom na broj 023/286-445 ili putem e-pošte: opcina-preko@preko.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK

Jure Brižić

Preuzmi:

Oglas za prijem u radni odnos_Općina Preko_ Otočka žena II_br2

Izjava_osobni podaci_Općina Preko_Otočka žena II

Obrazac prijave_Općina Preko_ Otočka žena II

Skip to content