Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko

I.
Općina Preko poziva udruge sa sjedištem na području općine Preko i/ili koje provode program ili projekt na području općine Preko, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog natječaja, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Preko ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

II.
Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja:
1. SPORT
2. KULTURA
3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

III.
Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području, kako slijedi:

1. Prioritetno područje: SPORT
Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:
1.1. poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana;
1.2. podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.
2. Prioritetno područje: KULTURA
Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:
2.1. promicanje nematerijalne kulturne baštine; organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost
2.2. podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.
3. Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:
3.1. prioritetna područja:
a) djeca i mladi,
b) starije osobe i palijativna skrb,
c) osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju
d) branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, te civilni stradalnici
iz Domovinskog rata
3.2. podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

IV.
Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja je 396.500,00 kuna.
Planirana vrijednost javnog natječaja po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

:

 

 

 

 

 

Projekti, programi,
manifestacije

Iznos

financijskih
sredstava
u kn

Najniži iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn
Najviši iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn
Očekivani

broj

ugovora

1. SPORT
1.1. Poticanje i promicanje
sporta, osiguravanje
uvjeta za provođenje
treninga, organiziranje
i provođenje
natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana
 

 

 

181.000,00

 

 

 

3.000,00

 

 

 

120.000,00

 

 

 

5

1.2. Podrška

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

2. KULTURA
2.1. Promicanje
nematerijalne
kulturne baštine; organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativna i izdavačka djelatnost
 

 

 

186.500,00

 

 

 

2.000,00

 

 

 

25.000,00

 

 

 

15

2.2. Podrška

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
3.1. Projekti i aktivnosti
sukladno prioritetima
 

29.000,00

 

2.000,00

 

15.000,00

 

10

3.2. Podrška

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

V.
Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2022. godine.

VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Preko (www.opcina.preko.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog javnog natječaja. Cjelokupna prijavna dokumentacija može se podnijeti i elektroničkim putem.

VII.
U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Preko ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Preko,
Trg hrvatske nezavisnosti 2
23 273 Preko
„Javni natječaj za udruge – ne otvaraj”

do ponedjeljka, 11.03.2022. u 15:00 sati, neovisno o načinu dostave.

VIII.
Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje Općinski načelnik Općine Preko.

IX.
Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom javnom natječaju i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

X.
S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine Preko za 2022. godinu, Općina Preko će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

XI.
Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po javnom natječaju.

XII.
Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina-preko@zd.t-com.hr najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

Općinski načelnik
Jure Brižić, v.r.

Preuzmite dokumente:

Natječaj za udruge 2022.
Obrazac – financijski izvještaj programa ili projekta
Obrazac – opisni izvještaj programa ili projekta
Obrazac – životopis
Obrazac 1 – opis programa ili projekta
Obrazac 2 – proračun
Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Preko
Ugovor o financiranju projekta
Upute za prijavitelje 2022.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko

Skip to content