Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko

Općina Preko poziva udruge sa sjedištem na području općine Preko i/ili koje provode
program ili projekt na području općine Preko, usmjerene na prioritetna područja iz ovog
Javnog natječaja, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Preko ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

II.

Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja:

 1. SPORT
 2. KULTURA
 3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

III.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o
prioritetnom području, kako slijedi:

 

 1. Prioritetno područje: SPORT

Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:

 • poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana;
 • podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.
 1. Prioritetno područje: KULTURA

Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:

 • promicanje nematerijalne kulturne baštine; organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost
 • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.
 1. Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:

 • prioritetna područja:
 1. djeca i mladi,
 2. starije osobe i palijativna skrb,
 3. osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju
 4.  branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, te civilni stradalnici iz Domovinskog rata
 5. podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

IV.

Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja je 396.500,00 kuna.

Planirana vrijednost javnog natječaja po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

 

 

 

 

 

Projekti, programi,
manifestacije

Iznos

financijskih
sredstava
u kn

Najniži iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn
Najviši iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn
Očekivani

broj

ugovora

1. SPORT
1.1. Poticanje i promicanje
sporta, osiguravanje
uvjeta za provođenje
treninga, organiziranje
i provođenje
natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana
 

 

 

181.000,00

 

 

 

3.000,00

 

 

 

120.000,00

 

 

 

5

1.2. Podrška

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

2. KULTURA
2.1. Promicanje
nematerijalne
kulturne baštine; organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativna i izdavačka djelatnost
 

 

 

186.500,00

 

 

 

2.000,00

 

 

 

25.000,00

 

 

 

15

2.2. Podrška

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
3.1. Projekti i aktivnosti
sukladno prioritetima
 

29.000,00

 

2.000,00

 

15.000,00

 

10

3.2. Podrška

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

V.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021. godine.

VI.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Preko (www.opcina.preko.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog javnog natječaja.

VII.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim
obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Preko ili
preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Preko,

Trg hrvatske nezavisnosti 2

23 273 Preko

„Javni natječaj za udruge – ne otvaraj”

do ponedjeljka, 08.03.2021. u 15:00 sati, neovisno o načinu dostave.

VIII.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje Općinski načelnik Općine Preko.

IX.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom javnom natječaju i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

X.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine Preko za 2021. godinu, Općina Preko će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori
projektu/programu.

XI.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po javnom natječaju.

XII.

Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina-preko@zd.t-com.hr najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

 

                                      Općinski načelnik

                                                                                                                                                  Jure Brižić, v.r.

 

Preuzmite dokumente:

Natječaj za udruge 2021
Obrazac – financijski izvještaj programa ili projekta 2021.
Obrazac – opisni izvještaj programa ili projekta
Obrazac – životopis
Obrazac 1-opis programa ili projekta
Obrazac 2 – proračun
Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
Pravilnik o financiranju javnih potreba u Općini Preko
Ugovor o financiranju projekta
Upute za prijavitelje 2021.

Skip to content