Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika

Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19  ) i članka 46. st. 3. Statuta Općine Preko („ Službeni glasnik Općine Preko“ broj 1/18), Općinski načelnik Općine Preko dana 21. kolovoza 2020. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

o ostvarivanju prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2020/2021 

I.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole s područja Općine Preko u školskoj godini 2020/2021.

II.

Općina Preko sufinancirat će nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima koji pohađaju osnovnu školu na području Općine Preko, u visini do 300,00 kuna od iznosa cijene nabavljenih udžbenika i drugih obrazovnih materijala roditeljima ili skrbnicima na tekući račun naveden u zahtjevu za sufinanciranje uz predočenje računa za nabavljene udžbenike i druge obrazovne materijale.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici koji imaju prebivalište na području Općine Preko.

III.

Sredstva za sufinanciranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala biti će isplaćena iz Proračuna Općine Preko za 2020. godinu iz Programa socijalne skrbi, stavka Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, podstavka Subvencioniranje školskih udžbenika.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                           Općinski načelnik

                                                                                                                 Jure Brižić

 

Preuzmite dokumente:

Odluka

Zahtjev za sufinanciranje udžbenika (pdf / docx)

Skip to content