Natječaj za odobravanje bespovratnih financijskih pomoći studentima koji imaju prebivalište na području Općine Preko

Natječaj za odobravanje bespovratnih financijskih pomoći studentima koji imaju prebivalište na području Općine Preko

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Općinski načelnik
KLASA: 604-01/19-01/03
URBROJ: 2198/13-02/1-19-1
Preko, 23. listopada 2019. godine

 

Na temelju članka 13. stavka 3. Pravilnika o odobravanju bespovratnih financijskih pomoći ( „ Službeni glasnik Općine Preko“ broj 5/15 ) , Općinski načelnik Općine Preko, raspisuje

 N A T J E Č A J

za odobravanje bespovratnih financijskih pomoći studentima koji imaju prebivalište na području Općine Preko za studijsku godinu 2019./2020.

I.

Odobravaju se  bespovratne financijske pomoći studentima koji imaju prebivalište na području Općine Preko za studijsku godinu 2019./2020. i to za sve studije koje pohađaju studenti iz Općine Preko.

II.

Dodijelit će se 50 bespovratnih financijskih pomoći.

Visina bespovratne financijske pomoći iznosi 400,00 kuna mjesečno.

III.

Pravo na bespovratnu financijsku pomoć mogu ostvariti:

 • studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Općine Preko najmanje pet godina prije raspisivanja natječaja,
 • studenti koji imaju status redovitog ili izvanrednog studenta,
 • studenti koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od nekog drugog subjekta,
 • studenti koji prethodno nisu koristili bespovratnu financijsku pomoć za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja.

IV.

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu kredita  su:

 1. OPĆI USPJEH U ZAVRŠNOM RAZREDU SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ZA STUDENTE UPISANE NA PRVU GODINU STUDIJA:

Ocjena:                                           Bodovi:

3,00-3,50                                           1

3,51-4,00                                           5

4,01-4,20                                          10

4,21-4,30                                          15

4,31-4,40                                          20

4,41-4,50                                          25

4,51-4,60                                          30

4,61-4,70                                          35

4,71-4,80                                          40

4,81-4,90                                          45

4,91-5,00                                          50

 1. OPĆI USPJEH U OBRAZOVANJU NA PRETHODNOJ GODINI STUDIJA ZA STUDENTE KOJI SE UPISUJU NA DRUGU I SLIJEDEĆE GODINE STUDIJA:

Ocjena                                            Bodovi

2,50-3,00                                          20

3,00-3,49                                          30

3,50-4,00                                          40

4,01-4,49                                          45

4,50-5,00                                          50

3.SUDJELOVANJE NA SMOTRAMA I NATJECANJIMA:

 1. a) županijsko natjecanje: Bodovi:
 2. mjesto 20
 3. mjesto 15
 4. mjesto 10
 5. sudjelovanje 5
 1. b) državno natjecanje Bodovi
 2. mjesto 25
 3. mjesto 20
 4. mjesto 15
 5. sudjelovanje 10
 1. c) međunarodno natjecanje
 2. mjesto 30
 3. mjesto 25
 4. mjesto 20
 5. sudjelovanje 15
 1. OSVOJENE NAGRADE

1.nagrada sveučilišta 30

2.nagrada fakulteta 25

 1. SOCIJALNO-MATERIJALNI STATUS:

-bez jednog roditelja 50

– kandidat invalid 50

-roditelj-invalid  80 i više % 40

-ukupna primanja članova domaćinstva ako ne prelaze 3.000,00 kuna 30

-ukupna primanja članova domaćinstva ako ne prelaze 4.000,00 kuna 20

-roditelj ili sam kandidat prima socijalnu pomoć ili ima socijalnu iskaznicu 20

-za svakog brata ili sestru, učenika ili studenta izvan mjesta prebivališta 10

-ukupna primanja članova domaćinstva ako ne prelaze 5,000.00 kuna 5

-za svakog brata ili sestru studenta u mjestu prebivališta 5

 

Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj je 15  dana od dana objave natječaja.

Uz zahtjev se prilaže:

 1. potvrdu fakulteta o upisu na redovno ili izvanredno školovanje,
 2. presliku svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja, a i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita i broju ostvarenih ECTS bodova,
 3. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima zadnje godine završenog školovanja,
 4. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove),
 5. službene potvrde o prihodima svih članova obitelji za godišnji prihod iz prethodne godine (prema uputama iz obrasca Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove),
 6. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji prema kriterijima ovog Pravilnika (djeca bez jednog roditelja, djeca roditelja invalida, ostali članovi obitelji koji se školuju),
 7. presliku domovnice i osobne iskaznice,
 8. uvjerenje o prebivalištu ( MUP, ne starije od šest mjeseci)
 9. izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na obrascu Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove).

Studenti bez oba roditelja uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:

 1. potvrdu fakulteta o upisu na redovno ili izvanredno školovanje
 2. presliku domovnice
 3. uvjerenje o prebivalištu ( MUP, ne starije od šest mjeseci)
 4. izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na obrascu Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove)

5.ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji prema kriterijima ovog Pravilnika (djeca bez oba roditelja).

Studenti koji su stekli pravo na stipendiju ili kredit po bilo kojem drugom temelju, ne mogu ostvariti pravo na dodjelu bespovratne financijske pomoći po odredbama Pravilnika.

O rezultatima izbora po provedenom natječajnom postupku kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Popis kandidata objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Preko, a svima kandidatima sa kojima treba sastaviti Ugovor o bespovratnoj pomoći šalje se poziv za potpis Ugovora.

Studenti imaju pravo prigovora na listu kandidata u roku od 8 dana od objave popisa.

Prigovore rješava Općinski načelnik Općine Preko.

V

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i nepravodobni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno na adresu: OPĆINA PREKO, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko (-za natječaj bespovratne financijske pomoći studentima)

                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                Jure Brižić

 


Preuzimanje obrazaca i punog teksta natječaja:

Natječaja za odobravanje bespovratnih financijskih pomoći studentima

Izjava o neprimanju druge stipendije ili novčane pomoći

Obrazac izjave o zajedničkom domaćinstvu

Zahtjev za dodjelu bespovratne financijske pomoći studentima

Skip to content