JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Općinski načelnik
KLASA: 372-01/19-01/50
URBROJ: 2198/13-3-19-3
Preko, 26. rujna 2019. godine

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 3/12), Općinski načelnik Općine Preko raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

 1. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Preko, kako slijedi:
Lokacija Adresa Površina u m² Djelatnost

( namjena)

Početni iznos zakupnine Trajanje zakupa Iznos jamčevine
Dom kulture u mjestu Ugljan    Šimuna

Kožičića Benje 17

 

24,00

Djelatnost frizerskih salona i salona za uljepšavanje  

35,00  kn/m²

 

5 godina

 

840,00 kn

 

 1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama, koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za koje se natječu.
 2. Detaljne obavijesti o navedenoj lokaciji zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko, u uredovno vrijeme.
 3. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
 4. a) Ime i prezime ponuditelja, odnosno tvrtke s adresom, sjedištem, OIB, te točan IBAN za povrat jamčevine,
 5. b) Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine ;
 6. c) Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine prema iznosu u tablici, na račun OPĆINE PREKO IBAN HR3723400091835400001, sa svrhom uplate „Jamčevina“ poziv na broj HR68 7242- OIB. Ponuditeljima koji ne budu izabrani jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu. Ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ukoliko povuče ponudu nakon što se pristupi postupku javnog otvaranja ponuda.
 7. d) Dokaz (preslika) i to: iz sudskog registra (Rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima) za trgovačko društvo ili ustanovu, odnosno obrtnice ako se radi o fizičkoj osobi;
 8. e) Dokaz o podmirenju dospjelih obveza plaćanja poreza i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj (Potvrda porezne uprave u originalu ili ovjerenom presliku, ne starija od 30 dana, od dana objave natječaja) ili dokaz Porezne uprave da je sa istim sklopljen sporazum o obročnoj otplati duga sukladno posebnim propisima, te da se pravna ili fizička osoba pridržava rokova plaćanja, dokaz ne smije biti stariji od 30 dana, od dana objave natječaja;
 9. f) Ponuditelji koji se natječu, pravna ili fizička osoba, mora po svim osnovama imati podmirene dospjele obveze prema Općini Preko i trgovačkim društvima u 100 % vlasništvu Općine Preko do trenutka javnog otvaranja ponuda (kao dokaz prilaže se potvrda Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove i potvrde trgovačkih društava).
 10. Pravo na zakup poslovnog prostora ima natjecatelj, koji ispunjava uvjete iz natječaja, te uvjete utvrđene Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
 11. Ponuda mora biti izražena u kunama po m² mjesečno.
 12. Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N. N. 121/17) trebaju se pozvati na pravo prvenstva, te dostaviti pravovaljan dokaz o svojem statusu.
 13. Najpovoljniji ponuditelj prije sklapanja Ugovora o zakupu, dužan je dostaviti bjanko zadužnicu, u iznosu zaduženja za zakup za ugovoreno razdoblje, radi osiguranja plaćanja zakupnine solemniziranu kod Javnog bilježnika.
 14. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, bez prava na povrat uloženih sredstava. 10.Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za poslovni prostor za koji se natječe.
 15. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA PREKO Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja s naznakom „za natječaj KLASA: 372-01/19-01/50, „ NE OTVARAJ“ Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Općine Preko, te bez obzira na način dostave rok za dostavu ponuda je zaključno do dana i sata objavljenog javnog otvaranja ponuda, odnosno ponuda mora biti zaprimljena na općinskoj pisarnici do tog trenutka.
 16. Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 10. listopada 2019. godine, u 10:00 sati, u vijećnici Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, Preko. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.
 17. Povjerenstvo neće razmatrati nepotpune, nepravovremene i neprecizne pristigle ponude, ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele financijske obveze prema Općini Preko, Državnom proračunu RH i trgovačkim društvima u 100% vlasništvu Općine Preko do dana javnog otvaranja ponuda te ukoliko se pravna ili fizička osoba ne pridržava rokova plaćanja ako je sa istima sklopljen sporazum o obročnoj otplati duga sukladno posebnim propisima.
 18. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena na pisarnici Općine Preko.
 19. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za žalbu na Odluku o dodjeli poslovnog prostora. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi Ugovor o zakupu poslovnog prostora u naznačenom roku, smatra se da je odustao od istog, te gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni poslovni prostor javni natječaj će se ponoviti. Najpovoljniji ponuditelj kojem bude dodijeljen poslovni prostor, dužan ga je staviti u funkciju u skladu s Odlukom Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.
 20. O rezultatima natječaja sudionici će biti izvješteni najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana, od dana javnog otvaranja ponuda.
 21. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava – potvrđen (solemniziran) kod Javnog bilježnika, sukladno odredbi članka 4. st. 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a na trošak zakupnika.
 22. Općinski načelnik Općine Preko zadržava pravo da u bilo kojem trenutku nakon isteka roka iz natječaja a prije donošenja Odluke o odabiru u cjelini poništi natječaj, bez iznošenja razloga.

 

 

 

                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                              OPĆINE PREKO
                                                                                                                   Jure Brižić, v.r.

Skip to content