Javni poziv za dostavu koncepta idejnog rješenja uređenja obalnog pojasa u mjestu Ugljan – Centar

Temeljem članka 7. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Preko ( Službeni Glasnik Općine Preko broj 6/17), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu koncepta idejnog rješenja uređenja obalnog pojasa u mjestu Ugljan – Centar ( Lučino Selo )

  1. Predmet javnog poziva

 Predmet ovog poziva je izrada koncepta idejnog rješenja za uređenje obalnog pojasa u mjestu Ugljan – Centar ( Lučino Selo ) u skladu sa uvjetima propisanim Zakonom o prostornom uređenju. Odabrano idejno rješenje poslužiti će kao valjana stručna podloga za uređenje obalnog pojasa kao i  za izradu urbanističkog plana uređenja tog dijela mjesta Ugljan.

  1. Cilj javnog poziva

Cilj javnog poziva Općine Preko za dostavu koncepta idejnog rješenja je uključivanje javnosti za dobivanje najboljeg cjelovitog rješenja za uređenje predmetne lokacije budući da ista predstavlja važni prostor za odvijanje kako javnog života tako i turističke ponude mjesta Ugljan.

  1. Opći uvjeti

Idejno rješenje mogu dostaviti domaće i strane pravne i fizičke osobe, u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, sa svim prilozima na hrvatskom jeziku ili ovjerenom prijevodu na hrvatski  jezik, najkasnije do 18. listopada 2019. godine.

  1. Posebni uvjeti

 Koncept idejnog rješenja uređenja obalnog pojasa u mjestu Ugljan- Centar mora sadržavati  prostorni prikaz cjeline u 3D formatu.

  1. Način dostave koncepta

 Podnositelj podnosi svoj koncept o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od Općine Preko po bilo kojoj osnovi. Ponuda se dostavlja putem e- mail adrese Općine Preko: opcina-preko@preko.hr, predmet: Idejno rješenje Ugljan – Centar.

  1. Posebne napomene

Objava ovog poziva i/ili primitak koncepta idejnog rješenja ne stvara bilo kakvu obvezu Općine Preko za sklapanje ugovoru o izradi idejnog projekta kao ni ugovora o izvođenju radova, niti je osnova za bilo kakvo pravo i / ili zahtjev podnositelja koncepta idejnog rješenja za tražiti ispunjenje bilo kakve činidbe od strane Općine Preko, po bilo kojoj osnovi. Zainteresirani podnositelji nemaju pravo temeljem sudjelovanja u ovom postupku potraživati od Općine Preko naknadu štete po bilo kojoj osnovi.

U svrhu izrade koncepta idejnog rješenja u prilogu poziva nalazi se Geodetska podloga mjesta Ugljan s granicom obuhvata.

KLASA: 351-05/19-01/04

URBROJ: 2198/13-04/1-19-1

Preko, 6. rujan 2019. godine

                                                                                                              PROČELNICA

                              Dražena Strihić

 

PREUZMANJE DOKUMENATA:

Javni poziv (pdf)

Geodetska podloga (pdf)

Geodetska podloga (dwg)

Skip to content