Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2019/2020

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PREKO

Općinski načelnik

Preko, 23. kolovoza 2019. godine

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13 i 137/15 ) i članka 46. st. 3. Statuta Općine Preko (“Službeni glasnik Općine Preko” broj 1/18), Općinski načelnik Općine Preko dana 23. kolovoza 2019. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o ostvarivanju prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2019/2020

I.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole s područja Općine Preko u školskoj godini 2019/2020.

II.

Općina Preko sufinancirat će nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima koji pohađaju osnovnu školu na području Općine Preko, u visini do 300,00 kuna od iznosa cijene nabavljenih udžbenika i drugih obrazovnih materijala roditeljima ili skrbnicima na tekući račun naveden u zahtjevu za sufinanciranje uz predočenje računa za nabavljene udžbenike i druge obrazovne materijale.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici koji imaju prebivalište na području Općine Preko.

III.

Sredstva za sufinanciranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala biti će isplaćena iz Proračuna Općine Preko za 2019. godinu iz Programa socijalne skrbi, stavka Ostale naknade građanima  i  kućanstvima  iz  proračuna,  podstavka  Subvencioniranje  školskih  udžbenika.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Preuzmite odluku

Preuzmite obrazac zahtjeva

Skip to content