Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opće, pravne, i ekonomske poslove

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opće, pravne, i ekonomske poslove

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opće, pravne, i ekonomske poslove

( 1 izvršitelj/ica) u Općini Preko, na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

Stručni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu,

– položen državni stručni ispit.

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Opis poslova radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na oglasnoj ploči Općine Preko i web-stranici Općine Preko (www.opcina-preko.hr).

Na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Preko objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji će biti pozvani na pisano testiranje (najmanje pet dana prije održavanja provjere).

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pisanim putem.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

– životopis,

– diploma (izvornik ili preslik),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),

– dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima (npr. ugovor o radu, rješenje o rasporedu i drugo iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 godina na poslovima tražene struke i razine obrazovanja)

– izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

–dokaz o položenome državnome stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja),

– uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSNLPS (ne starije od 6 mjeseci),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl.15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po obavijesti o izboru, a nakon donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Preko na adresu Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                 Jure Brižić

SLUŽBENA OBJAVA

Ispravak natječaja

NOVO! OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ NATJEČAJA – PROČELNIK ZA OPĆE POSLOVE

Skip to content