Donesena nova Odluka o socijalnog skrbi

Donesena nova Odluka o socijalnog skrbi

Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 5. Sjednici održanoj 22. Prosinca donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi u kojoj je odredilo korisnike s područja Općine Preko, njihova prava i mogućnost novčane pomoći. Novčana pomoć će se dodjeljivati umirovljenicima i osobama starijim od 65. godina, te novčana pomoć za novorođenu djecu. Drugi mogući oblici novčane pomoći su jednokratna novčana pomoć isplaćuje se obitelji ili samcu u slučaju otežanih životnih ili materijalnih prilika u domaćinstvu . Prigodni darovi za blagdane mogu dobiti samci ili obitelj, u povodu božićnih ili uskršnjih blagdana. Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih odlukom pokreće se na zahtjev stranke, a dostavlja se Upravnom odjelu za opće, pravne i ekonomske poslove, kao dokaze i isprave potrebne za ostvarivanje prava.

Umirovljenici s tri osnove mogu ostvariti novčanu pomoć.

Umirovljenici čija mirovina je mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.000.00 kuna, novčana pomoć  iznosi 300,00 kuna mjesečno

Umirovljenici čija je mirovina i mirovina i ukupni prihod iznosi od 1.000,01 do 1.500.00 kuna, ostvaruju pomoć od 200,00 kuna mjesečno.

Umirovljenici  čija mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznosi od 1.500,01 do 2.000,00 kuna, ostvaruju pomoć od 100,00 kuna mjesečno.

Pravo na novčanu  pomoć ostvaruju i osobe starije od 65 godina, a prema cenzusu prihoda. Pravo na novčanu pomoć ostvaruje samo jedan član zajedničkog kućanstva. Osobama koje su u pritvoru ili na izdržavanju kazne   zatvora, ili na neprekidnom boravku u inozemstvu u trajanju od 2 mjeseca.

Umirovljenici Zahtjevu za ostvarivanje novčane pomoći prilažu

 • pisani zahtjev
 • dokaz o prebivalištu ,
 • zadnji odrezak o mirovini za umirovljenike koji su mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj, od HZMO , Područna služba Zadar, .
 • potvrde Porezne uprave Zadar o dohotku umirovljenika i bračnog druga,
 • potvrda Turističke zajednice da se osoba ili bračni drug ne bavi iznajmljivanjem apartmana.
 • broj tekućeg računa

Ako obiteljsku mirovinu koristi više osoba, pravo na pomoć može koristiti svaki korisnik, podnošenjem zahtjeva i uz dokaze potrebne za ostvarivanje prava ( dokazi o prebivalištu, zadnji odrezak mirovine, potvrda Porezne uprave Zadar i potvrda Turističke zajednice). Pomoć se isplaćuje korisniku svaki mjesec, a može se isplatiti i opunomoćeniku, na temelju ovjerene punomoći, ako umirovljenik nije pokretan.

Novčanu pomoć za novorođenu djecu ostvaruju roditelji državljani Republike Hrvatske i koji u vrijeme podnošenja zahtjeva imaju prijavljeno prebivalište na području općine Preko i dalje sve neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti. Visina naknade  za novorođeno dijete ovisi o broju djece roditelja koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu ( zajedničke djece, posvojene djece, sudskom odlukom povjerene na odgoj i čuvanje djece, udomljene djece rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb). Naknada za novorođeno dijete isplaćuje se jednokratno, za drugo novorođeno dijete u razdoblju od tri kalendarske godine, a naknada za treće, četvrto i svako daljnje novorođeno dijete u razdoblju od šest kalendarskih godina.

Sredstva za naknadu za novorođeno dijete osiguravaju se u proračunu Općine Preko. Visina naknade iznosi:

 • za prvo dijete roditelja, podnositelj zahtjeva 7.500,00 kuna jednokratno,
 • za   drugo dijete roditelja, podnositelja zahtjeva 15.000,00 kuna u razdoblju od tri godine, po 5.000,00 kuna jednokratno,
 • za treće dijete roditelja, podnositelja zahtjeva 30.000,00 kuna u razdoblju od šest godina po 5.000,00 kuna jednokratno,
 • za četvrto i svako iduće dijete roditelja, podnositelja zahtjeva 60.000,00 kuna u razdoblju od šest godina po 10.000,00 kuna jednokratno.

Naknade se isplaćuju u roku od 30 dana od dana odlučivanja o zahtjevu, kao i prvi dio naknade za drugo, treće, četvrto i svako daljnje dijete, odnosno do kraja isplate.

Zahtjev za novorođeno dijete pokreće se pisanim zahtjevom u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta, a na obrascu koji će biti objavljen na službenim stranicama Općine Preko. Uz zahtjev prilaže se:

 • dokaz o državljanstvu RH roditelja ( preslik domovnice)
 • preslik osobne iskaznice za oba roditelja,
 • rodni list za svu djecu navedenu u zahtjevu,
 • uvjerenje o prebivalištu obaju roditelja i sve djece naveden u zahtjevu,
 • potvrda Porezne uprave o mjestu plaćanja poreza na dohodak,
 • sudsku odluku, odnosno rješenje centra za socijalnu skrb za djecu povjerenu na odgoj ili čuvanje ili udomljenu djecu,
 • ovjerena bjanko zadužnica kod javnog bilježnika, te potpisana izjava roditelja podnositelja zahtjeva kojom izjavljuje da će u narednih tri godine, odnosno šest godina za koje je ostvario pravo na naknadu za novorođeno dijete prebivati na području općine Preko, te da u suprotnom ovlašćuju Općinskog načelnika da ishodi povrat ukupno isplaćenih sredstava, te drugu dokumentaciju – odgovarajuće isprave ukoliko budu zatražene, a u svrhu dokazivanja određenih činjenica.

Jednokratnu novčanu pomoć može se odobriti samcu ili obitelji zbog trenutnih materijalnih teškoća, te da nisu u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe vezane za bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, ili nabavu osnovnih predmeta u kućanstvu, a do najviše 2.000,00 kuna. Upravni odjel za opće pravne i ekonomske poslove,  na prijedlog Ureda načelnika može prigodom božićnih i uskršnjih blagdana odobriti samcu ili obitelji prigodne poklone u novcu ili naravi.

Skip to content