Natječaj za prodaju rabljenog teretnog specijalnog komunalnog vozila za prijevoz komunalnog otpada

Natječaj za prodaju rabljenog teretnog specijalnog komunalnog vozila za prijevoz komunalnog otpada

OTOK UGLJAN  d.o.o.
OIB: 72374636452
Trg hrvatske nezavisnosti 2
23 273 Preko
Broj:  523/2017
Preko, 11. prosinca 2017. godine

 

Na temelju čl.14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OTOK UGLJAN d.o.o., direktor  društva OTOK UGLJAN d.o.o., Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko, Branko Kolega, objavljuje

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG TERETNOG SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA

 

1. PREDMET PRODAJE

Vrsta vozila: Teretni automobil za prijevoz komunalnog otpada kapaciteta 21  m3

Marka vozila: MAN

Marka nadogradnje: Faun Rotopress 521 L

Tip vozila: TGS 26.360 6X2/4 BL

Boja vozila: višebojan

Volumen rotirajućeg bubnja: 21 m3

Stanje vozila: tehnički ispravan i redovito servisiran, u voznom stanju

Oblik karoserije: specijalno komunalno vozilo za prijevoz otpada sa sistemom rotirajućeg bubnja N3- s nadogradnjom „Faun rotopress 521 L“

Vrsta motora: diesel motor, Euro V

Snaga motora: 265 kW

Broj šasije: WMA24SZZ7CW170015

Godina proizvodnje: 2012. godina

Datum prve registracije: 31. 07. 2012. godine

Registracija vrijedi do: 31. 07. 2018. godine

Broj prijeđenih kilometara: 49231 km

Mjere vozila: dužina 9535 mm, širina 2500 mm, visina 3460 mm

Najveća dopuštena masa: 26000 kg

 

2. UVJETI PRODAJE 

Prodaja po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Mjesto isporuke vozila: franco Zadar.

Početna cijena vozila iznosi  430.000,00 kuna bez uračunatog PDV-a.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

Jamčevina za sudjelovanje iznosi 10 % od početne cijene vozila. Iznos se uplaćuje na račun OTOK UGLJAN  d.o.o. kod  Zagrebačke banke, IBAN: HR0223600001101704800.

Ponuditeljima koji budu odbijeni sa svojim ponudama u postupku nadmetanja jamčevina se vraća u nominalnom iznosu bez kamata, u roku od 8 dana od objave pisane obavijesti o ishodu prodaje na web stranici Općine  (www.opcina-preko.hr).

U slučaju prihvata ponude jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, bez obračuna kamate.

U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od kupnje, opozove ili izmjeni ponudu poslije roka za dostavu ponuda, uplaćena jamčevina se ne vraća.

Valjanost ponude: 30 dana

Dospijeće plaćanja: do 30. siječnja 2018. godine

Prodaja vozila obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda koje osim ponuđene cijene i kontakt podataka sadrže

  • za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice ili putovnice Ponuditelja, dokaz o uplaćenoj jamčevini;
  • za pravne osobe – preslika rješenja o upisu u sudski registar, preslika osobne iskaznice ili putovnice osobe ovlaštene za zastupanje, original BON 2 (ne stariji od 15 dana), dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Kupac snosi i sve ostale zavisne troškove (prijevoza, bilježnika, poreza i pristojbi i drugo). Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran Ponuditelju nadoknaditi troškove vezane uz sudjelovanje na natječaju.

Kupac je obvezan zaključiti Ugovor o kupoprodaji s prodavateljem najkasnije u roku 10 dana od donošenja odluke o izboru ponude te dostaviti ovjerenu i potpisanu bjanko zadužnicu u korist prodavatelja na iznos od 500.000,00  kuna.

Ukoliko izabrani ponuditelj ne potpiše Ugovor ili ne dostavi instrument osiguranja smatrat će se da je odustao od ponude.

Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo za provedbu natječaja bez prisutnosti javnosti.

Ako dva ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnija ponuda smatrat će se ona koja je ranije zaprimljena.

 

3. DOSTAVA PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu:

OTOK UGLJAN d.o.o.

Trg hrvatske nezavisnosti 2

23 273 Preko

ili osobno na pisarnicu Prodavatelja, s naznakom na omotnici

„PONUDA ZA KUPNJU RABLJENOG TERETNOG SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA – NE OTVARATI“

Rok za dostavu ponude je 10. siječnja 2018. godine do 15:00 sati.

Ponude koje nisu zaprimljene u utvrđenom roku neće se razmatrati.

 

4. OSTALE OBAVIJESTI

Sve informacije moguće je dobiti radnim danom od 8:00 do 13:00 sati, tel: 023 286 375

Vozilo je moguće testirati radnim danom u vremenu od 8:00 do 13:00 sati uz prethodnu najavu.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ovaj natječaj objavit će se na službenoj stranici Općine Preko ( www.opcina-preko.hr ) i Zadarskom listu.

 

Direktor

Branko Kolega

 

Natječaj za prodaju rabljenog teretnog specijalnog komunalnog vozila za prijevoz komunalnog otpada

 

Skip to content