Odobrena sredstva za udruge u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi

Odobrena sredstva za udruge u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO

Općinski načelnik

 

Na temelju članka 46. st.3. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“  broj 1/13 i 3/13.), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba („Narodne novine“, broj 26/15), te čl. 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i
manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (“Službeni glasnik Općine Preko broj 5/15 ), Općinski načelnik Općine Preko, dana  20. travnja 2017. godine,  donio je

 

ODLUKU

o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje u 2017. godini provode udruge u području sporta,kulture i socijalne skrbi

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Natječaj Općine Preko za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u
području sporta, kulture i zdravstva i socijalne skrbi u 2017. godini, objavljen 06. veljače  2017. godine.

 

Članak 2.

U 2017. godini će se, u okviru ovog Natječaja, iz proračuna Općine Preko financirati
provedba programa, projekata i manifestacija koje organiziraju i provode udruge u kulturi, sportu i zdravstvu i socijalnoj skrbi, i to kako slijedi:

  1. KULTURA
Naziv udruge Naziv programa Referentni

broj

Ukupna

vrijednost

Iznos

potpore

  Udruga ĐIRAN U staro vrime KLASA: 402-08/17-01/06

 

 

46.000,00

 

21.000,00

  Udruga  žena Luzor Godina očuvanja baštine Preka i kreativnog stvaralaštva žena KLASA: 402-08/17-01/19

 

25.000,00 20.900,00
  Udruga ARIA Aria za djecu Ugljana 2017.

 

KLASA: 402-08/17-01/09

 

18.687,74 8.900,00
 

Udruga „ ARTE INSULA“

Autorska slikovnica „ Bijele ribice lavandijerice“

 

KLASA: 402-08/17-01/04

 

 

 

40.000,00 10.000,00
  Udruga IDRO Čeprljanda ljeto 2017. KLASA: 402-08/17-01/10 58.273,00 11.500,00
  KUD Preko Godina kulturnog stvaralaštva KUD-a Preko KLASA: 402-08/17-01/22

 

45.000,00 19.500,00
  1. SPORT

 

Naziv udruge Naziv programa Referentni

broj

Ukupna

vrijednost

Iznos

potpore

MNK Ugljan Natjecateljska godina MNK Ugljan KLASA: 402-08/17-01/13 45.500,00 13.000,00
KK Otok Ugljan Usavršavanje košarkaške igre i takmičenje selekcija u sklopu aktivnosti Košarkaškog kluba OTOK UGLJAN KLASA: 402-08/17-01/07 70.000,00 40.000,00
NŠK Sv. Mihovil Natjecateljska godina  NŠK Sv. Mihovil KLASA: 402-08/17-01/20

 

610-01 610-01/16-01/23

 

610-01/16-01/23

 

240.000,00 80.000,00
Udruga Pojonsko srce „ Pojonski šušur“ KLASA: 402-08/17-01/11

 

 

 

50.000,00 14.000,00
Društvo sportske rekreacije Ugljan Sport Sport Summer UGLJAN 2017

 

KLASA: 402-08/17-01/14

 

28.499,00 8.560,00
  Udruga mladih  „ JARAC-LUKORAN“ Ritam Lukorana KLASA: 402-08/17-01/15

 

40.000,00 15.000,00
Planinarsko društvo „ Zavrh“ Ugljan – Pašman Godišnji program aktivnosti PD „ Zavrh“ Ugljan- Pašman

 

KLASA:402-08/17-01/03 40.000,00 7.500,00
Udruga za promicanje ritmike i plesa Mala plesna škola KLASA:402-08/17-01/17 20.000,00 9.000,00
Košarkaški klub ZARA Sudjelovanje KK ZARA u Mini basket ligi 2017., na Otvorenom državnom prvenstvu Hrvatske i organizacija Uskrsnog turnira u košarci Preko 2017.

 

KLASA:402-08/17-01/16

 

50.000,00 10.000,00
 
  1. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

 

Naziv udruge Naziv programa Referentni

broj

Ukupna

vrijednost

Iznos

potpore

Matica umirovljenika   Preko Društveno korisno djelovanje Matice umirovljenika Općine Preko KLASA: 402-08/17-01/21

 

120.000,00 13.000,00
 Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata

RH

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i zaštita interesa hrvatskih branitelja KLASA: 402-08/17-01/08

 

 

   18.000,00 5.000,00

 

 

Članak 3.

Nadležnost nad realizacijom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni odjel Općine Preko.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Preko.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PREKO

 

 

KLASA: 402-08/17-01/23
URBROJ: 2198/13-3-17-1
Preko, 20. travnja 2017. godine

 

Općinski načelnik

Karlo Novoselić, v.r

 

Dostaviti:

  1. Udrugama- putem oglasne ploče
  2. Jedinstveni Upravni odjel
  3. Arhiva

 

 

 

 

Skip to content