Raspisan natječaj za programe u sportu, kulturi te zdravstva i socijalne skrbi

Raspisan natječaj za programe u sportu, kulturi te zdravstva i socijalne skrbi

VAŽNA NAPOMENA: ROK PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE U KULTURI, ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI PRODULJEN JE DO PETKA 18. 03. 2016. GODINE U 15:00 SATI!!!

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 5/16), Općinski načelnik Općine Preko raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Preko

I.
Općina Preko poziva udruge sa sjedištem na području općine Preko i/ili koje provode
program ili projekt na području općine Preko, usmjerene na prioritetna područja iz ovog
Javnog natječaja, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Preko ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.
II.
Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća
prioritetna područja:

1.    SPORT
2.    KULTURA
3.    ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

III.
Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o
prioritetnom području, kako slijedi:

1.    Prioritetno područje: SPORT
Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:
1.1.    poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana;
1.2.    podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.
2.    Prioritetno područje: KULTURA
Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:
2.1.    promicanje nematerijalne kulturne baštine; organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost
2.2.    podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.
3.    Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:
3.1.    prioritetna područja:
a)    djeca i mladi,
b)    starije osobe i palijativna skrb,
c)    osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju
d)    branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, te civilni stradalnici iz
Domovinskog rata
3.2.        podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
IV.
Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja je 636.000,00 kuna.
Planirana vrijednost javnog natječaja po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

 

 

 

 

Projekti, programi,
manifestacije

Iznos

financijskih
sredstava
u kn

Najniži iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn
Najviši iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn
Očekivani

broj

ugovora

1. SPORT
1.1. Poticanje i promicanje
sporta, osiguravanje
uvjeta za provođenje
treninga, organiziranje
i provođenje
natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana
 

 

 

 

245.000,00

 

 

 

 

3.000,00

 

 

 

80.000,00

 

 

 

5

1.2. Podrška

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

2. KULTURA
2.1. Promicanje
nematerijalne
kulturne baštine; organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativna i izdavačka djelatnost
 

 

 

300.000,00

 

 

 

2.000,00

 

 

 

40.000,00

 

 

 

15

2.2. Podrška

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
3.1. Projekti i aktivnosti
sukladno prioritetima
 

91.000,00

 

2.000,00

 

40.000,00

 

10

3.2. Podrška

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

V.
Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog
područja ovog javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2016. godine.

VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Preko (www.opcina-preko.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog javnog natječaja.
VII.
U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim
obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Preko ili
preporučenom pošiljkom na adresu:
Općina Preko,
Trg hrvatske nezavisnosti 2
23 273 Preko
„Javni natječaj za udruge – ne otvaraj”
do PETKA, 18.03.2016. u 15:00 sati, neovisno o načinu dostave.
VIII.
Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru
prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje,izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje Općinski načelnik Općine Preko.
IX.
Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom javnom natječaju i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.
X.
S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine Preko za 2016. godinu, Općina Preko će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori
projektu/programu.
XI.
Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti
prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po javnom natječaju.
XII.
Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:opcina-preko@preko.hr najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.
KLASA: 402-08/16-01/02
URBROJ: 2198/13-3-16-1
Preko,12. veljače 2016. godine
Općinski načelnik

Karlo Novoselić

Formulare za natječaj preuzmite ovdje:

Javni natječaj – Udruge

Pravilnik o financiranju javnih potreba u Općini Preko

Upute za prijavitelje

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obrazac – financijski izvještaj programa ili projekta

Obrazac – opisni izvještaj programa ili projekta

Obrazac – životopis

Obrazac 1-opis programa ili projekta

Obrazac 2 – proračun

Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac-izjave-o-ispunjenju-obveza

Obrazac za procjenu kvalitete – vrijednosti programa ili projekta

Izjava o partnerstvu

Ugovor o financiranju projekta

 

Skip to content