Sve objave autora: Mate Mavar

Autor:Mate Mavar

Donesena nova Odluka o socijalnog skrbi

Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 5. Sjednici održanoj 22. Prosinca donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi u kojoj je odredilo korisnike s područja Općine Preko, njihova prava i mogućnost novčane pomoći. Novčana pomoć će se dodjeljivati umirovljenicima i osobama starijim od 65. godina, te novčana pomoć za novorođenu djecu. Drugi mogući oblici novčane pomoći su jednokratna novčana pomoć isplaćuje se obitelji ili samcu u slučaju otežanih životnih ili materijalnih prilika u domaćinstvu . Prigodni darovi za blagdane mogu dobiti samci ili obitelj, u povodu božićnih ili uskršnjih blagdana. Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih odlukom pokreće se na zahtjev stranke, a dostavlja se Upravnom odjelu za opće, pravne i ekonomske poslove, kao dokaze i isprave potrebne za ostvarivanje prava.

Umirovljenici s tri osnove mogu ostvariti novčanu pomoć.

Umirovljenici čija mirovina je mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.000.00 kuna, novčana pomoć  iznosi 300,00 kuna mjesečno

Umirovljenici čija je mirovina i mirovina i ukupni prihod iznosi od 1.000,01 do 1.500.00 kuna, ostvaruju pomoć od 200,00 kuna mjesečno.

Umirovljenici  čija mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznosi od 1.500,01 do 2.000,00 kuna, ostvaruju pomoć od 100,00 kuna mjesečno.

Pravo na novčanu  pomoć ostvaruju i osobe starije od 65 godina, a prema cenzusu prihoda. Pravo na novčanu pomoć ostvaruje samo jedan član zajedničkog kućanstva. Osobama koje su u pritvoru ili na izdržavanju kazne   zatvora, ili na neprekidnom boravku u inozemstvu u trajanju od 2 mjeseca.

Umirovljenici Zahtjevu za ostvarivanje novčane pomoći prilažu

 • pisani zahtjev
 • dokaz o prebivalištu ,
 • zadnji odrezak o mirovini za umirovljenike koji su mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj, od HZMO , Područna služba Zadar, .
 • potvrde Porezne uprave Zadar o dohotku umirovljenika i bračnog druga,
 • potvrda Turističke zajednice da se osoba ili bračni drug ne bavi iznajmljivanjem apartmana.
 • broj tekućeg računa

Ako obiteljsku mirovinu koristi više osoba, pravo na pomoć može koristiti svaki korisnik, podnošenjem zahtjeva i uz dokaze potrebne za ostvarivanje prava ( dokazi o prebivalištu, zadnji odrezak mirovine, potvrda Porezne uprave Zadar i potvrda Turističke zajednice). Pomoć se isplaćuje korisniku svaki mjesec, a može se isplatiti i opunomoćeniku, na temelju ovjerene punomoći, ako umirovljenik nije pokretan.

Novčanu pomoć za novorođenu djecu ostvaruju roditelji državljani Republike Hrvatske i koji u vrijeme podnošenja zahtjeva imaju prijavljeno prebivalište na području općine Preko i dalje sve neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti. Visina naknade  za novorođeno dijete ovisi o broju djece roditelja koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu ( zajedničke djece, posvojene djece, sudskom odlukom povjerene na odgoj i čuvanje djece, udomljene djece rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb). Naknada za novorođeno dijete isplaćuje se jednokratno, za drugo novorođeno dijete u razdoblju od tri kalendarske godine, a naknada za treće, četvrto i svako daljnje novorođeno dijete u razdoblju od šest kalendarskih godina.

Sredstva za naknadu za novorođeno dijete osiguravaju se u proračunu Općine Preko. Visina naknade iznosi:

 • za prvo dijete roditelja, podnositelj zahtjeva 7.500,00 kuna jednokratno,
 • za   drugo dijete roditelja, podnositelja zahtjeva 15.000,00 kuna u razdoblju od tri godine, po 5.000,00 kuna jednokratno,
 • za treće dijete roditelja, podnositelja zahtjeva 30.000,00 kuna u razdoblju od šest godina po 5.000,00 kuna jednokratno,
 • za četvrto i svako iduće dijete roditelja, podnositelja zahtjeva 60.000,00 kuna u razdoblju od šest godina po 10.000,00 kuna jednokratno.

Naknade se isplaćuju u roku od 30 dana od dana odlučivanja o zahtjevu, kao i prvi dio naknade za drugo, treće, četvrto i svako daljnje dijete, odnosno do kraja isplate.

Zahtjev za novorođeno dijete pokreće se pisanim zahtjevom u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta, a na obrascu koji će biti objavljen na službenim stranicama Općine Preko. Uz zahtjev prilaže se:

 • dokaz o državljanstvu RH roditelja ( preslik domovnice)
 • preslik osobne iskaznice za oba roditelja,
 • rodni list za svu djecu navedenu u zahtjevu,
 • uvjerenje o prebivalištu obaju roditelja i sve djece naveden u zahtjevu,
 • potvrda Porezne uprave o mjestu plaćanja poreza na dohodak,
 • sudsku odluku, odnosno rješenje centra za socijalnu skrb za djecu povjerenu na odgoj ili čuvanje ili udomljenu djecu,
 • ovjerena bjanko zadužnica kod javnog bilježnika, te potpisana izjava roditelja podnositelja zahtjeva kojom izjavljuje da će u narednih tri godine, odnosno šest godina za koje je ostvario pravo na naknadu za novorođeno dijete prebivati na području općine Preko, te da u suprotnom ovlašćuju Općinskog načelnika da ishodi povrat ukupno isplaćenih sredstava, te drugu dokumentaciju – odgovarajuće isprave ukoliko budu zatražene, a u svrhu dokazivanja određenih činjenica.

Jednokratnu novčanu pomoć može se odobriti samcu ili obitelji zbog trenutnih materijalnih teškoća, te da nisu u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe vezane za bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, ili nabavu osnovnih predmeta u kućanstvu, a do najviše 2.000,00 kuna. Upravni odjel za opće pravne i ekonomske poslove,  na prijedlog Ureda načelnika može prigodom božićnih i uskršnjih blagdana odobriti samcu ili obitelji prigodne poklone u novcu ili naravi.

Autor:Mate Mavar

Odluka o visini i broju bespovratnih financijskih pomoći studentima u studijskoj godini 2017./2018.

Nakon objavljeni natječaj za odobravanje bespovratnih financijskih pomoći studentima koji imaju prebivalište na području općine Preko za studijsku godinu 2017/2018 godinu, u propisanom roku pristiglo je 52 prijave. Natječajem je bilo predviđeno da će ukupno dodijeliti 65 bespovratne stipendije studentima u iznosu od 300,00 kuna, neovisno o gradu u kojem se nalazi visoko učilište. Temeljem Pravilinka pravo na studentsku stipendiju ostvaruju studenti državljani RH s prebivalištem na području općine Preko najmanje pet godina prije raspisivanja natječaja, sa statusom redovni ili izvanredni i oni koji nemaju već odobrenu stipendiju ili kredit od nekog drugog subjekta.

Povjerenstvo za odobravanje kredita provjeravalo je kriterije u pristiglim prijavama utvrđenih natječajem kao što je opći uspjeh u završnom razredu srednješkolskog obrazovanja za studente prve godine, uspjeh na prethodnoj godini za upise na drugu i sljedeću godinu, socijalno materijalni status, osvojene nagrade, te sudjelovnje na smotrama i natjecanjima, a ih pretvaralo u bodove.  Nakon provedenog postupka, Općinski načelnik Općine Preko Jure Brižić odlučio je da se dodjeli 51 –ijedna bespovratna financijska pomoć studentima za ovu studijsku 2017/2018 godinu. Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratne financijske pomoći bit će u vijećnici Općine Preko 28. prosinca 2017. godine u 11.00 sati.

Pravo na bespovratnu financijsku pomoć ostvarili su sljedeći studenti Šime Olivari , Patricija Batistić Damjan Sorić, Berta Mičić, Dino Kačan, Donat Marcelić, Svijetlana Ribičić, Nina Klarin, Lorena Lončar, Rebeka Lončar,  Ema Mašina, Jelena Mikela, Lucija Strihić, Lara Ćuća, Nadja M. Fatović, Marija Klarin, Marieta Strihić, Toma Ribičić, Mateo Buble, Bernarda Klarin, Lončar Matija, Matacin Patricija, Rea Profaca,  Katarina Kombura, Stefani Štrmelj, Veronika Kolega, Emilija Višić, Ivica Grubač, Josipa Jerolimov, Lončar Mia, Katarino Mičić, Iva Sorić, Mihaela Lončar, Laura Longin, Petra Mičić, Martina Dorkin, Mateo Fatović , Petra Lučić, Ivona Maričić, Marko Miloš, Ivan Pavin, Mario Pavin, Melina Blasić, Ivan Matacin,  Nižić Magdalena, Josipa Špar, Dora Štrmelj, Roberto Gregov, Mare Vidaković, Kristijan Sorić, Adam Telac i Eufemija Telac.                                                

 

ODLUKA O VISINI I BROJU BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH POMOĆI STUDENTIMA U STUDIJSKOJ GODINI 2017./2018.

POPIS STUDENATA 2017./2018.

Autor:Mate Mavar

Natječaj za prodaju rabljenog teretnog specijalnog komunalnog vozila za prijevoz komunalnog otpada

OTOK UGLJAN  d.o.o.
OIB: 72374636452
Trg hrvatske nezavisnosti 2
23 273 Preko
Broj:  523/2017
Preko, 11. prosinca 2017. godine

 

Na temelju čl.14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OTOK UGLJAN d.o.o., direktor  društva OTOK UGLJAN d.o.o., Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko, Branko Kolega, objavljuje

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG TERETNOG SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA

 

1. PREDMET PRODAJE

Vrsta vozila: Teretni automobil za prijevoz komunalnog otpada kapaciteta 21  m3

Marka vozila: MAN

Marka nadogradnje: Faun Rotopress 521 L

Tip vozila: TGS 26.360 6X2/4 BL

Boja vozila: višebojan

Volumen rotirajućeg bubnja: 21 m3

Stanje vozila: tehnički ispravan i redovito servisiran, u voznom stanju

Oblik karoserije: specijalno komunalno vozilo za prijevoz otpada sa sistemom rotirajućeg bubnja N3- s nadogradnjom „Faun rotopress 521 L“

Vrsta motora: diesel motor, Euro V

Snaga motora: 265 kW

Broj šasije: WMA24SZZ7CW170015

Godina proizvodnje: 2012. godina

Datum prve registracije: 31. 07. 2012. godine

Registracija vrijedi do: 31. 07. 2018. godine

Broj prijeđenih kilometara: 49231 km

Mjere vozila: dužina 9535 mm, širina 2500 mm, visina 3460 mm

Najveća dopuštena masa: 26000 kg

 

2. UVJETI PRODAJE 

Prodaja po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Mjesto isporuke vozila: franco Zadar.

Početna cijena vozila iznosi  430.000,00 kuna bez uračunatog PDV-a.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

Jamčevina za sudjelovanje iznosi 10 % od početne cijene vozila. Iznos se uplaćuje na račun OTOK UGLJAN  d.o.o. kod  Zagrebačke banke, IBAN: HR0223600001101704800.

Ponuditeljima koji budu odbijeni sa svojim ponudama u postupku nadmetanja jamčevina se vraća u nominalnom iznosu bez kamata, u roku od 8 dana od objave pisane obavijesti o ishodu prodaje na web stranici Općine  (www.opcina-preko.hr).

U slučaju prihvata ponude jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, bez obračuna kamate.

U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od kupnje, opozove ili izmjeni ponudu poslije roka za dostavu ponuda, uplaćena jamčevina se ne vraća.

Valjanost ponude: 30 dana

Dospijeće plaćanja: do 30. siječnja 2018. godine

Prodaja vozila obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda koje osim ponuđene cijene i kontakt podataka sadrže

 • za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice ili putovnice Ponuditelja, dokaz o uplaćenoj jamčevini;
 • za pravne osobe – preslika rješenja o upisu u sudski registar, preslika osobne iskaznice ili putovnice osobe ovlaštene za zastupanje, original BON 2 (ne stariji od 15 dana), dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Kupac snosi i sve ostale zavisne troškove (prijevoza, bilježnika, poreza i pristojbi i drugo). Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran Ponuditelju nadoknaditi troškove vezane uz sudjelovanje na natječaju.

Kupac je obvezan zaključiti Ugovor o kupoprodaji s prodavateljem najkasnije u roku 10 dana od donošenja odluke o izboru ponude te dostaviti ovjerenu i potpisanu bjanko zadužnicu u korist prodavatelja na iznos od 500.000,00  kuna.

Ukoliko izabrani ponuditelj ne potpiše Ugovor ili ne dostavi instrument osiguranja smatrat će se da je odustao od ponude.

Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo za provedbu natječaja bez prisutnosti javnosti.

Ako dva ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnija ponuda smatrat će se ona koja je ranije zaprimljena.

 

3. DOSTAVA PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu:

OTOK UGLJAN d.o.o.

Trg hrvatske nezavisnosti 2

23 273 Preko

ili osobno na pisarnicu Prodavatelja, s naznakom na omotnici

„PONUDA ZA KUPNJU RABLJENOG TERETNOG SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA – NE OTVARATI“

Rok za dostavu ponude je 10. siječnja 2018. godine do 15:00 sati.

Ponude koje nisu zaprimljene u utvrđenom roku neće se razmatrati.

 

4. OSTALE OBAVIJESTI

Sve informacije moguće je dobiti radnim danom od 8:00 do 13:00 sati, tel: 023 286 375

Vozilo je moguće testirati radnim danom u vremenu od 8:00 do 13:00 sati uz prethodnu najavu.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ovaj natječaj objavit će se na službenoj stranici Općine Preko ( www.opcina-preko.hr ) i Zadarskom listu.

 

Direktor

Branko Kolega

 

Natječaj za prodaju rabljenog teretnog specijalnog komunalnog vozila za prijevoz komunalnog otpada

 

Autor:Mate Mavar

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove
KLASA: 350-01/16-01/01
URBROJ: 2198/13-04/1-17-2
Preko, 07. prosinca  2017. godine

 

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13),  Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

 

 1. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko je moguć u vijećnici Općine Preko (Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, ), od 18. prosinca 2017. godine do 02. siječnja 2018. godine, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati.
 2. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Preko bit će moguć u informacijskom sustavu prostornog uređenja i na mrežnim stranicama Općine Preko (opcina-preko.hr).
 3. Javno izlaganje održati će se 21. prosinca 2017. godine u 10:00 sati u vijećnici Općine Preko (Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2).
 4. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
 • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,
 • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
 • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
 1. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana mogu se dostaviti zaključno do 02. siječnja 2018. godine na adresu: Općina Preko, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko.
 2. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe ili nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

 

Pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove

Dražena Strihić, mag.educ.philol.germ.et.angl., v.r.

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PREKO

1