Mjesečna arhiva za mjesec: Ožujak 2017

<
Autor:Mate Mavar

Promicanje učinkovitog generiranja i održive uporabe električne energije

Novosti broj 2

Projekt PEGASUS se nalazi u naprednoj fazi provedbe. Svrha ovih novosti je iobavijestiti  Vas o koracima koji su se dogodili tijkeom proteklih  mjeseci. Tijekom drugog dijela projekta, uloženo je mnogo napora na razvoj pilota i njihovih rješenja. Željeli bismo vas upoznati s napretkom, događajima  te nadolazećim aktivnostima.

 

Ukoliko želite pratiti sve najnovije događaje i vijesti o našem projektu pratite nas na stranici https://pegasus.interreg-med.eu

Preuzmite newsletter

Autor:Mate Mavar

Raspisan natječaj za udruge na području Općine Preko

Tekst i uvjete natječaja pronađite u tekstu niže:

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 5/16), Općinski načelnik Općine Preko raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Preko

 

I.

Općina Preko poziva udruge sa sjedištem na području općine Preko i/ili koje provode
program ili projekt na području općine Preko, usmjerene na prioritetna područja iz ovog
Javnog natječaja, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Preko ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

II.

Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja:

 1. SPORT
 2. KULTURA
 3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

 

III.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o
prioritetnom području, kako slijedi:

 

 1. Prioritetno područje: SPORT

Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:

 • poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana;
 • podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.
 1. Prioritetno područje: KULTURA

Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:

 • promicanje nematerijalne kulturne baštine; organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost
 • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.
 1. Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:

 • prioritetna područja:
 1. djeca i mladi,
 2. starije osobe i palijativna skrb,
 3. osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju
 4. d) branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, te civilni stradalnici

iz Domovinskog rata

 • podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

IV.

Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja je 402.000,00 kuna.

Planirana vrijednost javnog natječaja po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

 

 

 

 

 

Projekti, programi,
manifestacije

Iznos

financijskih
sredstava
u kn

Najniži iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn
Najviši iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn
Očekivani

broj

ugovora

1. SPORT
1.1. Poticanje i promicanje
sporta, osiguravanje
uvjeta za provođenje
treninga, organiziranje
i provođenje
natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana
 

 

 

205.000,00

 

 

 

3.000,00

 

 

 

120.000,00

 

 

 

5

1.2. Podrška

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

2. KULTURA
2.1. Promicanje
nematerijalne
kulturne baštine; organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativna i izdavačka djelatnost
 

 

 

155.000,00

 

 

 

2.000,00

 

 

 

25.000,00

 

 

 

15

2.2. Podrška

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
3.1. Projekti i aktivnosti
sukladno prioritetima
 

42.000,00

 

2.000,00

 

15.000,00

 

10

3.2. Podrška

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

 

V.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2018. godine.

 

VI.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Preko (www.opcina.preko.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog javnog natječaja.

VII.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim
obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Preko ili
preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Preko,

Trg hrvatske nezavisnosti 2

23 273 Preko

„Javni natječaj za udruge – ne otvaraj”

do četvrtka, 08.03.2018. u 15:00 sati, neovisno o načinu dostave.

VIII.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje Općinski načelnik Općine Preko.

IX.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom javnom natječaju i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

X.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine Preko za 2018. godinu, Općina Preko će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori
projektu/programu.

XI.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po javnom natječaju.

XII.

Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina-preko@zd.t-com.hr najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 402-08/18-01/02
URBROJ: 2198/13-02/1-18-1
Preko,06. veljače 2018. godine

 

Općinski načelnik

 

 

Jure Brižić, v.r.

 

DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ:

Natječaj za udruge

Upute za prijavitelje – 2018

Pravilnik o financiranju javnih potreba u Općini Preko

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obrazac 1 – opis programa ili projekta

Obrazac 2 – proračun

Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac – opisni izvještaj programa ili projekta

Obrazac – financijski izvještaj programa ili projekta

Obrazac – životopis

Obrazac za procjenu kvalitete – vrijednosti programa ili projekta

Ugovor o financiranju projekta

Autor:Općina Preko

Demografske mjere: Naknade za novorođenčad i do 60 tisuća kuna

PREKO – Sukladno odluci Općinskog vijeća, s prvim danom 2018. godine u Općini Preko podignute su naknade za novorođenčad te za umirovljenike.

Općina Preko za prvo dijete isplaćivat će naknadu od 7500 kuna, za drugo 15.000 kuna, za treće 30.000 kuna, a za četvrto i svako iduće dijete po 60.000 kuna.

Demografska obnova jedan je od naših glavnih ciljeva koje smo zacrtali u četverogodišnjem razdoblju. Djeca su nam prioritet, pa smo već krenuli i u projekte obnove vrtića i jednosmjenske nastave u školi, ali nam je ključno da imamo i djecu koja će boraviti u tim objektima. Svjesni smo da se nekim parovima nije lako odlučiti na roditeljstvo, pa se nadamo se da će ovi iznosi, pogotovo one koji razmišljaju o još jednom djetetu u obitelji, motivirati na pozitivnu odluku – kaže načelnik Jure Brižić.

U proračunu za 2018. godinu za tu su namjenu predviđena sredstva u iznosu od 150.000 kuna. Povećani su i iznosi za pomoć umirovljenicima, pa će u 2018. godini pomoć od 300, 200 i 100 kuna mjesečno dobivati stanovnici čije mirovine ne prelaze 1000, 1500 i 2000 kuna.

To je također bila jedna od točaka iz našeg programa i drago mi je da smo dokazali da svoja obećanja ispunjavamo. Ovom mjerom nastojimo pomoći našim stanovnicima slabijeg imovinskog statusa da im barem donekle olakšamo situaciju – dodaje Brižić.

Podsjetimo, na posljednjoj sjednici u 2017. godini Općinsko vijeće Općine Preko, među ostalim, usvojilo je proračun za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.
Prema prijedlogu općinskog načelnika Jure Brižića, proračun iznosi 25,520.000, što je za 6,3 milijuna više nego u 2017. godini.

Tako je potrebe socijalne skrbi planirana 691.000 kuna, i to za pomoć za podmirenje troškova odgoja i obrazovanja djece i mladeži 267.000, u što se, primjerice, ubrajaju troškovi predškolskog odgoja i obrazovanja, sufinanciranja nabave udžbenika za učenike osnovnih škola te financijska pomoć studentima.

Za pomoć za podmirenje troškova života obitelji planirano je 65.000 kuna, što obuhvaća sufinanciranje dijela stambenih kredita i mjesečnih parkirnih karata.

Za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zdravstvene i socijalne skrbi planirano je 77.000 kuna, za rad sportskih udruga i klubova te organizaciju sportskih manifestacija i natjecanja 857.000 kuna, a za javne potrebe u kulturi 200.000 kuna.

Autor:Mate Mavar

Donesena nova Odluka o socijalnog skrbi

Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj 5. Sjednici održanoj 22. Prosinca donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi u kojoj je odredilo korisnike s područja Općine Preko, njihova prava i mogućnost novčane pomoći. Novčana pomoć će se dodjeljivati umirovljenicima i osobama starijim od 65. godina, te novčana pomoć za novorođenu djecu. Drugi mogući oblici novčane pomoći su jednokratna novčana pomoć isplaćuje se obitelji ili samcu u slučaju otežanih životnih ili materijalnih prilika u domaćinstvu . Prigodni darovi za blagdane mogu dobiti samci ili obitelj, u povodu božićnih ili uskršnjih blagdana. Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih odlukom pokreće se na zahtjev stranke, a dostavlja se Upravnom odjelu za opće, pravne i ekonomske poslove, kao dokaze i isprave potrebne za ostvarivanje prava.

Umirovljenici s tri osnove mogu ostvariti novčanu pomoć.

Umirovljenici čija mirovina je mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.000.00 kuna, novčana pomoć  iznosi 300,00 kuna mjesečno

Umirovljenici čija je mirovina i mirovina i ukupni prihod iznosi od 1.000,01 do 1.500.00 kuna, ostvaruju pomoć od 200,00 kuna mjesečno.

Umirovljenici  čija mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznosi od 1.500,01 do 2.000,00 kuna, ostvaruju pomoć od 100,00 kuna mjesečno.

Pravo na novčanu  pomoć ostvaruju i osobe starije od 65 godina, a prema cenzusu prihoda. Pravo na novčanu pomoć ostvaruje samo jedan član zajedničkog kućanstva. Osobama koje su u pritvoru ili na izdržavanju kazne   zatvora, ili na neprekidnom boravku u inozemstvu u trajanju od 2 mjeseca.

Umirovljenici Zahtjevu za ostvarivanje novčane pomoći prilažu

 • pisani zahtjev
 • dokaz o prebivalištu ,
 • zadnji odrezak o mirovini za umirovljenike koji su mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj, od HZMO , Područna služba Zadar, .
 • potvrde Porezne uprave Zadar o dohotku umirovljenika i bračnog druga,
 • potvrda Turističke zajednice da se osoba ili bračni drug ne bavi iznajmljivanjem apartmana.
 • broj tekućeg računa

Ako obiteljsku mirovinu koristi više osoba, pravo na pomoć može koristiti svaki korisnik, podnošenjem zahtjeva i uz dokaze potrebne za ostvarivanje prava ( dokazi o prebivalištu, zadnji odrezak mirovine, potvrda Porezne uprave Zadar i potvrda Turističke zajednice). Pomoć se isplaćuje korisniku svaki mjesec, a može se isplatiti i opunomoćeniku, na temelju ovjerene punomoći, ako umirovljenik nije pokretan.

Novčanu pomoć za novorođenu djecu ostvaruju roditelji državljani Republike Hrvatske i koji u vrijeme podnošenja zahtjeva imaju prijavljeno prebivalište na području općine Preko i dalje sve neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti. Visina naknade  za novorođeno dijete ovisi o broju djece roditelja koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu ( zajedničke djece, posvojene djece, sudskom odlukom povjerene na odgoj i čuvanje djece, udomljene djece rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb). Naknada za novorođeno dijete isplaćuje se jednokratno, za drugo novorođeno dijete u razdoblju od tri kalendarske godine, a naknada za treće, četvrto i svako daljnje novorođeno dijete u razdoblju od šest kalendarskih godina.

Sredstva za naknadu za novorođeno dijete osiguravaju se u proračunu Općine Preko. Visina naknade iznosi:

 • za prvo dijete roditelja, podnositelj zahtjeva 7.500,00 kuna jednokratno,
 • za   drugo dijete roditelja, podnositelja zahtjeva 15.000,00 kuna u razdoblju od tri godine, po 5.000,00 kuna jednokratno,
 • za treće dijete roditelja, podnositelja zahtjeva 30.000,00 kuna u razdoblju od šest godina po 5.000,00 kuna jednokratno,
 • za četvrto i svako iduće dijete roditelja, podnositelja zahtjeva 60.000,00 kuna u razdoblju od šest godina po 10.000,00 kuna jednokratno.

Naknade se isplaćuju u roku od 30 dana od dana odlučivanja o zahtjevu, kao i prvi dio naknade za drugo, treće, četvrto i svako daljnje dijete, odnosno do kraja isplate.

Zahtjev za novorođeno dijete pokreće se pisanim zahtjevom u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta, a na obrascu koji će biti objavljen na službenim stranicama Općine Preko. Uz zahtjev prilaže se:

 • dokaz o državljanstvu RH roditelja ( preslik domovnice)
 • preslik osobne iskaznice za oba roditelja,
 • rodni list za svu djecu navedenu u zahtjevu,
 • uvjerenje o prebivalištu obaju roditelja i sve djece naveden u zahtjevu,
 • potvrda Porezne uprave o mjestu plaćanja poreza na dohodak,
 • sudsku odluku, odnosno rješenje centra za socijalnu skrb za djecu povjerenu na odgoj ili čuvanje ili udomljenu djecu,
 • ovjerena bjanko zadužnica kod javnog bilježnika, te potpisana izjava roditelja podnositelja zahtjeva kojom izjavljuje da će u narednih tri godine, odnosno šest godina za koje je ostvario pravo na naknadu za novorođeno dijete prebivati na području općine Preko, te da u suprotnom ovlašćuju Općinskog načelnika da ishodi povrat ukupno isplaćenih sredstava, te drugu dokumentaciju – odgovarajuće isprave ukoliko budu zatražene, a u svrhu dokazivanja određenih činjenica.

Jednokratnu novčanu pomoć može se odobriti samcu ili obitelji zbog trenutnih materijalnih teškoća, te da nisu u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe vezane za bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, ili nabavu osnovnih predmeta u kućanstvu, a do najviše 2.000,00 kuna. Upravni odjel za opće pravne i ekonomske poslove,  na prijedlog Ureda načelnika može prigodom božićnih i uskršnjih blagdana odobriti samcu ili obitelji prigodne poklone u novcu ili naravi.

Autor:Općina Preko

Općina Preko potpisala ugovore o dodjeli stipendija sa 52 studenata

PREKO – Sa 160.000 kuna osiguranih u općinskom proračunu, Općina Preko bespovratno će stipendirati 52 studenata u akademskoj godini 2017/2018.

Studenti će dobivati 300 kuna mjesečno, neovisno o gradu u kojemu se školuju, a pravo na bespovratnu financijsku pomoć ostvarili su državljani RH s prebivalištem na području Općine Preko najmanje pet godina prije raspisivanja natječaja, sa statusom redovnog ili izvanrednog studiranja i oni koji nemaju već odobrenu stipendiju ili kredit od drugog subjekta.

Svi koji su se prijavili na natječaj i zadovoljili propisane kriterije, dobili su stipendiju. Prijašnjih godina imali smo drukčiji pravilnik, stipendije su bile nešto više, ali ih je dobivalo manje studenata. Ove godine povećali smo broj stipendija, željeli smo pomoći svima jer znamo da vam je svaka kuna dobrodošla. Nadam se da ćemo ubuduće moći izdvojiti više novca i da će stipendije ponovno dobiti svi koji zadovolje kriterije iz pravilnika – kazao je općinski načelnik Jure Brižić studentima prilikom potpisivanja ugovora o dodjeli stipendija koje se danas održalo u općinskoj vijećnici.

Nakon objavljenog natječajnog postupka, povjerenstvo za odobravanje kredita provjeravalo je kriterije u pristiglim prijavama utvrđenih natječajem: opći uspjeh u završnom razredu srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine, uspjeh na prethodnoj godini za upise na drugu i sljedeću godinu, socijalno-materijalni status, osvojene nagrade te sudjelovnje na smotrama i natjecanjima.

Pravo na bespovratnu financijsku pomoć ostvarili su sljedeći studenti: Šime Olivari, Patricija Batistić, Damjan Sorić, Berta Mičić, Dino Kačan, Donat Marcelić, Svijetlana Ribičić, Nina Klarin, Lorena Lončar, Rebeka Lončar, Ema Mašina, Jelena Mikela, Lucija Strihić, Lara Ćuća, Nadja M. Fatović, Marija Klarin, Marieta Strihić, Toma Ribičić, Mateo Buble, Bernarda Klarin, Matija Lončar, Patricija Matacin, Rea Profaca, Katarina Kombura, Stefani Štrmelj, Veronika Kolega, Emilija Višić, Ivica Grubač, Josipa Jerolimov, Mia Lončar, Katarino Mičić, Iva Sorić, Mihaela Lončar, Laura Longin, Petra Mičić, Martina Dorkin, Mateo Fatović, Petra Lučić, Ivona Maričić, Marko Miloš, Ivan Pavin, Mario Pavin, Melina Blasić, Ivan Matacin, Magdalena Nižić, Josipa Špar, Dora Štrmelj, Roberto Gregov, Mare Vidaković, Kristijan Sorić, Adam Telac i Eufemija Telac.

Autor:Mate Mavar

Odluka o visini i broju bespovratnih financijskih pomoći studentima u studijskoj godini 2017./2018.

Nakon objavljeni natječaj za odobravanje bespovratnih financijskih pomoći studentima koji imaju prebivalište na području općine Preko za studijsku godinu 2017/2018 godinu, u propisanom roku pristiglo je 52 prijave. Natječajem je bilo predviđeno da će ukupno dodijeliti 65 bespovratne stipendije studentima u iznosu od 300,00 kuna, neovisno o gradu u kojem se nalazi visoko učilište. Temeljem Pravilinka pravo na studentsku stipendiju ostvaruju studenti državljani RH s prebivalištem na području općine Preko najmanje pet godina prije raspisivanja natječaja, sa statusom redovni ili izvanredni i oni koji nemaju već odobrenu stipendiju ili kredit od nekog drugog subjekta.

Povjerenstvo za odobravanje kredita provjeravalo je kriterije u pristiglim prijavama utvrđenih natječajem kao što je opći uspjeh u završnom razredu srednješkolskog obrazovanja za studente prve godine, uspjeh na prethodnoj godini za upise na drugu i sljedeću godinu, socijalno materijalni status, osvojene nagrade, te sudjelovnje na smotrama i natjecanjima, a ih pretvaralo u bodove.  Nakon provedenog postupka, Općinski načelnik Općine Preko Jure Brižić odlučio je da se dodjeli 51 –ijedna bespovratna financijska pomoć studentima za ovu studijsku 2017/2018 godinu. Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratne financijske pomoći bit će u vijećnici Općine Preko 28. prosinca 2017. godine u 11.00 sati.

Pravo na bespovratnu financijsku pomoć ostvarili su sljedeći studenti Šime Olivari , Patricija Batistić Damjan Sorić, Berta Mičić, Dino Kačan, Donat Marcelić, Svijetlana Ribičić, Nina Klarin, Lorena Lončar, Rebeka Lončar,  Ema Mašina, Jelena Mikela, Lucija Strihić, Lara Ćuća, Nadja M. Fatović, Marija Klarin, Marieta Strihić, Toma Ribičić, Mateo Buble, Bernarda Klarin, Lončar Matija, Matacin Patricija, Rea Profaca,  Katarina Kombura, Stefani Štrmelj, Veronika Kolega, Emilija Višić, Ivica Grubač, Josipa Jerolimov, Lončar Mia, Katarino Mičić, Iva Sorić, Mihaela Lončar, Laura Longin, Petra Mičić, Martina Dorkin, Mateo Fatović , Petra Lučić, Ivona Maričić, Marko Miloš, Ivan Pavin, Mario Pavin, Melina Blasić, Ivan Matacin,  Nižić Magdalena, Josipa Špar, Dora Štrmelj, Roberto Gregov, Mare Vidaković, Kristijan Sorić, Adam Telac i Eufemija Telac.                                                

 

ODLUKA O VISINI I BROJU BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH POMOĆI STUDENTIMA U STUDIJSKOJ GODINI 2017./2018.

POPIS STUDENATA 2017./2018.

Autor:Mate Mavar

Natječaj za prodaju rabljenog teretnog specijalnog komunalnog vozila za prijevoz komunalnog otpada

OTOK UGLJAN  d.o.o.
OIB: 72374636452
Trg hrvatske nezavisnosti 2
23 273 Preko
Broj:  523/2017
Preko, 11. prosinca 2017. godine

 

Na temelju čl.14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću OTOK UGLJAN d.o.o., direktor  društva OTOK UGLJAN d.o.o., Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko, Branko Kolega, objavljuje

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG TERETNOG SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA

 

1. PREDMET PRODAJE

Vrsta vozila: Teretni automobil za prijevoz komunalnog otpada kapaciteta 21  m3

Marka vozila: MAN

Marka nadogradnje: Faun Rotopress 521 L

Tip vozila: TGS 26.360 6X2/4 BL

Boja vozila: višebojan

Volumen rotirajućeg bubnja: 21 m3

Stanje vozila: tehnički ispravan i redovito servisiran, u voznom stanju

Oblik karoserije: specijalno komunalno vozilo za prijevoz otpada sa sistemom rotirajućeg bubnja N3- s nadogradnjom „Faun rotopress 521 L“

Vrsta motora: diesel motor, Euro V

Snaga motora: 265 kW

Broj šasije: WMA24SZZ7CW170015

Godina proizvodnje: 2012. godina

Datum prve registracije: 31. 07. 2012. godine

Registracija vrijedi do: 31. 07. 2018. godine

Broj prijeđenih kilometara: 49231 km

Mjere vozila: dužina 9535 mm, širina 2500 mm, visina 3460 mm

Najveća dopuštena masa: 26000 kg

 

2. UVJETI PRODAJE 

Prodaja po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Mjesto isporuke vozila: franco Zadar.

Početna cijena vozila iznosi  430.000,00 kuna bez uračunatog PDV-a.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

Jamčevina za sudjelovanje iznosi 10 % od početne cijene vozila. Iznos se uplaćuje na račun OTOK UGLJAN  d.o.o. kod  Zagrebačke banke, IBAN: HR0223600001101704800.

Ponuditeljima koji budu odbijeni sa svojim ponudama u postupku nadmetanja jamčevina se vraća u nominalnom iznosu bez kamata, u roku od 8 dana od objave pisane obavijesti o ishodu prodaje na web stranici Općine  (www.opcina-preko.hr).

U slučaju prihvata ponude jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, bez obračuna kamate.

U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od kupnje, opozove ili izmjeni ponudu poslije roka za dostavu ponuda, uplaćena jamčevina se ne vraća.

Valjanost ponude: 30 dana

Dospijeće plaćanja: do 30. siječnja 2018. godine

Prodaja vozila obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda koje osim ponuđene cijene i kontakt podataka sadrže

 • za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice ili putovnice Ponuditelja, dokaz o uplaćenoj jamčevini;
 • za pravne osobe – preslika rješenja o upisu u sudski registar, preslika osobne iskaznice ili putovnice osobe ovlaštene za zastupanje, original BON 2 (ne stariji od 15 dana), dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Kupac snosi i sve ostale zavisne troškove (prijevoza, bilježnika, poreza i pristojbi i drugo). Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran Ponuditelju nadoknaditi troškove vezane uz sudjelovanje na natječaju.

Kupac je obvezan zaključiti Ugovor o kupoprodaji s prodavateljem najkasnije u roku 10 dana od donošenja odluke o izboru ponude te dostaviti ovjerenu i potpisanu bjanko zadužnicu u korist prodavatelja na iznos od 500.000,00  kuna.

Ukoliko izabrani ponuditelj ne potpiše Ugovor ili ne dostavi instrument osiguranja smatrat će se da je odustao od ponude.

Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo za provedbu natječaja bez prisutnosti javnosti.

Ako dva ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnija ponuda smatrat će se ona koja je ranije zaprimljena.

 

3. DOSTAVA PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu:

OTOK UGLJAN d.o.o.

Trg hrvatske nezavisnosti 2

23 273 Preko

ili osobno na pisarnicu Prodavatelja, s naznakom na omotnici

„PONUDA ZA KUPNJU RABLJENOG TERETNOG SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA – NE OTVARATI“

Rok za dostavu ponude je 10. siječnja 2018. godine do 15:00 sati.

Ponude koje nisu zaprimljene u utvrđenom roku neće se razmatrati.

 

4. OSTALE OBAVIJESTI

Sve informacije moguće je dobiti radnim danom od 8:00 do 13:00 sati, tel: 023 286 375

Vozilo je moguće testirati radnim danom u vremenu od 8:00 do 13:00 sati uz prethodnu najavu.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ovaj natječaj objavit će se na službenoj stranici Općine Preko ( www.opcina-preko.hr ) i Zadarskom listu.

 

Direktor

Branko Kolega

 

Natječaj za prodaju rabljenog teretnog specijalnog komunalnog vozila za prijevoz komunalnog otpada

 

Autor:Mate Mavar

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove
KLASA: 350-01/16-01/01
URBROJ: 2198/13-04/1-17-2
Preko, 07. prosinca  2017. godine

 

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13),  Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

 

 1. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko je moguć u vijećnici Općine Preko (Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, ), od 18. prosinca 2017. godine do 02. siječnja 2018. godine, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati.
 2. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Preko bit će moguć u informacijskom sustavu prostornog uređenja i na mrežnim stranicama Općine Preko (opcina-preko.hr).
 3. Javno izlaganje održati će se 21. prosinca 2017. godine u 10:00 sati u vijećnici Općine Preko (Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2).
 4. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
 • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,
 • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
 • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
 1. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana mogu se dostaviti zaključno do 02. siječnja 2018. godine na adresu: Općina Preko, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko.
 2. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe ili nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

 

Pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove

Dražena Strihić, mag.educ.philol.germ.et.angl., v.r.

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PREKO

Autor:Općina Preko

Održana 4. sjednica Općinskog vijeća

PREKO – Općinsko vijeće Općine Preko održalo je svoju četvrtu sjednicu u vijećnici Općine Preko. Na sjednici se raspravljalo o polugodišnjem izvješću o izvršenju Proračuna općine Preko za 2017. godinu, o općinskim porezima i vrijednosti boda za obračun za obračun komunalne naknade. Zamjenik općinskog načelnika Karlo Novoselić izvijestio je Vijeće o aktivnostima i poslovima koje je radio od siječnja do svibnja, a općinski načelnik Jure Brižić od svibnja do srpnja ove godine. Maja Višić izabrana je za potpredsjednicu vijeća s liste grupe birača čiji je nositelj Karlo Novoselić.

Novi vijećnici u Općinskom vijeću su Nino Vidaković iz Koalicije HDZ – HSU, umjesto Dražene Strihić, a na mandat Đane Ćurković ušao je Slavko Vidaković. S liste grupe birača čiji je nositelj Marijo Košta koja ima dva mandata u Općinskom vijeću, Domagoj Kombura je dao ostavku, a na njegovo mjesto u Vijeće je ušao Ivica Profaca.

Vrijednost boda koja je osnova za obračun visine komunalne naknade s početkom 2018. godine iznosit će  0,50 kn po metru četvornom. Izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2017. dao je Općinski načelnik naglasivši da je izvršenje ukupnih prihodi u iznosu od 9,2 milijuna kuna, dok su rashodi 9,8 milijuna kuna. Razlika između prihoda i rashoda iznosi 626, 689,18 kuna, a dio od 395,464,22 kuna odnosi se na manjak iz prethodne godine.

Donesena je nova odluka o porezu na potrošnju koji se odnosi na potrošnju alkoholnih pića  vinjaka, rakija i žestoka pića,vina i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koje plaćaju  pravne i fizičke osobe koja na području općine Preko pružaju ugostiteljske usluge. Porez na potrošnju za gospodarske subjekte koji djelatnost obavljaju tijekom čitave godine iznosi 1,5 posto, a osnovica je prodajna cijena pića koja se prodaju u ugostiteljskim objektima bez PDV-a. Gospodarski subjekti koji djelatnost obavljaju sezonski porez na potrošnju plaćaju 3,00 posto.

Porez na kuće za odmor plaća se po cijeni od 15,00 kuna po metru četvornom, a odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom glasniku. Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici tih objekata na području općine Preko, jednom godišnje.  Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, dok se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih ne smatraju kućom za odmor. Također je donesena Odluka o izboru Ante Brižića u Povjerenstvo za izbor i imenovanja.

Autor:Općina Preko

Od 19. do 29. listopada odvoz krupnog otpada na području Općine Preko

PREKO – Vrijeme je za veliko jesensko čišćenje i odvoz krupnog otpada na području općine Preko.

Kontejneri će biti ostavljeni od 19. do 29. listopada, i to rema sljedećem rasporedu:

MALI LUKORAN 19. listopada 2017. godine

POLJANA 19. listopada i 20. listopada 2017. godine

PREKO ISTOK 20. listopada, 21. listopada i 22. listopada 2017. godine

SUTOMIŠĆICA 21. listopada i 22. listopada 2017. godine

VELI LUKORAN 23. listopada i 24. listopada 2017. godine

PREKO ZAPAD 23. listopada i 24. listopada 2017. godine

BATALAŽA 25. listopada 2017. godine

MULINE 25. listopada 2017. godine

VAROŠ 26. listopada 2017. godine

SUŠICA 26. listopada 2017. godine

FORTOŠTINA 27. listopada 2017. godine

GUDUĆE 27. listopada 2017. godine

SELO UGLJAN 28. listopada i 29. listopada 2017. godine

ČEPRLJANDA 28. listopada i 29. listopada 2017. godine

 

Autor:Općina Preko

Proizvođači sa 15-ak otoka na svečanoj dodjeli HOP-a u Preku

PREKO – Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac uručila je u petak navečer u Preku priznanja oznake kvalitete Hrvatski otočni proizvod za 2017. godinu 73 proizvođača za 141 proizvod i proizvodnu liniju.
Govoreći o kvaliteti autohtonih otočnih proizvoda, ministrica je kazala kako je projekt Hrvatski otočni proizvod dio inovativne politike i prakse Europske unije. Fokusiran je na održivi razvoj otoka s ciljem smanjenja depopulacije otoka te poticanja i reafirmiranja tradicionalnih, ali i inovativnih otočnih proizvodnji.

– Još je 2014. godine direktivom Europske komisije uvedena neobavezna oznaka kvalitete Proizvod otočne poljoprivrede, a ponosni smo što će naš projekt Hrvatski otočni proizvod poslužiti kao ogledni primjer dobre prakse koji će se moći primijeniti i u drugim državama članicama Europske unije. Projekt HOP moguće je primijeniti i u ostalim hrvatskim regijama. Primjerice, Slavonija, koja je dugo bila zanemarivana, dobit će također priliku brendirati svoje autohtone proizvode, i to po uzoru na vas, otočane, rekla je ministrica te dodala kako je dugoročni cilj osnovati dodatni klaster konkurentnosti koji je moguće realizirati unutar postojećeg Klastera konkurentnosti poljoprivrednog prehrambenog sektora u sklopu Ministarstva gospodarstva.

– Potrebno je povezati privatne, znanstveno-istraživačke i javne inicijative, a to znači povezati i nisitelje oznake HOP, raznih instituta, našega ministarstva i drugih ministarstava s ciljem brendiranja cijelog sektora i podizanja konkurentnosti. Nadam se da ćemo svaki dio Hrvatske verificirati s oznakom i brendom koji može biti prepoznat u cijelome svijetu, ali i povezati sve regije, plavu i zelenu Hrvatsku,koje će zajedničkim snagama i partnerstvom iznjedriti globalno poznate proizvode, poručila je ministrica.

Projekt HOP provodi se već 11 godina, uključio je 279 otočnih proizvođača sa 24 otoka i poluotoka Pelješca te obuhvaća 880 proizvoda i proizvodnih linija. Projekt je sve ove godine ostao na razini visokih profesionalnih standarda, izvrsnosti, natprosječne kvalitete i najbolje ponude tradicijskih bisera hrvatskih otoka, bez obzira je li riječ o sirovinama, recepturama ili proizvodnim tehnologijama.

Od 73 proizvođača koji su dobili oznaku Hrvatski otočni proizvod za 2017. godinu, 22 je iz Zadarske županije. Na Ugljanu šest, na otoku Pašmanu 12, na Dugom otoku dvije, te na Silbi i Ravi po jedna. Pojedinačno, najviše oznaka, sedam, dobili su OPG-ovi i jedna fizička osoba iz Tkona.

Na otoku Ugljanu nositelji oznake kvalitete Hrvatski otočni proizvod za 2017. godinu su Mate Rančić, Preko, kravata od drva masline, Kamen dizajn, Preko, suveniri od bračkog kamena (zdjelice za bombonjere), OPG Senka Otavijević, Sutomišćica, uporabni suveniri od maslinova drveta, OPG Vojko Škopić, Ugljan, ekstra djevičansko maslinovo ulje. Uz četiri dobitnika iz Općine Preko, oznaku HOP dobili su i Ribarski obrt Moćun, Kali, slana srdela/lokarda te Ivan Longin, Kali, ručno pleteni suveniri (pramcobrani za brodove „brk“ i pendula).

Za goste koji su Preko došli sa 15-ak otoka, LAG Mareta u subotu je organizirao sajam otočnih proizvoda dobitnika HOP-a s Ugljana i Pašmana, a kao poseban gost predstavio se i OPG Žampera, nagrađivani proizvoiđač kozjega sira iz Žmana na Dugom otoku.

Na kraju dvodnevnog programa, otočni proizvođači posjetili su OPG Moćun iz Kali, OPG Škopić u Ugljanu i OPG Otavijević u Sutomišćici.

Autor:Općina Preko

U sklopu projekta Avantura otok otvorena replika “Mulinski tijesak”

MULINE – U sklopu projekta Avantura otok u petak je u Mulinama predstavljena replika “Mulinski tijesak”, antički tijesak za masline star gotovo 2000 godina, a otvarajući ga ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac je istaknula da bi taj projekt mogao imati nastavak i povezati se s antičkim lokalitetima na susjednim i drugim otocima.
– Kada bismo povezali ovaj antički lokalitet na otoku Ugljanu sa sličnima na susjednim i ostalim otocima na Jadranu, mislim da bismo dobili jednu objedinjenu i veliku ponudu, brend koji bi sigurno puno značio za razvoj turizma na otocima, kazala je ministrica Žalac.
Dio je to projekta Avantura otok, koji je prije godinu i pol pokrenula Općina Preko, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije preko natječaja za razvoj otoka dosad dodijelilo bespovratnih 1,130.000 kuna.
Projekt Avantura otok temelj je za razvoj održivog turizma na otoku Ugljanu, što je naše ministarstvo odmah prepoznalo. Sa zadovoljstvom ističem da smo u mandatu ove Vlade ne samo Sektor za otoke pretvorili u Upravu za otoke, nego smo i ojačali tim koji će se baviti problemima otoka i pomagati da se uspješno provode projekti poput ovoga. Sigurna sam da će ovaj projekt unaprijediti razvoj lokalne zajednice i da će turisti dolaziti i izvan glavne sezone kako bi uživali u ljepotama Ugljana kao odredišta za sportsko-rekreativni i kulturni turizam. A nije zanemariva ni činjenica da takva ponuda otvara nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, što je odličan poticaj mladima da se nakon školovanja vrate na svoj otok, ustvrdila je ministrica Žalac.
Predstavljajući Avanturu otok, načelnik Općine Preko Jure Brižić kazao je kako riječ o projektu u sklopu kojega je Općina Prekoi s partnerima, turističkim zajednicama Preka i Ugljana te Lokalnom akcijskom grupom Mareta, uredila i obilježila maslinske i biciklističke putove u unutrašnjosti otoka.
Izradili smo novu biciklističku kartu, a danas predstavljamo i mobilnu aplikaciju koja prati cijeli projekt. Na najatraktivnijim lokacijama u zaleđu otoka sagradili smo odmorišta i vidikovce te ih opremili pametnim solarnim klupama. Stvorili smo novu turističku ponudu, a lokalnom stanovništvu pomogli da dođe do maslinika koji su desetljećima bili zapušteni zbog neprohodnih terena. Dugoročni cilj ovog projekta je biciklističkim stazama povezati dva susjedna otoka – Ugljan i Pašman, rekao je Brižić.
Govoreći o projektu, Mladen Lucin, idejni začetnik Avanture otok, napomenuo je kako je riječ o svojevrsnom marketingu prostora ruralnog dijela otoka Ugljana.
Cilj je prezentirati prednosti središnjeg dijela, atrakcija koje su dosad bile nepoznate ili nedostupne, poput mreže rimskog agera i arheoloških nalazišta, ali i brojnih suhozida, vidikovaca, bara i ostalih prirodnih ljepota. Biciklističkim putovima povezali smo cijelu trasu od Ugljana do Preka, koja ide paralelno s glavnom otočnom prometnicom. A arheološki lokalitet, antička uljara u Mulinama, nulta je točka s koje sve kreće, istaknuo je Lucin te najavio kako već ovaj vikend dolazi prva grupa od 110 turista iz Luksemburga koja je zainteresirana upravo za unutrašnjost otoka i antičke maslinike između Lukorana i Ugljana.

Autor:Općina Preko

U Mulinama službeno predstavljanje projekta Avantura otok

PREKO – U petak, 13. listopada u 16 sati, na arheološkom lokalitetu u Mulinama ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac otvorit će repliku antičkog mlina i prisustvovati službenoj prezentaciji projekta Općine Preko Avantura otok.

Riječ je o projektu u sklopu kojeg su se uredili i obilježili maslinski i biciklistički putovi, sagrađena odmorišta i vidikovci na najatraktivnijim područjima u zaleđu otoka. Projekt prati i nova biciklistička karta te mobilna aplikacija, koja će također biti predstavljena u petak.

Avantura otok spaja održivi razvoj i turizam jer uključuje uređenje putova i odmorišta koji će služiti razvoju cikloturizma, a ujedno će koristiti lokalnom stanovništvu da lakše dođu do maslinika te pomoći u revitalizaciji dijela zapuštenih maslinika i lakšem obrađivanju postojećih. Insula ager visitatio samo je jedna faza većeg projekta Avantura otok, kojim će se otok Ugljan predstaviti kao destinacija sportsko-rekreativnog turizma s bogatom kulturnom baštinom. Dugoročni je cilj da se mrežom biciklističkih staza poveže cijeli otok Ugljan i Pašman.

Partneri u projektu su Turistička zajednica Općine Preko, Turistička zajednica mjesta Ugljan te LAG Mareta.

Autor:Općina Preko

Preko: Ministrica Žalac na dodjeli priznanja Hrvatski otočni proizvod

PREKO – U petak, 13. listopada Općina Preko bit će domaćin dodjele priznanja oznake Hrvatski otočni proizvod za 2017. godinu.

Priznanja će dodijeliti ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela žalac, svečanost će se održati u dvorani OŠ Valentina Klarina u Preku u 19 sati.
Projekt Hrvatski otočni proizvod (HOP) dio je inovativne politike i prakse Europske unije. Fokusiran je na održivi razvoj otoka s ciljem smanjenja depopulacije otoka te poticanja i reafirmiranja tradicionalnih i inovativnih otočnih proizvodnji. HOP se provodi već 11 godina, uključio je 279 otočnih proizvođača sa 24 hrvatska otoka i poluotoka Pelješca te obuhvaća 880 proizvoda i proizvodnih linija. Projekt je sve ove godine ostao na razini visokih profesionalnih standarda, izvrsnosti, natprosječne kvalitete i najbolje ponude tradicijskih bisera hrvatskih otoka, bez obzira na to je li riječ o sirovinama, recepturama ili proizvodnim tehnologijama.

Promocija projekta Hrvatski otočni proizvod odvijat će se dva dana, 13. i 14. listopada 2017., a detaljan program svih događanja donosimo u nastavku:

13. listopada
16 – 17.30 otvaranje lokaliteta Avantura otok (Muline)
18 – 19 izložba dobitnika oznake HOP za 2017. (predvorje sportske dvorane OŠ Valentina Klarina)
19 – 20.30 svečana dodjela oznake HOP (sportska dvorana OŠ Valentina Klarina)
14. listopada

10 – 12 sjednica Otočnog vijeća (Pučko otvoreno učilište Dom na žalu)
10 – 18 prodajna izložba dobitnika oznake HOP iz Zadarske županije (Preko, ispred Konzuma) i obilazak OPG-ova

Autor:Općina Preko

Preko domaćin javnog snimanja glazbene emisije “Lijepom našom”

PREKO – “Lijepom našom”, najdugovječnija emisija Zabavnog programa HRT-a, u utorak, 17. listopada u 19 sati, snimat će se u Preku.

Na javnom snimanju u sportskoj dvorani OŠ Valentina Klarina u Preku nastupit će 25 izvođača s otoka Ugljana, Pašmana i Zadra – KUD-ovi, klape, folklorna društva, umjetničke udruge, solisti koji su ostavili traga na hrvatskoj estradi.

– Ponosni smo što ćemo biti domaćini ekipi Hrvatske-radiotelevizije i emisiji “Lijepom našom”, koja će se prvi put snimati na zadarskim otocima. Vidjet ćemo najbolje od našega izvornog folklora, klapske pjesme, čuti tradicionalne napjeve, ali i hitove popularnih pjevačica i pjevača sa zadarskog područja. Pozivam stoga stanovnike svih mjesta u našoj općini da u što većem broju dođu na javno snimanje u dvoranu OŠ Valentina Klarina i budu sudionici ove iznimno popularne emisije i kod nas i među našim iseljenicima u inozemstvu, kaže načelnik Općine Preko Jure Brižić.

Na velikoj pozornici koju će ovih dana početi postavljati tehnika HRT-a, nastupit će, među ostalima, klape Munita, Niko, Baliniera, Ivica Sikirić Ićo, Bepo i David i mnogi drugi. Ulaznice po cijeni od 20 kuna bit će u prodaji od 10. listopada u TZO Preko i TZ mjesta Ugljan.

Zabavno-glazbena emisija “Lijepom našom” urednika i voditelja Branka Uvodića pokrenuta je 1996. godine. Dosad je snimljeno oko 650 emisija diljem Hrvatske i BiH, a osim Uvodića, u ekipi je 55 ljudi – scenografi, rasvjetljivači, kamermani, tehnika iz reportažnih kola, šminkerica, rekvizita… Producent je Zdravko Sandrin, redatelj Vladimir Koščević, asistentica redatelja Aleksandra Haller te sekretarica redatelja Marijana Duler,

Autor:Općina Preko

Svečano obilježen Dan Općine Preko

Otkrivanjem i blagoslovom kipa sv. Mihovila, rada akademskog kipara Antona Jurkića, te dodjelom javnih priznanja zaslužnim pojedincima, tvrtkama i udrugama, u Preku je u petak obilježen blagdan sv. Mihovila, nebeskog zaštitnika Općine Preko.

Svečanoj sjednici Općinskog vijeća nazočili su župan Zadarske županije Božidar Longin, zamjenik župana Šime Vicković, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Božidar Kalmeta i brojni drugi uzvanici.

Govoreći na svečanoj sjednici, načelnik Općine Preko Jure Brižić istaknuo je kako ga posebno veseli što je u trajektnoj luci postavljen kip zaštitnika općine sv. Mihovila, koji će dočekivati, pozdravljati i blagoslivljati stanovnike, goste i putnike namjernike prilikom dolaska na otok Ugljan.

– Neka, kao moćni anđeo, svojom zaštitom trajno bude prisutan među svima nama, dodao je te kazao kako Općina Preko s razlogom nosi titulu jedne od naprednijih općina, ne samo u Zadarskoj županiji, nego i šire.

– Iako se svakodnevno suočavamo s novim izazovima, mene kao načelnika raduje da sam okružen kvalitetnim timom suradnika koji je spreman odgovoriti na sve izazove. Ponosni smo što je naša općina prepoznata u Zadarskoj županiji i šire kao jedinica lokalne samouprave s najviše povučenih sredstava iz nacionalnih i EU fondova. Velike pohvale stižu i za naš originalni projekt „Avantura otok“, koji su prepoznali i financijski podržali Ministarstvo turizma i Ministarstvo regionalnog razvoja. Projektom „Avantura otok“ biciklističkim stazama u zaleđu otoka povezali smo cijelu našu općinu, od Preka do Mulina, s najvažnijim ciljem – produljenjem turističke sezone, ali i dodatnim benefitom – uređenjem novih maslinskih putova za domaće stanovništvo, poručio je Brižić.

Na proslavi Dana Općine Preko kao izaslanik predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića bio je i župan Zadarske županije Božidar Longin, koji je ustvrdio da mu je dolazak na otok Ugljan uvijek je ugodan, a osobito dolazak u općinu koja vrlo uspješno funkcionira provodeći svoje planove u djelo s ciljem da svojim stanovnicima omogući kvalitetan i sretan život.

– Općina Preko svoju uspješnost duguje vrijednom radu lokalne samouprave, koja vrlo kvalitetno surađuje i sa Zadarskom županijom. Mi, pak, pokušavamo dati svoju potporu svim ovdašnjim dobrim idejama i projektima, naravno u okviru svojih zakonskih ovlasti te financijskih mogućnosti, naglasio je župan Longin.

U sklopu proslave Dana Općine, dodijeljena su i javna priznanja uspješnim pojedincima, tvrtkama i udrugama, pa je tako u kategoriji Gospodarstvo i turizam Grbom Općine Preko za razvoj i unaprjeđenje turizma nagrađena Olive Island Marina iz Sutomišćice.

Za posebne zasluge u promociji književne i kulturne baštine u Općini Preko posthumno je nagrađen čakavski pjesnik i književnik Ante Toni Valčić. U kategoriji Poljoprivreda Grb Općine za doprinos razvoju uljarstva i maslinarstva dobio je maslinar i uljar Branko Marfat iz Ugljana, koji je, među ostalim, 2007. godine otvorio uljaru, tada jedinu na otocima Ugljanu i Pašmanu, u kojoj su se koristile moderne tehnologije hladne prerade.

U kategoriji Sport za promociju sporta među djecom i mladima na području Općine Preko nagrađen je Nogometni športski klub Sv. Mihovil, u kategoriji Kultura KUD sv. Mihovil iz Poljane za promociju kulturne baštine i očuvanje narodnih običaja. Grb Općine dobio je i voditelj projekata ‘Avantura otok’ i ‘Aglomeracija Preko – Kali’ Mladen Lucin za aktivno sudjelovanje u razvoju svih mjesta Općine Preko.

Autor:Općina Preko

Obavijest o elementarnoj nepogodi

PREKO – OBAVJEŠTAVAMO SVE STANOVNIKE OPĆINE PREKO DA JE ŽUPAN ZADARSKE ŽUPANIJE DANA, 22. RUJNA 2017. GODINE DONIO ODLUKU O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE UZROKOVANE POPLAVAMA OD 11. DO 14. RUJNA 2017. GODINE.
POZIVAMO SVE OŠTEĆENE DA PRIJAVE ŠTETU OPĆINSKOM POVJERENSTVU ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE OPĆINE PREKO (zgrada Općine, Trg hrvatske nezavisnosti 2).
OBRASCI ZA PRIJAVU ŠTETE SU DOSTUPNI NA MREŽNOJ STRANICI OPĆINE PREKO (www.opcina-preko.hr) I U ZGRADI OPĆINE PREKO.
KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU ŠTETE I DOSTAVU OBRASCA JE SUBOTA 30. RUJNA 2017. GODINE.
OBRASCI SE ZAPRIMAJU SVAKOG RADNOG DANA OD 7.00 DO 15.00 SATI, A U SUBOTU 30. RUJNA 2017. OD 8.00 DO 14.00 SATI.

 

Upute za fizičke i pravne osobe u Zadarskoj županiji u vezi prijava šteta od elementarne nepogode

OBRAZAC-EN-P-2017

Autor:Općina Preko

Proglašena elementarna nepogoda uzrokovana poplavama

PREKO – Župan Zadarske županije Božidar Longin proglasio je danas elementarnu nepogodu uzrokovanu poplavama za gradove Zadar i Nin te općine Preko, Kali, Kukljica, Pašman, Sali, Sveti Filip i Jakov, Poličnik, Ražanac, Privlaka, Pakoštane, Bibinje, Sukošan, Zemunik Donji, Starigrad i Vrsi.

Pozivaju se svi oštećeni da prijave nastalu štetu u roku od osam dana od dana proglašenja elementarne nepogode u gradovima i općinama na čijem je području nastala šteta. Gradska i općinska povjerenstva bit će građanima od pomoći pri prijavi šteta.
Također, pozivaju se pravne osobe koje su pretrpjele štetu, a još uvijek nisu odredili svoja povjerenstva za procjenu šteta, da zatraže imenovanje povjerenstva od Županijskog povjerenstva za procjenu šteta.
Rok za prijavu štete istječe u subotu, 30. rujna 2017. godine.
Upute za fizičke i pravne osobe u Zadarskoj županiji u vezi prijava šteta od elementarne nepogode

Fizičke osobe

1. Štete se prijavljuju gradovima i općinama prema mjestu prebivališta oštećenika ili u gradu/općini gdje je šteta nastala ako je različito od prebivališta oštećenika.
2. Štete se prijavljuju u roku od 8 dana od dana proglašenja elementarne nepogode.
3. Štete se prijavljuju na posebnom obrascu en-p koji se može dobiti u općini/gradu. Uz obrazac en-p potrebno je priložiti dokumente o vlasništvu ili korištenju na imovini pogođenoj nepogodom. Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.
4. Za štete na poljoprivrednim površinama treba znati prilikom prijave broj kat.čestice kao i njezinu površinu.

Pravne osobe

1. Pravne osobe za procjenu šteta moraju formirati stručno povjerenstvo. Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova (broj nije ograničen) dostaviti županijskom povjeresntvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda koje donosi rješenje o imenovanju.
2. Šteta se procjenjuje i prijavljuje na području na kojem se dogodila.
3. Šteta se prijavljuje u roku od 8 dana od dana proglašenja.
4. Štete na imovini pravne osobe prijavljuju na obrascu en-p. Prijavu štete potpisuje predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe i odgovorna osoba.
5. Pravne osobe uz prijavu podnose:
– Izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu
– Iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
– Fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
– Kopiju registracije tvrtke
– Dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom
– Izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema metodologiji za procjenu šteta („narodne novine“ 96/98).

Autor:Općina Preko

Olive Island Marini treće mjesto u nautičkoj patroli Jutarnjeg lista

PREKO – Olive Island Marina u Sutomišćici osvojila je treće mjesto, prema izboru gostiju, u velikoj nautičkoj patroli Jutarnjeg lista.

Marina Punat na otoku Krku najbolja je hrvatska marina prema ocjenama gostiju, a ACI Marini Slano pripalo je drugo mjesto. Posebno priznanje „Moja najdraža marina“ prema ocjeni nautičara osvojila je ACI Marini Cres u Cresu. Posebno priznanje za izniman doprinos razvoju hrvatskoga nautičkog turizma te svesrdnu pomoć i podršku organizaciji Nautičke patrole Jutarnjeg lista 2017. dodijeljeno je Adriatic Croatia International Club d.d. – ACI.

Finale dodjele nagrada održalo se ovaj vikend u Malom Lošinju nakon što je Nautička patrola Jutarnjeg lista od 23. lipnja do 18. kolovoza obilazila marine duž Jadrana. Bile su obuhvaćene 32 marine od Umaga do Dubrovnika s ukupno 11.500 vezova. Cilj akcije bio je utvrđivanje i uspoređivanje kvalitete usluga hrvatskih marina u organizaciji Hanza Medije te pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice.

– Naravno da smo zadovoljni osvojenim trećim mjestom u tako jakoj konkurenciji. Protekle tri godine bili smo najbolja mala marina na Jadranu u akciji koju je organizirala Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica. Ove godine nismo se imali pravo natjecati, ali, eto, ponovno smo ušli u društvo najboljih u jednoj drugoj akciji. To nas ispunjava i srećom i zadovoljstvom, na taj način promovira se cijeli otok Ugljan, ali nas motivira i za nove projekte i održavanje visokog standarda na koji su navikli naši klijenti, izjavio je nakon uručenja nagrade direktor sutomiške marine Toni Antišin.

– Kroz ovaj projekt, u kojemu je anketirano više od 1000 nautičara na 32 lokacije, dobiveni su referentni podaci o prednostima i manama svake pojedine marine, čime je izrađena odlična podloga za analizu koja će zasigurno poslužiti kao dobra polazišna točka u kreiranju naredne nautičke godine,istaknuo je na dodjeli nagrada i priznanja ministar turizma Gari Cappelli.
Ocjenjivanje marina obavljeno je na osnovi anketnih upitnika što su ih ispunjavali gosti-nautičari u svakoj marini odgovarajući na sedam pitanja o urednosti, organizaciji i čistoći marine, o ljubaznosti osoblja, ugostiteljskim, zabavnim i sportskim sadržajima, ocjenama od 1 do 5 za svaku kategoriju. To je činilo 70 posto ukupne ocjene marine, dok je 30 posto bila ocjena patrole, također od 1 do 5, ali za ukupni dojam o marini.

Autor:Općina Preko

Javite se ako trebate isušivače vlage i provjerite gusterne

PREKO – Stožer Civilne zaštite Zadarske županije poziva građane čiji su domovi poplavljeni te im trebaju isušivači vlage da se prijave u Zadarsku županiju.

Javiti se možete na broj telefona 023 350 340 (radnim danom od 8 do 16 sati) ili na adresu e-pošte jmatesic@zadarskazupanija.hr Nakon obavijesti, isušivači će se moći na privremeno korištenje preuzeti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zadra (Put Murvice 24).

Zavod za javno zdravstvo izdao je upute za sanaciju gusterni u slučaju onečišćenja.
Sanacija individualnih vodoopskrbnih objekata (bunara/gusterni) nakon povlačenja poplavnih voda uključuje mehaničko čišćenje, ispumpavanje vode i dezinfekciju. Po završetku postupka potrebno je ispitati zdravstvenu ispravnost vode.
Prema iskustvima iz predhodnih godina, analiza vode za piće iz bunara i drugih individualnih vodoopskrbnih sustava preporučuje se tek mjesec dana nakon povlačenja poplavnih voda jer je do tada velika vjerojatnost da kvaliteta vode nije pogodna za piće.
Voda iz javnovodoopskrbnih sustava pod redovitom je kontrolom te je građani ne moraju pojedinačno provjeravati.

UPUTE ZA SANACIJU BUNARA U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA
Sanirati prostor oko bunara – skinuti prvi sloj zemlje i onečišćenja i na to mjesto (oko zidova bunara) nabiti sloj gline
Sanirati zidove bunara ukoliko je došlo do oštećenja
Otpadne vode usmjeriti (kanalom) na suprotnu stranu od bunara
Ispumpati svu vodu iz bunara
Zidove bunara dobro oprati četkom i otopinom klora (IZOSAN G 5 g rastopiti u 5L vode)
Kada se bunar napuni provesti postupak hiperkloriranja (obično u koncentracijama do 20 mg/l; max 4 mjerice IZOSANA G na 1000 L vode)
Ostaviti da klor djeluje najmanje 24 sata – ova voda se NE SMIJE KORISTITI!
Ispumpati vodu iz bunara
Pustiti da se bunar napuni i tada provesti normalno kloriranje vode (do 2 g u 1000 L vode, odnosno do pola mjerice IZOSANA G na 1000 L).
Voda se može koristiti za piće 10-30 minuta nakon otapanja granulata (uputa se odnosi na klorni dezinficijens Izosan-G)
OBAVEZNO SE TREBA PRIDRŽAVATI UPUTA O RUKOVANJU S DEZINFICIJENSOM, a pri radu s granulatom ili otopinama klora preporuča se koristiti zaštitna odjeća, gumene čizme, te gumene ili plastične rukavice.

Autor:Općina Preko

Od 18. rujna Čistoća će odvoziti kućni otpad po zimskom rasporedu

PREKO – Od ponedjeljka, 18. rujna prelazimo na zimski režim odvoza kućnog otpada.

Društvo Čistoća d.o.o. Zadar kante s kućnim otpadom na području Općine Preko praznit će dvaput tjedno u mjestima na otoku Ugljanu, a jednom na Sestrunju, Rivnju i Ošljaku.

Dvaput tjedno praznit će se kante u:

Preku, Poljani i Sutomišćici (ponedjeljak i četvrtak)
Mali Lukoran, Lukoran, Ugljan (utorak i petak)
Jednom tjedno praznit će se kante na:

Sestrunju (ponedjeljak)
Rivnju (četvrtak)
Ošljaku (srijeda)

Autor:Općina Preko

Općina Preko domaćin dodjele priznanja Hrvatski otočni proizvod

PREKO – Općina Preko bit će domaćin ovogodišnje dodjele priznanja Hrvatski otočni proizvod 13. i 14. listopada.

– Cijeli program manifestacije koja će se održati jedanaesti put zaredom dogovoren je ovaj tjedan s ministricom regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijelom Žalac, a naša općina ugostit će 73 proizvođača sa svih otoka. Dodjela priznanja i popratna izložba nagrađenih proizvoda bit će u sportskoj dvorani OŠ Valentina Klarina u Preku, gosti i uzvanici bit će smješteni u apartmanima Vile Dalmacija, a posebni domaćini bit će i naši mali proizvođači i OPG-ovi koji su nagrađeni priznanjem za kvalitetu Hrvatski otočni proizvod, kazao je općinski načelnik Jure Brižić te dodao kako će održati i brojni stručni skupovi.

Podsjetimo, od ukupno 73 proizvođača koji su dobili oznaku Hrvatski otočni proizvod za 2017. godinu, 22 je u Zadarskoj županiji. Na otoku Ugljanu šest, na Pašmanu 12, na Dugom otoku dvije te na Silbi i Ravi po jedna. Pojedinačno, najviše oznaka, sedam, dobili su OPG-ovi i jedna fizička osoba iz Tkona.

Na otoku Ugljanu nositelji oznake kvalitete Hrvatski otočni proizvod za 2017. godinu su Mate Rančić, Preko (kravata od drva masline), Kamen dizajn, Preko (suveniri od bračkog kamena – zdjelice za bombonjere), OPG Senka Otavijević, Sutomišćica (uporabni suveniri od maslinova drveta), OPG Vojko Škopić, Ugljan (ekstra djevičansko maslinovo ulje), Ribarski obrt Moćun, Kali (slana srdela/lokarda), Ivan Longin, Kali (ručno pleteni suveniri – pramcobrani za brodove „brk“ i pendula).
Među Pašmancima, koji prednjače po dobivenim oznakama, ove su godine: Valentina Ugrinić, Tkon, ručno pleteni suveniri od prirodnog konopa, OPG Anđelko Palaškov, Tkon, za djevičansko ulje, OPG Stjepan Smoljan, Tkon, pogačice, sirup od šipka, OPG Marin Zalović, Tkon, za džem od smokava sa šljivom i ružmarinom, džem od grožđa i matar u octu, OPG Katica Mušćet, Tkon, smokvenjak, macerat smilja, OPG Ante Grdaš, Tkon, krema za lice od ruže, OPG Frane Bojmić, Tkon, ekstra djevičansko maslinovo ulje, OPG Ante Božić, Kraj, slani inćuni, kolač od smokava, džem od smokava, Obrt Lanđin, Kraj, liker od magunja, kadulje i maslina, rakija od magunja, kotonjada od magunje, OPG Krsto Matulić, Pašman, aceto od smokve „Pašman Libre“, Nataša Burmeta, Pašman, arancini/limuncini, Ivanka Milašinović, Ždrelac, nakit od naplavina i kamena.
Četiri priznanja odlaze na Dugi otok, Silbu i Ravu, a nositelji su: OPG Ksenija Kalcina, Žman, džem od magunja, Darinko Karinja, Sali, hidrolat lavante, macerat lavande, suvenir od morskih naplavina (brodić), OPG Filip Simičić, Mala Rava, eterično ulje mirte, Aranea d.o.o. Silba, Linija toretini, keksi s narančom, limunom, čokoladom, slani krekeri/baškotini, pašta svježa punjena ovčjim sirom, pašta suha od pirovog brašna.

Odluku o o dodjeli prava uporabe oznake HOP potpisala je ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, i to za čak 141 proizvod s otoka iz svih jadranskih županija. Riječ je o tradicijskim otočnim proizvodima iznimne kvalitete i izvrsnosti, a oznaka Hrvatski otočni proizvod dodjeljuje se godišnje, u vidu plakete i makete, proizvođačima koji imaju sjedište tvrtke na otocima i koji nominirane proizvode izrađuju na otocima.

Autor:Općina Preko

Općina Preko sufinancira nabavu udžbenika svim osnovnoškolcima

Prema odluci koju je donio općinski načelnik Jure Brižić, Općina Preko i ove će godine sufinancirati nabavu udžbenika za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole s prebivalištem na području Općine Preko.

– Sufinancirat ćemo nabavu udžbenika u visini od 500 kuna od iznosa cijene kupljenih udžbenika roditeljima ili skrbnicima na tekući račun naveden u zahtjevu za sufinanciranje uz predočenje računa za nabavljene udžbenike. Podigli smo iznos sufinanciranja od prošle godine sa 350 na 500 kuna jer nam je želja i na ovaj način pomoći našim mještanima, voditi brigu o mladim obiteljima, motivirati ih i ulagati u znanje i obrazovanje, što je, kao što znamo, najisplativije ulaganje, komentirao je načelnik Brižić te podsjetio da Općina Preko kontinuirano financijski pomaže i školovanje studenata.

Zahtjevi za sufinanciranje podnose se tijekom rujna Općini Preko, a potrebno je priložiti potvrdu o upisu djeteta u OŠ Valentina Klarina, kopiju rodnog lista, račun za kupljene knjige i broj tekućeg računa roditelja ili skrbnika.
Novac za sufinanciranje udžbenika bit će isplaćen iz Proračuna Općine Preko za 2017. godinu iz Programa socijalne skrbi.

Obrazac za prijavu preuzmite OVDJE

Autor:Općina Preko

Određena visina sufinanciranja katastarske izmjere

PREKO – Jedna od donesenih odluka na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Preko koja će zasigurno pobuditi velik interes mještana tiče se sufinanciranja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području katastarskih općina Preko, Poljana i Sutomišćica.

Odlukom se određuje visina sredstava kojima fizičke i pravne osobe (sunivestitori) – nositelji prava na nekretninama na području k.o. Preko, Poljana i Sutomišćica sudjeluju u sufinanciranju provedbe nove katastarske izmjere.

Kako je pojasnio Jure Brižić, načelnik Općine Preko, visina sredstava kojima fizičke osobe sudjeluju u sufinanciranju usluga utvrđuju se po suinvestitoru. Fiksni (paušalni ) dio iznosit će 1000 kuna, a za jednu katastarsku česticu (izgrađeno/ neizgrađeno građevinsko zemljište i poljoprivredno zemljište) izdvojit će se po 100 kuna.
– Visina sredstava kojom pravna osoba sudjeluje u sufinanciranju usluga iznosit će za fiksni (paušalni) dio 2500 kuna, a za jednu katastarsku česticu po 200 kuna. U slučaju kada na prijavljenoj katastarskoj čestici ima više suvlasničkih udjela, razrez sufinanciranja može teretiti jednog dogovornog suvlasnika, napominje Brižić te dodaje da će udio u sufinanciranju radova Državnu geodetsku upravu stajati 1,589.233 kuna, a preostali iznos vrijedan 1,721.669 kuna sufinancirat će suinvestitori putem Općine Preko.

Podsjetimo, u srpnju 2016. godine potpisan je ugovor između Općine Preko i Državne geodetske uprave o katastarskoj izmjeri za katastarske općine Preko i Sutomišćica na oko 970 hektara, a u svibnju ove godine posao je proširen potpisivanjem aneksa ugovora za izmjeru naselja Poljana na 261 hektaru.

Autor:Općina Preko

Na 31. Priješkoj legrici pečeni vol na ražnju i novigradske dagnje

PREKO – Pred nama je 31. izdanje jedne od najpoznatijih ljetnih fešta na Jadranu – Priješke legrice.

Sredina kolovoza u Preku tradicionalno je rezervirana za Priješku legricu, koja će se ove godine održati u petak, 11. kolovoza.

Na Ljetnoj pozornici u središtu Preka u ranim večernjim satima nastupit će polaznici plesne radionice Just Dance, Udruge TIM te Mažoretkinje otoka Ugljana i Pašmana. Večernji program od 21 sat otvorit će zadarska grupa Forum, a nakon njih od 23 sata, goste će do ranih jutarnjih sati držati budnima splitski pjevač Jole i grupa Bolero.

Direktor TZO Preko Ante Brižić, koja je organizator Priješke legrice, kao posebnu atrakciju najavljuje pečenje vola na ražnju teškog oko 300 kg i kuhanje novigradskih dagnji u zdjeli promjera dva metra.

-Dođite i dobro se zabavite na ljetnoj pozornici u središtu Preka. Priješka legrica je fešta koja se ne propušta, poručuje Brižić.

Autor:Općina Preko

Misnim slavljem i polaganjem vijenaca obilježen Dan pobjede

PREKO – Svečanim misnim slavljem u 9 sati u parku Jardin, koje je predvodio preški župnik don Boris Pedić, mještani Preka obilježili su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
U nadahnutoj propovijedi, don Pedić prisjetio se Domovinskog rata, stradanja i nevinih žrtava te hrvatskih vojnika koji su prije 22 godine 4. i 5. kolovoza sudjelovali u Vojno-redarstvenoj operaciji Oluja u kojoj su oslobodili okupirana područja Republike Hrvatske. S naglaskom na branitelje koji su pali za slobodu u kojoj danas uživamo. A samo u toj akciji život za domovinu dalo je 174 branitelja, a 1100 ih je ranjeno.
U spomen svih stradalih hrvatskih vojnika, načelnik Općine Preko Jure Brižić i predsjednica Općinskog vijeća Ingrid Melada položili su nakon svete mise vijence i zapalili svijeće pokraj spomenka hrvatskom mučeniku Ivu Mašini te ispod križa na brdu sv. Mihovil.

Autor:Općina Preko

Svečano obilježavanje Dana pobjede u Općini Preko

PREKO – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja na području Općine Preko obilježit će se prigodnim programom koji počinje u subotu, 5. kolovoza tradicionalnim plivačkim maratonom Preko – Zadar.

Nastavlja se svečanim misnim slavljem u parku Jardin u 9 sati (misa za Domovinu), odmah nakon starta maratona. Nakon mise program se nastavlja polaganjem vijenaca na spomenik hrvatskom mučeniku Ivu Mašini u Preku i pored križa na brdu sv. Mihovil, koji je postavljen u čast svima onima koji su dali svoje živote kroz povijest za slobodnu Hrvatsku.

– Kako bismo na što svečaniji način obilježili 22. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja i odali počast svima koji su dali svoj obol stvaranju hrvatske države, pozivamo mještane i ugostiteljske objekte da ponosno istaknu hrvatsku zastavu na pročelju svoje kuće ili objekta, poručio je načelnik općine Jure Brižić.

Autor:Općina Preko

U četvrtak 27. izdanje pjesničke manifestacije Večer na Brižićevin dvuoru

PREKO – U organizaciji KUD-a Preko i ogranka Matice hrvatske Preko, u četvrtak, 3. kolovoza od 21 sat održat će se 27. izdanje tradicionalne pjesničke manifestacije Večer na Brižićevin dvuoru.

U programu će sudjelovati pjesnici Šandor Horvat (Narda, Mađarska), Ivan Dobra (otok Žirje), Senka Paleka-Martinović (Zadar), Vlatko Majić (Pag), Ivo Markulin (Samobor/Preko), Robert Špralja (Zaglav), a pripremljeno je i scensko uprizorenje glagoljaških oporuka i kapitula bratovština iz Preka.

Transliteraciju glagoljskih rukopisa napravila je Grozdana Franov Živković, izbor teksta potpisuje Mirko Đinđić, a sudjeluju Zvonimir Sutlović, Jelena Rušev Mogilevskij i Lidija Lončar.

U glazbenom dijelu programa nastupit će Ženska klapa Kandelora iz Zemunika i Udruga žena Luzor iz Preka, poeziju Joje Ricova i Ante Tonija Valčića čitat će Milena Dundov, a voditelji programa bit će Jelena Rušev i Robert Bacalja.

Pokrovitelji 27. Večeri na Brižićevin dvuoru su Zadarska županija, Općina Preko i TZO Preko.

Autor:Općina Preko

Ošljak: Književna večer posvećena pjesniku Toniju Valčiću

PREKO – U organizaciji Općine Preko i TZO Preko, u srijedu, 2. kolovoza u 21 sat na Ošljaku će se održati književna večer posvećena ove godine preminulom čakavskom pjesniku Anti Toniju Valčiću.

U programu naslovljenom ” Večeri na Lazaretu s Tonijem prije i ubuduće”, nastupit će Milena Dundov, dr. Robert Bacalja, Slavko Govorčin, Klapa Kožino i Adrian Valčić na klaviru. Voditeljica programa bit će Lidija Lončar.

Književna večer održat će se na košarkaškom igralištu ispred stare škole.

Autor:Općina Preko

U Općini Preko četiri nove oznake Hrvatski otočni proizvod

PREKO – Od ukupno 73 proizvođača koji su dobili oznaku Hrvatski otočni proizvod za 2017. godinu, 22 je u Zadarskoj županiji. Na otoku Ugljanu šest, na otoku Pašmanu 12, na Dugom otoku dvije, te na Silbi i Ravi po jedna. Pojedinačno, najviše oznaka, sedam, dobili su OPG-ovi i jedna fizička osoba iz Tkona.

S područja općine Preko nositelji oznake kvalitete Hrvatski otočni proizvod za 2017. godinu su Mate Rančić, Preko, kravata od drva masline, Kamen dizajn, Preko, suveniri od bračkog kamena (zdjelice za bombonjere), OPG Senka Otavijević, Sutomišćica, uporabni suveniri od maslinova drveta i OPG Vojko Škopić, Ugljan, ekstra djevičansko maslinovo ulje. S otoka Ugljana oznaku HOP još su dobili Ribarski obrt Moćun, Kali, slana srdela/lokarda, Ivan Longin, Kali, ručno pleteni suveniri (pramcobrani za brodove „brk“ i pendula).

Među Pašmancima, koji godinama prednjače po dobivenim oznakama, ove su godine: Valentina Ugrinić, Tkon, ručno pleteni suveniri od prirodnog konopa, OPG Anđelko Palaškov, Tkon, za djevičansko ulje, OPG Stjepan Smoljan, Tkon, pogačice, sirup od šipka, OPG Marin Zalović, Tkon, za džem od smokava sa šljivom i ružmarinom, džem od grožđa i matar u octu, OPG Katica Mušćet, Tkon, smokvenjak, macerat smilja, OPG Ante Grdaš, Tkon, krema za lice od ruže, OPG Frane Bojmić, Tkon, ekstra djevičansko maslinovo ulje, OPG Ante Božić, Kraj, slani inćuni, kolač od smokava, džem od smokava, Obrt Lanđin, Kraj, liker od magunja, kadulje i maslina, rakija od magunja, kotonjada od magunje, OPG Krsto Matulić, Pašman, aceto od smokve „Pašman Libre“, Nataša Burmeta, Pašman, arancini/limuncini, Ivanka Milašinović, Ždrelac, nakit od naplavina i kamena.

Četiri priznanja odlaze na Dugi otok, Silbu i Ravu, a nositelji su: OPG Ksenija Kalcina, Žman, džem od magunja, Darinko Karinja, Sali, hidrolat lavante, macerat lavande, suvenir od morskih naplavina (brodić), OPG Filip Simičić, Mala Rava, eterično ulje mirte, Aranea d.o.o. Silba, Linija toretini, keksi s narančom, limunom, čokoladom, slani krekeri/baškotini, pašta svježa punjena ovčjim sirom, pašta suha od pirovog brašna.

Odluku o o dodjeli prava uporabe oznake HOP potpisala je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac i to za čak 141 proizvod s otoka iz svih jadranskih županija. Riječ je o tradicijskim otočnim proizvodima iznimne kvalitete i izvrsnosti, a oznaka Hrvatski otočni proizvod dodjeljuje se godišnje, u vidu plakete i makete, proizvođačima koji imaju sjedište tvrtke na otocima i koji nominirane proizvode izrađuju na otocima.

Tradicionalno, dodjela priznanja održat će se s prvim danima jeseni na jednom od jadranskih otoka.

Autor:Općina Preko

Uspješno provedena akcija darivanja krvi u Preku

PREKO – Aktiv DDK Preko proveo je u prostorijama Doma na žalu drugu ovogodišnju akciju darivanja krvi .

Akciji se odazvao 29 član DDK Preko, od čega je 21 član udovoljio zdravstvenom standardu. Crveni križ Zadar sa svojim tajnikom Brankom Kolanovićem vodio je administraciju i podatke o darivateljima krvi, a zdravstvene preglede darivatelja te samo darivanje krvi vodila je dr. med. Karolina Balajić s odjela za transfuziju Opće bolnice Zadar, uz medicinsko osoblje.

Aktiv DDK Preko osnovan je 1991. godine u vijeme Domovinskog rata i godišnje organiziramo najmanje tri redovite akcije darivanja krvi u Preku, a po potrebi i izvanredne akcije po pozivu. Akcije se provode za potrebe za krvi i krvnim pripravcima Opće bolnice Zadar, a odaziv darivatelja krvi u Preku uvijek je viši od očekivanog, izrazio je zadovoljstvo Branko Kolanović iz Crvenog križa Zadar.

Ovoga puta prikupili smo 21 dozu krvi, što je odličan rezultat obzirom na ljeto i sitne tegobe koje znaju pratiti darivatelje. Naš Aktiv je jako dobar, broji oko stalnih 70 darivatelja. Zahvalila bih Općini Preko koja prati naš rad financirajući obroke zahvalnosti i napitke za darivatelje krvi, rekla je predsjednica Aktiva DDK Preko Jelena Đuriš.

Krv su darivali: Jakov Sorić (veteran u darivanju krvi, 93 puta), Anka Kuštera (57), Grozdana Gregov (53), Pave Sorić (40), Ivo Šoša (36), Luka Ivanov (36), Maroje Sorić (32), Renato Kereš (30), Zorka Župan (24), David Štajerec (19), Zlatko Klarin (18), Daniel Popović (13), Tihomir Pršut Šimićev (13), Elvis Pavin (11), Silvana Vidović (9), Adam Miloš (9), Marlon Duspara (4), Marko Kolega (4), Zoran Žepina (3), Marin Živković (1) i Vicenco Luštica (1).

Autor:Općina Preko

DDK Preko poziva na dobrovoljnu akciju darivanja krvi

PREKO – Aktiv Dobrovoljnih darivatelja krvi Preko, u suradnji s Gradskom organizacijom Crvenoga križa Zadar i Odjelom za transfuziju Opće bolnice Zadar, u ponedjeljak, 24. srpnja organizira drugu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

Akcija će se kao i svaki put održati u POU Dom na žalu, od 16 do 18 sati, a nakon darivanja svi su dobrodošli na obroku zahvalnosti u Taverni Joso u Preku.

Aktiv DDK Preko osnovan je 1991., ima 60-ak članova, a godišnje organiziraju najmanje tri akcije darivanja krvi. I ovoga puta pozivaju stanovnike s područja Općine Preko da se odazovu akciji i na taj način pomognu drugima u nevolji. U prvoj ovogodišnjoj akciji, koja se održala u ožujku, prikupljene su 22 doze.

Autor:Općina Preko

Redukcija vode u svim mjestima na području Općine Preko

PREKO – Važna obavijest stigla je iz Vodovoda Zadar, koju prenosimo u cijelosti:

Zbog tehničkih problema nastalih u sustavu vodoopskrbe Vodovoda Zadar, mole se svi stanovnici da smanje potrošnju vode, i to tako da se voda koristi isključivo za osnovne životne potrebe, što isključuje upotrebu vode za zalijevanje vrtova, pranje automobila, dvorišta i sl. kako ne bi došlo do potpune obustave isporuke vode.

Mjere redukcije vode na snazi su od 19. srpnja 2017. godine, a normalizacija opskrbe očekuje se za 10-ak dana, o čemu će svi stanovnici biti pravodobno obaviješteni.

Općina Preko moli za razumijevanje i ozbiljnost u primjeni redukcije!

Autor:Općina Preko

Za programe i projekte 17 udruga Općina Preko izdvojila 306.860 kuna

PREKO – Za rad 17 udruga koje djeluju na području kulture, sporta i socijalne skrbi, Općina Preko u 2017. godini iz proračuna će izdvojiti 306.860 kuna.

Svake godine Općina Preko raspisuje natječaj za dodjeljivanje financijske potpore udrugama civilnog društva. Nakon provedenog natječajnog postupka, odabrali smo 17 udruga čiji su programi zadovoljili kriterije za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području sporta, kulture, zdravstva i socijalne skrbi u 2017. godini. A kako bi cijeli postupak bio do kraja transparentan, odlučili smo uvesti novinu, pozvati predstavnike udruga i obaviti javno potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore. Prilika je to i da udruge razmijene iskustva, upoznaju se te možda u budućnosti ostvare zajedničku suradnju na nekom projektu, kazao je prije potpisivanja ugovora s predstavnicima udruga općinski načelnik Jure Brižić te dodao kako je cilj općinske uprave da udruge normalno funkcioniraju, rade i provode društveno korisne programe i projekte na dobrobit svih stanovnika općine.

Na području kulture, financijsku potporu Općine Preko dobit će sljedeće udruge:

Udruga Điran iz Ugljana za program „U staro vrime“ 21.000 kuna, Udruga žena Luzor iz Preka za program „Godina očuvanja baštine Preka i kreativnog stvaralaštva žena“ 20.900 kuna, KUD Preko za program „Godina kulturnog stvaralaštva KUD-a Preko“ 19.500 kuna, Udruga Aria iz Ugljana za program „Aria za djecu Ugljana 2017.“ 8900 kuna, Udruga Arte Insula za projekt “Autorska slikovnica Bijele ribice lavandijerice“ 10.000 kuna, Udruga Idro iz Čeprljande za program „Čeprljanda ljeto 2017.“ 11.500 kuna.

Za sportske programe potporu će dobiti sljedeće udruge:

NŠK Sveti Mihovil za natjecateljsku godinu 80.000 kuna, KK Otok Ugljan za „Usavršavanje košarkaške igre i natjecanje selekcija u sklopu aktivnosti Košarkaškog kluba Otok Ugljan“ 40.000 kuna, MNK Ugljan za natjecateljsku godinu 13.000 kuna, Udruga Pojonsko srce za „Pojonski šušur“ 14.000 kuna, Društvo sportske rekreacije Ugljan Sport za „Sport Summer UGLJAN 2017.“ 8560 kuna, Udruga mladih Jarac Lukoran za „Ritam Lukorana“ 15.000 kuna, Planinarsko društvo Zavrh Ugljan – Pašman za godišnji program aktivnosti 7500 kuna, Udruga za promicanje ritmike i plesa Tim Preko za „Malu plesnu školu“ 9000 kuna, a KK Zara će dobiti 10.000 kuna za sudjelovanje u Mini basket ligi 2017., na Otvorenom državnom prvenstvu Hrvatske i organizaciju Uskrsnog turnira u košarci Preko 2017.

Na području zdravstva i socijalne skrbi Općina Preko podržat će rad ovih udruga:

Matica umirovljenika Općine Preko 13.000 kuna za društveno korisno djelovanje, Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata 5000 kuna za promicanje vrijednosti Domovinskog rata i zaštita interesa hrvatskih branitelja.

Autor:Općina Preko

Općini Preko milijun kuna kroz međunarodni projekt PEGASUS

Sastankom partnerskog vijeća u talijanskoj Potenzi i službeno je započeo 1,87 milijuna eura vrijedan europski projekt PEGASUS, u kojem Općina Preko kao jedini partner iz Hrvatske, sudjeluje zajedno sa desetak inozemnih partnera iz Italije, Grčke, Francuske, Slovenije, Belgije, Španjolske, Malte i Cipra. PEGASUS (Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru) projekt je koji je kandidiran preko programa MED Interreg (Mediteranski program suradnje 2014.-2020). Nositelj je grad Potenza, a Općina Preko jedan je od partnera. Kroz ovaj projekt namjerava se pridonijeti rastu energetskih sustava temeljenih na obnovljivim izvorima energije, uz pomoć novih zakonskih i regulatornih okvira.

 

 

 

 

 

– Na sastanku smo detaljno dogovorili program aktivnosti koje će se provoditi tijekom narednih 30 mjeseci u sedam različitih područja Sredozemlja, istaknuo je koordinator projekta Endi Ćuća iz Općine Preko, koji je zajedno s komunikacijskim menadžerom projekta Antom Županom sudjelovao na prvom projektnom sastanku u Potenzi. Na sastanku je, između ostalog, istaknuto kako je ovo jedinstven projekt, prvi takve vrste na području cijele Europske unije. Ovaj projekt predstavlja važnu priliku za javne, ali i privatne institucije te ostale korisnike najvažnijih energetskih sektora u Europi, da sudjeluju u istraživanjima o potencijalu obnovljivih izvora energije za razvoj integriranih lokalnih mreža s visokom razinom učinkovitosti. Posebno je to zahtjevno u područjima s težom dostupnosti za velike mreže distribucije energije, poput ruralnih područja i otoka.

Cjelokupna vrijednost projekta je 1.870.000 eura, od čega je oko 130.000 eura za aktivnosti koje će kroz iduće tri godine voditi Općina Preko.

– Glavni cilj projekta je promoviranje korištenja obnovljivih izvora energije integriranih u mikro-lokalne mreže proizvodnje i potrošnje, s ciljem smanjenja ukupnih troškova za opskrbu energijom. Nama je u narednom razdoblju glavni cilj smanjiti troškove električne energije koje plaćamo za općinske zgrade integrirajući lokalnu mrežu upravo na općinskim objektima, sukladno postojećoj regulativi. U kontaktu smo i s nadležnim institucijama na državnoj razini, koje su pokazale otvorenost za suradnju, iako je i za njih ovo jedna posve nova priča, dodaje Ćuća.

Autor:Općina Preko

Obilježen Dan državnosti u Općini Preko

PREKO – Svečanom svetom misom u crkvi Gospe od Ružarija koju je predvodio župnik Preka Don Boris Pedić i polaganjem vijenaca kod spomenika Ivu Mašini te pored križa na brdu Sv. Mihovila službeno je obilježen Dan državnosti RH u Općini Preko.

U nadahnutoj propovijedi don Boris je podsjetio na teške dane koji su pratili stvaranje hrvatske države te na brojne domoljube koji su izgubili živote kako bi se izborila neovisnost. Ujedno je pozvao na optimizam u izgradnji boljeg života za sve u mladoj hrvatskoj državi.

Svečano misno slavlje završilo je blagoslovom kraj spomenika hrvatskom domoljubu iz Preka Ivu Mašini. Izaslanstvo Općine Preko položilo je vijenac i zapalilo svijeće, uz nazočnost obitelji Mašina, a događaj je pjesmom uveličao župni zbor sv. Cecilije.

Potom je izaslanstvo općine u pratnji Vedrana Jadrijeva, tajnika Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, ogranak Zadarski otoci, položilo vijenac kraj križa na brdu Sv. Mihovil. Blagoslov i molitvu u čast svima onima koji su dali svoj život za slobodnu i neovisnu Hrvatsku predvodio je don Boris Pedić.

S ponosom smo obilježili Dan državnosti prisjećajući se ujedno svih onih koji su ugradili svoj život u stvaranju hrvatske države. Njih se sjećamo s posebnim pijetetom i velikom zahvalnošću. Drago mi je da su s nama bili predstavnici Otočkog bataljuna koji su inicirali postavljanje križa kraj tvrđave sv. Mihovila. Taj križ su djelatnici našeg komunalnog poduzeća nedavno osvježili i uredili okoliš, a planiramo ga uskoro i osvijetliti. Veseli me što je na blagoslovu kraj spomenika Ivu Mašini bio velik broj ljudi i da su reakcije pozitivne jer ovakvi blagdani zaslužuju svečano ozračje, istaknuo je načelnik Preka Jure Brižić.

Autor:Općina Preko

Čestitka povodom Dana državnosti RH

Dragi mještani Općine Preko u domovini i dijaspori, želimo vam sretan Dan državnosti RH!

Dan državnosti državni je blagdan kojim se obilježava Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, koju je donio Hrvatski sabor na zasjedanju 25. lipnja, 1991. godine.

Proslavite ga onako kako to ovaj veliki praznik za Hrvatsku zaslužuje.

Načelnik Jure Brižić, predsjednica Općinskog vijeća Ingrid Melada, vijećnici i zaposlenici Općine Preko.

Autor:Općina Preko

Od sljedećeg tjedna novi raspored odvoza kućnog smeća

PREKO – S dolaskom ljeta mijenja se i raspored odvoza kućnog otpada u svim mjestima na području Općine Preko.

Društvo Čistoća d.o.o. iz Zadra od 19. lipnja do 17. rujna 2017. kante će prazniti tri puta tjedno, i to prema sljedećem rasporedu:

– ponedjeljak, srijeda i petak:
Preko, Poljana i Sutomišćica

– utorak, četvrtak i subota:
Mali Lukoran, Veli Lukoran, Ugljan

Dva puta tjedno prazniti će se kante na otocima:
– Sestrunj (ponedjeljak i četvrtak)
– Rivanj (utorak i petak)
– Ošljak (srijeda i subota)

Autor:Općina Preko

Konstituirano Općinsko vijeće u Preku, Ingrid Melada predsjednica

PREKO – Uz nazočnost predstojnika Ureda Državne uprave u Zadarskoj županiji Ive Gregova novo općinsko vijeće Općine Preko i službeno je započelo s radom. Na konstituirajućoj sjednici za predsjednicu Općinskog vijeća izabrana je Ingrid Melada (HDZ), koja je tu dužnost obnašala i u prošlom mandatu.

Sjednicu je otvorio predstojnik Ureda Državne uprave u Zadarskoj županiji Ivo Gregov koji je čestitao svim izabranima i poželio im uspješan rad.

Nakon prisege, izvješća Mandatnog povjerenstva te formiranja Povjerenstva za izbor i imenovanje pristupilo se glasanju za predsjednika vijeća. Kao jedini kandidat predložena je Ingrid Melada koja je izabrana jednoglasno, dok je za zamjenicu izglasana Đana Ćurković, obje iz HDZ-a.

U općinskom vijeću HDZ ima 6 vijećnika (Ingrid Melada, Đana Ćurković, Ante Brižić, Ivona Hromin, Oliver Telac, Dražena Strihić), a u vladajućoj većini je i dvoje vijećnika s nezavisne liste Karla Novoselića (Nikša Ivanac i Maja Višić). Nezavisna lista Iva Uhode ima tri vijećnika (Ivo Uhoda, Perina Telac i Ivan Ivanov), a nezavisna lista Marija Košte zastupljena je s dva vijećnika (Marijo Košta, Domagoj Kombura).

– Čestitam svim izabranim vijećnicima i novoj-staroj predsjednici vijeća Ingrid Melada za koju sam siguran da će vrlo kvalitetno obavljati svoj posao. Očekujem da će novi saziv općinskog vijeća nastaviti s konstruktivnim radom za boljitak svih mjesta naše općine. Veselim se suradnji s vijećem koje je najvažnije predstavničko tijelo na razini općine, istaknuo je načelnik Općine Preko Jure Brižić.

Autor:Općina Preko

Jadrolinija prelazi na ljetni red plovidbe

PREKO – Od petka, 2. lipnja do 1. listopada 2017. godine Jadrolinija prelazi na ljetni red plovidbe s pojačanim brojem putovanja na najfrekventnijim linijama. Tako će se na brodskoj liniji Poluotok – Preko uvesti jedna dodatna linija, a na trajektnoj Gaženica – Preko dvije.
Konkretno, na brodskoj liniji novost je večernja linija, koja će iz Preka kretati u 21.30, a iz Zadra u 22.15 sati. Kod trajekata, prvi jutarnji iz Zadra kreće već u 05.00 ujutro, dok će polasci iz Preka sada biti u 05.30 i 06.15.

Također, uvodi se i večernja linija iz Preka u 21:20 s povratkom iz Zadra u 22 sata.
U udarnom dijelu turističke sezone, od 30. lipnja do 3. rujna Jadrolinija će dodatno povećati broj linija, pa će posljednji trajekt iz Gaženice kretati u 23.59, a iz Preka u 00.30 sati. I u špici sezone, nažalost, posljednji brod iz Zadra kretat će u 22.15 svih sedam dana u tjednu, tako da ni ove godine nisu urodile plodom molbe otočnih načelnika da barem ljeti brod s Poluotoka isplovljava sat ili dva kasnije.

Najveća novost na zadarskom području je uvođenje nove katamaranske linije koja će povezivati Pulu, Unije, Susak, Mali Lošinj, Ilovik, Silbu i Zadar. Liniju će do 31. prosinca održavati Jadrolinija brzim brodom ”Novalja”. Od 2. do 29. lipnja, te od 4. rujna do 1. listopada predviđena su dva polazno-povratna putovanja dnevno, i to srijedom i subotom. U visokoj sezoni, od 30. lipnja do 3. rujna, bit će pet putovanja tjedno: ponedjeljkom, srijedom, petkom, subotom i nedjeljom, dok će u izvansezonskom razdoblju, od 2. listopada do konca godine, dnevno biti jedno polazno-povratno putovanje, i to petkom.

Stupanjem na snagu sezonskog reda plovidbe s primjenom počinje i sezonska tarifa s u prosjeku 20 posto višim cijenama. Sezonska tarifa ne odnosi se na otočane, odnosno vlasnike otočnih iskaznica kojima cijene ostaju iste cijele godine.

Autor:Općina Preko

Jure Brižić novi načelnik Općine Preko

PREKO – Jure Brižić novi je načelnik Općine Preko. Na jučerašnjim lokalnim izborima u prvom krugu kandidat HDZ-a i HSU-a osvojio je 56,24 % glasova birača, dok je njegov protukandidat Srečko Rušev dobio 35,58 % glasova birača.

Vladajuća koalicija imat će stabilnu većinu i u općinskom vijeću, jer je HDZ-ova lista sa 40,88 % glasova osvojila 6, a lista Karla Novoselića 2 mandata. Lista nositelja Iva Uhode osvojila je 3, a lista Marija Košte 2 mandata.

Hvala svim biračima koji su prepoznali nas kao najkvalitetniju opciju za razvoj naše općine. Posebno sam ponosan što sam, kao načelnički kandidat zajedno sa svojim zamjenikom Karlom Novoselićem, pobijedio u svih osam mjesta naše općine. To nas uistinu obvezuje da od prvog dana novog mandata nastavimo s radom za boljitak svih mjesta naše općine. Napravili smo ozbiljan program, koji ima uporište u proračunskim sredstvima, ali i drugim izvorima financiranja poput EU fondova i sredstava nacionalnih ministarstava. Sve što smo obećali u kampanji, namjeravamo provesti jer nam je cilj da naš otok bude mjesto zadovoljnih ljudi, od djece do umirovljenika. Čestitam i ostalim političkim opcijama koje su sudjelovale na izborima. Pozivam ih na zajednički rad na projektima koji bi trebali donijeti novi zamah u razvoju naše općine. Svi konstruktivni i dobronamjerni prijedlozi su dobrodošli, poručio je Brižić za portal Naši Školji.

Autor:Općina Preko

Martina Jelenković i Mate Mujan ‘Gospodari otoka’ za 2017. godinu

PREKO – Zadranka Martina Jelenković i Splićanin Mate Mujan pobjednici su drugog izdanja utrke ‘Gospodar otoka – uspon na Sv. Mihovil’ koje je jučer održano u Preku. Pet kilometara dugu stazu Mujan je prešao u rekordnom vremenu za 23 minute i 26 sekundi, što je za gotovo tri minute bolje vrijeme od dosadašnjeg rekorda utrke. Drugi je u konkurenciji muškaraca bio Lukoranac Mario Bosnić (24:17), dok je treće mjesto osvojio Kaljanin Deni Kolega, dugogodišnji najbolji strijelac Prve županijske malonogometne lige, s vremenom 24:54.
Zadovoljan sam pobjedom, ostvarenim vremenom i cjelokupnom organizacijom. Čestitam organizatorima jer su, unatoč kiši, napravili odličan posao. Što se utrke tiče, moram priznati da je završni uspon na posljednjem kilometru jako izazovan, ali je zato pogled s tvrđave Sv. Mihovila fenomenalan. Nadam se da ću i dogodine opet biti na ovom predivnom otoku, prve su reakcije novog ‘Gospodara otoka’.
U ženskoj konkurenciji, Martina Jelenković je stigla na cilj u vremenu 34:25, ispred Ene Uzelac (34:50) i Sare Mastnak (37:10).
Nisam očekivala ovako zahtjevnu stazu, ali su nam vremenske prilike donekle olakšale uspon. Nama trkačima čak je više odgovarala kiša od sunčanog vremena. Staza je lijepa i izazovna s puno uspona, a pogotovo je prekrasan pogled s tvrđave sv. Mihovila. Organizacija je bila odlična i svakako se vidimo iduće godine, istaknula je Martina Jelenković.
U disciplini rekreativno šetanje nagrađeni su najmlađi i najstariji sudionik, Matea Štulina (6 godina) i Andrej Tkalčič (71 godina). U obje discipline ‘Gospodara otoka’ sudjelovalo je oko 200 prijavljenih natjecatelja, od čega je njih 132 stiglo do cilja.
Obzirom na nešto lošije vremenske uvjete iznimno smo zadovoljni odazivom, a veseli me što su svi natjecatelji bili puni pohvale za organizaciju. Niti kiša nas nije mogla omesti, što nam je svakako ohrabrenje za iduća izdanja ovog projekta. Zahvaljujemo svima koji su nam pomogli u organizaciji utrke, poglavito Općini Preko, Turističkoj zajednici Općine Preko i Školi trčanja Zadar, kao i brojnim volonterima koji su odradili veliki dio posla. Hvala svim partnerima i sponzorima projekta, poručio je Ivan Gobin iz Triatlon kluba Zadar.
Program ‘Gospodara otoka’ bio je popraćen brojnim popratnim sadržajima. U središtu Preka održan je Sajam otočnih proizvoda u suorganizaciji LAG-a Mareta na kojem se predstavilo desetak proizvođača i udruga iz otoka Ugljana i Pašmana. Za zabavni dio programa bili su zaduženi Toto i kraljice uz dječje karaoke, školu Zumbe i nastup udruge TIM.
Vidimo se dogodine na trećem izdanju Gospodara otoka!

Autor:Općina Preko

Općina Preko potpisala ugovor o katastarskoj izmjeri Poljane

POLJANA – Načelnik Općine Preko Karlo Novoselić, predsjednik uprave tvrtke Geoprojekt Branko Manojlović i direktor tvrtke CADCOM Vedran Car potpisali su u četvrtak aneks ugovora o Katastarskoj izmjeri Općine Preko, za područje naselja Poljana.
Ukupna vrijednost radova iskazanih u aneksu ugovora iznosi 529.000 kuna, 60 posto sufinancira Državna geodetska uprava, a ostatak Općina Preko. Već sljedeće godine, najavio je načelnik Novoselić, izmjera kreće dalje, za područje katastarskih općina Lukoran i Ugljan.

Prema riječima Branka Manojlovića iz Geoprojekta, radovi će početi 29. svibnja i taj tjedan u poslijepodnevnim satima u poljanskoj školi organizirat će se zbor mještana kako bi svi na vrijeme bili upoznati s pojedinostima izmjere.

– Drago mi je što je Općina Preko prepoznala važnost nastavka katastarske izmjere jer se danas ne može ni kupiti ni prodati nekretnina bez čistih vlasničkih listova. To je dobro i za općinsku upravu jer se i nijedan infrastrukturni projekt ne može prijaviti na natječaj za povlačenje novca iz fondova bez riješenih vlasničkih odnosa, objasnio je Manojlović te dodao kako će se uskoro na području Poljane tvoriti privremeni ured u kojemu će stanovnici svakodnevno moći dobiti odgovore na eventualna pitanja o provedbi izmjere. Vlasnici zemljišta svoje će parcele trebati obilježiti na propisan način naveden u promidžbenom materijalu koji će moći dobiti u privremenom uredu.

Katastarska izmjera Poljane obuhvatit će 261 hektar površine, 4217 katastarskih čestica, 2,4 km obale, tj. pomorskog dobra, i 615 zgrada. Najveći dio terenskog posla obavljat će se u dva, tri ljetna mjeseca, a sve bi trebalo biti gotovo do kraja godine.

Autor:Općina Preko

Dogovorena sanacija “kritičnih točaka” u lukama od Preka do Mulina

PREKO – U sljedećih nekoliko mjeseci, sanirat će se luke i pristaništa na Ošljaku, u Preku, Lukoranu, Čeprljandi i Mulinama. Rezultat je to razgovora između čelnih ljudi Općine Preko i Županijske lučke uprave Zadar.
Na poziv Općine Preko, ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar Davor Škibola u četvrtak je sa suradnicima obišao luke, lučice i pristaništa na području naše općine. Iako je stanje zadovoljavajuće, postoji nekoliko kritičnih točaka tako da će se već za desetak dana, prije početka ljetne gužve, u Mulinama, na Stivanu, sanirati glava rive, a u Preku će radnici zadarskih Nasada urediti kružni tok na trajektnom pristaništu, otkriva Endi Ćuća, predsjednik Upravnog vijeća Županijske lučke uprave, i domaćin u ime Općine Preko, te napominje da su u Preku proteklih dana već očišćeni odvodni kanali i postavljeni novi stupići u kolonama za automobile.
Nastavak radova, dodaje, očekuje se s prvim danima jeseni, kada bi se na trajektnom pristaništu u Preku trebale zamijeniti šine na rampama, a za jesen su dogovoreni i radovi na glavnoj rivi u Lukoranu. Prije sanacije stručnjaci Županijske lučke uprave ispitat će statiku i nakon toga napraviti precizan troškovnik.
Radit će se i u Čeprljandi, gdje je obalni zid u luci pred urušavanjem, ali taj zahvat izvodit će se paralelno s postavljanjem kanalizacijske cijevi prema Punti, najavljuje Ćuća i ističe da je općinska uprava u stalnom kontaktu s vodećim ljudima ŽLU-a te da je dogovorena i izrada projektne dokumentacije za veće radove.

Autor:Općina Preko

Više od 200 sudionika na drugom izdanju Gospodara otoka

PREKO – U subotu 20. svibnja 2017. godine održat će se drugo izdanje projekta ”Gospodar otoka – uspon na Sv. Mihovil”, koji se sastoji od dvije discipline – natjecateljska utrka te rekreativno hodanje/šetnja. Riječ je o jedinstvenom projektu kojim se namjerava promovirati novi turistički brend Avantura otok. Organizaciju potpisuju Triatlon klub Zadar, Općina Preko i Turistička zajednica Općine Preko. Partneri su Škola trčanja Zadar, LAG Mareta i brojne udruge iz mjesta Preko. Zaključno s četvrtkom prijavilo se više od 200 natjecatelja, otkrio je Ivan Gobin iz Triatlon kluba Zadar.
Izuzetno smo zadovoljni jer imamo dvostruko više sudionika u odnosu na prvo izdanje Gospodara otoka. S dobrim dojmovima koje će sudionici zasigurno odnijeti iz Preka, vjerujem da će se broj sudionika povećavati iz godine u godinu. Moram posebno pohvaliti Turističku zajednicu Općine Preko, kao i samu općinu na velikoj pomoći oko organizacije ovog natjecanja.
Za sve prijavljene kandidate osiguran je besplatan prijevoz iz Zadra. Brod Barba Ive kreće s Branimirove obale u 8 sati, a povratak je previđen u 15 sati. Program ‘Gospodara otoka’, osim spomenutih disciplina, bit će popraćen brojnim popratnim sadržajima. Tako će od 9 sati ujutro u centru Preka biti otvoren Sajam otočnih proizvoda na kojem će se predstaviti desetak proizvođača i udruga iz otoka Ugljana i Pašmana. Održat će se natjecanje u karaokama, a posjetitelji će moći zaplesati uz udrugu TIM i školu Zumbe. Za zabavni dio programa bit će zaduženi Toto i kraljice.
Program Gospodara otoka je sadržajan i vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe, od domaćih stanovnika do gostiju našeg otoka. Jedan od glavnih ciljeva je promocija glavne otočne atrakcije – tvrđave sv. Mihovila, za koju pripremamo projekt obnove i uređenja, rekao je direktor TZ Preko Ante Brižić.

Program Gospodara otoka:
07:30 Okupljanje i preuzimanje brojeva, brod Barba Ive, Branimirova obala
08:00 Polazak iz Zadra
09:00 Sajam otočnih proizvoda
09:30 Start utrke
10:00 Toto i kraljice
10:30 Zaplešimo uz Udrugu TIM
10:45 Natjecanje u karaokama
11:45 Toto i kraljice
12:00 Mažoretkinje otoka Ugljana i Pašmana
12:30 Zumba za djecu i odrasle
13:00 Proglašenje pobjednika
13:30 Toto i kraljice
15:00 Povratak u Zadar

Detaljnije na facebook stranici Avantura otok

Podsjetimo se kako je bilo prošle godine na prvom izdanju:

Autor:Općina Preko

Odvoz krupnog otpada od 23. svibnja do 2. lipnja

PREKO  – Od utorka 23. svibnja do 2. lipnja 2017. skupljat će se i odvoziti krupni komunalni otpad u većini mjesta na području Općine Preko, uključujući otok Ošljak.

Spremnici će biti postavljeni na vidljivome mjestu prema sljedećem rasporedu:
MALI LUKORAN 23. svibnja 2017. godine
POLJANA 23. svibnja i 24. svibnja 2017. godine
SUTOMIŠĆICA 25. svibnja i 26. svibnja 2017. godine
VELI LUKORAN 27. svibnja i 28. svibnja 2017. godine
PREKO ISTOK 24. svibnja, 25. svibnja i 26. svibnja 2017. godine
PREKO ZAPAD 27. svibnja i 28. svibnja 2017. godine
BATALAŽA 29. svibnja 2017. godine
MULINE 29. svibnja 2017. godine
UGLJAN – VAROŠ 30. svibnja 2017. godine
SUŠICA 30. svibnja 2017. godine
FORTOŠTINA 31. svibnja 2017. godine
GUDUĆE 31. svibnja 2017. godine
SELO UGLJAN 1. lipnja i 2. lipnja 2017. godine
ČEPRLJANDA 1. lipnja i 2. lipnja 2017. godine
OŠLJAK 26.svibnja, 27.svibnja i 28. svibnja 2017. godin

Autor:Općina Preko

Održan sastanak projektnog tima za Aglomeraciju Preko – Kali

PREKO – U vijećnici Općine Preko održan je koordinacijski sastanak projektnog tima konzultanata za projekt ‘Aglomeracija Preko – Kali – Otok Ugljan’ kojemu su nazočili načelnik Općine Preko Karlo Novoselić, Mladen Lucin i Branko Kolega iz komunalnog poduzeća Otok Ugljan d.o.o., Jelena Uhoda iz Obala i parkova, a iz Odvodnje Kali Lovre Čačić i predstavnik Hripe Kali.

Po dnevnom redu raspravljalo se o radnoj verziji Studije izvodljivosti koja uključuje Financijsko-ekonomsku analizu (CBA), Elaborat o zaštiti okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš uključujući prethodnu ocjenu za ekološku mrežu. Od projektne dokumentacije raspravljalo se o radnoj verziji idejnog projekta izgradnje odnosno rekonstrukcije sustava javne odvodnje i o idejnom projektu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koju su predstavili konzultanti iz Hrvatskih voda Marko Klarić, iz IGH Vanja Medić te iz Via Factuma Tomislav Škara, Iva Mencinger i Berislav Bohatka.

Lovre Čačić iz Odvodnje Kali napomenuo je da je potrebno provesti terenska ispitivanja i utvrditi dionice za saniranje odvodnje. Dok su u vezi podmorskog ispusta u sklopu projektne dokumentacije konzultanti skrenuli pozornost na njegovu nedefiniranu problematiku. Utvrdilo se prilikom prezentacije idejnog projekta gradnje, odnosno rekonstrukcije sustava javne odvodnje da dužina novoprojektiranih cjevovoda i broj crpnih stanica odstupa od ranije ugovorenih.

Po pitanju Elaborata o zaštiti okoliša predstavljena je konačna verzija koja je upućena na ocjenu resornom ministarstvu koje bi trebalo za oko dva mjeseca dati konačnu ocjenu. Radni sastanak zaključen je definiranjem roka za predaju radnih verzija studija izvodljivosti, idejnog projekta gradnje, odnosno rekonstrukcije sustava javne odvodnje i idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tijekom mjeseca svibnja. Do kraja lipnja, a nakon završenih idejnih projekata, podnijet će se zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole kojoj se prilaže i pozitivno rješenje resornog ministarstva.

Podsjetimo, projekt ‘Aglomeracija Preko – Kali – Otok Ugljan’ počeo je s realizacijom 2016. godine, a odnosi se na postojeće stanje vodoopskrbe i odvodnje te utvrđivanje idealne vodoopskrbe i pripadajućih kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kao i cijenu predviđenih radova. Na otoku Ugljanu definirane su dvije aglomeracije, prema broju stanovnika, Kali i Preko. Odabrana varijanta odvodnje i pročišćavanja voda podrazumijeva spajanje sustava odvodnje općina Kali i Preko, a druga faza projekta predviđa spajanje mjesta Ugljan i prikupljanje otpadnih voda na zajednički uređaj za pročišćavanje. Drugi stupanj pročišćavanja predviđen je u Sutomišćici. Investicija za ‘Aglomeraciju Preko – Kali – Otok Ugljan’ vrijedna je 1, 924 milijuna kuna bez PDV-a, od čega se 85 posto financira bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda EU. Investicija za aglomeracije Kali – Preko i Ugljan ukupno se, uključujući nepredviđene troškove, procjenjuje na 156,795.760 kuna,

Izgradnja preostalih faza odvodnje jedno je od vitalnih pitanja za sve otočne općine, pa načelnik Preka Karlo Novoselić nije krio zadovoljstvo dosad odrađenim poslom.

Vjerujemo da ćemo kroz idućih nekoliko mjeseci riješiti sve potrebne dozvole, kako bi do kraja 2017. godine mogli aplicirati na EU fondove za financiranje kompletnih radova. Od predviđenog iznosa za izgradnju preostalih faza odvodnje od 156 milijuna kuna općine bi sufinancirale radove s udjelom od 8 posto što je prihvatljivo. Zahvaljujem našem Odjelu za EU fondove koji je odradio veliki posao u pripremi natječaja te direktoru tvrtke Otok Ugljan Branku Kolegi i njegovim suradnicima Mladenu Lucinu i Jeleni Uhodi koji su, kao službeni nositelji projekta Aglomeracija Preko – Kali, uložili ogromne napore da projektna dokumentacija bude pripremljena u zadanim rokovima, poručio je Novoselić.

Autor:Općina Preko

Francuski veleposlanik Philippe Meunier posjetio Općinu Preko

PREKO – Veleposlanik Republike Francuske Philippe Meunier, u pratnji supruge Corinne Meunier, također veleposlanice s kojom će se na veleposlaničkoj dužnosti u Republici Hrvatskoj izmjenjivati svakih šest mjeseci, posjetio je Općinu Preko. Bio je to i prvi posjet jednome hrvatskom otoku otkako su na dužnosti u našoj zemlji.
Na poziv Jeana Rochea, vlasnika i direktora francusko-ukrajinske tvrtke Beten International, prisustvovao je potpisivanju protokola suradnje između Općine Preko i Betena koja će se ponajprije odnositi na uključivanje male općine u Program LIFE, čija je svrha zaštita okoliša i očuvanje prirode.
Ono što nas je okupilo je prije svega ljubav prema maslini. To tisućljetno stablo je poveznica cijeloga Mediterana, a ono je i zaštitni znak otoka i Nacionalnog parka Porquerolles, čija je delegacija također s nama u Preku. Ovo je prvi susret francuske i hrvatske ekipe koje će zajedno razvijati projekte vezane uz maslinu i maslinarstvo. Naša najveća želja je da se Program LIFE uspije konkretizirati jer ovo su tek radni sastanci, a u konačnici on bi trebao obnoviti maslinike i utjecati na ekonomsku i socijalno-društvenu kvalitetu života, istaknuo je Jean Roche, koji je nedavno kupio kuću u Preku i toliko se zaljubio u otok da sve više vremena provodi na njemu.

Ta ljubav, kako je naglasio, potaknula je u njemu želju za suradnjom i zbližavanjem Općine Preko s mediteranskim otokom Porquerolles u francuskoj regiji Alpes-Côte d’Azur pa je na sastanku s općinskim čelnicima najavljeno i potpisivanje povelje prijateljstva koja bi još više učvrstila dva maslinarska otoka.
Govoreći o stoljetnim odnosima između Francuske i Hrvatske, veleposlanik Philippe Meunier kazao je kako je bliskost dviju zemalja izrazito vezana za mediteransku pripadnost.
Naše su zemlje bliske i po povijesti i po izazovima s kojima smo danas svi suočeni. Maslina je simbol Mediterana i mira, pred nama su izazovi održivog razvoja, a u tome je razvoj poljoprivrede itekako važan. Zainteresirani smo za cjelokupnu problematiku koja se odnosi na male otoke, bitan nam je aspekt turizma i morate znati da je samo prošle godine vašu zemlju posjetilo 500.000 Francuza. Prvenstveno vjerujemo u održivi turizam koji je povezan s održivim ekonomskim djelatnostima. Željeli bismo ostvariti razmjenu vaših i naših stručnjaka na području maslinarstva kako bi se sačuvale i zaštitile prirodne stečevine i baština. Naše su zemlje članice EU, a to nam stavlja na raspolaganje određena financijska sredstva, dodao je veleposlanik Meunier.

Kako bi dobili što bolji uvid u nastojanja da se maslinarstvo na otoku Ugljanu i sačuva i razvije, domaćini iz Općine Preko odveli su goste iz Francuske do lokaliteta antičkog kompleksa za preradu maslina u Mulinama, jedinstvenog primjera takvog pogona u cijelom Sredozemlju, a potom i do matičnjaka autohtonih sorti maslina u Ugljanu u kojemu je posađeno 60 stabala maslina. Ante Župan, voditelj Odjela EU fondova, i načelnik Općine Preko Karlo Novoselić predstavili su projekt Avantura otok, koji je utemeljen na održivom turizmu, promovira unutrašnjost otoka i valorizira antičke maslinike.

Kao predstavnik Zadarske županije, koja je godinama podupirala projekt genetske identifikacije autohtonih sorti maslina i otvaranje matičnjaka, delegaciju iz Francuske pozdravio je Danijel Segarić, županijski pročelnik za poljoprivredu.
Program LIFE objavio je prošli tjedan natječaj za prijavu LIFE projektnih prijedloga za 2017. godinu s proračunom koji iznosi više od 373 milijuna eura, od čega je 290 milijuna eura predviđeno za potprogram Okoliš, a 82 milijuna eura za potprogram Klimatske aktivnosti.
Općina Preko javit će se na natječaj, koji je otvoren do sredine rujna, i to upravo s projektom o kojemu je bilo govora na sastanku s francuskom delegacijom, a odnosi se na zaštitu autohtonih sorti maslina i novootvoreni matičnjak. Partner u projektu bit će francuska tvrtka Beten International.

 

Autor:Općina Preko

Ugljan dobio prvu besplatnu punionicu za električna vozila

SUTOMIŠĆICA – Nakon Zadra i Biograda, otok Ugljan treća je destinacija u Zadarskoj županiji u kojoj je postavljena besplatna punionica za električna vozila.
Punionicu Hrvatskog Telekoma, snage 44 kW, partnerski su u Olive Island Marini u Sutomišćici postavili Općina Preko i vlasnici marine, tvrtka Marina Signum d.d., među čijim je gostima sve više vlasnika automobila na električnu energiju.
Općina Preko javila se još 2015. godine na natječaj Fonda za energetsku učinkovitost koji je u projektu vrijednom 66.596 kuna participirao sa 40.000 kuna. Sutomišćicu smo odabrali zato što marina preko solarnih ćelija proizvodi struju i jedino smo ovdje bez dodatnih ulaganja mogli postaviti punionicu jačine 44 kW, kazao je u petak na simboličnom otvorenju punionice Endi Ćuća, koji je uime Općine Preko koordinirao cijeli projekt.
Postavljanjem besplatne punionice za električna vozila dodatno je obogaćena ponuda u Olive Island Marini, ali i na cijelome otoku koji posljednjih godina bilježi znatan porast broja turista. Za pola sata, baterija automobila napuni se 80 posto, a to je dovoljno za 160 km vožnje.
Za korištenje punionice u Sutomišćici potrebna je prethodna najava, a vlasnicima električnih automobila HT je omogućio internetsku pretragu slobodnih punionica preko mobilnih uređaja na adresi puni.hr. Uz posebnu karticu RFID za aktiviranje, punionice HT-a moguće je aktivirati i SMS-porukom, kao i posebnom aplikacijom.

Punionica na Ugljanu zasad je jedina na zadarskim otocima, a u posljednje dvije godine slične punionice otvorene su na otocima Krku, Cresu, Lošinju, Novalji na Pagu i Mljetu.
Inače, europskim cestama vozi već pola milijuna električnih automobila i hibrida. Svako treće novoregistrirano vozilo u Norveškoj je električno ili hibridno, dok je lani takvo bilo svako četvrto. Hrvatska je statitstika ipak malo drukčija, u prva tri mjeseca ove godine prodana su samo dva električna automobila, ali zato imamo više od 130 punionica i ukupno oko 750 električnih automobila.

Autor:Općina Preko

Odobrena sredstva za udruge u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO

Općinski načelnik

 

Na temelju članka 46. st.3. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“  broj 1/13 i 3/13.), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba („Narodne novine“, broj 26/15), te čl. 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i
manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (“Službeni glasnik Općine Preko broj 5/15 ), Općinski načelnik Općine Preko, dana  20. travnja 2017. godine,  donio je

 

ODLUKU

o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje u 2017. godini provode udruge u području sporta,kulture i socijalne skrbi

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Natječaj Općine Preko za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u
području sporta, kulture i zdravstva i socijalne skrbi u 2017. godini, objavljen 06. veljače  2017. godine.

 

Članak 2.

U 2017. godini će se, u okviru ovog Natječaja, iz proračuna Općine Preko financirati
provedba programa, projekata i manifestacija koje organiziraju i provode udruge u kulturi, sportu i zdravstvu i socijalnoj skrbi, i to kako slijedi:

 1. KULTURA
Naziv udruge Naziv programa Referentni

broj

Ukupna

vrijednost

Iznos

potpore

  Udruga ĐIRAN U staro vrime KLASA: 402-08/17-01/06

 

 

46.000,00

 

21.000,00

  Udruga  žena Luzor Godina očuvanja baštine Preka i kreativnog stvaralaštva žena KLASA: 402-08/17-01/19

 

25.000,00 20.900,00
  Udruga ARIA Aria za djecu Ugljana 2017.

 

KLASA: 402-08/17-01/09

 

18.687,74 8.900,00
 

Udruga „ ARTE INSULA“

Autorska slikovnica „ Bijele ribice lavandijerice“

 

KLASA: 402-08/17-01/04

 

 

 

40.000,00 10.000,00
  Udruga IDRO Čeprljanda ljeto 2017. KLASA: 402-08/17-01/10 58.273,00 11.500,00
  KUD Preko Godina kulturnog stvaralaštva KUD-a Preko KLASA: 402-08/17-01/22

 

45.000,00 19.500,00
 1. SPORT

 

Naziv udruge Naziv programa Referentni

broj

Ukupna

vrijednost

Iznos

potpore

MNK Ugljan Natjecateljska godina MNK Ugljan KLASA: 402-08/17-01/13 45.500,00 13.000,00
KK Otok Ugljan Usavršavanje košarkaške igre i takmičenje selekcija u sklopu aktivnosti Košarkaškog kluba OTOK UGLJAN KLASA: 402-08/17-01/07 70.000,00 40.000,00
NŠK Sv. Mihovil Natjecateljska godina  NŠK Sv. Mihovil KLASA: 402-08/17-01/20

 

610-01 610-01/16-01/23

 

610-01/16-01/23

 

240.000,00 80.000,00
Udruga Pojonsko srce „ Pojonski šušur“ KLASA: 402-08/17-01/11

 

 

 

50.000,00 14.000,00
Društvo sportske rekreacije Ugljan Sport Sport Summer UGLJAN 2017

 

KLASA: 402-08/17-01/14

 

28.499,00 8.560,00
  Udruga mladih  „ JARAC-LUKORAN“ Ritam Lukorana KLASA: 402-08/17-01/15

 

40.000,00 15.000,00
Planinarsko društvo „ Zavrh“ Ugljan – Pašman Godišnji program aktivnosti PD „ Zavrh“ Ugljan- Pašman

 

KLASA:402-08/17-01/03 40.000,00 7.500,00
Udruga za promicanje ritmike i plesa Mala plesna škola KLASA:402-08/17-01/17 20.000,00 9.000,00
Košarkaški klub ZARA Sudjelovanje KK ZARA u Mini basket ligi 2017., na Otvorenom državnom prvenstvu Hrvatske i organizacija Uskrsnog turnira u košarci Preko 2017.

 

KLASA:402-08/17-01/16

 

50.000,00 10.000,00
 
 1. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

 

Naziv udruge Naziv programa Referentni

broj

Ukupna

vrijednost

Iznos

potpore

Matica umirovljenika   Preko Društveno korisno djelovanje Matice umirovljenika Općine Preko KLASA: 402-08/17-01/21

 

120.000,00 13.000,00
 Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata

RH

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i zaštita interesa hrvatskih branitelja KLASA: 402-08/17-01/08

 

 

   18.000,00 5.000,00

 

 

Članak 3.

Nadležnost nad realizacijom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni odjel Općine Preko.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Preko.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PREKO

 

 

KLASA: 402-08/17-01/23
URBROJ: 2198/13-3-17-1
Preko, 20. travnja 2017. godine

 

Općinski načelnik

Karlo Novoselić, v.r

 

Dostaviti:

 1. Udrugama- putem oglasne ploče
 2. Jedinstveni Upravni odjel
 3. Arhiva

 

 

 

 

Autor:Općina Preko

Tvrđava sv. Mihovila do sljedećeg ljeta bez antenskog stupa

PREKO – Tvrtka Odašiljači i veze pokrenula je postupak preseljenja 80-metarskog antenskog stupa koji je prije 25 godina, na početku Domovinskog rata, postavljen na vrh tvrđave sv. Mihovila iznad Preka. Ta odlična vijest stiže pola godine od potpisanog rješenja Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) kojim se tvrđava daje na korištenje Općini Preko.
Postupak preseljenja odašiljača na novu lokaciju pokrenut je u veljači objavom tendera za izvođenje radova, a cijeli natječajni proces trebao bi završiti do 17. svibnja ove godine, nakon čega bi uslijedilo potpisivanje ugovora s izvođačima radova, priopćeno je iz Uprave Odašiljača i veza. Predviđeni završetak preseljenja, najavili su, trebao bi biti obavljen najkasnije do 31. srpnja 2018. godine.
Odmah po primitku rješenja DUUDI-ja kojim je tvrđava predana na korištenje Općini Preko, krenuli smo u pregovore s tvrtkom Odašiljači i veze s ciljem da u najkraćem mogućem roku uklone antenski stup iz tvrđave. Za našu općinu, koja temeljito priprema obnovu Tvrđave sv. Mihovila, preseljenje postojećeg antenskog sustava od presudne je važnosti za nastavak projekta. Nadam se da će se Odašiljači i veze držati postojećeg terminskog plana, a mi ćemo to sasvim sigurno kontrolirati kako se postupak preseljenja ne bi oduljio, ističe općinski načelnik Karlo Novoselić te podsjeća da je Općina Preko prošle godine na natječaju Ministarstva kulture dobila 100.000 kuna za izradu arhitektonskog 3D snimka, a ove godine dodatnih 100.000 kuna za prvu fazu arheoloških iskopa unutar same tvrđave. Tek bi nakon toga trebao biti detaljnije poznat okvirni iznos potreban za cjelokupnu obnovu sv. Mihovila, koji bi u budućnosti trebao postati interpretacijski centar u kojemu će biti prezentirana baština svih zadarskih otoka.

Za preseljenje 80-metarskog antenskog stupa već su odavno osigurane lokacijska i građevinska dozvola i sve je trebalo biti dovršeno još potkraj 2011. godine, kad su Odašiljači i veze kupili zemljište na susjednom brdu Mala glava. No, tada je dolaskom vlade Zorana Milanovića izmještanje zaustavljeno i trebalo se čekati pet godina za nastavak rješavanja tog projekta, koji je sada dobio pozitivan zamah dobrom suradnjom općinskog tima s novim ljudima na čelu Odašiljača i veza, DUUDI-ja i novog Ministarstva državne imovine.

Prema riječima Ante Župana, voditelja Odsjeka za EU fondove Općine Preko, Tvrđava sv. Mihovila strateški je turistički projekt Preka.
Više od dvije godine trajala je borba za nadležnost nad tvrđavom i to smo uspjeli pozitivno riješiti, a sada se napokon rješava i drugi problem – premještanje antenskog stupa koji je bio „šaka u oko’“ izgledu tvrđave koja je zaštićeni spomenik kulture. Svjesni smo toga koliki bi zamah našem turizmu dala obnova, uređenje i valorizacija tvrđave sv. Mihovila, pa paralelno radimo i na projektnoj dokumentaciji, izrađeni su konzervatorski elaborat i arhitektonski snimak, kaže Župan te ističe zadovoljstvo odličnom suradnjom na projektu s Razvojnom agencijom Zadarske županije, Konzervatorskim odjelom u Zadru te Arheološkim odjelom Sveučilišta u Zadru.

Autor:Općina Preko

Avantura otok: Postavljene pametne klupe

Postavljanjem osam Steora – pametnih klupa, koje koriste solarnu energiju za punjenje mobitela i računala, nastavio se rad na projektu „Avantura otok“.

Postavljanje solarnih klupa dio je projekta održivog razvoja otoka “Avantura otok – Insula ager visitatio“ u kojem je predviđeno obilježavanje više od 30 kilometara maslinskih i biciklističkih putova te izgradnja 12 odmorišta i vidikovaca na području općine Preko.

Nositelj projekta Općina Preko, u ovoj fazi postavlja pametne klupe na osam lokacija od Preka do Ugljana.

Uz klupu je dostupan besplatni pristup internetu te žično i bežično punjenje mobitela i računala. Solarne panel klupe noću svijetle uz pomoć sunčeve energije koju tijekom dana akumulira. Proizvodnja energije iz solarnih modula, ljeti omogućava i hlađenje klupe na kojoj se sjedi dok se pune mobiteli i računala. Idealno za bicikliste koji će u velikoj mjeri koristiti nove putove uređene u sklopu projekta Avantura otok, otkriva koordinator projekta Mladen Lucin.

Pametne klupe proizvodi hrvatska tvrtka Include iz Klisa, koja je prva u Europi pokrenula proizvodnju pametnih klupa. Solarne ploče stvaraju do 110W električne energije po satu. Smještene su ispod površine za sjedenje, a veličinom omogućuju efikasno korištenje sunčeve energije. Uz Steoru je dostupan i super brzi Internet 4G. Pametna klupa opremljena je samostalno razvijenim uređajima za punjenje pametnih mobitela i satova novije generacije, ima dva USB priključka s izlaznom snagom od 10 W.

Prva faza projekta „Avantura otok“ sufinancirana je putem Programa razvoja otoka pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU iznosom s 830.000 kuna, a za drugu fazu na ovogodišnjem natječaju MRRFEU-a Općini Preko odobreno je još 300.000 kuna.

Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na ovogodišnjem natječaju dobili smo sredstva koja ćemo iskoristiti za uređenje dijela novih i sanaciju postojećih putova, postavljanje dodatne signalizacije te izradu i postavljanje makete projekta Avantura otok u trajektnoj luci Preko. U završnoj fazi je izrada web stranice projekta, a u planu je i mobilna aplikacija. Očekujemo da se u projekt uskoro uključi i ministarstvo turizma koje potiče razvoj cikloturizma, a Avantura otok je svakako pozitivan primjer jednog takvog projekta, poručio je Ante Župan, voditelj Odsjeka za EU fondove i razvoj u Općini Preko.

Autor:Općina Preko

Rekordna općina: Za razne projekte povukli osam milijuna kuna

Nastavljaju se brojni projekti u Općini Preko! Nakon što je prije nekoliko dana započela izgradnja nove šetnice u Sutomišćici, projekt koji zajednički financiraju Općina Preko i Olive Island Marina, na Trgu hrvatske nezavisnosti su posljednjih nekoliko dana zaprimili pozitivne odgovore s čak tri natječaja – dva nacionalna i jednog međunarodnog.

Naime, iz Programa razvoja otoka u 2017. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije otocima Zadarske županije ove će godine biti dodijeljeno bespovratnih 2,800.000 kuna, od čega je Općini Preko odobreno 300.000 kuna za drugu fazu projekta Avantura otok.

Ministarstvo kulture pak, odobrilo je 270 tisuća kuna za tri projekta na području Općine Preko – arheološke iskope na tvrđavi sv. Mihovila, projekt obnove vjetrenjača na Ošljaku te za uređenje crkve sv. Hipolita i Kasijana u mjestu Ugljan.

Treća dobra vijest stigla je izravno iz Bruxellesa, jer je Općina Preko zajedno sa 10 inozemnih partnera prošla s projektom PEGASUS, vrijednim oko 1,5 milijuna eura, od čega bi otočanima za njihove projekte trebalo pripasti više od 900 tisuća kuna.

Najuspješnija općina u 2016. godini

No, krenimo redom. Izgradnja i uređenje šetnice u Sutomišćici, vrijedna više od 450 tisuća kuna, jedan je od ključnih ovogodišnjih projekata u Općini Preko, koja je u 2016. godini bila jedna od najuspješnijih jedinica lokalne samouprave po povlačenju novca iz nacionalnih i EU fondova, ne samo u Zadarskoj županiji nego i na području RH.
Za nekoliko važnih projekata dobili su više od osam milijuna kuna, a kada se uzme u obzir da je ukupni općinski proračun u 2016. godini iznosio 21,692.000 kuna, to znači da su na postojeći proračun povukli oko 60 posto dodatnih sredstava. Sve to raduje načelnika općine:
Prošlu godinu slobodno možemo nazvati „godinom projekata“ s obzirom na iznimno velik broj projekata koji su završeni ili su u završnoj fazi. Napokon je dovršena I V. faza kanalizacijske mreže, koja najvećim dijelom prolazi kroz Poljanu, za što smo preko IPARD programa Europske unije dobili povrat od 4,8 milijuna kuna. Uz to, oko dva milijuna kuna dobili smo iz EU fondova za izradu studijske dokumentacije projekta Aglomeracija Preko – Kali – Otok Ugljan, koja je preduvjet za nastavak gradnje preostale mreže odvodnje, ističe Novoselić.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 830.000 kuna sufinanciralo je projekt Avantura otok, a preko kapitalnih pomoći Ministarstva graditeljstva osigurano je 100.000 kuna za kupnju novog multifunkcionalnog bagera koji je već nekoliko mjeseci u pogonu. Ministarstvo kulture dodijelilo je 100.000 kuna za izradu arhitektonskog 3D snimka tvrđave sv. Mihovila, a uz financiranje općinske razvojne strategije preko Mjere 7.1. Europskog fonda za ruralni razvoj, Prečani su se izborili i za sredstva pomoću kojih su probijeni i uređeni šumski putovi na otocima Rivnju i Sestrunju.
Pokazalo se vrlo mudrim potezom što smo bili među prvim jedinicama lokalne samouprave s formiranim Odsjekom za EU fondove i razvoj, jer smo već sada na županijskoj, ali i nacionalnoj razini prepoznati kao jedna od općina s najviše projekata u pripremi, zaključuje Novoselić.

Ključno je imati dobar tim

Za svaki dobro odrađen posao ključan je dobar tim, a mi ga u našoj općini imamo, smatra voditelj Odsjeka za EU fondove i razvoj Ante Župan.
Za svaki projekt presudna je kvalitetna priprema dokumentacije, ali je isto tako važno vođenje projekta do samog kraja kako bi se povukla sva sredstva koja su na raspolaganju. Cilj nam je u idućim godinama povećati broj dolazaka turista u pred i postsezoni, za što će nam od velike koristi biti dovršetak cikloturističkog projekta Avantura otok u sklopu kojeg ćemo biciklističkim stazama u zaleđu otoka povezati cijelu općinu, od Preka do Mulina. Ključni projekt – obnova Tvrđave sv. Mihovila napreduje krupnim koracima, jer smo nakon duge borbe vratili upravljanje tvrđavom Općini Preko, a ove godine iz tvrđave bi napokon trebala biti izmještena 50-metarska antena te bi potom trebali početi arheološki iskopi, pojašnjava Župan te otkriva kako je Općina Preko jedan projekt realizirala u suradnji s inozemnim partnerima.
Prije nekoliko dana dobili smo informaciju da nam je prošao 1,5 milijuna eura vrijedan projekt PEGASUS – Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru, koji smo u suradnji s 10-ak inozemnih partnera iz Italije, Grčke, Francuske, Slovenije, Belgije, Španjolske, Malte i Cipra kandidirali preko MED Programa (Mediteranski program suradnje 2014.-2020). Uskoro ćemo imati sastanak partnerskog vijeća pa ćemo znati detaljnije informacije. U završnoj nam je fazi i jedan veliki projekt preko programa LIFE, ali o tom-potom, dodaje Župan.

Autor:Općina Preko

Akcija darivanja krvi DDK Preko: Prikupljene 22 doze

PREKO – Aktiv Dobrovoljnih darivatelja krvi iz Preka proveo je u suradnji s Crvenim križem Zadar i Odjelom za transfuziju zadarske Opće bolnice prvo ovogodišnje redovito darivanje krvi.

Pozivu za darivanje krvi u prostorijama Doma na žalu odazvalo 30-ak članova DDK-a Preko te nekoliko članova drugih aktiva. Zdravstvene preglede darivatelja i akciju vodila je dr. Ivna Lucin, uz medicinske sestre iz Odjela za transfuziju Opće bolnice Zadar. Iz Crvenog križa Zadar akciju je popratio Branko Kolanović uz članove DDK Preko na čelu s predsjednicom Jelenom Đuriš, zamjenicom Svemirkom Brižić te članicama koje redovito pripremaju kolače, frite, voće i sokove za darivatelje.

U akciji darivanja sakupili smo 22 doza krvi što je dobar odaziv darivatelja, kao i svaki puta u Preku. U zimskom razdoblju nešto je manji odaziv članstva, jer je vrijeme prehlada i viroza – rekao nam je Branko Kolanović iz Crvenog križa Zadar te izrazio zadovoljstvo suradnjom DDK Preko i Crvenog križa Zadar. I ovom prigodom zahvalio je Općini Preko na pomoći u radu Aktiva.

Akcije darivanja krvi vrlo važne i treba ih održati, iako je bilo gašenja nekoliko Aktiva DDK u Zadarskoj županiji. Vrlo je važan rad na terenu i stvaranje baze darivatelja na koju se u pravilu uvijek može računati, pogotovo na turističkom području kakvo je Zadarska županija – poručio je Kolanović.

Krv su darivali: Jure Brižić, Robert Šoša, Jakov Sorić, Katarina Šoša, Renato Kezija, Danijela Šoša, Paula Šoša, Zlatko Klarin, Miljenko Jurin, Sebastian Košta, Pave Sorić, Hrvoje Sorić, Ivo Šoša, Najda Kačan, Grozdana Gregov, Anka Kuštera, Lucija Marđetko, Seka Gregov, Danijel Popović, Martin Sorić i Vjeko Mazić.

Fotografije: Jelena Đuriš i Jasna Marcelić

Autor:Općina Preko

Otvorene prijave za drugo izdanje Gospodara otoka

PREKO – U subotu 20. svibnja 2017. godine održat će se drugo izdanje utrke “Gospodar otoka – Uspon na Sv. Mihovil” sa startom u Preku i s ciljem na tvrđavi sv. Mihovila, a točno dva mjeseca prije održavanja, otvorene su prijave putem interneta.

I ove godine projekt “Gospodar otoka – Uspon na Sv. Mihovil” obuhvaća dvije discipline – utrku i rekreativnu šetnju, a organizaciju potpisuju triatlon klub Zadar, Općina Preko i Turistička zajednica Općine Preko

Riječ je o jedinstvenom projektu kojim se namjerava predstaviti novi turistički brend ‘Avantura otok’, kojim se Općina Preko planira promovirati kao destinacija sportsko-rekreativnog turizma.
Kroz cijeli projekt Avantura otok, čija je prva faza vrijedna oko 1,4 milijuna kuna te je u samoj završnici realizacije, promovirat ćemo neke dosad i neotkrivene atrakcije koje pruža naš otok, što nam je iznimno važno zbog produljenja sezone, odnosno povećanja dolazaka gostiju u pred i post sezoni. Prvo izdanje Gospodara otoka nadmašilo je očekivanja, pa s razlogom ove godine očekujemo znatno veći broj sudionika, istaknuo je direktor Turističke zajednice Općine Preko Ante Brižić.

Za prvih 150 prijavljenih sudionika organiziran je besplatan prijevoz brodom iz Zadra.
Prijave se zaprimaju od ponedjeljka 20. ožujka na e-mail tkzadar@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, godinu rođenja, matični klub (za utrku), disciplinu u kojoj će sudjelovati (utrka muškarci, utrka žene, rekreativno hodanje/šetnja) i veličinu majice. Kotizacija za prijave do 01. svibnja je 40 kuna, a uključena je majica, priznanje za sudjelovanje na natjecanju i obrok. Za one koji se prijave poslije 01. svibnja kotizacija iznosi 60 kuna, poručio je Ivan Gobin iz triatlon kluba Zadar.

Prvo izdanje prošle godine okupilo je više od 120 sudionika, a ‘gospodari otoka’ postali su Barbara Franov u ženskoj i Darko Nešović u muškoj konkurenciji. Detaljnije informacije dostupne su na facebook stranici Avantura otok.

VAŽNE NAPOMENE:

Prijave na: tkzadar@gmail.com
Informacije: 098/1805434
Kotizacija: 40 kn (do 01. svibnja), 60 kn (za prijave nakon 01. svibnja), uključena majica i obrok te prijevoz brodom iz Zadra (prilikom prijave obavezno napomenuti da se traži prijevoz brodom)
IBAN ZA UPLATE (TK ZADAR): HR8324070001100345316

Podaci za prijavu:
– Ime i prezime
– Godina rođenja
– Matični klub
– Disciplina (utrka muškarci, utrka žene, rekreativno hodanje)
– Veličina majice

Start: 09:30 sati u centru Preka (Park Vrulja)
Cilj: tvrđava sv. Mihovila, 262 metra nadmorske visine
Duljina: 5 km, uspon 5,2% u prosjeku

Discipline:
Utrka muškarci (5 km)
Utrka žene (5 km)
Rekreativno hodanje – šetnja (7-77 god.)

Autor:Općina Preko

Proljetno uređenje javnih površina u Općini Preko

PREKO – S prvim danom proljeća, komunalna tvrtka za uređenje javnih površina „Obala i parkovi“ čiji je osnivač općina Preko počela je s uređenjem zelenih površina. Dugotrajno zimsko vrijeme praćeno s vjetrovima koji nose posolicu nanijelo je štetu drvoredima palmi na šetnicama.

Prema proljetnom planu rada, s uređenjem drvoreda palmi krenuli smo od šetnice na Magazinu prema trajektnom pristaništu. Kao i svake godine dosad palme se obrezuju od starih grana, kao i oleandri, te drugi trajni nasadi. Dok se zelene površine kose i pripremaju za sadnju proljetnica – otkriva nam direktorica tvrtke Jelena Uhoda.

Nakon uređenja javnih površina u Preku, uređivat će se mjesta Poljana, Sutomišćica, Lukoran i Ugljan te lokacije na otocima, Ošljak, Sestrunj i Rivanj. Na Ošljaku se uređuju pristupni putovi koji vode od obale do naselja i Park šuma s posebnim režimom. Na Sestrunju se uređuju pristupni putovi i nerazvrstane ceste do mjesta, kao i putovi koji vode do plaža i uvala. Po planu zaštite od požara, dosta se radilo i na uređenju protupožarnih putova.

Komunalna tvrtka „Obala i parkovi“ opremljena je vozilima i alatima za za uređenje javnih površina, a u suradnji s strukom uređujemo i cvjetne otoke diljem općine na zadovoljstvo mještana i turista. S prvim danima svibnja i sezonom kupanja na javnim plažama postavit će se dodatne kabine za presvlačenje i aktivirati tuševi – najavljuje Uhoda.

Autor:Općina Preko

Sutomišćica: Do početka sezone nova šetnica i 8-metarski most

SUTOMIŠĆICA – Do početka turističke sezone, središte Sutomišćice i Olive Island Marine bit će spojeno novom, 300 metara dugom šetnicom. Projekt je to u koji su partnerski (50/50) ušli vlasnici marine Hana i Peter Dermota i Općina Preko, a vrijedan je 455.000 kuna s PDV-om.
Izrada projektne dokumentacije stajala je nešto više od 400.000 kuna s PDV-om, što su zajednički financirali Zadarska županija i Općina Preko.
Riječ je o projektu koji je zahtijevao opsežnu pripremu i napokon je s prvim danima ožujka krenuo u realizaciju. Sutomišćica će dobiti moderan i funkcionalan lungo mare od Olive Island Marine do nogometnog igrališta, što će, vjerujemo, obogatiti turističku ponudu toga mjesta, ali i cijele općine, mišljenja je prvi čovjek Općine Preko Karlo Novoselić.
Radove izvodi tvrtka Majpruz d.o.o. iz Kukljice, a radnici općinske komunalne tvrtke Obala i parkovi izvest će pripremu i polaganje električnih kabela.
Šetnica će biti duga 300, široka 2,16 metara, a u dnu uvale sagradit ćemo osvijetljeni betonski pješački most dug osam i širok 2,16 metara. Bit će postavljeno osam kandelabera, 11 klupa, kante za smeće, posaditi mediteransku hortikulturu i urediti parkiralište za 60-ak automobila, objašnjava Toni Antišin, direktor marine, koji s Ivicom Majpruzom i Goranom Pavinom iz tvrtke Obala i parkovi nadgleda početak radova.
Prema njegovim riječima, želja vlasnika marine od prvog je dana bila uređenje okoliša i spajanje sa središtem Sutomišćice kako bi cijelo mjesto postalo jedinstvena turistička destinacija.
– Lani smo uredili 200 metara šetnice prema Malom Lukoranu, sada je na redu Sutomišćica, što je mnogo zahtjevniji projekt, ali želja svih nas u marini i vodećih ljudi općine jest da se još čvršće povežemo s mjestom koje je posljednjih godina u turističkom smislu oživjelo i vidno se razvija. Već ovoga ljeta u ponudi će biti i tri nove vile s bazenom te nekoliko novouređenih apartmana, navodi Antišin.
Uređenje šetnice u Sutomišćici jedan je od prvih ovogodišnjih projekata u Općini Preko, koja je u 2016. godini bila jedna od najuspješnijih jedinica lokalne samouprave po povlačenju novca iz nacionalnih i EU fondova, ne samo u Zadarskoj županiji nego i na području RH.
Za nekoliko projekata stiglo je više od osam milijuna kuna, a kada se uzme u obzir da je ukupni općinski proračun u 2016. godini iznosio 21,692.000 kuna, to znači da su na postojeći proračun povukli oko 60 posto dodatnih sredstava.

Autor:Općina Preko

Prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi DDK Preko

PREKO – Aktiv DDK Preko, u suradnji s Gradskom organizacijom Crvenoga križa Zadar i Odjelom za transfuziju Opće bolnice Zadar, u ponedjeljak, 20. ožujka organizira prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

U prošloj godini Prečani su prikupili 84 doze krvi, a gospođa Anka Kuštera u ime Crvenoga križa Zadar, dobila je plaketu i zahvalu za 55 darivanja. Aktiv DDK Preko osnovan je 1991., ima 60-ak članova, a godišnje organiziraju najmanje tri akcije darivanja krvi. I ovoga puta pozivaju stanovnike s područja Općine Preko da se odazovu akciji i na taj način pomognu drugima u nevolji.

Akcija će se kao i svaki put održati u Pučkom otvorenom učilištu Dom na žalu, od 16 do 18 sati, a nakon darivanja svi su dobrodošli na obroku zahvalnosti u Taverni Joso u Preku.

Autor:Općina Preko

Općini Preko 300.000 kuna za drugu fazu projekta Avantura otok

PREKO – Iz Programa razvoja otoka u 2017. Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otocima Zadarske županije ove će godine biti dodijeljeno bespovratnih 2,800.000 kuna.
Odluku o 43 razvojna otočna projekta, za koje se ukupno izdvaja 19 milijuna kuna, 7. ožujka potpisala je resorna ministrica Gabrijela Žalac. Cilj Programa za razvoj otoka je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti. Korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac.

Na otocima Zadarske županije financirat će se sljedeći projekti:
Općina Preko (300.000 kuna) Avantura otok II, Stari temelji, novi sadržaji
Općina Tkon (200.000 kuna) Rekonstrukcija Zelene tržnice, nastavak I. faze projekta
Općina Pašman (250.000 kuna) Adaptacija javno-poslovne zgrade Općine Pašman
Općina Kali (200.000 kuna) Gradnja sekundarne vodovodne mreže u naselju Kali, ogranak VII. i VIII.
Općina Sali (400.000 kuna) Uređenje obale luke Sali
Općina Povljana (600.000 kuna) Gradnja sanitarne kanalizacije u Povljani, II. faza
Općina Pakoštane (530.000 kuna) Betoniranje putova na otoku Vrgadi – sanacija
Grad Zadar (180.000 kuna) Sanacija obalnog pojasa u uvali Široka na otoku Istu
Grad Pag (170.000 kuna) Kneževa palača – projekt adaptacije i rekonstrukcije

Podsjetimo, prošle godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU projektu Avantura otok dodijelilo je bespovratnih 830.000 kuna, a Općini Tkon za prvu fazu Zelene tržnice i Škraping centra 860.000 kuna.

Autor:Općina Preko

U lancuni i ove godine uvode mještane Preka u korizmeno vrijeme

PREKO – “U lancuni”, stoljetni mistični običaj, uvest će i ove godine na Pepelnicu ili Čistu srijedu stanovnike Preka u vrijeme korizme, 40-dnevnog čišćenja i pripreme za Uskrs.

„U lancune“ su uvijek išle sve generacije, žene i muškarci. Na početku i začelju povorke nosi se feral, odnosno zvono, a izgovaranjem riječi „blam“ simbolizira se zvonjava crkvenih zvona.

Okupljanje za povorku “U lancuni” bit će u srijedu, 01. ožujka u 19 sati na Dvorini. Organizatori, Turistička zajednica Općine Preko i POU Dom na žalu, pozivaju sudionike povorke da sa sobom ponesu lancun, konop, zvonce i feral.

Podsjetimo, prošle je godine na Čistu srijedu snimljen i 10-minutni dokumentarni film ”U lancuni” koji je u rujnu 2016. godine premijerno prikazan u Domu na žalu.

Dokumentarac je snimljen prema scenariju Senka Sorića, koji je i narator. Kamera Borisa Zupčića i Krune Matoševića pratila je osamdesetak djevojaka i mladića, njihovih roditelja, baka i djedova, koji su, prema stoljetnoj tradiciji, zamotani u plahte, tihom hodnjom po mjestu, obilježili ulazak u korizmu.

Općina Preko, TZO Preko i POU Dom na žalu organizirali su snimanje cijelog događanja kako bi se običaj dodatno zaštitio i predstavio javnosti.

Autor:Općina Preko

Maškare Preko: Zabava u šatoru uz grupu Zaratino i Sajam otočnih proizvoda

PREKO – Maškare u Preku, koje su se posljednjih godina održavale u Domu na žalu, ove godine „sele“ na otvoreno, u šator u centru mjesta (ispred Maraske), posljednjeg vikenda najluđeg mjeseca, u subotu i nedjelju, 25. i 26. veljače.

Organizator maškara je Turistička zajednica, uz veliku potporu Općine Preko, LAG-a Mareta i brojnih pojedinaca, udruga, vrtića i škole.

– Dvodnevni program počet će u subotu navečer u 21.30 sati velikom maškaranom feštom na kojoj će goste zabavljati grupa Zaratino i DJ Tome (Radio 057). Bit će i hrane i pića, a u ponoć ćemo birati najbolje maske, grupne i pojedinačne, najavljuje Ante Brižić, direktor TZO Preko, i poziva maškare željne dobre zabave i iz ostalih mjesta na otoku Ugljanu i susjednom Pašmanu.

Sutradan, u nedjelju, program će u 15.30 sati otvoriti povorka velikih i malih maškara od Parapeta do šatora, slijedi spaljivanje Krnje, a od 16 do 17 sati nastup malih maškara Dječjeg vrtića Lastavica i Udruge Tim, a sve to popratit će i lokalni izlagači na Sajmu otočnih proizvoda…

Nedjeljni program više je prilagođen djeci, ali, naravno, da su dobrodošli svi uzrasti! Od 17 do 19 sati u šatoru će biti zabavni program uz harmoniku i gitaru, kuhat će se fažol s kobasicama, bit će i frita, a za one koji će doći bez maski, osigurat ćemo facepaiting, kaže Brižić i dodaje da će se i među najmlađima birati najbolja i najmaštovitija maska.

Autor:Općina Preko

Knjižnica samostana na Školjiću 23. kulturno dobro na području Općine Preko

PREKO – Zbirka starih i rijetkih knjiga knjižnice Samostana franjevaca trećoredaca sv. Pavla Pustinjaka na Školjiću (Galevcu) postala je kulturno dobro Republike Hrvatske, rješenjem Ministarstva kulture potpisanim 29. prosinca 2016. godine. Pod zaštitu su stavljeni naslovi upisani u Inventarnu knjigu od rednog broja 1 do rednog broja 546. Ujedno je to i 23. zaštićeno kulturno dobro na području Općine Preko.
U tri godine dobili smo dva velika priznanja. Najprije je 2013. država kulturnim dobrom zaštitila Inventar zbirke Samostana sv. Pavla Pustinjaka. Rekao sam tada da je to kruna moga rada, priznanje za sav trud koji sam uložio u obnovu samostana. A proglašenje knjižnice kulturnim dobrom dodatna je potvrda i samo mi je žao što to nije mogao doživjeti fra Nikola Gregov, koji je godinama marljivo popisivao građu, izradio dva kataloga, abecedni i stručni, komentirao je nedavno pristiglo rješenje Ministarstva kulture fra Božo Sučić, gvardijan franjevačkog samostana na Školjiću.
Postupak je, kaže, prije pet, šest godina pokrenuo Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Zadru, nekoliko puta u samostan su dolazili i profesori sa Sveučilišta u Zadru i mnogi stručnjaci koji su proučavali knjižnu građu.
Broj zaštićenih naslova je impresivan i velik budući da je riječ o zapravo maloj biblioteci u malom samostanu. Mnogo je veći značaj koji je samostan imao u duhovnom i svjetovnom životu Preka, Ugljana i Zadra proteklih stoljeća, govori gvardijan koji već dva desetljeća marljivo obnavlja samostan.
Među najvrijednijim i najstarijim knjigama svakako je peto izdanje Marulićeve „Judite“ iz 1527. godine, tu su i mnogi glagoljski misali i brevijari tiskani u Rimu. Ukupno je u samostanskoj knjižnici, koja se spominje u drugoj polovici 15. stoljeća, 4654 naslova u 7092 sveska knjiga i periodike. U knjižnici ima nekoliko djela iz 16. stoljeća, deseci knjiga iz 17. i 18. stoljeća.

Uređenje knjižnice započeo je 1925. godine fra Šime Vladović, u sređivanju građe do Drugoga svjetskog rata sudjelovali su i učenici gimnazije, a od 1953. godine ponovno fra Vladović. Od 1975. godine o knjižnici se brinuo fra Nikola Gregov.
Od 1446. godine, kada su franjevci trećoredci došli na Školjić, uvijek je jedan fratar bio potpuno posvećen knjigama. O samostanskoj knjižnici ne može se govoriti bez da se spomene glagoljaš fra Šimun Klimantović, koji je bio i gvardijan, fra Mihovil Nižić, Dragutin Parčić, fra Marko Kuzmić i fra Nikola Gregov, bez čijega truda ne bismo imali današnju knjižnicu, nabraja fra Božo.
Prema Rješenju Ministarstva kulture, Zbirka starih i rijetkih knjiga kao zaštićeno kulturno dobro podliježe strogom sustavu zaštite te je vlasnik dužan knjižnu građu držati u odgovarajućim sigurnosnim i mikroklimatskim uvjetima, zaštitni i drugi radovi mogu se poduzeti samo uz odobrenje nadležnog tijela, kulturno dobro ne smije se iznositi iz zemlje, osim uz posebno odobrenje, a prodaja je moguća samo pod uvjetima koje propisuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Autor:Općina Preko

Brodska linija Zadar – Preko najprometnija na Jadranu

PREKO – Trajektna linija Gaženica – Ošljak – Preko drugu godinu zaredom nije najfrekventnija linija na Jadranu! Štoviše, prema broju putnika prevezenih u 2016., pala je na treće mjesto, iza linija Split – Supetar i Valbiska – Merag.
Prema podacima koje je objavila Agencija za obalni linijski pomorski promet, na najprometnijoj liniji Split – Supetar prevezeno je 1,881.052 putnika, na liniji Valbiska – Merag 1,068.453 putnika, a liniju Gaženica – Zadar koristilo je 992.985 putnika.
Linija Valbiska – Merag najprometnija je po broju prevezenih vozila – 426.716, na drugome je mjestu linija Split – Supetar sa 360.641 vozila, na trećemu linija Stinica – Mišnjak sa 320.118 vozila, a Gaženica – Preko na četvrtome je mjestu sa 308.348 vozila.
Primat najfrekventnije linije ipak je ostao na našemu otoku, ali na brodskoj liniji Zadar – Preko, koju je u 2016. godini koristilo 635.960, čak 138.568 putnika više nego u 2015. godini, kada je linija počela prometovati.
Rezultate pomorskog putničkog prometa komentirao je za portal Naši školji načelnik Općine Preko Karlo Novoselić, ustvrdivši još jednom od kolike je važnosti Ugljancima upravo ta linija.
Ovo su konkretni podaci i govore u prilog svim našim tvrdnjama i apelima nadležnima da tu liniju ne samo da treba održati, nego i povećati broj putovanja. Osobito ljeti, u špici sezone, kada je koriste i turisti. Na svim sastancima u resornom ministarstvu i s predstavnicima Agencije inzistirali smo na poboljšanju te linije, tražili smo i dodatno večernje povezivanje kako bi se otočani mogli iz središta Zadra vratiti s nekog kulturnog ili sportskog događanja. Sada imamo argument više u rukama i nadamo se većem razumijevanju onih koji odlučuju o plovidbenom redu, smatra Novoselić te dodaje da nam na toj liniji treba i adekvatniji brod od Dore, koji će zimi biti „otporniji“ na vremenske nepogode, a u sezoni može ukrcati više putnika jer se prošlog ljeta često događalo da se nisu svi mogli ukrcati na brod pa su preusmjereni na trajekt.

Autor:Općina Preko

Otočnim OPG-ovima u startu 15 bodova više nego drugima

PREKO – Općina Preko i LAG Mareta, u suradnji s tvrtkom Agrarno savjetovanje, organizirali su u POU Dom na žalu predavanje/radionicu za male poljoprivrednike kako bi ih pripremili za natječaj na mjeru 6.3.1., koje će ministarstvo poljoprivrede raspisati krajem veljače.

Kako dobiti bespovratnu potporu na natječaju Ministarstva poljoprivrede (Mjera 6.3.1. – Potpora malim OPG-ovima da unaprijede vlastitu proizvodnju), kako prijaviti projekt te koje kriterije OPG mora zadovoljiti, bile su teme koje su zanimale okupljene otočane.
Iako na otoku Ugljanu ima tek desetak OPG-ova, interes za predavanje bio je iznimno velik, a što sve nudi paket potpore Ministarstva poljoprivrede došli su čuti i stanovnici sa susjednoga Pašmana te predstavnice jednog OPG-a s otoka Rave.
Na natječaj, koji će biti otvoren od 27. veljače do 27. ožujka, mogu se prijaviti OPG-ovi upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, a važno je napomenuti da nema vlastitog ulaganja u projekt, odnosno da je potpora stopostotna te da OPG može dobiti do 15.000 eura, kazao je Damir Kovačić, konzultant iz tvrtke Agrarno savjetovanje i profesor sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
Pojasnio je kako OPG koji se namjerava javiti na natječaj mora imati zadovoljavajuću ekonomsku veličinu gospodarstva (od 2000 do 8000 eura). Primjerice, za jedan hektar maslinika izračun vrijednosti je 19.695 kuna, odnosno 2675 eura.
Vlasnik OPG-a najprije mora u Savjetodavnoj službi izvaditi izračun ekonomske veličine svoga gospodarstva. Nakon toga, bilo sam ili uz pomoć LAG-a, podnijeti prijavu s poslovnim planom, detaljnim izračunom i objašnjenjem o ulaganju. Prijava se elektronskim putem šalje u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi i nakon toga slijedi postupak evaluacije. Budući da ljudi s otoka u startu dobivaju 15 bodova više od ostalih, njihovi projekti gotovo sigurno prolaze na ovom natječaju, istaknuo je Kovačić.
Prihvatljive aktivnosti za financiranje su kupnja domaćih životinja (krave, ovce, koze,konji, perad…), višegodišnjeg bilja i sadnog materijala, kupnja, uređenje i ograđivanje poljoprivrednog zemljišta, sadnja, kupnja mehanizacije, strojeva i opreme, ulaganje u preradu, podizanje staklenika i plastenika, unapređenje prodaje i prezentacija vlastitih proizvoda, obrazovanje i konzultantske usluge. Isplata potpora odvijat će se obročno: nakon donošenja odluke o dodjeli potpore predujam od 50 posto, a ostatak nakon završetka projekta, koji mora biti dovršen u roku od tri godine.
OPG-ovi čiji projekti prođu na natječaju obvezuju se da će se nastaviti baviti poljoprivrednom proizvodnjom najmanje pet godina nakon isplate potpore.

Autor:Općina Preko

Sjajna promocija općine i otoka na Festivalu maslina u Zagrebu

PREKO – Općina Preko i njezine dvije turističke zajednice – TZ Preko i TZ Ugljan uspješno su se predstavile na 2. Festivalu maslina u Zagrebu, koji je održan proteklog vikenda na Zagrebačkom velesajmu. Festival maslina okupio je maslinare iz cijele Hrvatske, s ciljem predstavljanja proizvoda zagrebačkoj publici te razmjene znanja i iskustava kroz predavanja, rasprave i druženje.

Štand kojim je Općina Preko promovirala otok Ugljan kao ‘otok maslina’ bio je uvjerljivo najposjećeniji na cijelom sajmu. Posjetitelji, među kojima su bili zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i državni tajnik za poljoprivredu Tugomir Majdak, ali i ostali izlagači na sajmu bili su oduševljeni promocijom koja je objedinila maslinarsku tradiciju otoka Ugljana staru dvije tisuće godina s novim sadržajima poput projekta Avantura otok, pa je izaslanstvo Općine Preko ‘zaradilo’ pozive na slične festivale u Istri i Sloveniji.
Posebno smo ponosni na najpoznatijeg maslinara s našeg otoka Vojka Škopića koji je zagrebačkom tržištu predstavio svoje ulje te je osvojio srebrno odličje u natjecateljskom dijelu programa. Na Zagrebačkom velesajmu predstavili smo i male otočne proizvođače koji od drveta masline izrađuju autohtone proizvode. Među njima je bilo i nositelja oznake Hrvatski otočni proizvod, poput OPG-a Otavijević iz Sutomišćice i Kamen dizajna Pletikosić iz Preka, koji u izradi suvenira sjedinjuju kamen i maslinovo drvo. Na predstavljanju Ugljana kao otoka maslina u Zagrebu sudjelovao je i Mate Rančić, koji također izrađuje suvenire, nakit i uporabne predmete od maslinova drveta, ribarski obrt Moćun iz Kali, a kao posebni gosti našeg štanda bili su sirana Gligora iz Kolana i poljoprivredna zadruga Maslina i vino čiji su se proizvodi, sir i vino, mogli degustirati. Gligorin sir i Škopićevo ulje pokazali su se kao posebno atraktivna kombinacija, otkrio je Ante Brižić direktor Turističke zajednice Općine Preko.

Poznati maslinar iz Preka Mladen Lucin održao je predavanje „Dva milenija maslinarstva otoka Ugljana“ te uz Antu Župana, voditelja Odsjeka za EU fondove Općine Preko, predstavio veliki cikloturističko-maslinarski projekt „Avantura otok“, za koji je Općina Preko od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova dobila 830.000 kuna te je u završnoj fazi realizacije.

U Zagrebu je najavljena i tradicionalna proljetna manifestacija Dani maslinova ulja otoka Ugljana, koja će se ove godine održati 28. i 29. travnja u Ugljanu. Isto tako i 19. izdanje zadarskih Dana masline i ove će godine također gostovati na otoku Ugljanu, koji će tako u predsezoni opet zasjati kao pravi otok maslina.

Autor:Općina Preko

Radionica u POU Dom na žalu: Potpore za malo poljoprivredno gospodarstvo

PREKO – Općina Preko u suradnji s LAG-om Mareta i konzultantskom tvrtkom Agrarno savjetovanje za srijedu u POU Dom na žalu u Preku organizira predavanje na temu „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

– S obzirom na to da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo natječaj za podmjeru, za koju je otvorena prijava u AGRONETU od 27. veljače do 27. ožujka, a i LAG Mareta bi trebao objaviti svoj natječaj za istu podmjeru do sredine tekuće godine, smatramo kako je ovakva radionica vrlo korisna za sve male poljoprivrednike koji bi eventualno željeli investirati u svoje poljoprivredno gospodarstvo, ističe Emila Šimičić Bajlo, voditeljica ureda LAG Mareta u Preku, te dodaje da će se zainteresirani dionici moći upoznati s najbitnijim uvjetima i elementima natječaja.

Iznos potpore po gospodarstvu iznosi nepovratnih 15.000 eura, a poljoprivredna gospodarstva na otocima ostvaruju dodatne bodove.

Predavanje će se održati u srijedu, 8. veljače s početkom u 11 sati.

Autor:Općina Preko

Raspisan natječaj za udruge na području Općine Preko

NAPOMENA: Zbog velikog interesa udrugaOpćina Preko produljila je rok prijave na javni natječaj za za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko.

Po prvotnom planu dokumentacija za natječaje trebala je biti dostavljena zaključno sa srijedom 08. ožujka, a novi rok za dostavu je petak 10. ožujka u 15:00 sati.

———————————————————————————————

PREKO – Raspisan je natječaj za financiranje rada udruga u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi koje djeluju na području Općine Preko. Ukupan iznos predviđen za ovaj natječaj je 477 tisuća kuna.

Udruge na natječaj za 2017. godinu prijavljuju programe, projekte i manifestacije od interesa za opće dobro. U sportu se financira poticanje i promicanje sporta, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, sportskih natjecanja i rekreacija građana. U kulturi je predviđeno financiranje aktivnosti u promicanju nematerijalne i kulturne baštine, organizacije kulturnih manifestacija te izdavačke djelatnosti. S područja koje s odnosi na zdravstvo i socijalnu skrb financirat će se aktivnosti sukladne prioritetima. Na natječaj se mogu javiti udruge iz Domovinskog rata, kao i udruge koje se bave brigom o starijim osobama i provode palijativnu skrb, uključivo osobe s invaliditetom te djecu s teškoćama u razvoju.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku, a mogu se preuzeti na službenim mrežnim stranicama Općine Preko. Prijave na natječaj zaprimaju se poštom ili osobnom dostavom u općinsku pisarnicu zaključno sa srijedom, 8. ožujka 2017. godine.

——————————————————————————————————————————

Tekst i uvjete natječaja pronađite u tekstu niže:

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 5/16), Općinski načelnik Općine Preko raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko

I.
Općina Preko poziva udruge sa sjedištem na području općine Preko i/ili koje provode program ili projekt na području općine Preko, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog natječaja, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Preko ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

II.
Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja:

1.    SPORT
2.    KULTURA
3.    ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

III.
Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području, kako slijedi:

1.    Prioritetno područje: SPORT
Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:
1.1.    poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana;
1.2.    podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

2.    Prioritetno područje: KULTURA
Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:
2.1.    promicanje nematerijalne kulturne baštine; organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost
2.2.    podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

3.    Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:
3.1.    prioritetna područja:
a)    djeca i mladi,
b)    starije osobe i palijativna skrb,
c)    osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju
d)    branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, te civilni stradalnici iz
Domovinskog rata
3.2.  podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

IV.
Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja je 477.000,00 kuna.
Planirana vrijednost javnog natječaja po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

Projekti, programi, manifestacije Iznos financijskih
sredstava
u kn
Najniži iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn
Najviši iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn
Očekivani broj ugovora
1. SPORT
1.1. Poticanje i promicanje
sporta, osiguravanje
uvjeta za provođenje
treninga, organiziranje
i provođenje
natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana
 

 

 

 

245.000,00

 

 

 

 

3.000,00

 

 

 

80.000,00

 

 

 

5

1.2. Podrška institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga
2. KULTURA
2.1. Promicanje
nematerijalne
kulturne baštine; organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativna i izdavačka djelatnost
 

 

 

190.000,00

 

 

 

2.000,00

 

 

 

25.000,00

 

 

 

15

2.2. Podrška institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga
3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
3.1. Projekti i aktivnosti
sukladno prioritetima
 

42.000,00

 

2.000,00

 

15.000,00

 

10

3.2. Podrška institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

V.
Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2017. godine.

VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Preko (www.opcina-preko.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog javnog natječaja.

VII.
U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Preko ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko
„Javni natječaj za udruge – ne otvaraj”
do srijede, 08.03.2016. u 15:00 sati, neovisno o načinu dostave.

VIII.
Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje Općinski načelnik Općine Preko.

IX.
Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom javnom natječaju i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

X.
S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine Preko za 2017. godinu, Općina Preko će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

XI.
Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po javnom natječaju.

XII.
Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina-preko@zd.t-com.hr najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 402-08/17-01/
URBROJ: 2198/13-3-17-1
Preko, 06. veljače 2017. godine

Općinski načelnik

Karlo Novoselić

 

DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ:

upute za prijavitelje – 2017

Pravilnik o financiranju javnih potreba u Općini Preko

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obrazac 1-opis programa ili projekta

Obrazac 2 – proračun

Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac – opisni izvještaj programa ili projekta

Obrazac – financijski izvještaj programa ili projekta

Obrazac – životopis

Obrazac za procjenu kvalitete – vrijednosti programa ili projekta

Izjava o partnerstvu

Ugovor o financiranju projekta

 

Autor:Općina Preko

Općina Preko na Festivalu maslina u Zagrebu

PREKO – U sklopu 2. festivala maslina, koji će se 4. i 5. veljače održati u Zagrebu, među 140 prijavljenih uljara i maslinara iz cijele Hrvatske, „boje“ otoka Ugljana branit će višestruko nagrađivani maslinar Vojko Škopić.
U organizaciji Općine Preko i turističkih zajednica Preka i mjesta Ugljana, na Zagrebačkom velesajmu predstavit ćemo Ugljan kao otok maslina, valoriziran kroz turističku ponudu i male otočne proizvođače koji od drveta masline izrađuju autohtone proizvode. Bit će među njima i nositelja oznake Hrvatski otočni proizvod, poput OPG-a Otavijević iz Sutomišćice i Kamen dizajna Pletikosić iz Preka, koji u izradi suvenira sjedinjuju kamen i maslinovo drvo. Mladen Lucin, začetnik projekta Avantura otok, održat će predavanje „Dva milenija maslinarstva otoka Ugljana“ te uz Antu Župana, voditelja Odsjeka za EU fondove Općine Preko, predstaviti veliki ekološko-turistički projekt „Avantura otok“, za koji je Općina Preko od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova dobila 830.000 kuna, najavljuje Dražena Strihić, direktorica TZ mjesta Ugljana.
Na predstavljanju Ugljana kao otoka maslina u Zagrebu će sudjelovati i Mate Rančić, koji također izrađuje suvenire, nakit i uporabne predmete od maslinova drveta, te Ribarski obrt Moćun iz Kali.
Radujemo se što će nam se na štandu pridružiti i naši Ugljanci sa stalnom adresom u Zagrebu, Božica i Miomir Kliman. Božica s ugljanskim, a Miomir s istarskim uljem. Također, najavit ćemo i našu tradicionalnu proljetnu manifestaciju Dani maslinova ulja otoka Ugljana, koja će se ove godine održati 28. i 29. travnja u Ugljanu, dodaje Dražena Strihić.
Festival maslina u Zagrebu okuplja maslinare iz cijele Hrvatske, a cilj je manifestacije da predstave svoje proizvode zagrebačkoj publici te razmijene znanja i iskustva kroz predavanja, rasprave i druženje.

Autor:Općina Preko

Općina Preko studentima odobrila bespovratnu financijsku pomoć

Nakon provedenog natječaja, odabrano je 40 studenata koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovratne financijske pomoći Općine Preko za akademsku godinu 2016/17.

Visina bespovratne financijske pomoći iznosi 300 kuna mjesečno za studente koji studiraju na području Zadarske županije i 500 kuna za studente koji studiraju izvan područja Zadarske županije.

Studentske naknade isplaćuju se deset mjeseci godišnje, izuzev dva ljetna mjeseca, a Općina Preko tijekom ove proračunske 2017. godine za tu namjenu izdvojit će 169.000.00 kuna. Nadamo se da svojim bespovratnim novčanim doprinosom barem u jednom dijelu pomažemo našim studentima da lakše prebrode studentske dane, ali i manje opterete kućni budžet, istaknuo je općinski načelnik Karlo Novoselić.

Pravo na bespovratnu financijsku pomoć mogli su ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Preko najmanje pet godina prije raspisivanja natječaja, studenti koji imaju status redovitog ili izvanrednog studenta, studenti koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od nekog drugog subjekta te studenti koji prethodno nisu koristili bespovratnu financijsku pomoć za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja.

Prijave su bodovane po socijalnim kriterijima i kriterijima izvrsnosti sukladno Pravilniku o dodjeli bespovratne financijske pomoći studentima.

Popis je dostupan na poveznici:

POPIS STUDENATA OPCINA PREKO 2017 STIPENDIJE

Autor:Općina Preko

Knjižnica samostana na Školjiću zaštićeno kulturno dobro RH

PREKO – Rješenjem Ministarstva kulture potpisanim 29. prosinca 2016. godine, Zbirka starih i rijetkih knjiga knjižnice Samostana franjevaca trećoredaca sv. Pavla Pustinjaka na Školjiću (Galevcu) postala je kulturno dobro Republike Hrvatske. I to naslovi upisani u Inventarnu knjigu od rednog broja 1 do rednog broja 546. Ujedno je to i 23 zaštićeno kulturno dobro na području Općine Preko.
U tri godine dobili smo dva velika priznanja! Najprije je 2013. država kulturnim dobrom zaštitila Inventar zbirke Samostana sv. Pavla Pustinjaka. Rekao sam tada da je to kruna moga rada, priznanje za sav trud koji sam uložio u obnovu samostana. A proglašenje knjižnice kulturnim dobrom dodatna je potvrda i samo mi je žao što to nije mogao doživjeti fra Nikola Gregov, koji je godinama marljivo popisivao građu, izradio dva kataloga, abecedni i stručni, komentirao je nedavno pristiglo rješenje Ministarstva kulture fra Božo Sučić, gvardijan franjevačkog samostana na Školjiću.
Postupak je, kaže, prije pet, šest godina pokrenuo Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Zadru, nekoliko puta u samostan su dolazili i profesori sa Sveučilišta u Zadru i mnogi stručnjaci koji su proučavali knjižnu građu.
Broj zaštićenih naslova je impresivan i velik budući da je riječ o zapravo maloj biblioteci u malom samostanu. Mnogo je veći značaj koji je samostan imao u duhovnom i svjetovnom životu Preka, Ugljana i Zadra proteklih stoljeća, govori gvardijan koji već dva desetljeća marljivo obnavlja samostan.
Među najvrijednijim i najstarijim knjigama svakako je peto izdanje Marulićeve „Judite“ iz 1527. godine, tu su i mnogi glagoljski misali i brevijari tiskani u Rimu. Ukupno je u samostanskoj knjižnici, koja se spominje u drugoj polovici 15. stoljeća, 4654 naslova u 7092 sveska knjiga i periodike. U knjižnici ima nekoliko djela iz 16. stoljeća, deseci knjiga iz 17. i 18. stoljeća… Uređenje knjižnice započeo je 1925. godine fra Šime Vladović, u sređivanju građe do Drugoga svjetskog rata sudjelovali su i učenici gimnazije, a od 1953. godine ponovno fra Vladović. Od 1975. godine o knjižnici se brinuo fra Nikola Gregov.
Od 1446. godine, kada su franjevci trećoredci došli na Školjić, uvijek je jedan fratar bio potpuno posvećen knjigama. O samostanskoj knjižnici ne može se govoriti bez da se spomene glagoljaš fra Šimun Klimantović, koji je bio i gvardijan, fra Mihovil Nižić, Dragutin Parčić, fra Marko Kuzmić i fra Nikola Gregov, bez čijega truda ne bismo imali današnju knjižnicu, nabraja fra Božo.
Prema Rješenju Ministarstva kulture, Zbirka starih i rijetkih knjiga kao zaštićeno kulturno dobro podliježe strogom sustavu zaštite te je vlasnik dužan knjižnu građu držati u odgovarajućim sigurnosnim i mikroklimatskim uvjetima, zaštitni i drugi radovi mogu se poduzeti samo uz odobrenje nadležnog tijela, kulturno dobro ne smije se iznositi iz zemlje, osim uz posebno odobrenje, a prodaja je moguća samo pod uvjetima koje propisuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
Osim Zbirke starih i rijetkih knjiga, na popis kulturnog dobra Samostana sv. Pavla Pustinjaka uvršteno je više umjetnina, među kojima su i dvije slike nevelike umjetničke vrijednosti, ali značajne jer su rad dvojice zadarskih slikara s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Oltarnu sliku s prikazom sv. Roka naslikao je Ivan Skvarčina (Giovanni Squarcina), a slika Bogorodica od Bezgrješnog Začeća sa sv. Antom Padovanskim, sv. Ljudevitom i sv. Elizabetom rad je zadarskog konzervatora, arheologa i slikara Giovannija Smiricha (Ivan Žmirić, Zmirić, Smirić). Zbirka čuva i nekoliko slika baroknih stilskih odlika, vjerojatno dio opreme samostana iz ranijih razdoblja, koje su izradili neznani majstori venecijanske provenijencije i koje su, iako skromne likovne kvalitete, vrijedno svjedočanstvo zalaganja redovnika da prostor svoje svakodnevice opreme suvremenim umjetničkim djelima. U zbirci su i grb franjevaca trećoredaca, više kamenih ulomaka, ulomak pluteja, ophodno raspelo, viseći svijećnjak, knjiga Datja i Pridatja (knjiga primitaka i izdataka koju su od 1592. do 1675. vodili samostanski ekonomi), misal, tiskarske preše i tiskarske matrice različita sadržaja, pisaći stroj, grafički stroj koji je samostan otkupio od obitelji pokojnoga slikara, grafičara i restauratora Josipa Resteka, a navodno je nekad pripadao uglednoj zagrebačkoj obitelji Strozzi.

Autor:Općina Preko

Preminuo književnik Joja Ricov

PREKO – U 88. godini, nakon kratke i teške bolesti, u Zagrebu je umro književnik Joja Ricov.

Rođeni Kaljanin, koji je, kako je portalu Naši školji rekla njegova velika prijateljica, štovateljica i suradnica, dramska umjetnica Milena Dundov, cijeli otok Ugljan, a posebno Preko i Kali, bespovratno zadužio.

– Joju poznajem cijeli život, ne znam ni sama u koliko smo projekata zajedno radili i surađivali. Bio je poseban, neponovljiv, svoj! Naš velikan, jedan od najvećih hrvatskih intelektualaca, erudit, hodajuća enciklopedija. Pratio je moj rad i često je znao reći da sam čuvarica, princeza i kraljica čakavske poezije! I to je najveći kompliment koji sam ikada dobila, kaže Milena Dundov te napominje kako “ljudi poput Joje Ricova nikad ne umiru jer uvijek žive u nama”.

Književnika Joje Ricova po dobrome se sjećaju mnogi Prečani. Za prof. dr. Roberta Bacalju, kulturni život Preka i Kali u posljednjih 25 godina bio bi nezamisliv bez njegova rada i doprinosa.

– Joja Ricov zaslužan je za renesansu kaljske kulture 90-ih godina prošlog stoljeća. Jednako snažan pečat ostavio je i u Preku, gdje je bio jedan od utemeljitelja kulturnog ljeta, manifestacije “Večer na Brižićevin dvuoru”. Nebrojeno je puta sudjelovao, a kada nije mogao doći, uvijek je bio uz nas, pratio nas, pomagao, bio nam blizak kao brat, prisjeća se prof. Bacalja.

Joso Joja Ricov rodio se u Kalima 25. ožujka 1929. kao prvo od devetero djece u obitelji ribara Ive i Jakice rođene Rakvin. Osnovnu školu završio je u Kalima (1940.), započeo soboličilački zanat, pohađao klasičnu gimnaziju pri Nadbiskupskom sjemeništu u Zadru (1941.-1943.), odakle je zbog otpora talijanizaciji hrvatskog obalnog područja (pa čak i vlastitog prezimena Ricov u Rizzo!) te jasno izražena rodoljubnog, slobodoumna i antitotalitarističkoga stava isključen pod optužbom „ateist“ i komunist“, početkom srpnja 1943. Sudionik hrvatskog otpora, zatočenik u njemačkom konclogoru Musapstan kod Zadra (1944.), po završetku nastavlja i završava realnu gimnaziju u Zadru (1945.-1950.), upisuje se i diplomira na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao profesor slavistike (1959.). U srednjoškolskom razdoblju bavio se kiparstvom i glumom (Hrvatsko narodno kazalište u Zadru, s gostovanjima u Šibeniku, Splitu, Dubrovniku, i po otocima), u studentskom razdoblju i po završetku studija posvećuje se književnosti i prevoditeljskom radu, povremeno intenzivnije i likovnoj kritici.
Godine 1959., neposredno po povratku s III. festivala jugoslavenske poezije, bez procesa i presude izgnan je u dvogodišnje zatočeništvo na Grgur pokraj Golog otoka. Nakon intervencije prijatelja Salvatorea Quasimoda, talijanskog nobelovca, osobnim nalogom Josipa Broza Tita 19. travnja 1961. pušten je iz zatvora.
Umjetnički je savjetnik kazališta “Trebbo” T. Comella u Milanu (1962.-1963.), dopisni urednik milanskog periodika “D’Ars Agency” (1963.-1967.), urednik “Hrvatskog književnoga lista” i Zajednice samostalnih pisaca TIN (1968.-1969.), audio-rehabilitator u Centru SUVAG (1968.-1984.), lektor hrvatskoga i srpskog jezika i književnosti na Državnome i Katoličkom sveučilištu u Milanu od 1973. do 1975. Član je specijalističke ekipe stručnjaka Verbotonalnoga sustava P. Guberine, uveo je u Italiji VM i AVGS metodu za rehabilitaciju slušnooštećenih i učenje stranih jezika.
Joja Ricov nositelj je Međunarodne nagrade „Europa Arte“ (Pariz, Cirih, Milano) – „per ampia e meritoria attivita artistica“, za rubriku ogleda „Lettera dalla Jugoslavia“ (Milano, 1964.); „Povelje hvalezaslužja“ Talijanskog instituta za kulturu, Zagreb 1966.; Međunarodne nagrade „Parthenope Aurea“ (Zlatna Partenopa) s pergamenskom nominacijom „Cavaliere dell’ Arte 1997.“ (Vitez Umjetnosti 1997.) Univerzalne akademije „NEAPOLIS“ za lijepe umjetnosti, znanosti i književnost u Napulju 1997. Godine 2007. dobio je nagradu Grada Zadra za životno djelo.

Posljednji ispraćaj književnika Joje Ricova bit će u petak, 27. siječnja u 14 sati u Kalima.

foto: Zadarski list

Autor:Općina Preko

Javni poziv za vez brodica u lukama na području Općine Preko

PREKO – Županijska lučka uprava Zadar objavila je javni poziv građanima zainteresiranima za vez brodica u lukama Općine Preko.

Riječ je o lukama Preko – lučki bazen 1 i 2, Poljana, Sutomišćica, Lukoran, Muline, Ugljan, Čeprljanda, Rivanj i Sestrunj. Zahtjev za dodjelu komunalnog veza prima se u roku 30 dana od dana objave ovog poziva 19. siječnja.

Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni ŽLU Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra te nakon toga pozivati zainteresirane na potpisivanje ugovora.

Autor:Općina Preko

Tiskano izdanje Naših školja i u elektronskom obliku

PREKO – Tiskano, revijalno izdanje godišnjaka Naši školji od sada je dostupno i u elektronskom obliku.

Četrnaesti po redu godišnjak na rekordnih 188 stranica donosi pregled najvažnijih društvenih, kulturnih, sportskih i zabavnih zbivanja koja su obilježila život stanovnika Općine Preko, od naših otoka Sestrunja, Rivnja i Ošljaka do svih mjesta – od Preka do Ugljana – u 2016. godini.

Godišnjak je otisnut 23. prosinca, nakon čega je besplatno dostavljen domaćinstvima. Ako ste ipak ostali bez svoga primjerka, a pritom ponajprije mislimo na vikendaše i naše ljude u iseljeništvu, možete ga pogledati OVDJE.

Do sljedećeg godišnjaka, pratite nas na portalu nasiskolji.hr i javljajte što se sve zbiva u vašim mjestima. Pisati nam možete na adresu urednistvo@nasiskolji.hr

Autor:Općina Preko

U Novu godinu s novim plovidbenim redom za lokalne linije

PREKO – S prvim danom Nove godine na snagu stupa novi plovidbeni red za lokalne trajektne, brodske i brzobrodske linije, koji će vrijediti do 1. lipnja.
Većina linija doživjela je tek neznatne, kozmetičke promjene, ali ono što je najvažnije – nije se mijenjala učestalost. Tako će trajekt na liniji 431 Gaženica – Ošljak – Preko imati 30 linija, a brodska 431A Zadar – Preko od ponedjeljka do petka 18, subotom deset i nedjeljom 12.

Nažalost, želje i molbe otočana da na brodskoj liniji Zadar – Preko posljednji brod iz Zadra, barem ljeti, isplovljava oko ponoći, nisu uslišene. I dalje će oni koji idu u večernji provod morati ili pričekati prvu jutarnju liniju u 5.45 sati ili se vratiti brodom u 22.15, odnosno trajektom iz Gaženice u 00.30 sati.

U predsezoni, od 2. do 29. lipnja trajekt će imati 34 povratna isplovljavanja, u visokoj sezoni od 30. lipnja do 3. rujna 36 povratnih linija. Brodom će se u predsezoni od Zadra do Preka, radnim danom, moći 20 puta, subotom subotom 12, a nedjeljom 14 puta. U srcu sezone brod će radnim danom isplovljavati 22 puta, subotom 14, a nedjeljom 16 puta.

Podsjetimo, Vlada je 13. sjednici donijela odluku o 56 linija državnih linija, od kojih se održavaju 52, od čega 25 trajektnih, 15 brzobrodskih i 12 brodskih linija, koje održava 13 brodara s ukupnom flotom od 77 brodova. Novom odlukom dvije linije koje su do sada bile sezonskog karaktera postaju cjelogodišnje, a to su dužobalna linija Rijeka – Dubrovnik, izvan sezone jednom tjedno, u sezoni dvaput tjedno, te linija Pula – Zadar preko Silbe, izvan sezone jednom, u tzv. niskoj sezoni dvaput i u visokoj pet puta tjedno.

Detaljan plovidbeni red koji stupa na snagu 1. siječnja 2017. za trajektnu liniju Zadar – Ošljak – Preko možete pogledati OVDJE

Detaljan plovidbeni red za brodsku liniju Zadar – Preko pogledajte OVDJE

Autor:Općina Preko

Božićni Kup otoka: Ugljan pobjednik 14. izdanja

PREKO – Malonogometaši Ugljana pobjednici su 14. izdanja Kupa otoka, tradicionalnog božićnog malonogometnog turnira u organizaciji NŠK Sv. Mihovil. U dramatičnom finalu, svladali su kualjske Kamikaze tek nakon izvođenja šesteraca i prvi put osvojili turnir u Preku.

Za Ugljan su u raspucavanju zabili Jurica Kresović i Domagoj Kombura, dok je udarac Lovre Kresovića obranio vratar Kamikaza Roko Gobin. Kod Kamikaza Marki Gobin je pogodio prečku, dok je Kombura bravurozno obranio udarac Tonija Kolege, juniora zagrebačke Lokomotive poniklog u Sv. Mihovilu.

Najboljim igračem turnira proglašen je Lovre Kresović iz pobjedničke momčadi, najboli strijelac je Filip Tudor (Cima) s deset pogodaka, dok je najbolji vratar Roko Gobin (Kamikaze). Nagrade najboljima uručio je Karlo Novoselić, načelnik općine Preko, generalnog pokrovitelja turnira.

Polufinale: Kamikaze – Banj 5-1 , Ugljan – Cima 3-2; Utakmica za treće mjesto: Banj – Cima 2-3,

Finale: Kamikaze Ugljan 2-4 (2-2) (1:0 J. Zelenčić ‘6, 1:1 Bjelčić ’13, 1:2 J. Kresović ’17, 2:2 J. Kolega ’21)

Autor:Općina Preko

Općini Preko iz IPARD programa isplaćeno 4,806.895 kuna

PREKO – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je tri projekta iz IPARD programa za završeno ulaganje u sklopu mjere 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ čiji su korisnici jedinice lokalne samouprave, odnosno općine i gradovi do 10.000 stanovnika.

Općini Preko isplaćeno je 4,806.895,42 kuna za ulaganje u gradnju IV. i V. faze sustava kanalizacije Podsustava 1 (Preko – Poljana – Sutomišćica). Osim Preka sredstva su još isplaćena Općini Poličnik (5,011.569,90 kuna za ulaganje u gradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda) i Općini Svetvinčenat u Istarskoj županiji (1,602.227,69 kuna za ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta).

Izgradnja preostalih faza odvodnje jedno je od vitalnih pitanja za našu općinu, istaknuo je načelnik Preka Karlo Novoselić.

– Napokon smo dobili sredstva za projekt koji najvećim dijelom prolazi kroz mjesto Poljana. Radovi su krenuli krajem 2014. godine, a projekt je dovršen ove godine dobivanjem uporabne dozvole. Za nastavak projekta već smo poduzeli ključne korake – otkupili smo zemljište u Sutomišćici za izgradnju ispusta te smo kroz projekt ‘Aglomeracija Preko – Kali’ izradili preostalu projektnu dokumentaciju. Vjerujemo da ćemo kroz idućih nekoliko mjeseci dobiti sve potrebne dozvole, kako bi do kraja 2017. godine mogli aplicirati na EU fondove za financiranje kompletnih preostalih faza odvodnje u našoj općini, ali i u susjednoj općini Kali. Predviđeni iznos za cjelokupne radove je 156 milijuna kuna, od čega bi općine sufinancirale udio od 8 posto što nam je prihvatljivo, poručio je Novoselić.

Autor:Općina Preko

Aglomeracije Kali – Preko i Ugljan “teške” 156 milijuna kuna

PREKO – U vijećnici Općine Preko predstavljen je projekt, odnosno trenutačni stadij projekta Aglomeracija Kali – Preko, koji je službeno počeo potpisivanjem partnerskog ugovora u ožujku ove godine.
Berislav Bohatka, viši projektant u Viafactumu iz Biograda i Janez Krumpak, ekonomist iz S konzulta iz Ljubljane, prezentirali su vodećim ljudima općina Preko i Kali te predstavnicima Hrvatskih voda i komunalnih tvrtki Otok Ugljan, Obala i parkovi i Hripa d.o.o. sva dosad obrađena poglavlja – analizu postojećeg stanja vodoopskrbe i odvodnje, analizu potreba za vodom i određivanje kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), analizu vodoopskrbnih sustava prema IWA metodologiji, definiranje konačnih aglomeracija, varijantna koncepcijska rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, opcijsku analizu varijanti te preliminarnu analizu troškova i koristi za odabranu varijantu.

Na otoku su definirane dvije aglomeracije veće od 2000 ES (ekvivalent stanovnik): aglomeracija Kali – Preko i aglomeracija Ugljan. Odabrana varijanta odvodnje i pročišćavanja podrazumijeva spajanje sustava odvodnje općina Kali i Preko (bez mjesta Ugljan) i transport prikupljenih otpadnih voda na zajednički uređaj za pročišćavanje UPOV Kali – Preko drugog stupnja pročišćavanja u Sutomišćici. Otpadne vode aglomeracije Ugljan pročišćavaju se na vlastitom uređaju UPOV Ugljan prethodnog stupnja pročišćavanja u Sušici. Investicija za aglomeracije Kali – Preko i Ugljan ukupno se, uključujući nepredviđene troškove, procjenjuje na 156,795.760 kuna, rekao je Bohatka.

TVRTKA OTOK UGLJAN D.O.O. NOSITELJ PROJEKTA

Partneri u projektu, predstavnici općina Preko i Kali te komunalnih poduzeća, upoznati su s činjenicom da prijavitelj projekta može biti isključivo javni isporučitelj vodnih usluga koji zadovoljava posebne uvjete tehničke opremljenosti i stručnosti zaposlenika te je istaknuo da trenutačne karakteristike isporučitelja na otoku ne zadovoljavaju taj kriterij. Stoga je predloženo udruživanje sadašnjih isporučitelja Otok Ugljan d.o.o. i Odvodnja Kali d.o.o., najkasnije do završetka realizacije radova, čime bi djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području aglomeracije iz obuhvata projekta u potpunosti preuzeo jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga.

– Sljedeći korak u realizaciji projekta Aglomeracija Preko – Kali jest priprema elaborata procjene utjecaja na okoliš i nakon toga se radna verzija studije šalje u JASPERS (partnerstvo za tehničku pomoć u okviru kojeg djeluju tri partnera – Europska komisija, Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj) na kontrolu. Do kraja 2017. projekt se mora prijaviti, mora biti gotova dokumentacija, mora biti riješeno udruživanje komunalnih poduzeća, dodao je Bohatka.

Izgradnja preostalih faza odvodnje jedno je od vitalnih pitanja za sve otočne općine, pa načelnik Preka Karlo Novoselić nije krio zadovoljstvo dosad odrađenim poslom.

Vjerujemo da ćemo kroz idućih nekoliko mjeseci dobiti sve potrebne dozvole, kako bi do kraja 2017. godine mogli aplicirati na EU fondove za financiranje kompletnih radova. Od predviđenog iznosa od 156 milijuna kuna općine bi sufinancirale radove s udjelom od 8 posto što je prihvatljivo. Zahvaljujem našem Odjelu za EU fondove koji je odradio veliki posao u pripremi natječaja te direktoru tvrtke Otok Ugljan Branku Kolegi i njegovim suradnicima Mladenu Lucinu i Jeleni Uhodi koji su, kao službeni nositelji projekta Aglomeracija Preko – Kali, uložili ogromne napore da projektna dokumentacija bude pripremljena u zadanim rokovima, poručio je Novoselić.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA VRIJEDNA 2 MILIJUNA KUNA

Ukupna vrijednost prve faze projekta “Aglomeracija Preko – Kali – Otok Ugljan” iznosi 1,924 milijuna kuna bez PDV-a, od čega se 85 posto financira bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske Unije, a s oko 180 tisuća kuna projekt će sufinancirati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Nositelj projekta je Otok Ugljan d.o.o., komunalna tvrtka Općine Preko…

Kompletirali smo studijsku i projektnu dokumentaciju za dovršetak mreže sustava odvodnje u općinama Preko i Kali te ćemo, po dobivanju svih potrebnih dozvola i mišljenja nadležnih institucija, krajem 2017. godine aplicirati za sredstva kojima planiramo izgraditi sve preostale faze odvodnje. U Općini Kali uključen je sustav cijelog mjesta, a na području Općine Preko Podsustav 1 mreže odvodnje koji uključuje mjesta Preko, Ošljak, Poljana, Sutomišćica i Lukoran te preostale neprojektirane dionice Podsustava 2, koji uključuje sustav odvodnje mjesta Ugljan. Novost je da će se predviđeni samostalni sustav odvodnje Psihijatrijske bolnice Ugljan priključiti na javni sustav odvodnje mjesta Ugljan s pripadajućim zaseocima, otkrio je voditelj projekta Mladen Lucin, zamjenik direktora tvrtke Otok Ugljan.

Autor:Općina Preko

Prosinac u Preku: Trodnevni sajam u Domu na žalu

PREKO – U sklopu adventskog programa “Prosinac u Preku“, u petak, 16. prosinca u 17 sati u POU Dom počinje trodnevni Božićni sajam.

Prigodnim programom otvorit će ga polaznici tečaja ritmike i plesa Uduge TIM, a malu izložbu pripremaju i djeca iz škole slikanja Mala sirena. U subotu, 17. prosinca sajam počinje u 16.30, a na programu će biti oslikavanje kuglica za jelke decoupage tehnikom, a potom i velikog platna – božićne jelke.

Sutradan, u nedjelju, program počinje već u 15 sati nagradnom igrom „Potraga za blagom“ i utrkom Djedova Božićnjaka od Mula do Doma na žalu. Slijedi ekipno natjecanje u pripremanju fritula ispred Doma na žalu, Božićni sajam uz pjesmu otočne ženske klape Kapric, degustaciju fritula, kobasica i kuhanog vina te dodjelu nagrada pobjednicima u pripremanju fritula i izbor „najbožićnijeg“ štanda na sajmu.

Autor:Općina Preko

Čistoća u Sutomišćici postavila prve spremnike za odvojeno prikupljanje otpada

PREKO – Zadarska Čistoća postavila je prije nekoliko dana u Općini Preko prve spremnike za odvojeno prikupljanje korisnog otpada, tzv. zelene otoke.

Spremnici za papir, plastiku, staklo i tekstil (odjeću i obuću) postavljeni su uz glavnu otočnu cestu, na ugibalištu pokraj ulaza u Sutomišćicu.

U stari papir ne spadaju: tetrapak ambalaža, fotografije, plastificirani, zauljeni ili metalizirani papir, upotrijebljene maramice, pelene i sl. Prije odlaganja staklenu ambalažu treba isprazniti, skinuti čepove i zatvarače. U kontejnere za staklenu ambalažu ne smiju se odlagati prozorska stakla, keramičko posuđe, žarulje te ostale vrste stakla kao što su bolničko i laboratorijsko staklo.

Iz Čistoće upozoravaju da se odvojenim sakupljanjem smanjuje količina otpada koji se odlaže, što utječe na očuvanje okoliša i životnog prostora.

Autor:Općina Preko

Iznenada preminuo Nedjeljko Milin

PREKO – Tužan dan za Općinu Preko. Sinoć nas je iznenada napustio Nedjeljko Milin, vijećnik u aktualnom sazivu Općinskog vijeća, te donačelnik Općine Preko u dva mandata (2005-2009 i 2009-2013).

Vedri duh Ugljana otišao je u vječnost u 69. godini života. Bio je stravstveni lovac, ribolovac i uspješni poljoprivrednik, veliki ljubitelj sporta i posebice KK Zadar. Sudionik je Domovinskog rata, a u rad Općine Preko bio je uključen od osnutka 1993. godine, najprije kao vijećnik, član poglavarstva, te kao vrlo uspješni donačelnik u dva mandata.

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika održat će se u subotu u 14 sati na mjesnom groblju u Ugljanu.

Djelatnici Općine Preko izražavaju najdublju sućut obitelji.

Dragi Nedo, počivao u miru Božjem.

Autor:Općina Preko

I ovaj tjedan brojna događanja na manifestaciji “Prosinac u Preku”

PREKO – Program “Prosinac u Preku” nastavlja se ovaj vikend kreativnom radionicom koja će se održati u petak, 9. prosinca od 18.30 do 20 sati u Bratskoj kući,.

Radionica, na kojoj će se izrađivati svijećnjaci od morske soli, krede u bojama i lučica, namijenja je djeci od 1. do 4. razreda, a organiziraju je Planinarsko društvo Zavrh i djevojke iz zbora Stella Maris. Na radionicu je potrebno donijeti staklenku od marmelade ili Nutele. Svijećnjaci i čestitke izrađene na prvoj radionici, koja se održala prošli vikend, kao i prigodni ukrasi, članice PD Zavrh, Udruge žena Luzor i zbora Stella Maris prodavat će u nedjelju, 11. prosinca ispred crkve poslije mise u 12 sati. Sav prihod od prodaje namijenjen je izradi jedne postaje Križnog puta u preškoj crkvi.

U petak, 9. prosinca, od 16 do 20 sati u Bratskoj kući prikupljat će se humanitarna pomoć za Psihijatrijsku bolnicu Ugljan. Stoga, imate li deke, pokrivače, rublje, odjeću ili želite darovati kolače, kekse i voće, donesite ih u Bratsku kuću. Članovi PD Zavrh sve što je prikupljeno u humanitarnoj akciji odvest će u subotu, 10. prosinca u Psihijatrijsku bolnicu Ugljan i nekome uljepšati Božić.

U subotu navečer u 18 sati u Domu na žalu zadarski studenti izvest će komediju „Aristofanovi Oblaci nad Ravnim kotarima”. Predstava je nastala prema predlošku jedne od jedanaest sačuvanih komedija starogrčkog komediografa iz 5. st. pr. Nove ere Aristofana. Komediju je preveo Mladen Škiljan, a u fokusu radnje je atenski seljak Strepsijad, u verziji zadarskih studenata Mile iz okolice Benkovca, koji ne može spavati zbog dugova. A dugove mu je stvorio sin Fidipid (Mario), zaluđen konjima i trkama u izvornoj verziji, odnosno nogometom i klađenjem u adaptiranoj verziji.
Strepsijad/Mile rješenje pronalazi u Sokratu i njegovoj Mislionici, na Zadarskom sveučilištu, instituciji u kojoj bi trebao naučiti onu vrstu govora i filozofiranja kojom će se obraniti od dugova. No kako mu to zbog starosti i zaboravnosti ne polazi za rukom, šalje sina na učenje. Mario uspješno diplomira i Mile nakon toga s lakoćom otjera vjerovnike. No njihove nevolje tu ne prestaju, očev i sinov odnos i nakon sanacije kućnog budžeta prolazi kroz mnoge krize…

Autor:Općina Preko

Trima otočnim općinama država će sufinancirati kapitalne projekte

PREKO – Općine Preko, Kali i Kukljica potpisale su s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Ugljana. Riječ je o strateškom dokumentu na osnovi kojeg će ove tri općine ubuduće povlačiti značajan novac za svoje strateške projekte s državne razine.
Kako donosi Zadarski list ovim Sporazumom prestao je vrijediti Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Ugljana, Rivnja, Sestrunja i Ošljaka, sklopljen 21. studenoga 2002. između Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo i tadašnjeg ministra Radimira Čačića s trima općinama.
– Prošlo je 14 godina od tog sporazuma, nastupile su nove okolnosti, neki projekti su odrađeni, pojavili su se novi prioriteti pa je bilo logično da se taj sporazum redefinira. I Ministarstvo je tražilo da sastavimo novi plan i potpišemo sporazum kako bi nas i dalje financijski pratili, objasnili su općinski načelnici.

U sporazumu se ističe kako je na temelju odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Naputka o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, utvrđeni su način i uvjeti korištenja sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji ministarstva nadležnog za otoke. Općine, odnosno gradovi na otocima, mogu koristiti navedena sredstva nakon što s ministarstvom nadležnim za otoke sklope sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka.
Općine Preko, Kali i Kukljica dostavile su Ministarstvu zajednički zahtjev o financiranju kapitalnih projekata, kojem su bile priložene odluke općinskih vijeća o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka Ugljana.
Nekoliko je projekata proglašeno kapitalnima na razini cijelog otoka Ugljana. To su izrada prostorno-planske dokumentacije, izrada geodetskih elaborata za reguliranje statusa/vlasništva, gradnja, rekonstrukcija i sanacija lokalne vodovodne mreže i sustava javne odvodnje, izgradnja, rekonstrukcija i sanacija luke, lukobrana i riva lokalnog značaja te ribarske luke Vela Lamjana Kali, gradnja šetnica, potpornih zidova na pomorskom dobru, javnih, lokalnih i nerazvrstanih cesta, biciklističkih staza te gospodarskih i poljoprivrednih prometnica.
U ovu skupinu ulaze i zahtjev za gradnjom i rekonstrukcijom javne rasvjete, otkup zemljišta za izgradnju i uređenje novih dionica nerazvrstanih cesta, javnih parkirališta, dječjih igrališta, zelenih površina i parkova te sveobuhvatno uređenje naselja općina Kali, Kukljica, Preko.

Za kapitalne projekte Općine Preko u sporazumu se navode Izrada projektno-tehničke dokumentacije, otkup zemljišta za infrastrukturne projekte, uređenje i opremanje postojećeg ili gradnja novog nogometnog igrališta, gradnja i opremanje infrastrukture u svrhu cikloturizma i maslinskih putova, uređenje i opremanje uljare, muzeja ulja i matičnjaka, uređenje i opremanje društvenih domova, uređenje i opremanje zelenih površina, parkova te dječjih igrališta, gradnja groblja u Preku, dogradnja i uređenje groblja u naselju Ugljan, uređenje i obnova zaštićenih spomenika kulture, projekti poticanja energetske učinkovitosti i održivog razvoja, uređenje i opremanje plaža u skladu s regionalnim programom, gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta.

Autor:Općina Preko

“Prosinac u Preku” – 20-ak zabavnih, edukativnih i humanitarnih događanja

PREKO – U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Dom na žalu, Općine Preko, LAG-a Mareta, Udruge žena Luzor, Planinarskog društva Zavrh, TZ Općine Preko i portala Naši školji, prvi put na području Preka organiziraju se adventska događanja objedinjena pod zajedničkim nazivom „Prosinac u Preku“.
Program je organizacijski i financijski podržala Općina Preko, a načelnik Karlo Novoselić naglasio je kako podržava udruge, ustanove i pojedince koji su se „zajednički mobilizirali oko projekta „Prosinac u Preku“.
Program je dosta ambiciozan i vjerujem da će mještani naše općine, ali i svi gosti biti zadovoljni. Općina će, sa svoje strane, pomoći da se sve što je planirano održi na što bolji i kvalitetniji način, a nadamo se da će se u idućih nekoliko godina sadržaj dodatno proširiti, kazao je Novoselić.

Program počinje u subotu 3. prosinca, ususret blagdanu sv. Nikole, zaštitnika pomoraca i djece, velikom izložbom fotografija „Hrvatska tradicijska flota u zaljevu Morbihan“. Predstavit će se petero fotografa koji su pratili stare hrvatske brodove na Europskom festivalu mora u zaljevu Morbihan u Francuskoj. Riječ je o uistinu velikoj izložbi, koja je dosad gostovala u Splitu, na svjetskom festivalu pomoraca u francuskom Brestu, u Starome Gradu na Hvaru, na Pašmanu, a sada stiže u Preko, i to zahvaljujući splitskoj Udruzi Cronaves.

Istoga dana, ali u prijepodnevnim satima, članovi Planinarskog društva Zavrh u Bratskoj kući organiziraju radionicu na kojoj će učenici od 4. do 8. razreda izrađivati čestitke od konca i papira, a slična radionica, ali za učenike od 1. do 4. razreda, održat će se tjedan dana kasnije (9. prosinca) i na njoj će djeca izrađivati svijećnjake od morske soli i krede. Sve što djeca izrade na tim radionicama, prodavat će se 11. prosinca ispred crkve u Preku. Istoga dana ručno izrađene božićne čestitke i ukrase prodavat će i članice Udruge žena Luzor, a prihod od prodaje namijenjen je oslikavanju postaja Križnoga puta u preškoj crkvi.

U subotu, 10. prosinca, u POU Dom na žalu studenti sa Zadarskog sveučilišta, polaznici Antičke kazališne radionice, izvest će komediju „Aristofanovi Oblaci nad Ravnim kotarima“, a u srijedu, 14. prosinca, u organizaciji PD Zavrh speleolog Šime Sorić održat će predavanje o planinarenju i speleologiji na hrvatskim otocima.
Od 15. do 18. prosinca imat ćemo najviše događanja. Božićni koncert održat će polaznici Glazbene škole Blagoja Berse – područni odjel Preko, nastupit će i mali plesači s tečaja ritmike i plesa Udruge TIM, a djeca iz škole slikanja Mala sirena predstavit će prigodne radove. U petak, 16. prosinca otvorit ćemo Božićni sajam, taj vikend održat ćemo i radionicu oslikavanja kuglica decoupage tehnikom za djecu i odrasle te oslikati veliko platno s božićnom jelkom. Za subotu, 18. prosinca, pripremili smo nagradnu igru za djecu i roditelje „Potraga za blagom“, imat ćemo utrku „Djedova Božićnjaka“, djece i roditelja, od Mula do Doma na žalu, Ekipno natjecanje u pripremanju fritula, nastupe dječje klape Baliniera i ženske otočne klape Kapric, degustaciju fritula, kobasica i kuhanog vina. Naravno, pripremili smo i nagrade za pobjednike u pripremanju fritula i za najmaštovitije uređen štand na Božićnom sajmu, kaže Mladenka Mašina, ravnateljica POU Dom na žalu te poziva Prečane i stanovnike ostalih mjesta na Ugljanu, osobito roditelje i djecu, da se u što većem broju odazovu događanjima koja se taj vikend pripremaju u Domu na žalu te da detaljan program sa satnicom svih događanja, koji će se dnevno ažurirati, prate na portalu Naši školji.

Prije Božića, 20. prosinca, prigodan program pripremaju polaznici Dječjeg vrtića Lastavica iz Preka, a 22. prosinca na Mulu Udruga žena Luzor. Na Stjepanje, 26. prosinca, u Župnoj crkvi Gospe od Ružarija u Preku, Božićni koncert održat će Zbor mladih Stella Maris, a od 26. do 30. prosinca Udruga TIM u Domu na žalu organizira Novogodišnju plesnu radionicu sa svečanim završnim nastupom.

U tjednu između Božića i Nove godine održat će se i 14. izdanje tradicionalnog Božićnog malonogometnog turnira Nšk Sveti Mihovil, u školskoj sportskoj dvorani u Preku.

Autor:Općina Preko

U trećoj akciji DDK Preko prikupili 26 doza krvi, ove godine ukupno 84

PREKO – U trećoj, posljednjoj ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi, DDK Preko prikupilo je 26 doza, a ukupno se akciji odazvalo 32 članova.
– Nažalost, šestero aktivista nije moglo dati krv zbog trenutačno malo lošijeg zdravstvenog stanja koje je vjerojatno posljedica umora, pojasnila je dr. Ivna Lucin s Odjela za transfuziju Opće bolnice Zadar. Za aktiv u Preku ima samo riječi hvale, baš kao i tajnik Crvenoga križa Zadar Branko Kolanović, koji napominje da je riječ o jednom od najbolje organiziranih aktiva u Zadarskoj županiji.

– Uvijek ističem dva otočna aktiva – DDK Kali i DDK Preko, ne samo po prikupljenim dozama krvi, nego i po unutarnjoj organizaciji. A što je najvažnije, priješki se aktiv posljednjih godina pomladio, došla je nova generacija davatelja, djeca zamjenjuju roditelje, darivatelji dovode i svoje prijatelje, sve u svemu jako pozitivna priča, kaže Kolanović.

Posljednja akcija u DDK Preko bila je prilika i da se članovi, zadarski Crveni križ i Općina Preko zahvale gospođi Anki Kuštera, koja je prije mjesec dana dobila plaketu i zahvalu za 55 darivanja krvi. Kako nije mogla prisustvovati službenoj dodjeli u Zadarskoj županiji, mala svečanost priređena je u Preku. Uime Crvenog križa Zadar, gospođi Kuštera plaketu je uručio Branko Kolanović, Općina Preko također se zahvalila prigodnim darom, kao i njezin aktiv.

– Darivanje krvi na neki je način tradicija u mojoj obitelji. I moja dva brata daruju krv, u Ninu gdje žive, odakle sam i ja rodom, a za mene je to najljepše što čovjek može učiniti za drugoga čovjeka. I to nepoznatoga! Dakle, čin dobrote koji nije unaprijed ni planiran ni dogovoren. I meni je u jednom trenutku trebala krv i bila sam zahvalna nepoznatom darivatelju, rekla je gospođa Kuštera, vidno uzbuđena i iznenađena jer nije znala što joj spremaju prijatelji i kolege.

Cijeli život radila je u škveru u Maloj Lamjani, danas je u mirovini, uživa u obitelji, četvero djece, prijateljima i pomaže u crkvi. Krv će, kaže, davati dok god joj zdravlje bude dopuštalo, a za mlade ima samo jednu poruku: dajte krv i pomažite drugima u nevolji!!!

Osim gospođe Kuštera, još troje otočana ove je godine primilo posebna priznanja za jubilarna darivanja – Milena Novoselić iz aktiva PB Ugljan za 55 darivanja, Loris Svorcina također iz ugljanskog aktiva za 50 darivanja te Damir Franov iz aktiva DDK Kali za 50 darivanja dragocjene tekućine.

– Ove godine prikupili smo 84 doze i to nas čini iznimno sretnima, poručuju predsjednica aktiva DDK Preko Jelena Đuriš i njezina zamjenica Svemirka Brižić, koje s ostalim članicama za svako darivanje ispeku kolače i pripreme osvježavajuće napitke. Podsjećaju da krv mogu darovati zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti, muškarci svaka tri mjeseca, a žene svaka četiri mjeseca. Sljedeća akcija u Preku bit će u ožujku sljedeće godine.

Krv su dali: Jakov Sorić – 91, Robert Šoša – 13, Daniela Šoša – 14, Tomislav Kraljev – 3, Lovre Kraljev – 1, Denis Marfat – 31, Dubravka Crnčić – 1, Najda Kačan – 61, Karmen Tomić – 18, Tomislav Peremin – 2, Zlatko Sorić – 11, Ivo Šoša – 34, Miljenko Jurin – 8, Zlatko Klarin – 16, Pave Sorić – 38, Renato Kereš – 29, Luka Ivanov – 35, Silvana Vidović – 8, Grozdana Gregov – 51, Anka Kuštera – 56, Katica Košta – 23, Adam Miloš – 8, Anita Miloš – 7, Ante Šoša – 4, Kristina Masar – 1, Daniel Popović – 11. Pristupili akciji, ali nisu mogli dati krv: Katarina Šoša, Jure Brižić, Seka Gregov, Kristijan Smud, Bernarda Klarin, Jure Mazić.

Autor:Općina Preko

Natječaj za bespovratnu pomoć studentima 2016/2017. godina

PREKO – Općina Preko raspisala je natječaj za odobravanje bespovratnih financijskih pomoći studentima koji imaju prebivalište na području Općine Preko za studijsku godinu 2016./2017.

Dodijelit će se 40 bespovratnih financijskih pomoći u visini od 300 kuna mjesečno za studente koji studiraju na području Zadarske županije i 500 kuna za studente koji studiraju izvan područja Zadarske županije.
Pravo na bespovratnu financijsku pomoć mogu ostvariti: studenti koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Preko najmanje pet godina prije raspisivanja natječaja, studenti koji imaju status redovitog ili izvanrednog studenta, studenti koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od nekog drugog subjekta i studenti koji prethodno nisu koristili bespovratnu financijsku pomoć za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja.

Zahtjevi se mogu dostaviti poštom ili osobno u Općinu Preko zaključno sa srijedom 07. prosinca 2016. godine.

——————————————————————————————————————————

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Općinski načelnik
KLASA: 604-01/16-01/60
URBROJ: 2198/13-3-16-3
Preko, 18. studenoga 2016. godine

Na temelju članka 13. stavka 3. Pravilnika o odobravanju bespovratnih financijskih pomoći
( „ Službeni glasnik Općine Preko“ broj 5/15 ), Općinski načelnik Općine Preko, raspisuje

NATJEČAJ

za odobravanje bespovratnih financijskih pomoći studentima koji imaju prebivalište na području Općine Preko za studijsku godinu 2016/2017

I.
Odobravaju se bespovratne financijske pomoći studentima koji imaju prebivalište na području Općine Preko za studijsku godinu 2016/2017 i to za sve studije koje pohađaju studenti iz Općine Preko.

II.
Dodijelit će se 40 bespovratnih financijskih pomoći.
Visina bespovratne financijske pomoći iznosi 300,00 kuna mjesečno za studente koji studiraju na području Zadarske županije i 500,00 kuna za studente koji studiraju izvan područja Zadarske županije.

III.
Pravo na bespovratnu financijsku pomoć mogu ostvariti:
– studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Općine Preko najmanje pet godina prije raspisivanja natječaja,
– studenti koji imaju status redovitog ili izvanrednog studenta,
– studenti koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od nekog drugog subjekta,
– studenti koji prethodno nisu koristili bespovratnu financijsku pomoć za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja.

IV.
Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu kredita su:

1. OPĆI USPJEH U ZAVRŠNOM RAZREDU SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ZA STUDENTE UPISANE NA PRVU GODINU STUDIJA:

Ocjena:     Bodovi:
3,00-3,50     1
3,51-4,00      5
4,01-4,20     10
4,21-4,30      15
4,31-4,40      20
4,41-4,50      25
4,51-4,60      30
4,61-4,70      35
4,71-4,80      40
4,81-4,90      45
4,91-5,00      50

2. OPĆI USPJEH U OBRAZOVANJU NA PRETHODNOJ GODINI STUDIJA ZA
STUDENTE KOJI SE UPISUJU NA DRUGU I SLIJEDEĆE GODINE STUDIJA:

Ocjena        Bodovi

2,50-3,00      20
3,00-3,49      30
3,50-4,00      40
4,01-4,49       45
4,50-5,00      50

3. SUDJELOVANJE NA SMOTRAMA I NATJECANJIMA:

a) županijsko natjecanje     Bodovi:
1. mjesto…………………………..20
2. mjesto…………………………..15
3. mjesto…………………………..10
4. sudjelovanje…………………..5

b) državno natjecanje      Bodovi
1. mjesto…………………………25
2. mjesto………………………..20
3. mjesto…………………………15
4. sudjelovanje………………..10

c) međunarodno natjecanje
1. mjesto……………………….35
2. mjesto………………………25
3. mjesto………………………20
4. sudjelovanje………………15

4. OSVOJENE NAGRADE

1.nagrada sveučilišta……………………..30
2.nagrada fakulteta……………………….25

5. SOCIJALNO-MATERIJALNI STATUS:

-bez jednog roditelja…………..50
– kandidat invalid……………….50
-roditelj-invalid 80 i više % ……………40
-primanja članova domaćinstva
ako ne prelaze 3.000,00 kuna…………30
-primanja članova domaćinstva
ako ne prelaze 4.000,00 kuna………….20
-roditelj ili sam kandidat prima
socijalnu pomoć ili ima socijalnu iskaznicu………20
-za svakog brata ili sestru,učenika ili studenta
izvan mjesta prebivališta………………10
-primanja članova domaćinstva ako ne
prelaze 5,000.00 kuna……………..5
-za svakog brata ili sestru studenta u
mjestu prebivališta…………….5

Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja.
Uz zahtjev se prilaže:
1. potvrdu fakulteta o upisu na redovno ili izvanredno školovanje,
2. presliku svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja, a i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita i broju ostvarenih ECTS bodova,
3. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima zadnje godine završenog školovanja,
4. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela),
5. službene potvrde o prihodima svih članova obitelji za godišnji prihod iz prethodne godine (prema uputama iz obrasca Jedinstvenog Upravnog odjela),
6. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji prema kriterijima ovog Pravilnika (djeca bez jednog roditelja, djeca roditelja invalida, ostali članovi obitelji koji se školuju),
7. presliku domovnice i osobne iskaznice,
8. uvjerenje o prebivalištu (MUP, ne starije od šest mjeseci)
9. izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela).
Studenti bez oba roditelja uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:
1. potvrdu fakulteta o upisu na redovno ili izvanredno školovanje
2. presliku domovnice
3. uvjerenje o prebivalištu (MUP, ne starije od šest mjeseci)
4. izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj
osnovi (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela)
5.ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji prema kriterijima ovog Pravilnika (djeca bez oba roditelja).

Studenti koji su stekli pravo na stipendiju ili kredit po bilo kojem drugom temelju, ne mogu ostvariti pravo na dodjelu bespovratne financijske pomoći po odredbama Pravilnika.
O rezultatima izbora po provedenom natječajnom postupku kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.
Popis kandidata objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Preko, a svima kandidatima sa kojima treba sastaviti Ugovor o bespovratnoj pomoći šalje se poziv za potpis Ugovora.
Studenti imaju pravo prigovora na listu kandidata u roku od 8 dana od objave popisa.
Prigovore rješava Općinski načelnik Općine Preko.
V.

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i nepravodobni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.
Zahtjevi se podnose poštom ili osobno na adresu: OPĆINA PREKO, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko (za natječaj bespovratne financijske pomoći studentima)

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PREKO

 

Formulare za natječaj preuzmite ovdje:

zahtjev-za-dodjelu-bespovratne-financijske-pomoci-studentima-1

izjava-o-neprimanju-druge-stipendije-ili-novcane-pomoci-1

obrazac-izjave-o-zajednickom-domacinstvu-1

 

 

Autor:Općina Preko

DDK Preko: U ponedjeljak treća akcija darivanja krvi

PREKO – Društvo dobrovoljnih darivatelja krvi Preko, Crveni križ Zadar i Odjel za transfuziju Opće bolnice Zadar organiziraju u ponedjeljak, 21. studenoga treću ovogodišnju akciju darivanja krvi. Krv se može darovati u prostorijama POU Dom na žalu u Preku između 16 i 18 sati.

DDK Preko jedan je od najaktivnijih lokalnih aktiva u Zadarskoj županiji, obzirom na broj stanovnika. Aktiv je dobro organiziran, uživa potporu općinske uprave, a tijekom prošle, 2015. godine ukupno su prikupili 70 doza krvi.

–  Aktiv DDK Preko osnovan je 1991. godine i godišnje organiziramo najmanje tri akcije darivanja krvi u Preku, u suradnji s Odjelom za transfuziju Opće bolnice Zadar i zadarskim ogrankom Crvenog križa. Posebno zahvaljujemo Općini Preko koja redovno financijski podupire naš rad. Pozivamo sve mještane naše općine, ali i goste da se odazovu ovoj akciji, a nakon darivanja svi su pozvani na večeru zahvalnosti u tavernu Joso, poručila je predsjednica aktiva DDK Preko Jelena Đuriš.

Posljednja ovogodišnja akcija darivanja krvi u Preku imat će i svečani karakter. Naime, članica preškog Aktiva Anka Kuštera primit će posebno priznanje za okruglih 55 darivanja krvi koj će joj uručiti tajnik zadarskog Crvenog križa Branko Kolanović. Još troje otočana ove je godine primilo posebna priznanja za jubilarna darivanja – Milena Novoselić iz aktiva PB Ugljan za 55 darivanja, Loris Svorcina također iz ugljanskog aktiva za 50 darivanja, te Damir Franov iz aktiva DDK Kali za 50 darivanja dragocjene tekućine.

Podsjećamo, krv mogu darovati zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti, muškarci mogu dati krv svaka tri mjeseca, a žene svaka četiri mjeseca.

Autor:Općina Preko

Rezultati izbora u Općini Preko: HDZ-u šest mjesnih odbora

PREKO – Na izborima za mjesne odbore u Općini Preko kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice ostvarile su pobjede u šest od osam mjesnih odbora.

Prema službenim rezultatima, lista HDZ-a apsolutnu je pobjedu ostvarila u mjesnim odborima Preko, Poljana, Sutomišćica, Lukoran, Ugljan i Rivanj, te će u tim mjestima predsjednik VMO biti iz redova HDZ-a. Na Sestrunju je pobjedu odnijela nezavisna lista Nenada Šužberića, a na Ošljaku lista SDP-a.

Sukladno rezultatima izbora izabrani članovi Vijeća Mjesnih odbora međusobno će izabrati predsjednike i druga tijela predviđena Statutom Općine Preko na konstituirajućim sjednicama koje će sazvati općinski načelnik.

Službeni rezultati izbora po mjesnim odborima:

rezultati-mo-lukoran

rezultati-mo-osljak

rezultati-mo-poljana

rezultati-mo-preko

rezultati-mo-rivanj

rezultati-mo-sestrunj

rezultati-mo-sutomiscica

rezultati-mo-ugljan

 

 

Autor:Općina Preko

Izbori za mjesne odbore: Kandidirano ukupno 10 lista

U Općini Preko u nedjelju 13. studenoga 2016. godine održat će se izbori za članove i vijeća mjesnih odbora. Za ukupno osam mjesnih odbora (Lukoran, Ošljak, Poljana, Preko, Rivanj, Sestrunj, Sutomišćica, Ugljan) izborno povjerenstvo Općine Preko zaprimilo je 10 prijavljenih lista.

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) prijavila je liste u svih osam mjesnih odbora, Socijaldemokratska partija (SDP) na izbore ide samo u mjesnom odboru Ošljak, dok je u mjesnom odboru Sestrunj zaprimljena prijava jedne nezavisne liste.

Listu HDZ-a u Preku predvodi Jelena Uhoda, u Poljani Teo Ivanov, a Sutomišćici Oliver Telac. Nositelj HDZ-ove liste za MO Lukoran bit će Tomislav Mikela, za MO Ugljan Nino Vidaković, za MO Ošljak Miroslav Valčić, za MO Rivanj Željko Radulić, a listu HDZ-a na izborima za MO Sestrunj predvodit će Ivo Šužberić.

Listu SDP-a na izborima za mjesni odbor Ošljak predvodi Mihovil Valčić, dok nezavisnu listu na Sestrunju predvodi Nenad Šužberić.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do ponoći prije dana održavanja izbora, dakle do 11. studenoga 2016. godine do 24 sata. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od 12. studenoga 2016. godine od 00:00 sati do 13. studenoga 2016. godine u 19 sati.

Detaljni popis kandidiranih lista:

lukoran-izborne-liste-za-mjesne-odbore

osljak-izborne-liste-za-mjesne-odbore

poljana-izborne-liste-za-mjesne-odbore

preko-izborne-liste-za-mjesne-odbore

rivanj-izborne-liste-za-mjesne-odbore

sestrunj-izborne-liste-za-mjesne-odbore

sutomiscica-izborne-liste-za-mjesne-odbore

ugljan-izborne-liste-za-mjesne-odbore

BIRAČKA MJESTA:

rjesenje-o-birackim-mjestima

BIRAČKI ODBORI:

rjesenja-o-birackim-odborima-mo

Autor:Općina Preko

Jednoglasno usvojen Strateški plan ukupnog razvoja Općine Preko

PREKO – Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj je 26. sjednici jednoglasno usvojilo Strateški plan ukupnog razvoja Općine Preko za razdoblje 2015.-2020. godine.

Zastupnici vladajuće koalicije predvođene HDZ-om, ali i oporbeni vijećnici složili su se oko važnosti donošenja razvojne strategije koja je temeljni strateški dokument kojim se definiraju smjerovi razvoja različitih politika na lokalnoj razini, od poticanja poduzetništva, preko razvoja društvene infrastrukture do turizma i razvoja ljudskih potencijala.

Program ukupnog razvoja središnji je strateški dokument za razdoblje do 2020. godine, što predstavlja i programski ciklus zemalja članica EU kao što je Hrvatska. Ovo je prvi put da se donosi obuhvatni program ukupnog razvoja Općine Preko kao odgovor na sve razvojne izazove i prilike. Programom želimo odrediti dugoročnu viziju razvoja Općine, kreirati konkretne korake, definirati listu projekata te razviti i podržati organizacijsku strukturu potrebnu za provedbu programa. Drago mi je da su se svi vijećnici složili oko potrebe donošenja strategije i da su se pohvalno izrazili o njezinu sadržaju, istaknuo je načelnik Općine Preko Karlo Novoselić, uz napomenu da su ciljevi i prioriteti kreirani na osnovi lokalnih specifičnosti i potreba, ali i uzimajući u obzir širi strateški okvir i politike krojene na nacionalnoj i nadnacionalnoj, europskoj, razini.

Razvoj selektivnih oblika turizma i prepoznatljivost u regiji, poticanje inovativne poljoprivrede, razvoj infrastrukture, valorizacija i zaštita prirodnih i kulturnih resursa te njihovo održivo gospodarenje i poboljšanje kvalitete života  – pet je strateških ciljeva bitnih za razvoj Općine Preko koji su se definirali kroz brojne radionice, ali i anketiranjem mještana i gospodarstvenika.

Izrada Strateškog plana ukupnog razvoja Općine Preko do 2020. godine financira se iz mjere 7.1. Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 55.200 kuna. U izradu su bili uključeni nositelji  javnog, privatnog i civilnog sektora na području Općine Preko, putem fokus grupa i radnih skupina, a mještani su mogli iznijeti prijedloge putem ankete. Strategija je napravljena vrlo detaljno i jedan je od ključnih dokumenata, možemo reći čak i za razdoblje nakon 2020. godine, jer iznimno precizno definira sve aktualne potrebe kao i smjerove razvoja naše općine. Vrlo je važno shvatiti program ukupnog razvoja kao neizostavan dio regionalnog razvoja te ga kao takvog uključiti u županijske razvojne planove, smatra voditelj Odsjeka za EU fondove i razvoj u Općini Preko Ante Župan.

Prikupljenim statističkim podacima te SWOT analizom cjelokupnog stanja općine, predloženo je pet strateških ciljeva. Na prvome je mjestu izrada plana upravljanja turističkom destinacijom koji obuhvaća promociju koncepta održivog turizma, produljenje sezone, aktivnije uključivanje lokalne zajednice, poticanje zajedničke promocije smještajnih kapaciteta, kulturnih manifestacija i gastronomskih sadržaja te jačanje i promidžba lokalnog identiteta. Odmah poslije turizma, jedan od prioriteta jest poticanje inovativne poljoprivrede uvođenjem novih tehnologija, poticanje maslinarstva i ribarstva te unapređenje proizvodnje, prerade i brendiranje autohtonih proizvoda. U razvoju infrastrukture na prvome je mjestu gradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture, potom uspostava i provođenje integriranog sustava gospodarenja okolišem i otpadom te gradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Kada se govori o valorizaciji i zaštiti  prirodnih i kulturnih resursa, prioriteti su zaštita kulturne i prirodne baštine i njeno održivo korištenje, brendiranje kulturno-prirodne baštine i kreiranje novog turističkog proizvoda, zaštita kulturne i prirodne baštine i njeno održivo korištenje. Na petome mjestu je ukupno povećanje kvalitete života, i to ponajprije razvijanjem društvene infrastrukture i cjeloživotnim učenjem te stjecajem novih znanja i vještina.

Autor:Općina Preko

Privremeno zatvoren poštanski ured u Preku

PREKO – Od 24. do 29. listopada 2016. godine, ured Hrvatske pošte u Preku bit će zatvoren zbog preuređenja.
U tom razdoblju korisnici će u Preku moći obaviti samo preuzimanje pošiljaka za koje su na kućnu adresu dobili pisanu obavijest (preporuke i sl.), i to od 8 do 9.30 sati i od 13 do 15 sati na ulazu sa stražnje strane.
Ured bi ponovno trebao biti otvoren u ponedjeljak, 31. listopada, a do tada sve poštanske usluge mogu se obaviti u uredima u Kalima, Lukoranu ili Ugljanu. O radnom vremenu tih ureda možete se informirati OVDJE

Autor:Općina Preko

Izbori za mjesne odbore u nedjelju 13. studenoga

PREKO – Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj je 26. sjednici donijelo odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

Izbori će se održati u nedjelju 13. studenoga 2016. godine, a nove članove i vodstvo dobit će mjesni odbori Lukoran, Ošljak, Poljana, Preko, Rivanj, Sestrunj, Sutomišćica i Ugljan.

Izborno povjerenstvo za mjesne odbore Općine Preko sastavit će i u javnim glasilima, na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora, kao i zbirnu listu, i to u  roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista zaključno do 27. listopada 2016. godine u ponoć.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do ponoći prije dana održavanja izbora, dakle do 11. studenoga 2016. godine do 24 sata. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od 12. studenoga 2016. godine od 00:00 sati do 13. studenoga 2016. godine u 19 sati.

Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Općine Preko objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 28. listopada 2016. godine do ponoći.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja izbora, dakle do 31. listopada 2016. godine do ponoći. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu, Izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Općine Preko mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije deset dana prije dana održavanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora, dakle do 2. studenoga 2016. godine do ponoći.

Glasovanje traje neprekidno 13. studenoga 2016. godine od 7 sati do 19 sati. Biračko mjesto zatvara se u 19 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu   omogućit će se  glasovanje i nakon 19 sati.

Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svome radu s ostalim izbornim materijalom Izbornom povjerenstvu mjesnih odbora Općine Preko najkasnije u roku od  dvanaest sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle do 14. studenoga 2016. godine do 7 sati.

Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Općine Preko utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do 14. studenoga 2016. godine do 19 sati.

Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Općine Preko, kada utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća mjesnih odbora, bez odgode će objaviti rezultate izbora.

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti na sljedećim poveznicama:

odluka-o-raspisivanju-izbora-za-mjesne-odbore-2016

OBVEZATNE UPUTE 1

OBVEZATNE UPUTE 2

OBRAZAC OMS 1

OBRAZAC OMS 2

OBRAZAC OMS 3

 

 

Autor:Općina Preko

Otočani o problemima s pučkom pravobraniteljicom Lorom Vidović

PREKO – U sklopu trodnevnog obilaska Zadarske županije, kako bi se detaljnije upoznala s problemima stanovnika, pučka pravobraniteljica Lora Vidović posjetila je Općinu Preko.

U jednosatnom razgovoru, predstavnici lokalne uprave, civilnih udruga te ravnatelji vrtića i škole iskazali su strah od ukidanja brodskih linija i opisali probleme nedostatka patronažnih sestara, skrbi za starije osobe, iseljavanja mladih, nedostatka radnih mjesta i rješavanja stambenog pitanja.

Osim u Preku, pravobraniteljica je boravila u Kalima te na otoku Molatu, gdje su mještani također ukazali na problem prometne izolacije, nedostupnost zdravstvene skrbi i komunalnih usluga, posebno na sustav odvodnje, vodoopskrbu i loše prometnice.

– Svi navedeni problemi posebno su zabrinjavajući kada znamo da na otocima živi pretežno starije  stanovništvo kojima su javne i socijalne usluge posebno važne za kvalitetu života i dostojanstvenu starost, istaknula je Vidović te dodala kako bi se problem socijalne skrbi mogao ublažiti zapošljavanjem  kroz javne radove za ispomoć starima.

Zadarska županija treća je u nizu koju je pravobraniteljica posjetila nakon što je u javnosti otvorila temu ljudskih prava u ruralnim područjima organiziranjem konferencije „Daleko od grada – i od prava?“ potkraj prošle godine u Hrvatskom saboru.

Ured pučke pravobraniteljice institucija je za zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije, koji postupa po pritužbama građana ili na vlastitu inicijativu. Upućivanjem mišljenja, prijedloga, preporuka i upozorenja nadležnima te utjecanjem na kreiranje javnih politika, sudjelovanjem u izmjenama i donošenju propisa, doprinosi postizanju pravične, učinkovite i pristupačne državne uprave te društva u kojem svaki pojedinac ima jednake mogućnosti. Građani se s problemima mogu obratiti pisanim putem, telefonskim pozivom ili osobnim dolaskom u jedan od ureda u Splitu, Rijeci, Zagrebu i Osijeku.

Autor:Općina Preko

PD Zavrh, prvo planinarsko društvo Ugljana i Pašmana

PREKO – Otoci Ugljan i Pašman dobili su prvo planinarsko društvo! Na inicijativu 14 osnivača, zaljubljenika u prirodu i dobro društvo, 9. rujna u Preku je osnovano Planinarsko društvo Zavrh.

Prema riječima predsjednice Lucije Marđetko, PD Zavrh teritorijalno obuhvaća područja općina Preko, Pašman i Tkon te otoke Sestrunj, Rivanj i Ošljak.

– Cilj djelovanja društva je povezivanje otoka međusobnom suradnjom, radnim akcijama i izletima u prirodu te razvoj sportskoga duha i podizanje ekološke svijesti i očuvanja okoliša. Budući da smo tek u osnivanju, krenuli smo sa 20-ak članova, ali nadamo se i očekujemo uključenje novih bez obzira na spol i dob, željnih novih iskustava, doživljaja i lijepih uspomena, ističe predsjednica Marđetko.

Uz popis planova i izleta, želja im je da se u društvo uključi što više djece te da se na taj način odvoje od televizora i kompjutora i povećaju kvalitetu života.

Zahvaljujući priješkom župniku Borisu Pediću, PD Zavrh dobilo je na korištenje dvoranu u Bratskoj kući u Preku  za sastanke i druženja koje planiraju održavati svaka dva tjedna, a po potrebi i češće.

– Neki članovi nemaju iskustva u planinarenju i doslovno kreću od osnova, ali među nama ima aktivnih planinara koji sudjeluu u različitim planinarskim sekcijama i izletima u Hrvatskoj i inozemstvu. Svi smo voljni učiti i ulagati u znanje koje ćemo vremenom, nadamo se, prenijeti drugima. Trenutačno radimo godišnji plan i čekamo službeno odobrenje županijskog i nacionalnog planinarskog saveza kako bismo mogli realizirati sve što smo zamislili, objašnjava Lucija i poziva sve zainteresirane ljubitelje prirode i dobroga društva da se priključe PD Zavrh Ugljan – Pašman.

Informacije na mail pdzavrh@gmail.com ili tel. Julija (tajnik) 095/891-3110, Lucija (predsjednica) 098/939-5234.

Autor:Općina Preko

Obilježena 25. obljetnica raketiranja odašiljača na Tvrđavi sv. Mihovila

PREKO – Za Mladena Lucina, Radu Punoša, Slavena Brkića te kapetane Ivicu Lukovića i Slavka Bačića 4. i 5. listopada 1991. godine datumi su koji su trajno obilježili njihove živote. I dok su živi, kažu, okupljat će se pokraj križa ispod Tvrđave sv. Mihovila iznad Preka prisjećajući  se svih koji su položili živote u obrani Hrvatske.

– Taj dan na neki je način naš drugi rođendan jer smo samo čudom preživjeli raketiranje odašiljača na sv. Mihovilu 4. listopada 1991., kažu uglas Lucin i Punoš.

Prisjetili su se i danas, dok su polagali vijenac i palili svijeće, kako je toga jutra prije 25 godina borbeni avion u niskom letu raketirao sv. Mihovil s namjerom da uništiti centar veze obrane Zadra.

– Stvorio se odjednom, doletio je iz smjera Sali i pogodio vanjski zid tvrđave i kućicu Hrvatskih pošta i HRT-a pokraj koje smo bili Valentin Gregov, Mladen Bašić, Rade Punoš i ja. Ali mi smo centar veze još u kolovozu te godine premjestili na stotinjak metara udaljen vrh Vela Glava, što se otkrilo tek po završetku vojno-redarstvene akcije Oluja. Na Sv. Mihovilu tada su bili samo odašiljači Hrvatskih pošta i telekomunikacija i HRT-a, prisjeća se Mladen Lucin.

Kada je antenski sustav osposobljen, vratili su se u Preko, a načelnik tadašnjeg Centra za motrenje i obavještavanje, pokojni Jure Jelić, izdao je zapovijed da mobiliziraju tri glisera i odu u Povljanu na Pagu po vojnu opremu.

– Budući da je Zadar bio u blokadi, to je bio jedini način da dođemo do Paga. Prvi gliser, Sveti Nikola, bio je u vlasništvu tadašnje Općine Zadar, na njemu smo bili kapetan Mladenom Bašić, Rade Punoš i ja. Drugi gliser dala je Lučka kapetanija i na njemu su bili kapetani Slaven Brkić i Slavko Bačić te Marijan Grbić, a treći gliser, jedini iz civilnog sektora, dala je tvrtka Folijaplast sa svoja dva čovjeka,  Zvonimirom Nižićem i Ivom Pastuovićem.  Dok je trajala blokada Zadra, Preko je bilo poveznica i što se tiče sustava veza i svega ostaloga, a u tome su ključna bila upravo ta tri glisera. Njima smo do Prizne prevezli i ljude iz Odašiljača i veza koji su popravljali antenu na sv. Mihovilu, koji je bio žila kucavica, glavni oslonac za sve vojne i civilne operativne veze, navode dalje Lucin i  Punoš ističući da je križ ispod tvrđave, podignut 1999. godine, posvećen tim slavnim danima, ali i svim Hrvatima koji na ovim prostorima oduvijek žive.

Autor:Općina Preko

Jadrolinija kreće sa zimskim redom plovidbe

PREKO – Od ponedjeljka, 3. listopada, Jadrolinija prelazi na zimski, izvansezonski red plovidbe. I karte, koje su poskupjele uoči turističke sezone, vraćaju se “na staro”, što znači da će biti 20-ak posto jeftinije.

Tako će nas zimi s Gaženicom spajati petnaest trajektnih linija, a sa središtem Zadra radnim danom devet, subotom pet i nedjeljom šest brodskih linija. Prvi trajekt iz Gaženice isplovljava u 6.20 sati, a posljednji u 23 sata. Iz Preka prvi isplovljava u 5.45, a posljednji u 22.30 sati.

Prvi brod iz Zadra od ponedjeljka do petka isplovljava u 6.20, a posljednji u 20.45 sati. Iz  Preka prvi jutarnji brod radnim danom kreće u 5.45, a posljednji u 20.15 sati. Subotom prvi brod iz Zadra počinje ploviti u 7.35, a završava u 22 sat. Iz Preka, pak, prvi jutarnji brod subotom kreće u 6.50, a posljednji u 21.30 sati. Nedjeljom prvi brod iz Zadra isplovljava u 7.35, a posljednji u 22 sata. Nedjeljom iz Preka prvi brod isplovljava u 6.50, a posljednji u 21.30 sati.

Autor:Općina Preko

Novi raspored odvoza kućnog smeća i preuzimanja spremnika

PREKO – S prvim danima jeseni, komunalna tvrtka Čistoća Zadar uvodi novi režim odvoza kućnog otpada.

Na području Preka, Poljane i Sutomišćice, miješani kućni otpad odvozit će se ponedjeljkom i četvrtkom, u Malom Lukoranu, Lukoranu i Ugljanu utorkom i petkom, a s otoka Ošljaka srijedom.

Detaljni pregled svih vrsta otpada, možete pronaći OVDJE

Iz Čistoće obavještavaju da se osobni spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada zapremine 120 l ili 240 l od 1. listopada 2016. godine mogu preuzeti na sljedećim lokacijama:

PREKO – u prostorijama stare uljare, svaku subotu od 8:30 do 11:00 sati
KUKLJICA – Ulica IV br. 26 (kod trgovine Sonik), svaku subotu od 8:30 do 11:00 sati
PAŠMAN – Ulica IV br. 26 (kod trgovine Sonik), svaku subotu od 8:30 do 11:00 sati

Također, na istoj lokaciji mogu se preuzeti i vrećice za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastike. Odvojeno prikupljanje papira i plastike organizira se svaku drugu srijedu u jutarnjim satima. Vrećice je potrebno odložiti na mjesto pražnjenja posude za miješani komunalni otpad.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, obratite se Čistoći na brojeve telefona 023/234-813 i  023/234-897.

Autor:Općina Preko

U Glazbenoj školi u Preku 50 učenika s cijelog otoka Ugljana

PREKO – Glazbena škola Blagoja Berse iz Zadra, Područni odjel Preko, ulazi u devetu školsku godinu, i to s čak 50 učenika iz gotovo svih mjesta na otoku Ugljanu.

Ravnateljica Branka Višić Karavida proteklih je dana održala roditeljske sastanke kako bi se napravile grupe i raspored uskladio s obvezama u općeobrazovnoj školi.

– Iznimno smo zadovoljni odazivom, radom i uspjehom učenika u Područnom odjelu Preko. Imamo  50-ak djece, 20 u osnovnoj plesnoj, 11 u srednjoj plesnoj i 20 u glazbenoj školi. Ove godine nismo upisali prvi razred osnovne glazbene škole, ali mogu najaviti da će se za sljedeću školsku godinu organizirati prijemni ispit, kaže ravnateljica Višić Karavida te dodaje da prvi put u školi imaju nastavnicu iz Preka, bivšu učenicu Bernardu Klarin.

– Bernarda je lani završila Srednju školu suvremenog plesa, preuzet će plesnu školu i to će nam biti od velike pomoći u organizaciji jer nastavu održavamo na tri lokacije – u OŠ Valentina Klarina, dio u POU Dom na žalu i sada u dvorani u Kalima za osam učenica koje su upisale pripremni razred za srednju školu (nastava počine 24. rujna), da im olakšamo kako ne bi morale putovati u Zadar, navodi.

Budući da svake godine upisuju sve više djece te da se nastava odvija na tri različita mjesta, ravnateljica  Višić Karavida ističe kako im nije jednostavno sve organizirati i uskladiti.

– Pokrenuta je inicijativa da se nastava održava na jednome mjestu u Preku, a riječ je o zgradi u kojoj je nekada djelovala Pučka čitaonica, tzv. Bratskoj kući koja je već sedam godina prazna, a prostire se na 490 četvornih metara. Razgovarali smo s preškim župnikom don Borisom Pedićem, koji je bio iznimno susretljiv i čini se da mu se ideja svidjela. To je prostor koji bi zadovoljio sve naše potrebe i za nastavu i za koncerte i za plesne priredbe, ali o tome je još prerano govoriti kao o konačnom rješenju, objašnjava Branka Višić Karavida.

Zahvaljuje, kaže, ravnatelju OŠ Valentina Klarina Kristijanu Smudu i ravnateljici POU Dom na žalu Mladenki Mašina te Općini Preko koji su od prvoga dana pomagali u organizaciji nastave Područnog odjela Preko.

Autor:Općina Preko

Odobreno 100.000 kuna za uređenje šumskih putova na Sestrunju

PREKO – Od 308.000 kuna, koliko je Općina Preko tražila za uređenje šumskih putova na Sestrunju, Zadarska županija odobrila je 100.000 kuna – odlučeno je na današnjem Kolegiju župana Stipe Zrilića.

S obzirom na brojne probleme s alohtonom divljači, ponajprije veprovima, Općina Preko, na inicijativu Mjesnog odbora Sestrunj, namjerava urediti nekoliko šumskih putova kako bi se olakšao izlov divljači. Uređenje putova ujedno bi pomoglo mještanima da lakše obrađuju maslinike, a od velike je važnosti i za protupožarnu zaštitu.

Mjesni odbor Sestrunj dostavio je općinskim službama okvirni troškovnik radova s ponudom u iznosu od 308.000 kuna s PDV-om, a budući da troškovi nadilaze financijske mogućnosti Općine, zatražena je pomoć županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu.

Autor:Općina Preko

Listi HDZ-a najviše glasova u Općini Preko

PREKO – Na jučer održanim parlamentarnim izborima lista Hrvatske demokratske zajednice uvjerljivo je slavila u 9. izbornoj jedinici (49,56 %), u koju spadaju i zadarski otoci. Lista HDZ-a pobjedu je odnijela i u većini otočnih općina, pa tako i na području Općine Preko…

HDZ je osvojio najviše glasova u općinama Preko, Sali, Pašman, Povljana, Kolan, Novalja i u gradu Pagu. Koalicija predvođena SDP-om najviše glasova dobila je u općinama Kukljica, Tkon i Kali.

Po mjestima, lista HDZ-a najviše glasova dobila je u Preku, Poljani, Sutomišćici i Lukoranu, dok su SDP i partneri pobijedili u mjestu Ugljan te otocima Ošljak, Rivanj i Sestrunj.

Lista HDZ-a osvojila je 881 glas, SDP s partnerima 746, Most 277, a lista predvođena Živim zidom 152 glasa.

Rezultati:

Općina Preko: HDZ 39,57 %; SDP i partneri 33,31 %; Most 12,44 %, Živi zid 6,82 %…

izbori-rezultati-preko-1

Autor:Općina Preko

Odvoz krupnog otpada od 15. rujna

PREKO – Od 15. do 25. rujna 2016. godine skupljat će se i odvoziti krupni komunalni otpad u većini mjesta na području Općine Preko.

Spremnici će biti postavljeni na vidljivome mjestu prema slijedećem rasporedu:

Preko istok 15. i 16. rujna 2016. godine

Preko zapad 17., 18. i 19. rujna

Poljana 15. i 16. rujna

Sutomišćica 19. i 20. rujna

Veliki Lukoran 17. i 18. rujna

Mali Lukoran 20. rujna

Muline 21. rujna

Varoš 22. rujna

Fortoština 23. rujna

Selo Ugljan 24. i 25. rujna

Batalaža 21. rujna

Sušica 22. rujna

Guduće 23. rujna

Čeprljanda 24. i 25. rujna

Ošljak 16. – 18. rujna 2016. godine

Autor:Općina Preko

Općini Preko vraćena nadležnost nad Tvrđavom sv. Mihovila

PREKO – Nakon dugogodišnje borbe, Općina Preko uspjela je vratiti nadležnost nad Tvrđavom sv. Mihovila. Ovaj tjedan stiglo je rješenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (DUUDI)  kojim se taj kulturni spomenik i jedna od najvećih turističkih atrakcija Zadarske županije daje na korištenje Općini Preko.
To nam je iznimno važno za nastavak projekta obnove koji pripremamo u suradnji s Razvojnom agencijom Zadarske županije. Zahtjev prema DUUDI-ju smo uputili još prije dvije godine, da bi tek dolaskom novih ljudi na čelo te državne agencije naš zahtjev bio pozitivno riješen. Drago mi je da je nova uprava predvođena ravnateljem Tomislavom Bobanom pokazala razumijevanje i veliku volju da se naš zahtjev usvoji, rekao je načelnik Općine Preko Karlo Novoselić.
Sljedeći korak – izmještanje odašiljača
Tvrđava sv. Mihovila na otoku Ugljanu pruža, po mnogima, najljepši pogled na Jadranu.  Sa 265 metara visoke tvrđave koju su Mlečani sagradili u 13. stoljeću radi kontrole zadarskog kanala pruža se predivan pogled na gotovo cijeli zadarski arhipelag, a legenda kaže da se po burnom vremenu vidi i Italija. Tvrđava je zaštićeni kulturni spomenik koji Općina Preko namjerava obnoviti i urediti novcem iz EU fondova, ali trenutačno je glavni problem preseljenje 80 metarske antene za odašiljače, koja je od Domovinskog rata smještena usred tvrđave.
Uz arhitektonski snimak i arheološke iskope koje planiramo napraviti tijekom ove godine, ključni korak je izmještanje antenskog stupa, za što su već osigurane lokacijska i građevinska dozvola. Gotovo je nevjerojatno da taj stup ovdje bespravno stoji već 25 godina. Tvrtka Odašiljači i veze ima osigurano zemljište na susjednom brdu i pravomoćnu građevinsku dozvolu koja vrijedi još samo nekoliko mjeseci i nadamo se da će se što prije pokrenuti postupak preseljenja odašiljača. Nažalost, sve to trebalo je biti dovršeno još potkraj 2011. godine nakon što su Odašiljači i veze kupili zemljište na susjednom brdu Mala glava. No, smjenom vlasti na državnoj razini promijenjena je i uprava te tvrtke, pa su i prioriteti očito izmijenjeni. Znamo da je u Milanovićevoj Vladi svaki projekt u Zadarskoj županiji bio „pod povećalom“, pa tako i ovaj. Nadam se da će nova uprava Odašiljača i veza imati razumijevanja da se ovaj problem uskoro riješi, a mi ćemo s naše strane inzistirati na što bržem iseljenju, pojašnjava voditelj Odsjeka za EU fondove i razvoj u Općini Preko Ante Župan.
Općina Preko ove godine dobila je 100 tisuća kuna na natječaju Ministarstva kulture za izradu arhitektonskog 3D snimka, a na novi natječaj ministarstva koji je zaključen prije nekoliko dana, prijavili su arheološke iskope unutar same tvrđave. Tek će nakon toga biti detaljnije poznat okvirni iznos potreban za cjelokupnu obnovu sv. Mihovila, koji bi u budućnosti trebao postati interpretacijski centar u kojemu bi bila prezentirana baština svih zadarskih otoka, koji su se u prošlosti upravo po tvrđavi iznad Preka nazivali Anđeoskim otocima.
Kažimo i to da je Tvrđavu sv. Mihovila prepoznao prije nekoliko godina Michelinov zeleni vodič, gdje je ocijenjena s dvije zvjezdice i preporukom „obavezno posjetiti“!

Autor:Općina Preko

Općina Preko subvencionira nabavu školskih udžbenika svakom djetetu

PREKO – Općina Preko ove će godine subvencionirati nabavu udžbenika za osnovnoškolce iznosom od 350 kuna. Nakon stipednija studentima, jednokratne pomoći za novorođenčad, subvencija vrtića i stambenih kredita mladim obiteljima, ovo je nova mjera kojom se namjerava pomoći ostanku mladih na otoku, ističu u općini.

Zahtjevi se tijekom rujna podnose u Općini Preko, a potrebno je priložiti potvrdu o upisu djeteta u OŠ Valentina Klarina, kopiju rodnog lista, račun za kupljene knjige i broj žiro-računa roditelja.

Želja nam je i na ovaj način pomoći našim mještanima, jer su nam upravo socijalni programi kojima sufinanciramo brojne stavke među prioritetima. Vodimo brigu o svim generacijama, od najmlađih do umirovljenika. U ovoj godini sufinancirat ćemo nabavu školskih udžbenika za više od 160 učenika OŠ Valentina Klarina, za što je u proračunu predviđeno 60.000 kuna. Financijski pomažemo i školovanje naših studenata, a za to smo predvidjeli 200.000 kuna, čime smo se pokazali kao općina koja investira u – znanje, rekao je načelnik Općine Preko Karlo Novoselić.

Uz nezavisnog načelnika, čvrsto stoji i vladajuća opcija u općini, koja je jednoglasno podržala odluku o subvencioniranju udžbenika, ali i najavljuje dodatne mjere za pomoć mještanima.
Demografska politika jedno je od prioritetnih pitanja za našu općinu, pogotovo jer su otoci već desetljećima suočeni s depopulacijom. Mi smo bili jedna od prvih jedinica lokalne samouprave koja je odlučila financijski pomoći obiteljima s malom djecom. Tako, primjerice, za prvorođeno dijete dajemo jednokratnu financijsku pomoć u iznosu od tri tisuće kuna, za drugo dijete pet tisuća, a za treće i svako ostalo po sedam tisuća. Razmišljamo da, u okviru proračunskih mogućnosti, već iduće godine taj iznos i dodatno povećamo. Važno je dijete pratiti i kasnije, pa zato subvencioniramo rad Dječjeg vrtića Lastavica, pa tako roditelji moraju izdvojiti 250 kuna, što je jedna od najnižih cijena vrtića u Hrvatskoj. Djeca čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja imaju potpuno besplatan vrtić. Isto tako, mladim obiteljima koje žive u našoj općini pomažemo i na način da subvencioniramo stambene kredite, što je također svojevrstan doprinos demografskoj politici, istaknuo je predsjednik OO HDZ-a Preko Jure Brižić.

Obrazac zahtjeva za subvencioniranje nabavke udžbenika preuzmite na poveznici: OBRAZAC_ZAHTJEV_ZA_ISPLATU_UDZBENICI

Autor:Općina Preko

Izbori 2016: Biračka mjesta u Općini Preko

PREKO – Državno izborno povjerenstvo za nedjelju 11. rujna 2016. godine raspisalo je izbore za Hrvatski sabor 2015. godine. U nastavku donosimo popis biračkih mjesta u Općini Preko.

1 LUKORAN: POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LUKORAN
2 OŠLJAK: STARA ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE NA OŠLJAKU
3 POLJANA: PODRUČNA ŠKOLA “VALENTIN KLARIN” POLJANA
4 PREKO: DJEČJI VRTIĆ “LASTAVICA” PRIJEŠKIH MUČENIKA 1, PREKO
5 RIVANJ: MJESNI ODBOR RIVANJ
6 SESTRUNJ: MJESNI ODBOR SESTRUNJ
7 SUTOMIŠĆICA: PODRUČNA ŠKOLA “VALENTIN KLARIN” U SUTOMIŠĆICI
8 UGLJAN:PODRUČNA ŠKOLA “VALENTIN KLARIN” U MJESTU UGLJAN

POSEBNO BIRAČKO MJESTO ZA BIRAČE PRIVREMENO UPISANE U POPIS BIRAČA IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA: PREKO, POU DOM NA ŽALU

Posebna biračka mjesta – dopuna rješenja

RJEŠENJE BIRAČKA MJESTA PREKO

Autor:Općina Preko

Vjetrenjače s Ošljaka u Registru kulturnih dobara Hrvatske

PREKO – Ostaci vjetrenjača na otočiću Ošljaku uvršteni su Registar kulturnih dobara – Listu preventivno zaštićenih dobara Ministarstva kulture.

Rješenje o zaštiti mlinova/vjetrenjača iz 16. stoljeća, najstarijih na Jadranu, stiglo je ovih dana na adresu Općine Preko, samo dva tjedna nakon što je na Ošljaku održan okrugli stol „Održivi razvoj malih otoka – mogućnosti vrednovanja kulturne i prirodne baštine“, na kojemu je, među ostalim, bilo riječi o revitalizaciji i turističkoj valorizaciji upravo tih dviju vjetrenjača.

– Iznimno nam je drago da su mlinovi s Ošljaka uvršteni u Registar kulturnih dobara. Općina je tu pomogla u pripremi projekta i financiranju dijela projektne dokumentacije jer želimo i jer nam je stalo do toga da svako mjesto iskoristi svoje potencijale. Vjerujem da će to doprinijeti boljoj turističkoj ponudi, ali i dodatnom vrednovanju naše kulturne baštine, mišljenja je načelnik općine Karlo Novoselić.

Podsjeća da je nedavno u Medulinu obnovljena vjetrenjača sagrađena 1878. godine, dakle 103 godine nakon ošljačkih mlinova, i da je odmah postala turistička atrakcija te zaštitni znak toga kraja. Od svih mlinova na Jadranu, medulinski je jedini obnovljen, jedini s rekonstruiranim mehanizmom mlina i vjetrenjače koji omogućuju njegovu izvornu funkciju – mljevenje žita, a upravo je to ono što turisti žele vidjeti.

Ante Župan, savjetnik za EU fondove u Općini Preko, također je mišljenja da vjetrenjače s Ošljaka mogu u budućnosti postati jedna od većih turističkih atrakcija ne samo na području Općine Preko, nego cijele Zadarske županije.

– Već sada pripremamo prijavu za natječaj Ministarstva kulture kojom bismo željeli izraditi kompletan projekt sanacije i obnove, a potom krenuti i u realizaciju samog projekta putem nacionalnih ili europskih fondova. Ovo je odlična poveznica kulturne baštine i turizma te može biti jedan od dodatnih aduta u promociji naše općine i otočnog turizma, smatra Župan.

Stanovnici Ošljaka jedan bi mlin željeli obnoviti tako da se zadrži prvobitan oblik i namjena, mljevenje žita, a drugi urediti kao  svojevrsnu spomen-sobu života na Ošljaku. Kada bi to realizirali, uz uvođenje brodske linije Ošljak – Preko – Ošljak, dobili bi jedan posve novi sadržaj i barem ljeti preporodili otok.

Autor:Općina Preko

Proslava dvadesetog rođendana NŠK Sv. Mihovil

PREKO – Sportsko-zabavnim programom, nogometni klub Ugljana i Pašmana NŠK Sv. Mihovil proslavit će u subotu, 20. kolovoza, dvadesetu godišnjicu postojanja.

Pod motom “NŠK Sv. Mihovil – dva otoka jedan klub!”, program će početi u 18 sati u dvorani OŠ Valentina Klarina futsal utakmicom veterana Sv. Mihovila i splitskog Hajduka, nakon čega će se u restoranu Jardin u Preku održati domjenak za uzvanike na kojemu će igračima, trenerima i suradnicima biti dodijeljene nagrade i diplome za doprinos u radu kluba.

Zabavni dio programa otvorit će u 21.30 sati Klapa Kamik iz Kostrene, a u 23 sata počet će koncert Mladena Grdovića i grupe Romantic te neizostavni vatromet. U završnom dijelu proslave goste će zabavljati DJ Angelo. U popratnom dijelu programa, u 19 sati na rivi u Preku održat će se Sajam otočnih proizvoda uz Face Painting i plesnu radionicu Udruge Tim “Love Yourself”.

Autor:Općina Preko

U Općini Preko tri nove oznake Hrvatski otočni proizvod

PREKO – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je odluku o ovogodišnjim dobitnicima oznake Hrvatski otočni proizvod.

Od ukupno dodijeljenih 68 oznaka, na otoke Zadarske županije odlazi dvadeset priznanja. U Općini Preko nagrađeni su Vilma Jozić iz Preka za suvenire-rukotvorine (kanica-pojas/narukvice i privjesci/spara), Ankica Pletikosić iz Preka za tkane proizvode (tkanice, torbe, stazice), Željko Otavijević iz Sutomišćice za  suvenire od maslinova drveta (podložak za sapun), a s otoka Ugljana oznaku HOP-a je dobio i Ribarski obrt Moćun iz Kali za mariniranu i slanu ribu.

Otok Pašman ponovno je osvojio najviše priznanja, osam, i to OPG Marin Zalović, Tkon, za kuglice od suhih smokava s čilijem, OPG Mušćet, Tkon, za melem od smilja, OPG Ante Grdaš, Tkon, za parfem od divlje ruže i kremu za lice od smilja, Vladka Bobić, Tkon, za domaći sapun, Katica Sinković Titulić, Tkon, za domaću paštu (s blitvom/bez dodataka), Nataša Burmeta, Pašman, za ušećerene mendule i sapun od lavande, OPG Krsto Matulić, Pašman, za kozmetičku liniju Booble Boom, Beauty Drops/Antiage krema od smilja i daske za rezanje od drveta trešnje te Magic Brothers d.o.o., Pašman, za djevičansko maslinovo ulje „Otus“.

U Pag odlaze dvije oznake – Paškoj sirani za Jubilarni sir Pagus te Ribarskom obrtu Škrpoč iz Paga za Novaljsku mariniranu hobotnicu. Aranea d.o.o. Silba oznaku HOP dobila je za svježu tjesteninu (bez dodataka/ špinat/rajčica/crna) i njoke (čičoka/rajčica/špinat/gljive), a Mišić Silba d.o.o. za keramičke proizvode za kućnu uporabu i ukras (držač soli/zdjelica). OPG Filip Simičić s Rave nagrađen je za hidrolat (mirta/lavanda/ružmarin), Heda Vidović Šehović, Veli Iž, za prirodnu kremu od smilja s otoka Iža, Domaća radinost Darinko Karinja, Sali, za eterično ulje kadulje i macerat smilja, a Sri porta j.d.o.o. iz Sali za Suvenir Fish Factorys Old Saylor’s Kit.

– Preponosni smo jer su se mnoge stvari u godinu dana pokrenule. Ljudi su vrijedni, ali možda malo inertni i skeptični, trebao im je netko da ih gura i potiče. No, uz trud i rad nadam se da će se neke stvari promijeniti, da će početi vjerovati u sebe i svoj rad, ne samo za vlastitu dobrobit nego i cijele zajednice. Na nekim sam prijavama i sama radila i znam da sve to nije jednostavno. Ali, isplatilo se! Nadam se da će ih sljedeće godine biti barem dvostruko, komentirala je službenu odluku Ministarstva regionalnog razvoja voditeljica Ureda LAG-a Mareta u Preku Emila Šimičić Bajlo, s čijeg je područja desetak dobitnika priznanja.

Svi nagrađeni proizvođači oznake mogu koristiti odmah, a službena dodjela priznanja bit će u listopadu. Pproizvodi s oznakom „Ekološki proizvod“ oznaku HOP dobivaju na godinu dana, a proizvodi s oznakama „Izvorno hrvatsko“, „Hrvatska kvaliteta“, Tradicionalnog ugleda“, „Izvornosti“, „Zemljopisnog podrijetla“, „Izvornosti za ostale proizvode“, „Zemljopisnog podrijetla za ostale proizvode“ oznaku dobivaju na tri godine.

Autor:Općina Preko

Informacije i kontakt brojevi za katastarsku izmjeru

U Općini Preko u tijeku je postupak Katastarske izmjere za katastarske općine Preko i Sutomišćica na površnini od oko 977 hektara.

Vlasnici zemljišta na području katastarskih općina Preko i Sutomišćica svoje će zemljište trebati obilježiti na propisan način naveden u promidžbenom materijalu koji se može dobiti u privremenom uredu Geoprojekta u Preku, pokraj ureda TZ Preko (Magazin). Ured je otvoren od 12 do 16 sati te zainteresirani mještani tamo mogu dobiti sve potrebne informacije oko provedbe katastarske izmjere.

Završetkom geodetsko katastarskih poslova na izradi budućih katastra dobiti će se novi katastarski operati koji će održavati stvarna stanja na terenu. Za katastarske općine Preko i Sutomišćica izradit će se digitalni ortofoto planovi terena, s kojima će geodeti iz tvrtke Geoprojekt obilaziti teren i skupljati podatke o vlasnicima objekata i zemljišta.

Ovdje preuzmite upitnik koji se ispunjava u svrhu prikupljanja podataka o stvarnim nositeljima prava na nekretninama (parcelama) na području izmjere.

Napomena: stvarni korisnik nekog zemljišta dužan je upisati parcele koje korisiti na području izmjere, bez obzira tko je upisan u katastru i gruntovnici. Naravno, kasnije u postupku izlaganja potrebno je dokazivati vlasništvo.

Voditelji terenskih grupa:

– Dragan Kinkela – M: 099/2627701, naselje Sutomišćica,

– Kasjan Lazarin –  M: 091/3711327, sjeveni dio naselja Preko (od centra prema Poljani),

– Danijel Marjanović – M: 098/9843586, južni dio naselja Preko (od centra prema Kalima).

Autor:Općina Preko

Izbori 2016: Zahtjevi za privremeni upis do 31. kolovoza

Do srijede, 31. kolovoza 2016. godine  mogu se podnijeti zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 11. rujna 2016. godine, a u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u subotu 10. rujna 2016. i nedjelju 11. rujna 2016. godine.

Iz ministartsva uprave pozivaju birače da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 27. kolovoza 2016. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati. Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda. Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 31. kolovoza 2016. godine.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom.

Uvid u registar birača 

Na prijevremenim izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, biračima je omogućeno glasovanje izvan mjesta prebivališta. Zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, mogu se podnijeti zaključno do srijede 31. kolovoza 2016. godine.  Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom ili na e-mail adresu ureda. Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 31. kolovoza 2016. godine zaprimati zahtjeve do 16,00 sati.

Autor:Općina Preko

Grgo Mujan iz Splita pobjednik maratona Preko – Zadar

REKO – Grgo Mujan iz Kluba daljinskog plivanja iz Splita, s rezultatom 55:46, pobjednik je 44. maratona Preko – Zadar.

Drugoplasirani je Danijel Lalić iz KDP Donat iz Zadra koji je u cilj stigao 25 sekundi nakon pobjednika, a istodobno su u cilj stigli Splićani Doris Peroš i Petar Matić (58:12). Peto mjesto osvojio je Luka Smrkinić iz PK Zadar koji je maraton isplivao za sat vremena i pet stotinki.

Na rekreativnom maratonu Preko – Zadar, koji se tradicionalno održava na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, prijavilo se 110 plivača, 19 žena i 91 muškarac, 15 više nego prošle godine.

Najstariji maratonac, koji je plivao u kategoriji 70+, bio je Zadranin Nicolo Antonio Dellavia, dobro poznat publici koja prati ovaj popularan maraton jer je sudjelovao već nekoliko puta, a najmlađi, devetogodišnji blizanci Šimun i Josip Bepo Srzić iz Šibenika. Među prijavljenim plivačima bili su rekreativci i profesionalci iz gotovo cijele Hrvatske. Kategorije su apsolutna u muškoj i apsolutna ženskoj konkurenciji, a od ove godine uvedena je još jedna starosna kategorija za plivače starije od 70 godina.

Autor:Općina Preko

Sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti!

Zahvaljujući hrabrosti i odanosti hrvatskih branitelja ponosno slavimo 21. obljetnicu akcije Oluja. Iskrene čestitke za Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja svim mještanima i gostima naše općine!

Vaš načelnik Karlo Novoselić, vijećnici i djelatnici Općine Preko.

Autor:Općina Preko

Preko: Trodnevno obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti

PREKO – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (5. kolovoza) obilježit će se u Preku trodnevnim programom u organizaciji Općine Preko i TZO Preko.

U srijedu, 3. kolovoza održat će se tradicionalna pjesnička manifestacija Večer na Brižićevin dvuoru, koja se ove godine organizira dvadeset i šesti put. Suorganizator je Matica hrvatska Preko.

U četvrtak, 4. kolovoza, na ljetnoj pozornici u središtu Preka će se održati 19. izdanje tradicionalne Bijele noći Nšk Sv. Mihovil. Program će u 19 sati otvoriti Sajam otočnih proizvoda s izlagačima OPG Božić, OPG Banić, Udruga žena Luzor, Ankica Pletikosić, Mate Rančić (predmeti od maslinova drveta) i kao poseban gost Organski vrt vlasnice Matine Uzelac, OPG koji dolazi iz Križa, 50–ak kilometara udaljenog od Zagreba. Vlasnici se bave organskim uzgojem povrća i voća te različitog začinskog i ljekovitog bilja.

U 20 sati nastupit će polaznici dječje “Plesne radionice Michael Jackson” Udruge Tim iz Preka, a nakon 22 sata koncert će održati splitska grupa Magazin.

Petak, 5. kolovoza, bit će u znaku maratona Preko – Zadar, na kojemu će sudjelovati 110 plivača iz gotovo cijele Hrvatske. Start je u 9 sati s rive u Preku, a cilj na bazenu Kolovare u Zadru.

Autor:Općina Preko

U srijedu 26. Večer na Brižićevin dvuoru

PREKO – Matica hrvatska Preko, uz pokriveteljstvo Općine Preko, TZO Preko i Zadarske županije, 3. kolovoza organizira pjesničku manifestaciju 26. Večer na Brižićevin dvuoru.

U programu će sudjelovati pjesnici Zorica Antulov (Zadar), Božica Brkan (Zagreb), Ernest Fišer (Varaždin), Tomislav Meštrić (Kukljica) i Zvonko Sutlović (Veli Iž). Poeziju Ante Gregova Jurina čitat će Milena Dundov, a ulomak iz predstave “Žrvanj života” izvesti glumci iz Preka.

U glazbenom dijelu programa sudjelovat će Udruga žena Luzor Iz Preka, Tomislav Košta, Predrag Režan, Jelena Rušev Mogilevsky i Adela Novković. Voditelji programa bit će Marija Rušev i prof. dr. Robert Bacalja.

Autor:Općina Preko

Zaprašivanje komaraca u noći na utorak

PREKO – Ciklon d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline iz Zadra provodit će na području Općine Preko mjere suzbijanja odraslih oblika komaraca.
Suzbijanje komaraca obavit će se metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje  prostora i veća efikasnost. Koristit će se preparat na bazi sintetskog piretrina (buhača), a.t. permetrin, piperonilbutoksid, S-bioalertin niske toksičnosti za ljude i toplokrvne životinje. Formulacijski sistem osigurava evaporaciju vode iz kapljica spreja, produžujući tako korisno vrijeme djelovanja insekticida.
Mole se stanovnici da iz kruga svog stambenog prostora, okućnice ili vrta isprazne zaostalu vodu u kantama, bačvama, posudama za cvijeće i sl. Na taj način postići će se sveobuhvatnost u suzbijanju komaraca, a time i mirnije noći, poručuju iz Ciklona.
Suzbijanje komaraca provodit će se sa 1. na 2. kolovoza 2016. godine.

Autor:Općina Preko

U srijedu treći Sajam otočnih proizvoda u Preku

PREKO – Nakon vrlo uspješna prva dva izdanja, u organizaciji LAG-a Mareta, Općine Preko i TZO Preko, u srijedu, 27. srpnja kraj ljetne pozornice u središtu Preka održat će se treći ljetni Sajam otočnih proizvoda Ugljana i Pašmana.

Kako planiraju organizatori, tijekom srpnja i kolovoza održat će se ukupno šest sajamskih priredaba, a sve s ciljem bogatije turističke ponude i poticanja domaćeg stanovništva na proizvodnju autohtonih i tradicionalnih proizvoda. Namjera je ovog projekta i dodatno povezati otoke Ugljan i Pašman, koji je perjanica otočne proizvodnje i dobitnik najviše priznanja za izvornost Hrvatski otočni proizvod.

– U Preku se očekuje desetak izlagača s Ugljana i Pašmana s raznovrsnim proizvodima od prirodne kozmetike, rukotvorina, džemova, likera, uporabnih predmeta izrađenih od drveta masline, ukiseljenog motara, prerađene ribe, maslinova ulja… Dođite stoga u srijedu do Preka i uvjerite se u kvalitetu otočnih proizvoda, poručio je direktor Turističke zajednice Općine Preko Ante Brižić.

Autor:Općina Preko

Općini Preko 100 tisuća kuna za komunalne projekte

PREKO – Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević u petak, 22. srpnja u Zadru je dodijelio odluke o sufinanciranju 15 projekata za unapređenje komunalne infrastrukture u općinama i gradovima Zadarske županije. Ukupna vrijednost projekata iznosi više od 12 milijuna kuna, a Ministarstvo ih sufinancira sa 2,18 milijuna kuna.

Ministar je tom prigodom naglasio da je „ovogodišnji iznos za Zadarsku županiju udeseterostručen u odnosu na prošlu godinu, kada su bila sufinancirana samo dva projekta s ukupnim iznosom od 180 tisuća kuna”.

Na javni poziv Ministarstva za dodjelom kapitalnih pomoći gradovima i općinama koji je objavljen 2. svibnja 2016. stiglo je više od 700 zahtjeva gradova i općina, a Općina Preko dobila je 100.000 kuna za nabavu multifunkcionalnog stroja za održavanje javnih, maslinskih i protupožarnih putova. Općina Preko pokriva četiri naseljena otoka različitog oblika razvijenosti i naseljenosti. Radi boljeg i efikasnijeg održavanja mreže javnih, maslinskih i protupožarnih putova Općina Preko nabavit će novi multifunkcionalni stroj (rovokopač – utovarivač) čime bi se znatno podigla razina i kvaliteta održavanja putova. Sadašnja oprema nije dostatna za sve potrebe Općine s obzirom na to da je potrebno održavati vrlo razgranatu mrežu od 100 kilometara putova na četiri naseljena otoka. Ukupna vrijednost projekta iznosi 473.000 kuna.

U državnom je proračunu za ovu namjenu osiguran 21 milijun kuna.

Autor:Općina Preko

Potpisan ugovor o Katastarskoj izmjeri za k. o. Preko i Sutomišćica

PREKO – Načelnik Općine Preko Karlo Novoselić i ravnatelj Državne geodetske uprave dr. Danko Markovinović potpisali su u vijećnici Općine Preko ugovor o Katastarskoj izmjeri za katastarske općine Preko i Sutomišćica na površnini od oko 977 hektara.

Ukupna vrijednost ugovorenih poslova iznosi 2,648.722 kuna s PDV-om, od čega Državna geodetska uprava snosi 60 posto troškova, odnosno 1,271.386 kuna, a Općina Preko 40 posto ili 847.591 kunu. U 2016. godini financirat će se oko 30 posto ugovorenih poslova, u 2017. oko 30 posto, 2018. oko 20 posto i 2019. oko 10 posto. Izvoditelji radova  bit će Geoprojekt d.d. i Cadcom d.o.o. iz Zagreba.

Načelnik Općine Preko Karlo Novoselić naglasio je i kako je potpisan sporazum o predviđenoj katastarskoj izmjeri za cijelo područje Općine Preko u svrhu izrade katastra nekretnina i to po fazama: izmjera za katastarsku općinu Preko, katastarsku općinu Poljana i katastarsku općinu Sutomišćica. U drugoj fazi radit će se izmjera za katastarsku općinu Lukoran, u trećoj za katastarsku općinu Ugljan i u četvrtoj za otoke Sestrunj i Rivanj.

Počevši od ovog tjedna, mi ćemo započeti katastarsko snimanje na 970 hektara. Kada završimo posao, a procjenjujemo da će to biti za najviše četiri godine, slijedi otvaranje zemljišnih knjiga, što je u ingerenciji Mininistarstva pravosuđa, a to će biti osnova za sve, od povlačenja novca iz EU fondova do rješavanja privatnih imovinsko-pravnih odnosa, kazao je dr. Markovinović.

Posljednja katastarska izmjera – tzv.  nova izmjera nije provedena i u zemljišnim knjigama, iako je katastarski ucrtala čestice zemljišta i građevine. Stoga su vlasnici čestica često nailazili na probleme identifikacije čestica „stare“ i „nove izmjere“ te morali provoditi skupe i dugotrajne postupke na katastru i zemljišniku Općinskog suda u Zadru.

Vlasnici zemljišta na području katastarskih općina Preko i Sutomišćica svoje će zemljište trebati obilježiti na propisan način naveden u promidžbenom materijalu koji se može dobiti u privremenom uredu Geoprojekta u Preku, pokraj ureda TZ Preko (Magazin). Ured će biti otvoren od 16 do 19 sati, gdje će zainteresirani mještani moći dobiti sve potrebne informacije oko provedbe katastarske izmjere.

Tijekom mjeseca travnja obavljen je avionski let za područje Preka i Sutomišćice, koji će biti polazna točka za utvrđivanje zemljišta i objekata na području ovih katastarskih općina. Završetkom geodetsko katastarskih poslova na izradi budućih katastra dobiti će se novi katastarski operati koji će održavati stvarna stanja na terenu. Za katastarske općine Preko i Sutomišćica izradit će se digitalni ortofoto planovi terena, s kojima će geodeti iz tvrtke Geoprojekt obilaziti teren i skupljati podatke o vlasnicima objekata i zemljišta.

Autor:Općina Preko

DDK Preko: Jakov Sorić darivao krv jubilarni 90. put

PREKO – Aktiv Dobrovoljnih darivatelja krvi iz Preka proveo je u suradnji s Crvenim križem Zadar i Odjelom za transfuziju zadarske Opće bolnice drugu ovogodišnju akciju. Pozivu za darivanje krvi u prostorijama Doma na žalu odazvalo se 36 članova DDK Preko, te nekoliko članova drugih Udruga dobrovoljnih darivatelja krvi koji su na otoku Ugljanu na godišnjem odmoru. Obzirom da desetak prisutnih nakon preventivnog pregleda nije moglo darovati krv, ukupno je prikupljeno 28 doza dragocjene tekućine.

Akciju darivanja krvi i zdravstvene preglede davatelja u prostorijama POU „Dom na žalu“ vodili su transfuziolog dr. med. Ivna Lucin, za Opću bolnicu Zadar i Branko Kolanović, tajnik Crvenog križa Zadar.
U ovoj ljetnoj akciji darivanja prikupili smo 28 doza krvi što je odličan odaziv darivatelja, kao i svaki puta u Preku, rekao je Branko Kolanović iz Crvenog križa Zadar. Izrazio je zadovoljstvo suradnjom s aktivom DDK Preko i zahvalio Općini Preko na podršci radu Aktiva.

Aktiv DDK Preko među svojim članovima ima veći broj ‘veterana’ u darivanju krvi, a jedan od njih je i Jakov Sorić kojem je ovo bilo 90-to darivanje.
Prvi put sam krv darivao još u Splitu, 1978. godine po javnom pozivu za spas života jedne djevojčice. Eto do dan danas dajem krv i sudjelujem u svim akcijama. Broj darivanja bio bi daleko veći, no zbog razdoblja kad sam imao nekoliko operacija i nisam mogao darivati krv, sad sam na broju od ‘tek’ 90, vedro nam je ispričao Sorić.

Vrijedne članice Aktiva za svaku akciju darivanja krvi pripreme osvježavajuće napitke, voće i kolače. Obrok zahvalnosti  za darivatelje priređen je u taverni “Joso” u Preku.

Aktiv DDK Preko osnovan je 1991. godine i godišnje organiziramo najmanje tri akcije darivanja krvi u Preku. Društvo danas broji oko 100 članova, a aktivnih je 60-ak, rekla nam je predsjednica Aktiva Preko Jelena Đuriš.

Krv su darivali:
Miljenko Jurin, Jakov Sorić, Duško Matijević, Mate Matacin, Ivo Šoša, Marko Kolega, Mario Bondža, Jure Brižić, Adam Miloš, Marko Duspara, Pave Sorić, Zoran Džepina, Hrvoje Sorić, Robert Šoša, Kristijan Smud, Dušanka Gregov, Zlatko Klarin, Stjepan Marđetko, Stipe Nižić, Silvana Vidović, Anka Kuštera, Najda Kačan, Josip Belinić, Šime Marcelić, Grozdana Gregov, Mojmir Košta, Zlatko Sorić i Sebastijan Košta.

Autor:Općina Preko

DDK Preko: U četvrtak akcija darivanja krvi

PREKO – Društvo dobrovoljnih darivatelja krvi Preko, Crveni križ Zadar i Odjel za transfuziju Opće bolnice Zadar organiziraju u četvrtak, 21. srpnja drugu ovogodišnju akciju darivanja krvi. Krv se može darovati u prostorijama POU Dom na žalu u Preku između 16 i 18 sati.

DDK Preko jedan je od najaktivnijih lokalnih aktiva u Zadarskoj županiji, obzirom na broj stanovnika. Aktiv je dobro organiziran, uživa potporu lokalne zajednice i općinske uprave, a tijekom 2015. godine ukupno su prikupili 70 doza krvi.

–  Aktiv DDK Preko osnovan je 1991. godine i godišnje organiziramo najmanje tri akcije darivanja krvi u Preku, u suradnji s Odjelom za transfuziju Opće bolnice Zadar i zadarskim ogrankom Crvenog križa. Posebno zahvaljujemo Općini Preko koja redovno financijski podupire naš rad. Pozivamo sve mještane naše općine, ali i goste da se odazovu ovoj akciji, a nakon darivanja svi su pozvani na večeru zahvalnosti u tavernu Joso, poručila je predsjednica aktiva DDK Preko Jelena Đuriš.

Akcije darivanja krvi su izuzetno važne, pogotovo ljeti kada dolazi do povećane potrošnje zbog ljetnih gužvi i većeg broja ljudi na području Zadarske županije. U Općoj bolnici Zadar uvijek ima dovoljno krvi, ali je ljeti svaka doza dragocjene tekućine dobrodošla, pojasnila je dr. Ivna Lucin,

Najviše se troše zalihe 0 i A grupa, stoga podsjećamo darivatelje tih dviju krvnih grupa da uz akcije svojih lokalnih aktiva, krv mogu darivati i na našem bolničkom odjelu, kazala je dr. Lucin iz Opće bolnice Zadar.

Podsjećamo, krv mogu darovati zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti, muškarci mogu dati krv svaka tri mjeseca, a žene svaka četiri mjeseca.

Autor:Općina Preko

U srijedu drugi Sajam otočnih proizvoda u Preku

PREKO – Nakon vrlo dobro posjećenog prvog izdanja, u organizaciji LAG-a Mareta, Općine Preko i TZO Preko, u srijedu, 20. srpnja u središtu Preka održat će se drugi ljetni Sajam otočnih proizvoda Ugljana i Pašmana.

Kako planiraju organizatori, tijekom srpnja i kolovoza, svake srijede u 19 sati na mulu u središtu Preka, održat će se ukupno šest sajamskih priredaba, a sve s ciljem bogatije turističke ponude i poticanja domaćeg stanovništva na proizvodnju autohtonih i tradicionalnih proizvoda. Namjera je ovog projekta i dodatno povezati otoke Ugljan i Pašman, koji je perjanica otočne proizvodnje i dobitnik najviše priznanja Hrvatski otočni proizvod.

U Preku se očekuje desetak izlagača, među kojima izdvajamo Udrugu žena Luzor iz Preka, sekciju koja se bavi tkanjem. Svoje proizvode izložit će i višestruko nagrađivani maslinar Vojko Škopić iz Ugljana, zatim obrt Banić iz Kraja, Nataša Burmeta iz Neviđana, Ljiljana Mađerić iz Pašmana i još nekoliko atraktivnih izlagača. Dođite u srijedu do Preka i uvjerite se u kvalitetu otočnih proizvoda od prirodne kozmetike, rukotvorina, džemova, likera, uporabnih predmeta izrađenih od drveta masline, ukiseljenog motara, prerađene ribe, drvenih igračaka, maslinova ulja…, poručila je voditeljica ureda LAG-a Mareta Emila Šimičić Bajlo koja nam je otkrila da se za početak rujna priprema veliki Sajam otočnih proizvoda koji će se održati u gradu Ninu.

Autor:Općina Preko

Prvi ljetni sajam otočnih proizvoda u Preku

PREKO – U organizaciji LAG-a Mareta, Općine Preko i TZO Preko, u srijedu, 13. srpnja održat će se prvi ljetni Sajam otočnih proizvoda Ugljana i Pašmana.

Kako planiraju organizatori, do kraja kolovoza, svake srijede u 19 sati na mulu u središtu Preka, trebalo bi se održati pet sajamskih priredaba, a sve kako bi se obogatila turistička ponuda, poticalo domaće stanovništvo na proizvodnju autohtonih i tradicionalnih proizvoda te povezalo Ugljan i Pašman, koji je perjanica otočne proizvodnje i dobitnik najviše priznanja Hrvatski otočni proizvod.

U Preku se očekuje desetak izlagača, među kojima izdvajamo Udrugu žena Luzor iz Preka, sekciju koja se bavi tkanjem, svoje proizvode izložit će i višestruko nagrađivan obrt Banić iz Kraja, Nataša Burmeta iz Neviđana, Ljiljana Mađerić iz Pašmana, Miljenko Šojić iz Zagreba, proizvođač dječjih igračaka od drveta i drugi.

Autor:Općina Preko

Tjedan pun sportskih događanja

PREKO – Nakon malonogometnog turnira Partija održanog prošlog tjedna u Sutomišćici na kojem je pobjedu odnijela momčad Ugljana, ovaj tjedan na području pod djelokrugom Turističke zajednice Općine Preko održat će se čak tri sportska događanja. U Lukoranu će se od srijede 13. do subote 16. srpnja održati turnir u nogometu na male golove, u Preku će se od četvrtka do subote održati turnir u uličnoj košarci, dok će u nedjelju početi jedan od najjačih malonogometnih turnira u okolici – Pojonsko srce.

Streetball u Preku

I ove godine u središtu Preka bit će održan turnir u uličnoj košarci. Igrat će se po uobičajenom sustavu 3 protiv 3 igrača, od četvrtka 14. srpnja do subote 16. srpnja (18:00 – 22:00 h) kada će se nakon finalne utakmice održati i koncert grupe Dalmatico…

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave zaključno sa srijedom. Maksimalan broj prijavljenih po ekipi je 6 igrača, igra se po skupinama, a izvlačenje će se održati u srijedu navečer, dan prije početka turnira. Kotizacija po timu iznosi 300 kn. Kao posebna atrakcija, održat će se natjecanje u tricama, a za one najbolje osiurane su nagrade.

– Želja nam je oživjeti košarku na otoku i pozvati ljude iz cijele zadarske regije da nam se pridruže na ovom turniru, poručuju organizatori, mahom studenti, koji ujedno pozivaju i potencijalne sponzore da im se pridruže.

Prijave se mogu obaviti na facebook eventu ili pozivom na sljedeće kontakte: 0911583142 ili 0919343658

Nagrade:
1. 3000kn + PEHAR
2. 2000kn + PEHAR
3. 1000kn + PEHAR

Turnir u nogometu na mali goli u Lukoranu

Od srijede 13. srpnja do subote 16. srpnja održat će se 4. tradicionalni turnir u nogometu na mali goli u Lukoranu, u organizaciji Udruge mladih Jarac – Lukoran…

Kako stoji na službenoj stranici turnira, turnir nije zatvorenog tipa, odnosno mogu nastupati i ekipe koje nisu stacionirane na otoku. Igrat će se po skupinama, nakon slijedi doigravanje, a predviđene su i bogate nagrade:

1. mjesto 4000 kn + pehar i medalje,
2. mjesto 2000 kn + pehar i medalje,
3. mjesto 1000 kn + pehar i medalje,
+ Trofeji za najboljeg strijelca i igrača.

Kotizacija 500 kn, prijave i informacije na broj: 095 845 97 45 (Luka).

Pravila su također detajno objašnjena na stranici turnira:

– Teren je dimenzija 17x9m, te je ograđen mantinelama visine 1,1 m, a montiran je u Lukoranu na rivi u Punti. Igra se futsal loptom (četvorka), u polju svaka ekipa ima po 3 igrača, te sa strane do 3 zamjene koje se vrše leteći (doslovno s obzirom da se mora skakati preko mantinela). Utakmice traju 2 x 10 min, a svaka ekipa ima po jedan time-out za poluvrijeme. Za atmosferu se brine DJ TbB, za žedne i gladne bit će pripremljen šank, a u subotu 16.07. nakon zadnje utakmice i proglašenja pobjednika do jutarnjih sati zabavljat će vas Zaratino, poručuju organizatori turnira.

Od nedjelje Pojonsko srce

U nedjelju 17. srpnja, u večernjim satima u Poljani će se otvoriti jubilarni, 15. po redu malonogometni turnir ”Pojonsko srce 2016”.

<--break->Jedan od najboljih i najatraktivnijih otočnih turnira i ove će godine zasigurno privući velik broj ljubitelja sporta i dobre zabave u Sportski centar Bobac.

Završna večer koja uključujei finalnu utakmicu na rasporedu je u subotu 23. srpnja. Udruga mladih Poljane priprema brojna iznenađenja, a u završnom dijelu programa, uz obilje dobre hrane i pića, bakljadu i vatromet, nastupit će legendarni Jura Stublić i grupa Film.

<--break->Najavu turnira možete pogledati u video-prilogu Tomislava Ivanova!

 

 

 

Autor:Općina Preko

Veliki interes mještana za katastarsku izmjeru

PREKO – U prostorijama POU Dom na žalu održan je javni skup za mještane povodom početka katastarske izmjere za mjesta Preko i Sutomišćica.

Okupio se velik broj zainteresiranih vlasnika građevnih objekata i zemljišta u Preku i Sutomišćici koji su željeli saznati detalje o načinu sudjelovanja u novoj katastarskoj izmjeri. Katastarsku izmjeru pokrenuli su Državna geodetska uprava i Općina Preko, a u prvoj fazi provodit će se u katastarskim općinama Preko i Sutomišćica.

–  Katastarski planovi katastarskih općina na području Općine Preko izrađeni su prije više godina, te su zastarjeli i ne pokazuju pravo stanje stvari na terenu. Izgrađeni su mnogi objekti i prometnice, parcele su promijenile oblik, a promjene nisu nikad evidentirane ili djelomično u katarskom operatu, rekao je na početku izlaganja Daniel Zupičić iz tvrtke „Geoprojekt“ d.d. iz Opatije koja će provoditi izmjeru.

Radove na izmjeri katastarske općine Preko započeli smo tijekom srpnja jer je sada prema našim dosadašnjim iskustvima, najviše ljudi u svojim kućama. Izmjera urbanog dijela Preka raditi će se do početka listopada, a nakon toga slijedi izmjera „preko ceste“  u maslinicima i poljima, kaže nam Branko Manojlović iz tvrtke „Geoprojekt“ d.d.

Vlasnici zemljišta na području katastarskih općina Preko i Sutomišćica svoje će zemljište trebati obilježiti na propisan način naveden u promidžbenom koji se može dobiti u privremenom uredu Geoprojekta u Preku, a koji se nalazi pored ureda TZ Preko. Ured će biti otvoren u poslijepodnevnim satima od 16 do 19 sati, gdje će zainteresirani mještani moći dobiti sve potrebne informacije oko provedbe katastarske izmjere.

Tijekom mjeseca travnja obavljen je avionski let za područje katastarske općine Preko i Sutomišćica, koji će biti polazna točka za utvrđivanje zemljišta i objekata na području ovih katastarskih općina. Završetkom geodetsko katastarskih poslova na izradi budućih katastra dobiti će se novi katastarski operati koji će održavati stvarna stanja na terenu. Za katastarske općine Preko i Sutomišćica izraditi će se digitalni ortofoto planovi terena, s kojima će geodeti iz tvrtke Geoprojekt obilaziti teren i sakupljati podatke o vlasnicima objekta i zemljišta.
–  Nakon izrade novih katastarskih planova izračuna i uporabe svake katastarske čestice, vlasnici objekata i zemljišta bit će pozvani na javni uvid prikupljenih podataka. Tom prilikom će se moći izjaviti eventualne prigovore na položaj oblik i način uporabe parcela. Po dostavljenom prigovoru vlasnika, bez naknade izlazimo opet na teren i mjerenje, ali napominjem da svaka parcela treba biti obilježena vidljivim međnim oznakama. Na temelju urednih pravnih dokumenata o vlasništvu nadležni sud utvrditi će vlasnike parcela te ih upisati u zemljišnik, naglasio je Daniel Zupičić iz Geoprojekta.

Općina Preko jedna od 80-ak općina u kojima se provodi nova katastarska izmjera koju država podupire putem Državne geodetske uprave. U finaciranju ovog obimnog i važnog posla vrijednog 2,1 milijun kuna, općina Preko i suvlasnici parcela sudjelovat će sa 40 posto, a Državna Geodetska uprava sa 60 posto, rekao nam je Općinski načelnik Karlo Novoselić.

Katastarska izmjera trebala bi se po planu provoditi iduće tri godine, a završiti do kraja 2018. godine.

Autor:Općina Preko

Javni skup oko katastarske izmjere za Preko i Sutomišćicu

PREKO – S prvim danima srpnja počet će provođenje nove katastarske izmjere na području Općine Preko, koja će u prvom aranžmanu s Državnom geodetskom upravom obuhvatiti katastarske općine Preko i Sutomišćica.

Tim povodom izvođač radova tvrtka Geoprojekt d.d. iz Opatije poziva zainteresirane mještane na javni skup u svrhu upoznavanja s radovima na novoj katastarskoj izmjeri. Skup će se održati u srijedu 6. srpnja 2016. godine u 19 sati u Pučkom otvorenom učilištu «Dom na žalu».

Pozivaju se svi nositelji prava na nekretnine u katastarskim općinama Preko i Sutomišćica da prisustvuju javnom skupu, poručuju iz tvrtke Geoprojekt d.d. Opatija.

Procijenjena vrijednost katastarske izmjere za katastarsku općinu Preko iznosi oko 2,1 milijuna kuna.

Sukladno Sporazumu o provođenju katastarske izmjere na području Općine Preko, Državna geodetska uprava sufinancira 60% iznosa, a Općina Preko 40%. Udio sufinanciranja od strane Općine Preko trebali bi snositi i su-vlasnici katastarskih čestica koji će imati izravnu korist od katastarske izmjere i sređivanja zemljišnih knjiga. Katastarska izmjera trebala bi se po planu provoditi iduće tri godine, a završiti do kraja 2018. godine.

Posljednja katastarska izmjera – takozvana ”nova izmjera” nije provedena i u zemljišnim knjigama, iako je katastarski ucrtala čestice zemljišta i građevine. Stoga su vlasnici čestica često nailazili na probleme identifikacije čestica „stare“ i „nove izmjere“, te morali provoditi skupe i dugotrajne postupke na katastru i zemljišniku Suda.

Skorom katastarskom izmjerom za Preko i Sutomišćicu to bi se trebalo olakšati i ubrzati, a zemljišne knjige ažurirati, pogotovo ako se obistine najave iz Vlade o spajanju gruntovnice i katastra. Nakon Preka i Sutomišćice, Općina Preko planira kandidirati i ostala mjesta za katastarsku izmjeru, a to će ovisiti o financijskim sredstvima Državne geodetske uprave.

Autor:Općina Preko

Novoselić: Nadamo se da će se pronaći krivac za ovaj suludi čin

Mi mještani Čeprljande i otoka Ugljana ostali smo šokirani jučerašnjim incidentom u kojem je nepoznata osoba kamenom razbila staklo na vili u kojoj je ljetovao proslavljeni nogometni reprezentativac Ivan Rakitić. Ograđujemo se od tog suludog čina i uvjereni smo da to nije počinio nitko od naših mještana koji su, štoviše, bili oduševljeni dolaskom poznatog gosta i ne bi napravili ništa čime bi narušili njegov boravak.

Nadamo se da će Policija brzo i učinkovito pronaći krivca te da će ga se adekvatno kazniti. Ovim činom bačena je mrlja na naše mjesto i naš otok, te smo iz tog razloga uvjereni da to nije učinio nitko od lokalnog stanovništva već neki pojedinac kojemu je cilj bio naštetiti reputaciji Ugljana, koji iz godine u godinu postaje sve atraktivnija destinacija.

Treba svakako naglasiti da smo iznimno zadovoljni što je Ivan Rakitić, unatoč incidentu, otišao s riječima punim hvale za gostoprimstvo naših mještana. On je, također, bio vrlo susretljiv prema svima koji su željeli fotografiju i autograme te je prava šteta što je morao otići ranije zbog izoliranog incidenta. On sam je i nakon incidenta bio sklon ostanku, ali je nakon konzultacija sa suprugom ipak odlučio napustiti Vilu Mariju.

Zahvaljujemo se obitelji Rakitić na boravku u Čeprljandi i ispričavamo se na neugodnosti koju su doživjeli.

Nažalost, i ovaj slučaj pokazao je obrise medijske histerije pa su se neprovjerene informacije, prenosile velikom brzinom i time dodatno nanijele štetu ne samo turizmu našeg otoka, nego i cjelokupnom hrvatskom turizmu. Pozivamo stoga medije na odgovorno i korektno izvještavanje bez bilo kakvih oblika senzacionalizma.

S poštovanjem,

 

Načelnik Općine Preko i mještanin Čeprljande

Karlo Novoselić

Autor:Općina Preko

Predstavljen nacrt Plana ukupnog razvoja Općine Preko

PREKO – Razvoj selektivnih oblika turizma i prepoznatljivost u regiji, poticanje inovativne poljoprivrede, razvoj infrastrukture, valorizacija i zaštita prirodnih i kulturnih resursa te njihovo održivo gospodarenje i poboljšanje kvalitete života  – pet je strateških ciljeva bitnih za razvoj Općine Preko predstavljenih  na javnoj tribini u Pučkom otvorenom učilištu Dom na žalu Preku.

Kako je naglasio načelnik općine Karlo Novoselić, Program ukupnog razvoja (PUR) temeljni je strateški dokument kojim se definiraju smjerovi razvoja različitih politika na lokalnoj razini, od poticanja poduzetništva, preko razvoja društvene infrastrukture do turizma i razvoja ljudskih potencijala.

Program ukupnog razvoja srednjoročni je strateški dokument za razdoblje od tri do najviše sedam godina, što predstavlja i programski ciklus zemalja članica EU kao što je Hrvatska. Ovo je prvi put da se donosi obuhvatni program ukupnog razvoja Općine Preko kao odgovor na sve razvojne izazove i prilike. Programom želimo odrediti dugoročnu viziju razvoja Općine, kreirati konkretne korake, definirati listu projekata te razviti i podržati organizacijsku strukturu potrebnu za provedbu programa, kaže Novoselić te napominje da su ciljevi i prioriteti kreirani na osnovi lokalnih specifičnosti i potreba, ali i uzimajući u obzir širi strateški okvir i politike krojene na nacionalnoj i nadnacionalnoj, europskoj, razini. Također, ističe, vrlo je važno shvatiti program ukupnog razvoja kao neizostavan dio regionalnog razvoja te ga kao takvog uključiti u županijske razvojne planove.

Predstavljajući  Program ukupnog razvoja Općine Preko, Marijana Muhić, voditeljica zadarskog ureda tvrtke IQ Consulting koja izrađuje razvojnu strategiju, istaknula je da uz gospodarstvo, PUR analizira prostorni, okolišni i demografski aspekt razvoja uzimajući u obzir da se u provedbeni proces aktivno uključi lokalno stanovništvo.

Prikupljenim statističkim podacima te SWOT analizom cjelokupnog stanja općine, predloženo je pet strateških ciljeva. Na prvome je mjestu izrada plana upravljanja turističkom destinacijom koji obuhvaća promociju koncepta održivog turizma, produljenje sezone, aktivnije uključivanje lokalne zajednice, poticanje zajedničke promocije smještajnih kapaciteta, kulturnih manifestacija i gastronomskih sadržaja te jačanje i promidžba lokalnog identiteta. Odmah poslije turizma, jedan od prioriteta jest poticanje inovativne poljoprivrede uvođenjem novih tehnologija, poticanje maslinarstva i ribarstva te unapređenje proizvodnje, prerade i brendiranje autohtonih proizvoda. U razvoju infrastrukture na prvome je mjestu gradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture, potom uspostava i provođenje integriranog sustava gospodarenja okolišem i otpadom te gradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Kada se govori o valorizaciji i zaštiti  prirodnih i kulturnih resursa, prioriteti su zaštita kulturne i prirodne baštine i njeno održivo korištenje, brendiranje kulturno-prirodne baštine i kreiranje novog turističkog proizvoda, zaštita kulturne i prirodne baštine i njeno održivo korištenje. Na petome mjestu je ukupno povećanje kvalitete života, i to ponajprije razvijanjem društvene infrastrukture i cjeloživotnim učenjem i stjecajem novih znanja i vještina, ukratko je nabrojala prioritete voditeljica Muhić, nakon čega su detaljno pojašnjene mjere i aktivnosti.

Izrada Strateškog plana ukupnog razvoja Općine Preko do 2020. godine financira se iz mjere 7.1. Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 55.200 kuna. U izradu su bili uključeni nositelji  javnog, privatnog i civilnog sektora na području Općine Preko, putem fokus grupa i radnih skupina, a mještani su mogli iznijeti prijedloge putem ankete. Njihova zajednička suradnja rezultirala je prijedlogom mjera za provođenje ciljeva, a usvajanje Strateškog plana očekuje se na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Prednosti i nedostaci života na otoku

SWOT analizom, analitičkom metodom kojom se određuje i procjenjuje lokalna situacija, koja je provedena radionicama s lokalnim stanovništvom, došlo se do zanimljivih podataka. Među prednostima života na području Općine Preko istaknuti su čist okoliš, blizina kopna, izvori vode, maslinici, broj sunčanih dana, nautički turizam, prirodne ljepote, povijesna baština, postojeća komunalna infrastruktura, dobra primarna zdravstvena zaštita, subvencija kredita za mlade, miran život, ljudski potencijali mnogo mladih obrazovanih ljudi, blizina nacionalnih parkova. S druge strane, kao nedostaci  navode se loša informiranost, staro stanovništvo/nizak natalitet, izoliranost, nepostojanje novih radnih mjesta, život na otoku 30 posto skuplji od života na kopnu, nedostatak novih obrta i radinosti, sezonalnost, nezainteresiranost za udruživanje, međusobna nepovezanost mjesta na otoku, nedostatak muzeja i galerija, manjak kvalitetnog smještaja, slaba promocija, nedostatak društvenih događanja, nezaposlenost, nedostatak jaslica, prevelika orijentiranost na turizam, privatni interes iznad javnog i slaba suradnja s drugim općinama.

Autor:Općina Preko

Studija o novoj državnoj cesti kroz Ugljan na javnom uvidu u općinskoj vijećnici

PREKO – Od srijede 29. lipnja pa do petka 29. srpnja 2016. godine na javni uvid bit će stavljena Studija o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste D 110 na Ugljanu.

Riječ je, podsjetimo, o planu izgradnje nove prometnice koja bi prolazila središnjim dijelom otoka Ugljana, a kojom se namjerava rasteretiti promet po sadašnjoj državnoj cesti D 110 koja prolazi svim mjestima otoka. Nova bi prometnica, povezala ‘zaleđe’ otoka, od Kukljice sve do Lukorana.

Studija će biti izložena u prostorijama svih otočnih općina (Preko, Kali, Kukljica) te će zainteresirani mještani moći pismeno iznijeti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Primjedbe se mogu dostaviti i poštom na adrese svih triju općina te u Zadarsku županiju, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove zaključno s posljednjim danom javnog uvida.

Javno izlaganje Studije održat će se u ponedjeljak 4. srpnja 2016. godine u 11:30 sati u Multimedijalnom centru Općine Kukljica.

Autor:Općina Preko

Prometno redarstvo uvodi red: Cilj je edukacija, a ne kažnjavanje

PREKO – Ponovno je ustrojeno prometno redarstvo Općine Preko. Osim sigurnosti pješaka i vozača, cilj općinske vlasti je podići vozačku kulturu na višu razinu.

Prometni redari potrebnu edukaciju završili su na Policijskoj akademiji u Zagrebu. Iznimno dobro su upoznati s prometnim propisima, prekršajima i visinama kazni.

Na meti će biti nepropisno parkirana vozila te nesavjesni vozači u pješačkoj zoni. Najčešće se radi o nepropisnim parkiranjima, pogotovo na nogostupima i mjestima obilježenim za invalide, kao i raznim drugim prometnim prekršajima kojima se ometa normalan tok prometa.

Za početak, na automobilima se ostavljaju pismena upozorenja nakon čega će se krenuti s kažnjavanjem nesavjesnih vozača…

– Cilj nam nije kazniti vozače, već ih educirati da ne prave prometne prekršaje, rekao je prometni redar Općine Preko Slavko Dunatov.

Mještani su vrlo dobro prihvatili prometno redarstvo i već je pristiglo nekoliko poziva kojima su upozorili na nepropisno parkirana vozila.

Autor:Općina Preko

Općini Preko 100 tisuća kuna za tvrđavu Sv. Mihovila

PREKO – Općina Preko ove će godine od Ministarstva kulture, na ime javnih potreba u kulturi, dobiti 100 tisuća kuna za tvrđavu sv. Mihovila.

Riječ je o bespovratnom novcu koji dodjeljuje Uprava za zaštitu kulturnih dobara iz Programa zaštite i očuvanja na nepokretnim kulturnim dobrima. Općina Preko na natječaj se javila s projektom obnove tvrđave sv. Mihovila u Preku, a odobrenih 100.000 namijenjeno je za projektnu dokumentaciju, pa će nakon geodetskog i konzervatorskog elaborata koje je financirala općina, na red doći izrada arhitektonskog snimka.

– S predviđenim novcem napravit će se arhitektonski 3D snimak postojećeg stanja tvrđave, a sljedeći korak bit će arheološki iskopi unutar samog objekta i tek ćemo nakon ta dva koraka moći konkretnije znati kolika je ukupna vrijednost radova na obnovi tvrđave. Nadamo se da ćemo što prije napraviti još jedan važan korak – izmještanje antenskog stupa iz utvrde, za što je već osigurana lokacijska i građevinska dozvola. Čekamo još samo da se ubrzaju stvari u DUUDI-ju i tvrtki Odašiljači i veze pa da se stvari napokon pokrenu, pojašnjava voditelj Odsjeka za EU fondove i razvoj u Općini Preko Ante Župan, koji ističe dosadašnju odličnu suradnju s Konzervatorskim odjelom u Zadru.

Osim tvrđave sv. Mihovila, ministarstvo kulture će u Zadarskoj županiji preko programa javnih potreba u kulturi financirati i radove u Tkonu, Silbi, Molatu i Pagu u vrijednosti ukupno 785.000 kuna.

Autor:Općina Preko

Suzbijanje komaraca na području Općine Preko

PREKO – Ciklon d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline iz Zadra provodit će na području Općine Preko mjere suzbijanja odraslih oblika komaraca.

Suzbijanje komaraca obavit će se metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje  prostora i veća efikasnost. Koristit će se preparat na bazi sintetskog piretrina (buhača), a.t. permetrin, piperonilbutoksid, S-bioalertin niske toksičnosti za ljude i toplokrvne životinje. Formulacijski sistem osigurava evaporaciju vode iz kapljica spreja, produžujući tako korisno vrijeme djelovanja insekticida.

Mole se stanovnici da iz kruga svog stambenog prostora, okućnice ili vrta isprazne zaostalu vodu u kantama, bačvama, posudama za cvijeće i sl.. Na taj način postići će se sveobuhvatnost u suzbijanju komaraca, a time i mirnije noći, poručuju iz Ciklona.

Suzbijanje komaraca provodit će se u noći sa 27. na 28. lipnja (ponedjeljak/utorak) i sa 28. na 29. lipnja (utorak/srijeda) 2016. godine.

Autor:Općina Preko

Vijenac na spomenik domoljubu Ivu Mašini

PREKO – Povodom Dana državnosti RH tradicionalno je položen vijenac na spomenik domoljubu i borcu za neovisnu Hrvatsku Ivu Mašini, u središtu Preka…

Vijence je uz nazočnost obitelji Mašina položilo izaslanstvo Općine Preko koje su prevodili načelnik Karlo Novoselić i predsjednica Općinskog vijeća Ingrid Melada.

– Ivo Mašina jedna je od najpoznatijih žrtava komunističkog režima u našem kraju. Sanjao je neovisnu Hrvatsku, koju nažalost nije dočekao jer je bio mučki ubijen u zatvoru. Danas smo odali počast njemu, ali i svima koji su položili svoje živote za viziju slobodne i neovisne Hrvatske, istaknuo je načelnik Karlo Novoselić.

Ivo Mašina, podsjetimo, bio je hrvatski povjesničar i domoljub. U Zagrebu je studirao povijest na Filozofskom fakultetu gdje se pokazao vrsnim studentom, najboljim u generaciji. Bio je perspektivni student, tolike kvalitete da ga je hrvatski akademik Jaroslav Šidak vidio kao svojeg nasljednika na zagrebačkom Sveučilištu. Zbog njegovih su ga domoljubnih zamisli uhitile jugokomunističke vlasti 1954. (utamničen u Đorđićevoj u Zagrebu) i 1957. godine.

Sudilo mu se kao dijelu ‘Preške grupe’. Bio je drugooptuženi na tom političkom procesu. Osuđen je na 11 godina zatvora. Iz istražnog je zatvora uspio pobjeći. Neko je vrijeme bio u Ogulinu. No, nažalost ponovno su ga uspjeli uhititi. Kaznu su mu povećali na 15 godina. Robijao je u kaznionici u Staroj Gradišci.

U kaznionici su ga mučili i trovali. Ubijen je 20. studenoga 1961. godine, u dobi od 35 godina. Dugo se nije znalo gdje mu je grob, unutar zatvorskih zidina. Bilo je nekoliko pokušaja ekshumacije od 1968. do 1984. godine. Posmrtni su mu ostatci preneseni u Preko 24. srpnja 1998. godine.

Po njemu danas ime nosi hrvatsko društvo političkih uznika, a u Preku djeluje od 1999. “Križarsko društvo Ivo Mašina Preko”.

U rodnom mu se Preku nalazi spomen-poprsje od 20. studenoga 1999., a njegovo je posljednje počivalište na otočiću Galevcu (Školjiću) pored franjevačkog samostana.

Autor:Općina Preko

Čestitka za Dan državnosti RH

Dragi mještani Općine Preko, želimo vam sretan Dan državnosti!

Dan državnosti državni je blagdan kojim se obilježava Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, koju je donio Hrvatski sabor na zasjedanju 25. lipnja, 1991. godine.

Proslavite ga onako kako to ovaj veliki praznik za Hrvatsku zaslužuje.

Načelnik Karlo Novoselić, predsjednica Općinskog vijeća Ingrid Melada, vijećnici i zaposlenici Općine Preko.

Autor:Općina Preko

Javno predstavljanje nacrta Programa ukupnog razvoja Općine Preko

U utorak, 28. lipnja 2016. godine s početkom u 10:30 sati, u prostorijama POU Dom na žalu u Preku održat će se javno predstavljanje nacrta Programa ukupnog razvoja općine Preko do 2020. godine.

Nacrt programa ukupnog razvoja predstavit će stručnjaci tvrtke I.Q. Consulting, a donošenjem novog PUR-a će se osigurati preduvjeti za financiranje projekata javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja cijele općine.

Pozivaju se svi zainteresirani mještani da svojim sudjelovanjem doprinesete donošenju kvalitetne razvojne strategije.

Autor:Općina Preko

Udrugama u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi više od 270 tisuća kuna

Općina Preko za pomoć djelovanju udruga u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi tijekom 2016. godine izdvojit će više od 270 tisuća kuna.

Prijave udruga pristigle na Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko, ocjenjivalo je stručno povjerenstvo koje je svoje prijedloge dostavilo općinskom načelniku.

Uvjete natječaja zadovoljilo je ukupno 15 udruga – 9 kulturnih, 4 sportske i 2 u socijalnoj skrbi kojima će općina dodijeliti ukupno 274.675,00 kn.

Najveći iznos potpore dobit će sportske udruge – NŠK Sv. Mihovil i KK Otok Ugljan, po 60 tisuća kuna.

Detaljni popis odobrenih prijava pogledajte ovdje.

Autor:Općina Preko

Uskoro javna prezentacija razvojne strategije Općine Preko

PREKO – Općina Preko uskoro bi trebala dobiti novu razvojnu strategiju. Naime, nakon što su im odobrena financijska sredstva iz mjere 7.1. Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u općini su krenuli sa sastancima fokus grupa i radnih skupina…

U Vijećnici Općine Preko održan je radni sastanak Općinskog partnerskog vijeća u svrhu izrade Strateškog plana ukupnog razvoja Općine Preko do 2020. Sastanak su vodili načelnik Općine Preko Karlo Novoselić, voditelj Odsjeka za EU fondove i razvoj Ante Župan te Marijana Muhić, voditeljica zadarskog ureda tvrtke IQ Consulting koja izrađuje razvojnu strategiju.

Pozdravnom riječi sastanak je otvorio načelnik Karlo Novoselić zahvalivši se prisutnima na odazivu te po utvrđenom kvorumu dao dnevni red na glasanje, koji je potom i jednoglasno usvojen.

Po usvojenom dnevnom redu, Marijana Muhić je predstavila dosad odrađene korake pri izradi Strategije te najavila predstojeće koje će dovesti do planirane finalizacije. Napomenula je kako će na idućoj sjednici, krajem lipnja, biti podnesen cjeloviti dokument općinske razvojne strategije na usvajanje partnerskom vijeću. Tom će prigodom javno biti prezentirana nova razvojna strategija koju potom mora usvojiti Općinsko vijeće.

U izradu razvojne strategije uključeni su bitni dionici javnog, privatnog i civilnog sektora na području općine, putem fokus grupa i radnih skupina, a mještani su mogli iznijeti prijedloge putem ankete. Njihova zajednička suradnja rezultirala je prijedlogom mjera za provođenje ciljeva.

To je jedan od temeljnih dokumenata koji će odrediti ključne smjerove razvoja naše općine u razdoblju do 2020. godine. Mi smo odradili potrebne predradnje za izradu strategije, a konačnu verziju dakako mora ‘blagosloviti’ Općinsko vijeće. Naš Odsjek za EU fondove pripremio je bazu projekata koje planiramo kandidirati na aktualne i buduće natječaje te se nadam da ćemo općinsku infrastrukturu uvelike unaprijediti novcem iz EU fondova, najavio je načelnik Općine Preko Karlo Novoselić.

Izradu Strateškog plana ukupnog razvoja Općine Preko do 2020. godine financira se iz mjere 7.1. Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 55 200 kuna.

Autor:Općina Preko

Počinje preuzimanje zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić Lastavica

PREKO – Dječji vrtić Lastavica obavještava roditelje da od 16. lipnja 2016., mogu preuzeti zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja.

Zahtjevi se mogu preuzeti u Centralnom vrtiću u Preku i svim područnim vrtićima u uredovnom radnom vremenu koje je istaknuto na ulazu. Popunjeni zahtjevi trebaju se predati najkasnije do 27. lipnja 2016. godine. Također, potrebno je priložiti i sve dokumente navedene u zahtjevu.

Uprava DV Lastavica naglašava da se u vrtić mogu upisati djeca s napunjene tri godine. Za možebitne nejasnoće i informacije moguće je kontaktirati Upravu na broj 023 286 303.
Upisi u vrtiće te potpisivanje ugovora bit će 17. kolovoza 2016. od 9 do 12 sati u Centralnom vrtiću u Preku  te u svim područnim vrtićima.

Autor:Općina Preko

Općina Preko bez štetnog azbesta: Kako zamijeniti krovove uz sufinanciranje?

PREKO – Udruga Moj otok iz Punta, na poziv Općine Preko, održala je u POU Dom na žalu predavanje o projektu zamjene azbestnih krovova “Uklonimo azbestne krovove u Općini Preko”.

Aktivisti Udruge Moj otok uputili su zainteresirane kako da, uz pomoć poticaja i sufinanciranja iz raznih izvora, zamijene štetne azbestne krovove koji ugrožavaju zdravlje ljudi i zagađuju okoliš.

Predsjednik udruge Moj otok Nenad Maljković iznio je primjere dobre prakse uklanjanja azbesta u nekim dijelovima Hrvatske te predstavio tvrtke partnere koje sudjeluju u akcijama uklanjanja azbesta na način da otkupljuju azbest ili priznaju dio troška kroz donaciju svojih proizvoda, najčešće crijepova za krovove. Također, dali su određene preporuke kako da se snizi cijena rada i nabave novog krova te savjete za pravilno zbrinjavanje tog ekološki opasnog otpada uz podršku jedinica lokalne samouprave.

Voditelj Odsjeka za EU fondove i razvoj u Općini Preko Ante Župan pozvao je sve mještane koji su zainteresirani za promjenu azbestnih krovova da se prijave u općinu. Na taj bi se način mogla napraviti konkretnija procjena broja problematičnih krovova te bi se potom već u proračunu za iduću godinu izdvojila određena financijska sredstva za sufinanciranje uklanjanja azbestnih krovova.

Zanimaju li vas dodatne pojedinosti o zamjeni azbestnih krovova, koja je jednostavna, ali je trebaju provoditi za to obučeni ljudi, detalje možete saznati kontaktirajući udrugu Moj otok:
http://mojotok.info/dt_portfolio/zamjena-azbestnih-krovova-i-fasada/.

Autor:Općina Preko

Zadarska županija sufinancira energetsku obnovu obiteljskih kuća

PREKO/ZADAR – Župan Stipe Zrilić donio je Odluku o raspisivanju Javnog poziva fizičkim osobama za sufinanciranje mjera energetske obnove postojećih obiteljskih kuća u 2016. godini.

Kako je izvijestio pročelnik UO za gospodarstvo Ante Vukašina, akcijski plan energetske učinkovitosti Zadarske županije 2015. – 2017. godine sadrži pregled mjera energetske učinkovitosti za sektor opće potrošnje. U sklopu navedenog istaknute su mjere energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Fizička osoba može tako ostvariti bespovratna sredstva Zadarske županije za mjeru povećanja energetske učinkovitosti u iznosu do 40% prihvatljivih troškova ulaganja, ali ne više od 30.000,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu, odnosno za Mjeru za korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu do 40% prihvatljivih troškova ulaganja ali ne više od 15.000,00 kuna (s PDV-om), po kućanstvu.

Ova Odluka je donesena s namjerom da i Zadarska županija pridonese povećanju energetske učinkovitosti te korištenju obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svome području.

Javni poziv objavljen je na službenoj mrežnoj stranici Zadarske županije.

Obrasce možete preuzeti putem poveznice:

http://www.zadarska-zupanija.hr/natjecaji-menu/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji

Autor:Općina Preko

Proslava blagdana sv. Ante u Malom Lukoranu

MALI LUKORAN – Blagdan sv. Ante Padovanskog (13. lipnja), ujedno i Dan Općine Preko koji se u Malom Lukoranu tradicionalno obilježava misnim slavljem ispred kapelice sv. Ante u središtu mjesta, a potom zabavom na rivi, označit će i ove godine početak ljetnih zabava na otoku Ugljanu.

Prvu ljetnu feštu organiziraju NŠK Sveti Mihovil, Mjesni odbor Lukoran, KUD Sveti Ante iz Lukorana i Općina Preko kao glavni sponzor i pokrovitelj, a Damir Korenov, potpredsjednik NŠK Sveti Mihovil, ističe da su ovoga puta financijski pomogle i obitelji Miloš iz Preka te obitelji Žuga i Šokota iz Zagreba.

Na fešti, koja počinje misnim slavljem u 18.30 sati, a organizira se neprekidno već 26 godina, goste će zabavljati dječja klapa Baliniera iz Preka i Paganini band iz Zagreba, uz obilje ribljih i mesnih specijaliteta s roštilja.

Autor:Općina Preko

Raspisan natječaj za zakup javnih površina i štandova

Općina Preko raspisala je natječaj za davanje u zakup javnih površina i štandova. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje navedenih djelatnosti.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:
OPĆINA PREKO
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
s naznakom „za natječaj“ KLASA:372-01/16-01/25
Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko

Detaljne obavijesti o navedenim lokacijama i štandovima kao i oznaku na grafičkom prikazu zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko (zgrada Općine Preko).

Detalje o natječaju možete pronaći na sljedećoj poveznici: Natječaj za davanje u zakup javnih površina i štandova 2016

Autor:Općina Preko

Počinje ljetni režim odvoza kućnog otpada

PREKO – Čistoća d.o.o. Zadar od ponedjeljka, 13. lipnja 2016. uvodi ljetni režim odvoza kućnog otpada u svim mjestima i na otocima Općine Preko.

Kante će se prazniti tri puta tjedno prema sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak, srijeda i petak: Preko, Poljana i Sutomišćica

Utorak, četvrtak i subota: Mali Lukoran, Veli Lukoran i Ugljan.

Dva puta tjedno kante će se prazniti na otocima prema sljedećem rasporedu:

Sestrunj – ponedjeljak i četvrtak

Rivanj – utorak i petak

Ošljak – srijeda i subota.

Ljetni režim odvoza kućnog otpada trajat će do 17. rujna.

Reciklažni otpad, papir i plastika, odvojeno će se prikupljati i dalje svake druge srijede – 8. i 22. lipnja, 6. i 20. srpnja, 3., 17. i 31. kolovoza te 14. i 28. rujna 2016. godine.

Autor:Općina Preko

Više od 120 natjecatelja na Gospodaru otoka, najbrži Franov i Nešović

PREKO – Barbara Franov i Darko Nešović, oboje članovi Škole trčanja Zadar, pobjednici su prvog izdanja utrke ‘Gospodar otoka – uspon na Sv. Mihovil’ koje je jučer održano u Preku.

Pet kilometara dugu stazu Nešović je prešao za 26 minute i 57 sekundi. Drugi je u konkurenciji muškaraca bio Ivan Miljković (Škola trčanja Zadar) s vremenom 28:02, dok je treće mjesto osvojio mlađahni Dominik Bačić (28:40).
–    Zahtjevna staza, ali je pobjeda tim slađa. Krećem odmah s pripremama za iduću godinu, jer je puno teže braniti titulu nego li je osvojiti prvi puta. Odlična organizacija, pogotovo za prvo izdanje. Atraktivna lokacija tvrđave sv. Mihovila svakako je doprinijela zanimljivosti utrke, prve su reakcije novog ‘Gospodara otoka’.
U ženskoj konkurenciji, Barbara Franov je stigla na cilj u vremenu 34:09, ispred još jedne članice Škole trčanja Zadar Ivane Rukavine (34:18), dok je treće mjesto osvojila Zagrepčanka Ella Dobrić (AK Agram) s vremenom 37:09.
–    Zadovoljna sam pobjedom i čast mi je ponijeti titulu ‘Gospodarice otoka’. Moram naglasiti kako je nedostajalo nekoliko kolegica iz Škole trčanja Zadar koje bi bile opasna konkurencija pa mi je to olakšalo put do slavlja. Čestitam organizatorima na odličnoj organizaciji, sve je bilo za pet. Vidimo se dogodine, istaknula je Barbara Franov.
U disciplini rekreativno šetanje nagrađeni su najmlađi i najstariji sudionik, Luka Ivanović (’07. godište) i Andrej Tkalčič (’46. godište). U obje discipline ‘Gospodara otoka’ sudjelovalo je više 120 prijavljenih natjecatelja, od čega je njih 102 stiglo do cilja.
–    Obzirom da je ovo prvo izdanje Gospodara otoka, iznimno smo zadovoljni odazivom. Više od 120 sudionika za je odlična brojka, a veseli me što su svi bili puni pohvale za organizaciju. To nam je svakako ohrabrenje da nastavimo s ovim projektom i ubuduće. Zahvaljujemo svima koji su nam pomogli u organizaciji utrke, poglavito Općini Preko, Triatlon klubu Zadar i Školi trčanja Zadar, kao i brojnim volonterima Udruge mladih Preko koji su odradili veliki dio posla oko organizacije. Hvala svim partnerima i sponzorima, poručio je Ante Brižić, direktor Turističke zajednice Općine Preko.

Riječ je o jedinstvenom projektu kojim se namjerava predstaviti novi turistički brend ‘Avantura otok’, kojim se Općina Preko planira promovirati kao destinacija sportsko-rekreativnog turizma.
–    Zaista nam je drago da se diljem naše Županije organizira sve više ovakvih sportskih događanja. Na taj način se prezentiraju prirodni resursi, ali i promiče trend zdravog života. To se sve uklapa u jedan dobar proizvod aktivnog turizma u kojem zadarsko područje ima veliki potencijal. Sviđa mi se što Gospodar otoka nudi opciju rekreacije svima – rekreativnu šetnju onima koji nisu u treningu, ali i utrku za one koji su uvijek traže novi izazov. Pohvalila bih općinu Preko koja je vrlo angažirana i surađuje s lokalnom turističkom zajednicom te su zajednički prepoznale važnost ulaganja u brendiranje karakterističnog resursa kao što su masline i njihovo spajanje s cikloturizmom te drugim oblicima sportsko-rekreativnog turizma. To je dobar primjer destinacijskog menadžmenta o čemu se posljednje vrijeme često govori, rekla je direktorica TZ Zadarske županije Mihaela Kadija.

Organizaciju potpisuju Triatlon klub Zadar, Općina Preko i Turistička zajednica Općine Preko. Partneri su Škola trčanja Zadar, nogometni klub Sv. Mihovil, LAG Mareta i brojne udruge s otoka i Zadarske županije.
–    Program Gospodara otoka je bio sadržajan i vjerujem da je svatko pronašao nešto za sebe, od domaćih stanovnika do gostiju našeg otoka. Jedan od glavnih ciljeva ovog eventa je promocija glavne otočne atrakcije – tvrđave sv. Mihovila, za koju pripremamo projekt obnove i uređenja, a nadamo se da ćemo što skorije napraviti prvi korak u tom smjeru – izmještanje antenskog stupa iz utvrde za što je već osigurana lokacijska i građevinska dozvola. Čekamo još samo da se ubrzaju stvari u DUUDI-ju i tvrtki Odašiljači i veze da se stvari konačno pokrenu, rekao je voditelj Odsjeka za EU fondove i razvoj u Općini Preko Ante Župan.

Program ‘Gospodara otoka’ bio je popraćen brojnim popratnim sadržajima. U centru Preka održan je Sajam otočnih proizvoda na kojem se predstavilo desetak proizvođača i udruga iz otoka Ugljana, Pašmana i Silbe. KUD Preko premijerno je izvelo obnovljeno Priješko kolo, nastupile su mažoretkinje Ugljana i Pašmana, a za zabavni dio programa bio je zadužen DJ Tome (Radio 057). Posebna atrakcija, posebno mlađim posjetiteljima bila je podmornica koja je vozila oko otočića Školjića.

Autor:Općina Preko

Gospodar otoka – uspon na Sv. Mihovil

PREKO – U nedjelju 29. svibnja 2016. godine održat će se premijerno izdanje projekta Gospodar otoka – uspon na Sv. Mihovil, a sastoji se od dvije discipline – natjecateljski maraton te rekreativno hodanje/šetnja.
Riječ je, kažu organizatori, o jedinstvenom projektu kojim se namjerava promovirati novi turistički brend Avantura otok za koji je Općina Preko nedavno od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije povukla 830 tisuća kuna. Time će se otok Ugljan promovirati kao destinacija sportsko-rekreativnog turizma…
–    To nam je iznimno važno zbog produljenja sezone, odnosno povećanja broja gostiju i pred i post sezoni. Na ovaj način promovirat ćemo atrakcije koje pruža naša općina, jer je i staza koncipirana da se prolazi šetnicom u Preku, uz otočić Školjić i plažu Jaz, da bi se nastavilo ‘ruralnim’ dijelom otoka koji nudi brojne, neotkrivene atrakcije, poput mreže suhozida, ostataka rimskog agera i atraktivnih odmorišta i vidikovaca u zaleđu otoka, sve do cilja i glavne otočne atrakcije – tvrđave sv. Mihovila, rekao je direktor Turističke zajednice Općine Preko Ante Brižić.

Organizaciju potpisuju Triatlon klub Zadar, Općina Preko i Turistička zajednica Općine Preko. Partneri su Škola trčanja Zadar, nogometni klub Sv. Mihovil, LAG Mareta i brojne udruge s otoka i Zadarske županije.

Za sve sudionike utrke i rekreativne šetnje do sv. Mihovila organiziran je besplatan prijevoz iz Zadra brodom Barba Ive koji s Branimirove obale kreće u nedjelju u 08:00 sati.
–    Prijave se zaprimaju zaključno s petkom 27. svibnja na e-mail tkzadar@gmail.com. Kotizacija je 40 kuna, uključena je majica, priznanje za sudjelovanje na natjecanju i obrok, a 10 kuna od svake prijave donirat će se Matici umirovljenika Preko za opremanje prostorija. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, godinu rođenja, matični klub (za utrku), disciplinu u kojoj će sudjelovati (utrka muškarci, utrka žene, rekreativno hodanje/šetnja) i veličinu majice, kaže Ivan Gobin iz triatlon kluba Zadar.

IBAN ZA UPLATE (TK ZADAR): HR8324070001100345316.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj mobitela 098/1805434 na facebook stranici Sv. Mihovil – Otok Ugljan.

Autor:Općina Preko

Ljeto u Domu na žalu uz dvadesetak različitih događanja

PREKO – Izložbom fotografija “Novinarske i neke druge priče” Andrine Luić i Adama Vidas, Pučko otvoreno učilište Dom na žalu u Preku u petak, 27. svibnja otvorit će ljetnu sezonu kulturnih, edukativnih, sportskih i zabavnih događanja.

Od izložaba koje će “obilježiti” ljeto, ravnateljica POU Dom na Žalu Mladenka Mašina izdvaja radove likovne umjetnice Marlen Valčić Thanner koji će se moći razgledati od 20. lipnja do 8. srpnja. Nakon toga, od 9. do 24. srpnja, recentnim radovima predstavit će se Irena Rančić, a od 25. srpnja do 7. kolovoza publika će moći vidjeti izložbu haiga Ive Markulina. Tradicionalna japanska haiga kombinacija je crteža četkicom i kaligrafski ispisane haiku pjesme. Kao i kod haiku poezije, u središtu haige je jednostavnost izraza. Postoji više oblika moderne haige – digitalna grafika-haiku, foto-haiku, kao i haiga u kojoj su sve ostale forme umjetnosti spojene s haiku poezijom. Markulin će se predstaviti kombinacijom fotografije i haiku poezije. Od 9. do 18. kolovoza izložbom fotografija “Zrcali se more” predstavit će se Prečanin Senko Sorić, a ljeto, barem kad je o izložbama riječ, zatvorit će zadarska umjetnica Silvijana Dražović.

Osim večernjeg, uglavnom izložbenog programa, POU Dom na žalu pripremio je i raznovrstan dnevni program s različitim kreativnim radionicama i sportskim događanjima za sve uzraste. Tako će se 24. i 25. lipnja održati ženski, muški i dječji  turnir u stolnom tenisu, a od 27. lipnja do 15. srpnja peti tečaj osnova fotografije Senka Sorića za sve uzraste. Od 1. srpnja do 31. kolovoza, u organizaciji Udruge Tim i voditeljice Ivone Kovačević, bit će organizirana dječja igraonica na  španjolskom jeziku, od 7. srpnja do 18. kolovoza, svakog četvrtka od 10 do 11 sati, održavat će se plesne radionice za djecu do 10 godina, a od 10. srpnja do 21. kolovoza svake nedjelje od  18.30  do 19.30  plesna radionica za odrasle. Kulinarska radionica za djecu Santa culina nutricionistice Mirjane Matulić održavat će se srijedom od 13. srpnja do 17. kolovoza od 10 do 11. 30 sati.

Likovne radionice Blago iz mora slikarice Irene Rančić na rasporedu će biti ponedjeljkom i utorkom od 18. srpnja do 16. kolovoza od 10 do 11. 30 sati. Udruga žena Luzor iz Preka 15. srpnja i 5, kolovoza organizira radionicu tkanja na tkalačkom stroju, a 23. srpnja i 6. kolovoza, od 10 do 11.30, četvrtu godinu zaredom slikarica Manuela Vladić Maštruko održat će slikarsku radionicu za sve uzraste Otok djetinjstva. Pod nazivom Mali istraživači mora, 29. srpnja, od 9 do 11 sati dipl. ing. Melita Mokos održat će prirodoslovnu radionicu za djecu, a prvi put u Preku, slikarica Silvijana Dražović organizirat će 29. i 30. srpnja te 12. i 13. kolovoza umjetničke radionice za sve uzraste. Radionica Bolnica za medvjediće studentica medicine i stomatologije održat će se 5. kolovoza, a posljednji vikend kolovoza, 25. i 26. od 18 do 20 sati, radionicu decoupage tehnike održat će Valentin Bakota.

Autor:Općina Preko

Uklonimo azbestne krovove u Općini Preko

PREKO – Općina Preko i udruga Moj otok iz Punta organiziraju u ponedjeljak, 23. svibnja u 17 sati, u POU Dom na žalu predavanje o projektu zamjene azbestnih krovova “Uklonimo azbestne krovove u Općini Preko”.

Aktivisti Udruge Moj otok uputit će zainteresirane kako da zamijene azbestne krovove koji ugrožavaju zdravlje ljudi i zagađuju okoliš. Preporučuju kako da se snizi cijena rada i nabave novog krova te osiguravaju pravilno zbrinjavanje tog ekološki opasnog otpada uz podršku jedinica lokalne samouprave.

Zanimaju li vas sve pojedinosti o zamjeni azbestnih krovova, koja je jednostavna,  ali je trebaju provoditi za to obučeni ljudi, poslušajte predavanje Udruge Moj otok

http://mojotok.info/dt_portfolio/zamjena-azbestnih-krovova-i-fasada/.

Autor:Općina Preko

Općini Preko bespovratnih 830.000 kuna za projekt “Avantura otok”

PREKO – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz programa Razvoj jadranskih otoka odobrilo je 21 projekt, od čega četiri s područja Zadarske županije.

Općina Preko dobila je 830 tisuća kuna za projekt “Avantura otok – Insula ager visitatio”. Riječ je o projektu kojim se namjeravaju urediti i obilježiti maslinski i biciklistički putovi, uz izradu nove biciklističke karte i mobilne aplikacije, te postaviti odmorišta i vidikovci na nekim od najatraktivnijih pozicija u zaleđu otoka.

–  Zadovoljni smo što je ministarstvo prepoznalo naš projekt. Smatram da smo zasluženo prošli jer za “Avanturu otok” imamo pripremljenu svu projektnu dokumentaciju. U projektu spajamo održivi razvoj i turizam jer uključuje – uređenje puteva i odmorišta koji će služiti razvoju cikloturizma, a ujedno će koristiti našim mještanima da lakše dođu do svojih maslinika, te ćemo time pomoći u revitalizaciji dijela zapuštenih maslinika i lakšem obrađivanju postojećih. Insula ager visitatio samo je jedna faza većeg projekta “Avantura otok”, kojim u budućnosti namjeravamo prezentirati naš otok kao destinaciju sportsko-rekreativnog turizma s bogatom kulturnom baštinom, jer ćemo na taj način privući turiste u pred i post sezoni, kaže voditelj Odsjeka za EU fondove i razvoj u Općini Preko Ante Župan.

Uređenjem i obilježavanjem biciklističkih puteva dobit će se dodatna ponuda na otoku Ugljanu, jer na zadarsko područje svake godine stiže sve više gostiju vezanih uz cikloturizam. Partneri na projektu su Turistička zajednica Općine Preko te LAG Mareta. Dugoročni je cilj, kažu autori projekta, da se mrežom biciklističkih staza poveže cijeli otok Ugljan te Pašman.

– “Avantura otok” je svojevrsni marketing prostora ruralnog dijela otoka Ugljana. Cilj je prezentirati prednosti središnjeg dijela otoka koji ima dosta atrakcija koje su dosad bile nepoznate ili nedostupne, poput mreže rimskog agera i arheoloških nalazišta, ali i brojnih suhozida, vidikovaca, bara i ostalih prirodnih atrakcija. Povezat ćemo biciklističkim putevima cijelu trasu od Ugljana do Preka, koja će ići paralelno uz glavnu cestu koja prolazi kroz otok Ugljan. Nulta točka bit će arheološki lokalitet star gotovo dvije tisuće godina – Antička uljara u Mulinama, koji je zaštićeni kulturni spomenik, a ovime će dobiti na prepoznatljivosti i atraktivnosti. Zahvaljujemo načelniku općine Karlu Novoseliću na logističkoj potpori, našim turističkim zajednicama te uredu LAG-a Mareta na pomoći pri izradi projektne dokumentacije, istaknuo je jedan od idejnih kreatora projekta Avantura otok Mladen Lucin.

Osim Općine Preko, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije financirat će i projekt Općine Pašman – Rekonstrukciju lukobrana u Neviđanima sa milijun kuna, rekonstrukciju zelene tržnice i Škraping centar koji je kandidirala Općine Tkon sa 860.000 kuna i projekt Grada Zadra – sanaciju Društvenog doma u Zapuntelu na otoku Molatu sa 173.000 kuna.

Autor:Općina Preko

UGLJAN/PREKO – U sklopu ovogodišnjih 18. Međunarodnih Dana masline Zadar 2016., organiziran je i stručni izlet na otok Ugljan. Krenulo se brodom  “Barba Ive” iz Zadra. Prva postaja Lukoran i posjet je masliniku Tihomira Ivanova na lokaciji Brdešićina.

Genetska identifikacija i rezidba

– To su revitalizirane antičke masline u originalnim starorimskim parcelama (centurija-50ha, heredij-0,5ha, juger-0,25ha). Ova stabla sorte su drobnica po genetici različita od ostalih drobnica na Jadranu, pojasnio je Ivanov. U ovom masliniku predavanje je genetskoj identifikaciji maslina otoka Ugljana održao i sveučilišni profesor sa Agronomskog fakuleta u Zagrebu Đani Benčić.

– Svako od ovih stabala treba imati svoju oznaku. Treba povezati zajedno povijesnu, ekološku i nutricionističku priču na temelju čega bi se proizvodi s ovog lokaliteta marketinški brendirali i tržili, rekao je Benčić. On smatra da nije problem zaštiti ekološki proizvod jer je ovdje riječ o tlima koja su uglavnom nekontaminirana. Nisu onečišćena kao primjerice u Španjolskoj i Italiji. Dodana vrijednost je i to što se ovdje radi o samoj liniji rimskog limusa, istaknuo je profesor Benčić.

Sudionici izleta sa zanimanjem su poslušali agronoma Davora Pamića koji je govorio o uzročnicima i  suzbijanju štetnika u maslinama. Njegov kolega magistar Marijan Tomac praktično je pokazao kako obnoviti stoljetne masline i kako masline valja rezati da daju dobar i zdrav plod.

Bušotina Lenka Celenta

Nakon toga  uslijedio je posjet  masliniku i bušotini Lenka Celenta na predjelu Lapovo kod mjesta Ugljan. On je prikazao alternativni način dobave vode za  navodnjavanje  iz bušotine pomoću vjetrenjače.

– Ovo bismo mogli koristiti i mi u Ravnim kotarima, rekao je Borislav Pedić, uspješni maslinar iz Zadra i Pridrage. Bit ovog navodnjavanja je alternativni izvor energije. Dovoljno je da vjetar puše 5 metara u sekundi da se vjetrenjača pokrene i tako crpi dovoljna količina vode.

Na Mulinama  nas je dočekala arheološka poslastica. Ostaci antičke uljarnice i tijeska, tzv. “Mulinskog tijeska” različitog od dotadašnjeg tipa tzv. “Katonovog tijeska” u proizvodnji ulja, kako je pojasnio preški maslinarski entuzijast Mladen Lucin.  Ovo je, prema pisanju dr. B. Ilakovaca, i mjesto proizvodnje jednog od najčuvenijh ulja Rimskog Carstva Oleum Liburnicum. Jader (Zadar) je s Ugljanom centar rimske provincije Liburnije. Sve su ovo razlozi da treba posjetiti ovaj maslinarski Jurassic park i od voditelja i predavača Lucina čuti sve ostale zanimljivosti.

Suživot  starih i novih sorti

U posljednjih nekoliko godina na Ugljanu se puno toga promijenilo. Na bolje. Sve više je obnovljenih starih maslinika, ali i podignutih  potpuno novih. S domaćim, ali i  sa introduciranim sortama. Suživot  starih i novih sorti. Ove godine na otoku je prerađeno  oko 1000 tona maslina. Prema prosječnom postotku dobivenog ulja i prosječnoj cijeni moguće je pretpostaviti da je u konobe stavljeno oko 12,6 milijuna kn.

Najviše  od obnovljenih starih maslina, obnovljenih bez pomoći državnih institucija. Ali, skoro dvije trećine maslina su i dalje neobrane pokrivene borom i makijom. Prije dvadesetak godina otok je davao više od dvije tisuće tona ploda. Realnost pokušavamo na bolje promijeniti znanošću, istaknuo je Lucin

Istraživanja i projekti

Otok je pravo mjesto za znanstvene institucije i znanstvenike. Među prvima je došao već spomenuti  prof.dr.sc. Đani Benčić.  Profesor Benčić je počeo sa studentskim diplomskim radovima o maslinarstvu otoka. Šime Marcelić – Preko, Nikolina Štefuljak – Zagreb, Jurica Javor – Zagreb. Došli  su prvi znanstveni projekti, „Genetska identifikacija autohtonih sorti maslina Zadarske županije“, „Matičnjak“ – matični rasadnik sadnica autohtonih sorti Zadarske županije. Prvim istraživanjima otkriveno je šest novih sorti, kultiviranih, različitih od obrađenih oko 240 sorti sa cijelog Jadrana, otoka, obale i priobalja (dr. Đ.  Benčić).

Nigdje na jednom mjestu toliko unikatnih sorti uz one poznate. Jedinstveni otok Ugljan. Puno toga, puno novosti od kojih su dobar dio mogli vidjeti i sudionici stručnog izleta po Ugljanu.

– Ovo je bilo jako poučno. Prošli smo gotovo sve maslinike na Jadranu, ali ovako nešto dosad nismo vidjeli, rekao je Vebija Abazović jedan od četvorice maslinara iz crnogorskog Bara koji su sudjelovali na Danima Masline u Zadru.

Izlet na Ugljan dugo će pamtiti i poznata glumica Tamara Šoletić, pogotovo što je u Mulinama bila prvi put. Prvi, ali ne i zadnji, rekoše i ostali, jer ovdje se puno toga naučilo, lipo jelo, pilo, pivalo i družilo. A družeći se, reče Tamara, najviše učimo jedni od drugih. (tekst: www.danimasline.com)

Autor:Općina Preko

Mobilno reciklažno dvorište od 26. svibnja do 1. lipnja u Općini Preko

PREKO – Od četvrtka, 26. svibnja do srijede, 1. lipnja, na području Općine Preko bit će postavljeno mobilno reciklažno dvorište zadarske Čistoće.
Pozivaju se mještani da tamo odlože ambalažni otpad, kao i problematični otpad iz domaćinstva (lijekovi, baterije, ulja i sl.).
Riječ je o velikom mobilnom kontejneru veličine 30 kubičnih metara. Mještani sav nepoželjan otpad mogu odnijeti u kontejner, gdje će ih dočekati djelatnik Čistoće koji će otpad rasporediti po spremnicima.
Mobilno reciklažno dvorište u Preku će biti postavljeno 26. svibnja, u Poljani 27. svibnja, u Sutomišćici 28. svibnja, u Malom Lukoranu  30. svibnja, u Lukoranu  31. svibnja i u Ugljanu 1. lipnja.

Autor:Općina Preko

Poziv iz Ciklona: Spriječimo pojavu većih legla komaraca

PREKO – Osim lijepog i toplog vremena, proljeće sa sobom donosi i prve komarce, koji se najprije  razvijaju u šumskim područjima i na poplavnim površinama.

Uz dovoljne količine vode, broj vrsta komaraca i njihovih legla se povećava, a vrlo često i mi svojim ponašanjem utječemo na to.

Ciklon d.o.o., tvrtka koja se bavi sanitarnom zaštitom čovjekove okoline, podsjeća da voda ne smije stajati dulje od 7 dana kako se iz jajašca komarca ne bi razvile odrasle jedinke, a u jednoj kanti ispunjenoj vodom za mjesec dana može se razviti 100.000 jedinki komaraca.

Kako bismo spriječili pojavu većih legla komaraca, potrebno je:
– isprazniti vodu iz svih predmeta u dvorištima, vrtovima, na balkonima ili terasama (npr. bačve, kante, odbačene posude za cvijeće, brodice i sl.)
– rezerve vode (npr. gusterne, bačve, kante…) hermetički zatvoriti poklopcima ili na neki drugi prihvatljiv način (gustim mrežicama)
– preljeve gusterni zatvoriti gustim mrežicama
– održavati vrtove i dvorišta urednima

Autor:Općina Preko

U svibnju odvoz krupnog otpada

PREKO – Od 04. do 14. svibnja 2016. godine skupljat će se i odvoziti krupni komunalni otpad u većini mjesta na području Općine Preko, dok će se na Ošljaku otpad odvoziti od 24. do 26. lipnja.

Spremnici će biti postavljeni na vidljivome mjestu prema sljedećem rasporedu:

Mali Lukoran 04. svibnja 2016. godine

Preko istok 05. i 06. svibnja

Preko zapad 07. svibnja – 09. svibnja

Poljana 04. i 05. svibnja

Sutomišćica 06. i 07. svibnja

Veliki Lukoran 08. i 09. svibnja

Muline 10. svibnja

Varoš 11. svibnja

Fortoština 12. svibnja

Selo Ugljan 13. i 14. svibnja

Batalaža 10. svibnja

Sušica 11. svibnja

Guduće 12. svibnja

Čeprljanda 13. i 14. svibnja

Ošljak 24. – 26. lipnja 2016.

Autor:Općina Preko

Međunarodni Dani masline stižu i na Ugljan

PREKO – Pripreme za 18. međunarodne Dane masline Zadar 2016., koji će se u sklopu Županijskih dana održati 29. i 30. travnja, u punom su  jeku, a u organizaciji ovogodišnjeg programa su Općina Preko i Turistička zajednica mjesta Ugljan.

Članovi Udruge prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Zadarske županije uzorkuju ulje izravno kod proizvođača i to ne  samo u šest hrvatskih jadranskih županija nego i u Sloveniji, Italiji i Crnoj  Gori. Uz prodajne izložbe maslinovih ulja i drugih domaćih proizvoda na  Narodnom trgu, u planu je i gastronomska priredba – Maslinarski marendin na Forumu, prema ideji Nedjeljka Jusupa, urednika priloga Zadarskog lista “Plodovi zemlje i mora”. Riječ je o svojevrsnom gastro-showu u  izvedbi poznatog zadarskog kuhara Renata Kraljeva koji će s učenicima  Hotelijersko-ugostiteljske i turističke škole pripremati varivo od leće, slanutka i orza za oko 500 osoba. Uz ovu tradicionalnu deliciju “iz liburnskih vremena” posjetitelji će na vođenim degustacijama moći kušatati i naučiti razlikovati dobro od lošeg ulja. Planirano je i sljubljivanje ulja i sira uz guštanje u vinima sve poznatijih ravnokotarskih vinara.

Manifestacija ima i humanitarni karakter. Dobovoljnim prilozima tijekom Maslinarskog marendina na Forumu namjera je podržati akciju  Odjela za ginekologiju OB Zadar za kupnju neophodnog uređaja office  histereoskopa koji služi za vizualizaciju unutrašnjosti maternice. Osim toga, maslinova ulja sakupljena od natjecatelja donirat će se  Dječjem vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju Latica iz Zadra. U popodnevnim satima u velikoj dvorani Zadarskog sveučilišta na programu će biti teme iz struke, okrugli stol o navodnjavanju, uzrocima neredovite rodnosti domaće sorte orkula, o gubitku ulja od berbe do prodaje te o  stavljanju ulja na tržište.

Sudjelovat će Đani Benčić, Frane Strikić,  Željko Prgomet, Gordana Dragun, Šime Marcelić, Mirko Gugić, Dario Lasić, Jasna Bošnir,  Anita Peraić te, nadaju se organizatori, ministar poljoprivrede prof. dr. sc. Davora Romića.

Drugoga dana, u subotu, 30.  travnja, u planu je stručni izlet na otok Ugljan gdje će sudionici, uz terensku nastavu rezidbe maslina, posjetiti antički mlin u Mulinama,  upoznati se s alternativnim načinom crpljenja vode (bušotina, vjetrenjača) za navodnjavanje maslina uz predavanja Šime Marcelića i  Đanija Benčića. Zanimljivo predavanje o proizvodnji maslinova ulja  pod brendom Oleum Liburnicom imat će maslinarski entuzijast Mladen  Lucin.

Veliko zanimanje izaziva i najava održavanja 1. međunarodnog natjecanja u kuhanju žgvaceta – tradicionalnog jela od mlade janjetine. Prijave su u tijeku, a sudjelovanje su već potvrdile kuharske ekipe iz Slovenije, iz Krasice u Istri, Omiša, domaće iz Ugljana i Lukorana, zadarskog restorana Roko, Hotelsko-ugostiteljske i turističke škole, kuharske ekipe iz Bukovice i Ravnih kotara pa čak i iz Crne Gore. Domaću ravnkotarsku janjetinu osigurat će PZ Poličanka iz Poličnika. Uz meso, natjecatelji će dobiti i sve druge potrebne namirnice. A kao dodatak svatko po svojoj želji može donijeti svoje začine. Naravno, i maslinovo ulje bez kojega nema ukusnog žgvaceta.

Organizatori, Udruga prehrambenih tehnologa i nutricionista Zadarske županije, najavljuju  i iznenađenja koja će posjetitelji doznati na samoj manifestaciji 29. i 30. travnja. Završna svečanost, dodjela nagrada i priznanja za kvalitetu maslinova ulja i proglašenje Šampiona 18. međunarodnih Dana masline Zadar  2016., odvijat će se 30. travnja u večernjim satima u hotelu Kolovare.

Autor:Općina Preko

Preko na popisu “skrivenih dragulja” portala European Best Destinations

PREKO – Mjesec dana nakon što je Zadar ponio titulu najbolje europske destinacije 2016., organizacija i istoimeni portal European Best Destinations sa sjedištem u Bruxellesu u europske destinacije koje preporučuju svojim čitateljima, pod egidom “Najbolje skriveni dragulji – Otkrijte skrivena blaga Europe”, uvrstila je Preko na otoku Ugljanu.

Na popisu 30 europskih turističkih destinacija, od Velike Britanije,  Francuske, Njemačke, Italije, Grčke, Portugala, Španjolske, Slovenije i  Crne Gore, Hrvatsku predstavljaju Preko, Cavtat i Hvar. Riječ je o turističkim središtima koja samo po veličini zaostaju za metropolama svjetskoga glasa, ali su zato skrivenom ljepotom postala odredišta kojima se  turisti uvijek vraćaju.

Popis je nastao na osnovi izbora uredništva, tzv. turističkih inspektora  koji putuju Europom, dakle, ne, kao u slučaju Zadra, na temelju glasova  čitatelja, a u uvodnom dijelu potencijalne putnike na put se poziva sljedećim tekstom:

“Postoje nevjerojatne destinacije poznate u Europi i svijetu. Amsterdam svi znaju po kanalima, London po shoppingu i muzejima, Pariz po  atmosferi grada svjetlosti. Ali Europa ima tisuću malih mjesta, skrivenog  blaga, od Rothenburga  u Njemačkoj, Preka  u Hrvatskoj i Faiala na Azorskm otocima. Otkrijte s nama najbolja nepoznata odredišta u Europi!”

– Naravno da smo zadovoljni što nas je jedan tako renomirani portal  prepoznao i uvrstio u najljepše neotkrivene dragulje u Europi. To je plod  dugogodišnjeg rada, ulaganja u turističku infrastrukturu i promidžbu,  kako u našem mjestu tako i u cijeloj općini. Trudimo se svake godine napraviti korak više. Lani smo pomogli u otvaranju Muzeja samostanske  zbirke na Školjiću i zaposlili jednog djelatnika, a ove  godine planiramo  otvaranje Muzeja ulja u Preku. Vjerujemo da je na ovo priznanje utjecala  i činjenica što smo nekoliko puta u Preku ugostili turističke novinare iz  Europe te im prezentirali našu turističku ponudu i baštinu, komentirao je  Ante Brižić, direktor TZO Preko, ističući kako je ovo i poticaj da se radi još bolje, a nada se da će te  uspjehe pratiti i povećanje smještajnog kapaciteta, pogotovo gradnja  hotela u Preku uz uređenje dodatnih sadržaja, te obnova mletačke  Tvrđave sv. Mihovila, za koju projekt priprema Općina Preko.

Podsjetimo, atraktivna tvrđava već je prepoznata prije nekoliko godina  u Michelinovu zelenom vodiču, gdje je ocijenjena s dvije zvjezdice i preporukom “obavezno posjetiti”. Portal European Best Destinations Preko  opisuje kao “prometno i administrativno središte otoka Ugljana koje se,  kako mu i ime kaže, nalazi preko puta Zadra. Sa starim dijelovima tipične dalmatinske arhitekture i mnoštvom patricijskih obiteljskih kuća i  ljetnikovaca. Najbolji način da osjetite mediteranski ugođaj je šetnja uz  rivu ili ispijajući omiljeno piće na nekoj od terasa s pogledom na Zadarski kanal.”

Autor:Općina Preko

Uskršnja čestitka Općine Preko

Pred nama je Uskrs, najveći kršćanski blagdan.

Uskrs je vrijeme kada slavimo nadu u svijet zajedništva, ljubavi i razumijevanja među ljudima. Neka nam Uskrs bude poticaj da činimo dobro drugima, iskreno se pridržavajući temeljnih kršćanskih vrednota.

Poštovani mještani, želimo da u vašim srcima zavlada duh veselja, da blagdane provedete u toplini svojih domova, okruženi prijateljima i obitelji.

Svima koji slaveći iščekuju Kristovo uskrsnuće želimo sretan i blagoslovljen Uskrs!

Načelnik Karlo Novoselić, predsjednica Općinskog vijeća Ingrid Melada, vijećnici i djelatnici Općine Preko

Autor:Općina Preko

Dom na žalu: Radionica o energetskoj obnovi obiteljskih kuća

PREKO – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prema zasad dostupnim informacijama, tijekom svibnja ili lipnja objavit će javni poziv fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Kako bi mještane pripremili za nadolazeći natječaj Općina Preko i LAG „Mareta“ održali su interaktivnu radionicu za sve zainteresirane građane.

U sklopu projekta „PREKO JE EKO“ Općina Preko u suradnji s LAG-om Mareta i Zadarskom županijom održala je u utorak radionicu ‘Energetska obnova obiteljskih kuća’ u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Dom na žalu u Preku. Moderator radionice Ante Župan iz Odsjeka za EU fondove u Općini Preko predstavio je Emilu Šimičić Bajlo i Paška Bonju iz LAG-a „Mareta“ te Daniela Pavića, savjetnika za gospodarstvo iz Zadarske županije koji je detaljno upoznao nazočne s uvjetima natječaja kojeg bi Fond trebao objaviti.

U svom izlaganju Pavić je govorio o iskustvima građana koji su se dosadašnjih godina javljali na natječaje te potrebnim dokumentima koji su potrebni za prijavu. Podnositelji prijave na javni poziv Fonda trebaju priložiti potpisani prijavni obrazac u izvornom obliku. Iznimno važan dokument je ZK izvadak za obiteljsku kuću također u izvornom obliku i ne stariji od šest mjeseci, a kuća mora biti vlasnički riješena te legalizirana. Najvažniji preduvjet za prijavu je ‘Izvješće o prvom energetskom pregledu obiteljske kuće’ koju obavlja nadležna struka, odnosno certifikatori koji imaju ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Popis ovlaštenih certifikatora bit će objavljen uz javni poziv.

FZOEU će ove godine, kao i dosadašnjih, sufinancirati energetsku obnovu kuća koja uključuje izmjenu vanjske stolarije, fasadu, krov, unutarnju toplinsku izolaciju, podnu, zidnu i stropnu, u omjeru koji će odrediti Vlada.
–    Prošlogodišnje sufinanciranje Fonda u obnovi obiteljskih kuća bilo je u omjeru 40, 60 ili 80 posto, zavisno od lokacije obiteljskih kuća odnosno koeficijenta razvijenosti jedinica lokalne samouprave. U Općini Preko, primjerice, FZOEU je sufinancirao obnovu kuća s iznosom od 60 posto, a dodatno sufinanciranje moglo se ostvariti i preko natječaja Zadarske županije. Budući je Proračun RH donesen tek nedavno, još nisu u potpunosti poznati uvjeti javnog poziva za energetsku obnovu kuća, rekla je Emila Šimičić Bajlo.

Zainteresirani građani su, tijekom izlaganja, postavljali pitanja voditeljima radionice, iznoseći svoje konkretne situacije u pogledu starosti objekta i mogućnosti energetske obnove, te pribavljanja uredne tehničke dokumentacije. Za sva dodatna pitanja do objave Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća zainteresirani se mogu javiti LAG-u „Mareta“ i Odsjeku za EU fondove Općine Preko.

Autor:Općina Preko

Kreće projekt Aglomeracija Preko-Kali-Otok Ugljan vrijedan 2 milijuna kuna

PREKO – U vijećnici Općine Preko upriličeno je svečano potpisivanje ugovora povodom početka radova na projektu ‘Aglomeracija Preko-Kali-Otok Ugljan’. Ugovor su potpisali direktor komunalne tvrtke Otok Ugljan Branko Kolega i direktor tvrtke Via Factum iz Biograda Tomislav Škara, koja predvodi zajednicu ponuditelja u kojoj su tvrtke Hidroprojekt-ING i Institut IGH iz Zagreba te SL Consult iz Ljubljane.

Potpisivanju ugovora nazočili su i predstavnici partnera u ovom projektu općina Preko i Kali – načelnik Općine Preko Karlo Novoselić sa suradnicima, te pročelnica Općine Kali Nives Perin i direktor općinske komunalne tvrtke Hripa d.o.o. Ivo Ricov.
–    Zadovoljni smo što napokon krećemo s projektom na kojem radimo već gotovo dvije godine. Zajednica ponuditelja koja je pobijedila na javnom natječaju ima odlične reference i nadam se da će posao biti odrađen na zadovoljstvo svih strana. Zahvaljujemo se Općini Kali koja je dala povjerenje komunalnom društvu Otok Ugljan u provedbi ovog projekta, rekao je direktor tvrtke Otok Ugljan d.o.o. Branko Kolega.

Ukupna vrijednost projekta nakon provedenog postupka javne nabave iznosi 1,924 milijuna kuna bez PDV-a, od čega se 85 posto financira bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske Unije preko Hrvatskih voda, a s oko 180 tisuća kuna projekt će sufinancirati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

–    Kompletirat će se studijska i projektna dokumentacija za dovršetak mreže sustava odvodnje u općinama Preko i Kali. U Općini Kali uključen je sustav cijelog mjesta, a na području Općine Preko Podsustav 1 mreže odvodnje koji uključuje mjesta Preko, Poljana, Sutomišćica i Lukoran. Nakon ovog projektiranja planiramo kandidirati preostale neprojektirane dionice Podsustava 2, koji uključuje sustav odvodnje mjesta Ugljan. Novost je da će se predviđeni samostalni sustav odvodnje Psihijatrijske bolnice Ugljan priključiti na javni sustav odvodnje mjesta Ugljan s pripadajućim zaseocima, otkrio je koordinator projekta ‘Aglomeracija Preko – Kali – Otok Ugljan’ Mladen Lucin.

 

Autor:Općina Preko

Preko: 30 doza krvi prikupljeno u prvoj ovogodišnjoj akciji darivanja

PREKO – Aktiv Dobrovoljnih darivatelja krvi iz Preka proveo je u suradnji s Crvenim križem Zadar i Odjelom za transfuziju zadarske Opće bolnice prvu ovogodišnju akciju darivanja krvi.

Pozivu za darivanje krvi u prostorijama Doma na žalu odazvali su se brojni članovi DDK Preko te nekoliko članova Crvenog križa iz Zadra. Akciju darivanja krvi i zdravstvene preglede davatelja vodili su transfuziolog Karolina Bulajić dr. med. iz Odjela za transfuziju, Opće bolnice Zadar i Branko Kolanović, tajnik Crvenog križa Zadar, u prostorijama POU  „Doma na žalu“ Preko.

– U akciji darivanja sakupili smo 30 doza krvi što je odličan odaziv darivatelja kao i svaki puta u Preku rekao nam je Branko Kolanović iz Crvenog križa Zadar. Izrazio je zadovoljstvo  suradnjom DDK Preko i Crvenog križa Zadar, zahvalio na pomoći Općini Preko radu Aktiva. Aktiv DDK Preko među svojim članovima ima više veterana u darivanju krvi. Osnovan je 1991. godine i godišnje organiziramo najmanje tri akcije darivanja krvi u Preku. U Zadarskoj županiji ima oko 70 aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi, i ove Akcije se provode za potrebe za krvi i krvnim pripravcima Opće bolnice Zadar.

Akcije darivanja krvi vrlo važne i treba ih održati, iako je bilo gašenja nekoliko Aktiva DDK u Zadarskoj županiji. Vrlo je važan rad na terenu i stvaranje baze darivatelja na koju se u pravilu uvijek može računati.

Krv su darivali: Ivo Šoša, Renato Kezija, Robert Šoša, Jakov Sorić, Ana Marija Cukar, David Štajerec, Jure Brižić, Martin Sorić, Daniel Popović, Tomislav Grgurev, Katarina Šoša, Zlatko Klarin, Miljenko Jurin, Tomislav Kraljev, Renato Kereš, Silvana Šimićev, Dušanka Gregov, Stipe Nižić, Sebastian Košta, Luka Ivanov, Adam Miloš, Mate Matacin, Marko Miloš, Zlatko Sorić, Pave Sorić, Hrvoje Sorić, Ante Šoša, Grozdana Gregov, Anka Kuštera, Zorka Župan.

Autor:Općina Preko

U utorak u Preku radionica o energetskoj obnovi obiteljskih kuća

PREKO – Kako se bliži termin kada bi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost trebao raspisati javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, Općina Preko odlučila je svoje mještane informirati o načinu pripreme i prijave na spomenuti natječaj…<--break->

U sklopu projekta ‘PREKO JE EKO’ općina će u suradnji s LAG-om Mareta i Zadarskom županijom organizirati radionicu ‘Energetska obnova obiteljskih kuća’, koja će se održati u utorak 22. ožujka 2016. godine u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Dom na žalu u Preku s početkom u 11:00 sati. <--break->

Svi zainteresirani mještani moći će dobiti informacije o uvjetima prijave na javni poziv FZOEU-a koji sufinancira do 60 posto opravdanih troškova na području Općine Preko, kao i o dodatnom sufinanciranju obnove obiteljskih kuća od strane Zadarske županije.

Autor:Općina Preko

U utorak prva ovogodišnja akcija darivanja krvi u Preku

PREKO – Društvo dobrovoljnih davatelja krvi Preko, Crveni križ Zadar i Odjel za transfuziju Opće bolnice Zadar organiziraju u utorak, 22. ožujka prvu ovogodišnju akciju darivanja krvi. Lokacija je, prema ustaljenom rasporedu, POU Dom na žalu između 16 i 18 sati.

DDK Preko jedan je od najaktivnijih aktiva u Zadarskoj županiji obzirom na broj stanovnika. Kako ističe Branko Kolanović iz Crvenog križa u Zadru, aktiv je dobro organiziran, uživa potporu lokalne zajednice i općinske uprave, a tijekom 2015. godine ukupno su prikupili 70 doza krvi.

–  Aktiv DDK Preko osnovan je 1991. godine i godišnje organiziramo najmanje tri akcije darivanja krvi u Preku. Posebna zahvala  požrtvovnom radu Odjela za transfuziju Opće bolnice Zadar dr. med. Ivne Lucin i dr. med. Vjere Visković te medicinskom osoblju koji dolaze u Preko izvan svoga radnog vremena pomoći nam u provođenju dobrovoljnog darivanja krvi. Posebna zahvala i Crvenom križu Zadar kao i Branku Kolanoviću koji prati rad DDK Preko te nam je velika potpora u organizaciji akcija darivanja krvi te naravno Općini Preko koja redovno financijski podupire naš rad, istaknula je predsjednica aktiva DDK Preko Jelena Đuriš.

Nakon darivanja svi su pozvani na večeru zahvalnosti u tavernu ‘Kod Jose’.

Autor:Općina Preko

Općina Preko: Kreću tri EU projekta vrijedna više od 2 milijuna kuna

PREKO – U Općini Preko u posljednjih nekoliko dana zaprimili su dvije pozitivne informacije s natječaja na koje su se prijavljivali. Od dva natječaja vezana uz projekte koji se financiraju sredstvima iz EU fondova odobreno im je više od 230 tisuća kuna, a napokon kreće realizacija projekta ‘Aglomeracija Preko, Kali, Otok Ugljan’ vrijednog oko 2 milijuna kuna…

Najprije je općinska komunalna tvrtka Otok Ugljan d.o.o. putem javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za ‘sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini’ dobila 178 290 kuna za sufinanciranje projekta ‘Aglomeracija Preko, Kali, Otok Ugljan’, da bi prije nekoliko dana iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi stigla obavijest o prihvaćanju financiranja Razvojne strategije Općine Preko u iznosu od 55 200 kuna, putem mjere 7.1. Europskog fonda za ruralni razvoj.

– Zadovoljni smo što se naš mukotrpan rad na projektima napokon počeo vrednovati. Za projekt ‘Aglomeracija Preko, Kali, Otok Ugljan’, koji je procijenjen na 1,98 milijuna kuna, prethodno smo dobili sufinanciranje od 85 posto (1,67 milijuna kuna) iz sredstava Kohezijskih fondova EU, dok smo mi trebali financirati preostalih 15 posto vrijednosti projekta. No, kako smo sada od MRRFEU-a dobili još oko 180 tisuća kuna za sufinanciranje projekta, to znači da partneri na ovom projektu – općine Preko i Kali te Komunalna tvrtka Otok Ugljan zajedno trebaju uložiti svega preostalih 120 tisuća kuna, što je nekih 6 posto od ukupne vrijednosti projekta, istaknuo je voditelj Odsjeka za EU fondove u Općini Preko Ante Župan.

To su prva bespovratna sredstva iz europskih fondova koja će za provedbu investicijskih projekata za pripremu projektne dokumentacije sustava javne mreže odvodnje dobiti općinsko komunalno poduzeće Otok Ugljan, čiji su partneri u ovom projektu općine Preko i Kali. Nedavno je dovršen i postupak javne nabave za taj projekt te je kriterijem ekonomski najpovoljnije ponude odabrana ponuda Zajednica ponuditelja u kojoj su tvrtke Via Factum iz Biograda, Hidroprojekt-Ing projektiranja i Institut IGH iz Zagreba te SL Consult iz Ljubljane.

– Projekt ‘Aglomeracija Preko, Kali, Otok Ugljan’ napokon kreće u realizaciju. Radi se o projektnoj dokumentaciji za dosad neizgrađene faze kanalizacijske mreže na područjima općina Preko i Kali. Europska sredstva nam jako puno znače jer time širimo mrežu odvodnje i broj potrošača, a svakako je to od vitalnog značenja i za te dvije općine u kojima bi u budućnosti na mrežu odvodnje trebala biti spojena sva domaćinstva i poslovni subjekti. Ovim sredstvima bit će pokriveni i troškovi stručnog nadzora na izgradnji svih dijelova projekta, rekao je zamjenik direktora tvrtke “Otok Ugljan” Mladen Lucin.

Nakon pozitivnih vijesti iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju svjetlo dana uskoro bi trebala ugledati i razvojna strategija Općine Preko.

– To je jedan od temeljnih dokumenata koji će odrediti ključne smjerove razvoja naše općine u razdoblju do 2020. godine. Mi smo odradili potrebne predradnje za izradu strategije, a konačnu verziju dakako mora ‘blagosloviti’ Općinsko vijeće. Naš Odsjek za EU fondove pripremio je bazu projekata koje planiramo kandidirati na aktualne i buduće natječaje te se nadam da ćemo općinsku infrastrukturu uvelike unaprijediti novcem iz EU fondova. Naravno, jedan od glavnih projekata bit će obnova tvrđave sv. Mihovila koja je zasigurno jedan od najatraktivnijih kulturno-turističkih znamenitosti Zadarske županije. Veseli me da smo na projektu ‘Aglomeracija Preko, Kali, Otok Ugljan’ odlično surađivali sa susjednom općinom Kali i to je pokazatelj da zajedničkim snagama možemo doći do važnih projekata, zaključio je načelnik Općine Preko Karlo Novoselić.

Autor:Općina Preko

Produljen rok za prijavu na natječaj udrugama i sportskim klubovima

PREKO – Općina Preko produljila je rok prijave na javni natječaj za za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko.

Po prvotnom planu dokumentacija za natječaje trebala je biti dostavljena zaključno s ponedjeljkom 14. ožujka, a novi rok za dostavu je petak 18. ožujka u 15:00 sati…

Podsjetimo, Općina Preko poziva udruge sa sjedištem na području općine Preko i/ili koje provode program ili projekt na području općine Preko, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog natječaja, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Preko ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja:
1.    SPORT
2.    KULTURA
3.    ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Detalji natječaja dostupni su na sljedećoj poveznici:

http://www.opcina-preko.hr/natjecaj-za-programe-u-sportu-kulturi-zdravstvu-i-socijalnoj-skrbi/

Autor:Općina Preko

Mobilno reciklažno dvorište od četvrtka u Preku

Od četvrtka 03. ožujka 2016. godine na glavnoj cesti u mjestu Preko (Cesta hrvatskih branitelja 7) bit će postavljeno mobilno reciklažno dvorište za područje Općine Preko, u suradnji s tvrtkom Ćistoća Zadar.

Pozivaju se mještani da tamo odlože ambalažni otpad, kao i problematični otpad iz domaćinstva (lijekovi, baterije, ulja i sl.).

Riječ je o velikom mobilnom kontejneru veličine 30 kubičnih metara. Mještani sav nepoželjan otpad mogu odnijeti u kontejner, gdje će ih dočekati djelatnik Čistoće koji će otpad rasporediti po spremnicima.

Autor:Općina Preko

Od ponedjeljka izmjene u trajektnim linijama prema Ošljaku

PREKO – Agencija za obalni linijski pomorski promet usvojila je zahtjev Mjesnog odbora Ošljak i Općine Preko za određenim korekcijama na trajektnoj liniji br. 431 Zadar (Gaženica) – (Ošljak) – Preko, a djelomično izmijenjeni raspored plovidbe kreće već od ponedjeljka 29. veljače…

Tako će već od ponedjeljka trajekt s polaskom u 07:30 iz Zadra stajati na Ošljaku (umjesto onog u 08:15 iz Preka), a umjesto trajekta koji je do sada u 11:30 stajao na Ošljaku po dolasku iz Zadra, na najmanji naseljeni hrvatski otok stat će po povratku iz Preka u 12:15.

Ukupno gledano, trajekt će po novom rasporedu pristajati u Ošljaku svaki dan u putovanjima iz Preka u 12:15 i 18:40, a iz Zadra (Gaženica) radnim danom u 07:30 i 14:45, a nedjeljom i blagdanom u 07:30 i 13:30 (zbog pristajanja u Ošljaku putovanje traje ukupno 30 minuta).

Sukladno zahtjevu Mjesnog odbora Ošljak omogućeno je im je iznimno pravo korištenja linije 431a Preko – Zadar (Poluotok) i obratno kao nastavak putovanja sa trajektne linije Zadar – Ošljak – Preko. To bi značilo da posjetitelji Ošljaka neće morati plaćati dvostruku kartu pri prijelazu s broda na trajekt i obratno, kao što je to do sada bio slučaj.

Mještanima Ošljaka i njihovim gostima na ovaj je način otvoreno nekoliko novih kombinacija dolaska ili odlaska s otoka, a vjeruje se da će to doprijenijeti i povećanom dolasku gostiju tijekom turističke sezone.

Autor:Općina Preko

Uhoda zamijenila Šarina na čelu Obala i parkova

PREKO – Nakon što je dosadašnji direktor tvrtke Obala i parkovi Goran Šarin izabran za pomoćnika ministra pomorstva, prometa i infrastrukture došlo je do promjena na čelu komunalne tvrtke Općine Preko. Odlukom načelnika općine Karla Novoselića novom direktoricom spomenute tvrtke imenovana je Jelena Uhoda.

Uhoda je, mlada 32-godišnja diplomirana ekonomistica iz Preka, koja je do sada bila šefica financija u tvrtki Obala i parkovi te je dobro upućena u sustav rada.

– Smatramo da je Jelena Uhoda dobar izbor, jer dolazi iz sustava i dobro poznaje sve detalje oko poslovanja tvrtke. Do sada je radila odličan posao i vjerujemo da tvrtku preuzima prava osoba. Njezino imenovanje zajednički je izbor mene kao načelnika i vladajuće koalicije. Zahvaljujemo Goranu Šarinu na svemu što je napravio u našoj općini i želimo mu puno uspjeha u ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, rekao je načelnik Preka Karlo Novoselić.

Od djelatnika Obala i parkova jučer se oprostio i novi pomoćnik ministra u resoru Uprave sigurnosti plovidbe.

– Nije mi lako oprostiti se od vas, jer smo godinama bili kao jedna velika obitelj. Preda mnom je veliki izazov u Vladi i vjerujem da ću opravdati očekivanja. Ostavljam iza sebe uređenu tvrtku koja ima potencijala za dodatni napredak. Drago mi je da je upravo Jelena Uhoda odabrana za moju nasljednicu, jer je riječ o kvalitetnoj i vrijednoj djelatnici i vjerujem da će u suradnji s mladim, kvalitetnim kadrovima koji sada vode općinu napraviti puno dobrih stvari, poručio je Goran Šarin.

Djelatnike je pozdravila i nova direktorica.

– Svi se dobro poznajemo i vjerujem da ćemo i dalje dobro surađivati. U našoj tvrtki svi znaju svoje zadatke i vjerujem da ćemo nastaviti raditi jednako kvalitetno kao do sada. CIlj nam je da naša općina infrastrukturno napreduje i da bude uređena, a moj zadatak je između ostalih, osigurati svim radnicima da budu redovno i primjereno plaćeni, istaknula je Jelena Uhoda.

SASTANAK OBALA I PARKOVI

Autor:Općina Preko

Kadar iz Općine Preko: Goran Šarin pomoćnik ministra prometa

PREKO – I zadarski otoci imat će svojeg predstavnika u hrvatskoj Vladi. Na današnjoj sjednici Vlade Tihomira Oreškovića, za pomoćnika ministra pomorstva, prometa i infrastrukture u resoru Uprave sigurnosti plovidbe imenovan je Goran Šarin.

Na novo radno mjesto Šarin dolazi s pozicije direktora Obale i parkova, komunalne tvrtke Općine Preko…
–    Počašćen sam što ću biti dio tima premijera Tima Oreškovića i to u resoru koji vodi ministar Oleg Butković, koji je na mene u dosadašnjim kontaktima ostavio vrlo dobar dojam. Imamo dosta slične poglede na izazove koji nas očekuju u našem resoru i vjerujem da možemo napraviti niz pozitivnih pomaka. Ovo shvaćam kao veliki izazov i radit ću s velikim motivom, a oni koji me poznaju, znaju da je moj osnovni postulat – red i pravednost. Zahvaljujem HDZ-u Zadarske županije i općinskom odboru Preko koji su podržali moj izbor.  Vjerujem da ću opravdati povjerenje, rekao nam je Šarin koji se danas emotivno oprostio od svojih dosadašnjih suradnika u Općini Preko.

62-godišnji Šarin po struci je inženjer pomorskog prometa. Na čelu tvrtke Obala i Parkovi bio je deset godina, a prethodno je radio na funkciji direktora Turističke zajednice Općine Preko. Prije dolaska u javni sektor, dugi niz godina iskustvo je stjecao kao kapetan na brojnim domaćim i stranim brodarima.

Autor:Općina Preko

Bespovratna financijska pomoć: Odabrano 40 studenata

Odabrano je 40 studenata koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovratne financijske pomoći Općine Preko za akademsku godinu 2015/16.

Visina bespovratne financijske pomoći iznosi 300,00 kuna mjesečno za studente koji studiraju na području Zadarske županije i 500,00 kuna za studente koji studiraju izvan područja Zadarske županije.

Pravo na bespovratnu financijsku pomoć mogli su ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Općine Preko najmanje pet godina prije raspisivanja natječaja, studenti koji imaju status redovitog ili izvanrednog studenta, studenti koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od nekog drugog subjekta te studenti koji prethodno nisu koristili bespovratnu financijsku pomoć za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja.

Prijave su bodovane po socijalnim kriterijima i kriterijima izvrsnosti sukladno Pravilniku o dodjeli bespovratne financijske pomoći studentima.

Popis je dostupan na poveznici:

POPIS STUDENATA – BESPOVRATNE POMOĆI 2016.

 

Autor:Općina Preko

Raspisan natječaj za programe u sportu, kulturi te zdravstva i socijalne skrbi

VAŽNA NAPOMENA: ROK PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE U KULTURI, ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI PRODULJEN JE DO PETKA 18. 03. 2016. GODINE U 15:00 SATI!!!

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“ broj 5/16), Općinski načelnik Općine Preko raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Preko

I.
Općina Preko poziva udruge sa sjedištem na području općine Preko i/ili koje provode
program ili projekt na području općine Preko, usmjerene na prioritetna područja iz ovog
Javnog natječaja, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Preko ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.
II.
Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća
prioritetna područja:

1.    SPORT
2.    KULTURA
3.    ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

III.
Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o
prioritetnom području, kako slijedi:

1.    Prioritetno područje: SPORT
Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:
1.1.    poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana;
1.2.    podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.
2.    Prioritetno područje: KULTURA
Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:
2.1.    promicanje nematerijalne kulturne baštine; organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost
2.2.    podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.
3.    Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:
3.1.    prioritetna područja:
a)    djeca i mladi,
b)    starije osobe i palijativna skrb,
c)    osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju
d)    branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, te civilni stradalnici iz
Domovinskog rata
3.2.        podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
IV.
Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja je 636.000,00 kuna.
Planirana vrijednost javnog natječaja po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

 

 

 

 

Projekti, programi,
manifestacije

Iznos

financijskih
sredstava
u kn

Najniži iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn
Najviši iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn
Očekivani

broj

ugovora

1. SPORT
1.1. Poticanje i promicanje
sporta, osiguravanje
uvjeta za provođenje
treninga, organiziranje
i provođenje
natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana
 

 

 

 

245.000,00

 

 

 

 

3.000,00

 

 

 

80.000,00

 

 

 

5

1.2. Podrška

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

2. KULTURA
2.1. Promicanje
nematerijalne
kulturne baštine; organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativna i izdavačka djelatnost
 

 

 

300.000,00

 

 

 

2.000,00

 

 

 

40.000,00

 

 

 

15

2.2. Podrška

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
3.1. Projekti i aktivnosti
sukladno prioritetima
 

91.000,00

 

2.000,00

 

40.000,00

 

10

3.2. Podrška

institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga

V.
Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog
područja ovog javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2016. godine.

VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Preko (www.opcina-preko.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog javnog natječaja.
VII.
U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim
obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Preko ili
preporučenom pošiljkom na adresu:
Općina Preko,
Trg hrvatske nezavisnosti 2
23 273 Preko
„Javni natječaj za udruge – ne otvaraj”
do PETKA, 18.03.2016. u 15:00 sati, neovisno o načinu dostave.
VIII.
Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru
prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje,izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje Općinski načelnik Općine Preko.
IX.
Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom javnom natječaju i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.
X.
S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine Preko za 2016. godinu, Općina Preko će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori
projektu/programu.
XI.
Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti
prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po javnom natječaju.
XII.
Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:opcina-preko@preko.hr najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.
KLASA: 402-08/16-01/02
URBROJ: 2198/13-3-16-1
Preko,12. veljače 2016. godine
Općinski načelnik

Karlo Novoselić

Formulare za natječaj preuzmite ovdje:

Javni natječaj – Udruge

Pravilnik o financiranju javnih potreba u Općini Preko

Upute za prijavitelje

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obrazac – financijski izvještaj programa ili projekta

Obrazac – opisni izvještaj programa ili projekta

Obrazac – životopis

Obrazac 1-opis programa ili projekta

Obrazac 2 – proračun

Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac-izjave-o-ispunjenju-obveza

Obrazac za procjenu kvalitete – vrijednosti programa ili projekta

Izjava o partnerstvu

Ugovor o financiranju projekta

 

Autor:Općina Preko

Prijave za bespovratnu pomoć studentima zaprimaju se do 03. veljače

Ako se još niste prijavili na natječaj za bespovratnu pomoć studentima – požurite, jer će se zahtjevi zaprimati zaključno do srijede 03. veljače 2016. godine. Zahtjevi koji stignu nakon tog roka, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu poslati i poštom, s pečatom do 03. veljače.

Podsjećamo, 19. siječnja objavljen je natječaj Općine Preko za bespovratnu pomoć studentima s prebivalištem na području općine. Rok prijave je 15 dana, a dodijelit će se 40 bespovratnih financijskih pomoći.

Visina bespovratne financijske pomoći iznosi 300,00 kuna mjesečno za studente koji studiraju na području Zadarske županije i 500,00 kuna za studente koji studiraju izvan područja Zadarske županije.

Pravo na bespovratnu financijsku pomoć mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Općine Preko najmanje pet godina prije raspisivanja natječaja, studenti koji imaju status redovitog ili izvanrednog studenta, studenti koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od nekog drugog subjekta te studenti koji prethodno nisu koristili bespovratnu financijsku pomoć za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja.

Prijave će biti bodovane po socijalnim kriterijima i kriterijima izvrsnosti, a detalje natječaja kao i formulare za prijavu možete pronaći na sljedećoj poveznici:
http://www.opcina-preko.hr/natjecaji/natjecaj-za-bespovratnu-pomoc-studentima-20152016-godina/

Autor:Općina Preko

Općina Preko dijeli bespovratnu financijsku pomoć studentima

PREKO – Objavljen je natječaj Općine Preko za bespovratnu pomoć studentima s prebivalištem na području općine. Rok prijave je 15 dana, a dodijelit će se 40 bespovratnih financijskih pomoći.

Visina bespovratne financijske pomoći iznosi 300,00 kuna mjesečno za studente koji studiraju na području Zadarske županije i 500,00 kuna za studente koji studiraju izvan područja Zadarske županije.

Pravo na bespovratnu financijsku pomoć mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Općine Preko najmanje pet godina prije raspisivanja natječaja, studenti koji imaju status redovitog ili izvanrednog studenta, studenti koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od nekog drugog subjekta te studenti koji prethodno nisu koristili bespovratnu financijsku pomoć za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja.

Prijave će biti bodovane po socijalnim kriterijima i kriterijima izvrsnosti, a detalje natječaja kao i formulare za prijavu možete pronaći na sljedećoj poveznici:
http://www.opcina-preko.hr/natjecaji/natjecaj-za-bespovratnu-pomoc-studentima-20152016-godina/

Autor:Općina Preko

Počela distribucija općinskog lista Naši školji

PREKO – Iz tiska je izašao 13. broj općinskog lista Naši Školji. Tiskano izdanje besplatno se dostavlja u domaćinstva Općine Preko, a distribucija je krenula te se očekuje da bi do Božića sva domaćinstva trebala dobiti svoj primjerak…

Kao i obično, već desetu godinu zaredom (prvi broj izišao je u prosincu 2005. godine) uoči blagdana tiskaju se Naši školji s pregledom najvažnijih događaja u Općini Preko tijekom godine na zalasku.

Novi broj lista Naši školji sadržajno je najbogatiji dosad (164 stranice) te vizualno najatraktivniji.

Autor:Općina Preko

Nova LED rasvjeta u Općini Preko

PREKO – U mjestima Općine Preko obavljena je rekonstrukcija javne rasvjete ugradnjom novih LED svjetiljki. Zamijenjeno je oko 850 postojećih, uličnih i cestovnih žarulja, što je nešto manje od 50 posto ukupnog broja svjetiljki javne rasvjete.

Općina Preko bi sa novom učinkovitom rasvjetom trebala ostvariti značajne uštede u računima za javnu rasvjetu. Vrijednost projekta rekonstrukcije javne rasvjete procijenjen je na 2 milijuna kuna, od čega 60 posto sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostali iznos bi trebala pokriti Općina Preko upravo uštedom koju će ostvarivati u potrošnji električne energije.

– Unatoč ekonomskoj krizi koja i dalje trese Hrvatsku, naša općina uspjela je održati financijsku stabilnost, a gotovo sve planirane aktivnosti uspjeli smo realizirati. Posljednji u nizu velikih projekata za našu općinu dovršen je u proteklom mjesecu, a riječ je o postavljanju ekološke LED rasvjete. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u mjestima naše općine postavljeno je preko 850 novih LED žarulja za javnu rasvjetu, čime smo uz ekološku komponentu, znatno uštedjeli na troškovima električne energije, što će se vidjeti već na računima naše općine za iduću godinu. Taj projekt planiramo nastaviti i u narednim godinama, ovisno o sredstvima koja nam budu na raspolaganju, istaknuo je općinski načelnik Karlo Novoselić.

Općina Preko je nedavno na javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobila i 60 postotnu subvenciju za novi WEBGIS program ‘Pametno upravljanje nerazvrstanim cestama Općine Preko’, čime je postala jedna od prvih općina u Hrvatskoj uključena u projekt Pametni gradovi. Naime, spomenuti program predviđa kvalitetnije rješavanje problema mještana u svakodnevnom radu lokalne uprave, uspostavu efikasnijeg sustava upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta te kontrolu cjelokupne komunalne infrastrukture.

– Sustav je koncipiran na način da svaka ovlaštena osoba koja ima pristup sustavu ima mogućnost prijave problema na terenu iz područja prometne i komunalne infrastrukture, na način da svojim pametnim uređajem fotografira ili napravi video zapis problema koji se zatim automatski evidentira u sustavu dobivanjem oznake ‘intervencija’. Uvođenjem ovog sustava Općina će već od iduće godine više pojedinačnih odvojenih organizacijskih sustava objediniti u jedan centralni sustav, čime je provedba procesa ubrzana minimalno 50 % u odnosu na prijašnji način funkcioniranja. Provedbom projekta Pametno upravljanje cestama Općine Preko namjerava se postići brzo i učinkovito komuniciranje više službi istodobno uz cjelokupnu kontrolu troškova i naloga za intervencijama na terenu preko jedinstvenog WebGIS sučelja, istaknuo je Endi Ćuća, općinski referent za imovinu.

Osim spomenutog programa, uskoro se očekuje i 60-postotna subvencija Fonda za prvu električnu punionicu automobila na otoku Ugljanu, što je također kandidirano na javni poziv FZOEU-a.

Autor:Općina Preko

Komunalnoj tvrtki Otok Ugljan 2 milijuna iz EU fondova

PREKO – Komunalna tvrtka Općine Preko “Otok Ugljan d.o.o.” dobit će oko 2 milijuna kuna iz Kohezijskog fonda EU, za provedbu investicijskih projekata za pripremu projektne dokumentacije sustava javne mreže odvodnje na području ‘Aglomeracija Preko, Kali’.

To su prva bespovratna sredstva iz europskih fondova koja će dobiti komunalno poduzeće Općine Preko čiji su partneri u ovom projektu općine Preko i Kali.

“Otok Ugljan” se našao među 130-ak poduzeća koja su svoje projekte nominirali za europska sredstva kod Ministarstva poljoprivrede, a na kraju je završio na listi 23 rangirana odobrena projekta. Ukupna vrijednost projekta je 1,98 milijuna kuna od čega je udio dvije spomenute općine 300 tisuća, dok će nešto manje od 1,7 milijuna kuna “pokriti” Hrvatske vode.

– Radi se o projektnoj dokumentaciji za dosad neizgrađene faze kanalizacijske mreže na područjima općina Preko i Kali. Europska sredstva nam jako puno znače jer time širimo mrežu odvodnje i broj potrošača, a svakako je to od vitalnog značenja i za te dvije općine u kojima bi u budućnosti na mrežu odvodnje trebala biti spojena sva domaćinstva. Ovim će sredstvima biti pokriveni i troškovi stručnog nadzora na izgradnji svih dijelova projekta. Veliku potporu u prijavi na natječaj pružio nam je Odsjek za EU fondove Općine Preko, rekao je zamjenik direktora tvrtke “Otok Ugljan” Mladen Lucin.

U tijeku je tender za javni natječaj, a projekt ‘Aglomeracija Preko, Kali’ bi trebao krenuti u realizaciju već početkom 2016. godine.

Autor:Općina Preko

Općinski komunalci uređuju središte Malog Lukorana

MALI LUKORAN – Nakon dvomjesečnih radova na polaganju podzemnih elktro-kabela između Malog i Velog Lukorana u duljini od oko 800 metara, radnike sukošanskog Konektora u središtu Malog Lukorana zamijenili su djelatnici općinske komunalne tvrtke Obala i parkovi.

Kako je portalu Naši školji pojasnio Marino Sandalić, predsjednik Mjesnog odbora Lukoran, počelo je detaljno uređenje parka Petra Preradovića i dijela kupališta ispred ljetnikovca obitelji De Ponte.

– U prvoj fazi uređuje se, odnosno gradi 100 metara novog kamenog zida između parka i glavne ceste jer je stari na nekoliko mjesta bio urušen, a nakon nedavnih velikih građevinskih radova, zbog kojih je bilo prekopano središte mjesta, odlučili smo proširiti cestu i zid za oko pola metra uvući prema središtu parka. Napravljeni su novi ulazi do dječjeg igrališta i trgovine, spomenik Petru Preradoviću također ćemo pomaknuti za nekoliko metara i postaviti nove klupe. Popravili smo sprave na igralištu, prorijedili nabujalu vegetaciju, posjekli suhe grane koje su prijetile prolaznicima i kultivirali cijeli prostor u kojemu, osobito za ljetnih vrućina, rado borave i domaći ljudi i turisti, kaže Sandalić.

Napominje kako bi većina radova, dopusti li vrijeme, trebala biti gotova do kraja prosinca, a nakon božićno-novogodišnjih blagdana počet će uređenje dijela kupališta ispred ljetnikovca, sagraditi kameni stol i također postaviti nekoliko klupa. Mali Lukoran će, dodaje u šali, spreman dočekati prve proljetne turiste!

U radovima koje financira Općina Preko, svakodnevno sudjeluje najmanje dvoje radnika Obala i parkova, a po potrebi i više, ovisno o složenosti poslova.

Autor:Općina Preko

Božićni sajam u POU Dom na žalu od 17. do 20. prosinca

PREKO – Tradicionalno, Pučko otvoreno učilište Dom na žalu organizira Božićni sajam, koji ove godine počinje 17., a završava 20. prosinca.

U sklopu sajma, od 16 do 20 sati, izuzev prvoga dana, kada će početi u 18 sati, organizatori su pripremili bogat i raznovrstan program te prigodnu prodaju božićnih i uporabnih predmeta. Sajam će u četvrtak, 17. prosinca u 18 sati, u POU Dom na žalu otvoriti Božićni koncert polaznika Glazbene škole Blagoja Berse, podružnice Preko. U petak, 18. prosinca od 16 do 20 sati nastupit će baletna grupa Udruge TIM, polaznici Dječjeg vrtića Lastavica, grupe Zečići i Dupini, a nakon toga organizatori najavljuju nastup iznenađenja.

Sljedeći dan, u subotu, 19. prosinca od 16 do 17.30 sati, održat će se slikarska radionica za djecu (crtanje bora i božićnih ukrasa na platu), a od 17.30 do 20 sati predviđeno je druženje uz Udrugu žena Luzor, pjesmu, kuhano vino i fritule. U nedjelju, 20. prosinca u 19 sati bit će izvlačenje dobitnika nagradne igre koja je organizirana u sklopu sajma.

Autor:Općina Preko

Aktiv DDK Preko prikupio 70 doza krvi

PREKO – Društvo dobrovoljnih darivatelja krvi Preko uspješno je provelo treću po redu ovogodišnju akciju darivanja krvi. Akcija darivanja krvi organizira se u suradnji s Crvenim križem Zadar i Odjelom za transfuziju Opće bolnice Zadar, a prikupljene su 23 doze dragocjene tekućine.

Da darivanje protekne u redu pobrinuo se medicinski tim Opće bolnice u Zadru na čelu s dr. med. Karolinom Balajić…
– Aktiv DDK Preko osnovan je 1991. godine i godišnje organizira tri akcije darivanja krvi u Preku te objavljuje javne pozive za darivanje krvi na otoku Ugljanu. Posebna zahvala na dobroj suradnji i razumijevanju medicinskom osoblju Opće bolnice Zadar – dr. med. Ivni Lucin, dr. med. Vjeri Visković i dr. med. Karolini Balajić koje dolaze u Preko izvan svoga radnog vremena i provode akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Također, ovom prigodom zahvalila bih se Branku Kolanoviću iz Crvenog križa Zadar koji prati rad DDK Preko i velika nam je potpora u organizaciji i akciji darivanja krvi, istaknula je predsjednica aktiva Jelena Đuriš. Uputila je zahvalu Općini Preko na financiranju rada Društva i pomoći kod obroka zahvalnosti za darivatelje.

DDK Preko jedna je od najuspješnijih podružnica u Zadarskoj županiji, obzirom na broj stanovnika i broj sakupljenih doza krvi koja nerijetko znači – život. Aktiv trenutno broji oko 100 članova od kojih je aktivno 70-ak članova. Ostali članovi imaju već određeni broj godina ili iz zdravstvenih razloga više ne smiju darivati krv. Podružnica Preko za svoj rad dobila je zahvalnice Zadarske županije, a članovi zahvalnice za humani doprinos društvu. Među darivateljima su veterani kao Jakov Sorić koji ima 88 darivanja, Šime Vidas i Marin Kačan s više od 60 darivanja te Grozdana Gregov s više od 50 darivanja.

Aktiv DDK Preko u ovogodišnje tri akcije dobrovoljnog darivanja krvi prikupio je 70 doza dragocjene tekućine.

Krv su darivali: Marin Pantalon, Jasminka Pavin, Renato Kezija, Jakov Sorić, Ivo Šoša, Josip Štajerec, Zvonko Marcelić, Robert Šoša, Paula Šoša, Dušanka Gregov, Zlatko Klarin, Pave Sorić, Luka Ivanov, Grozdana Gregov, Zora Župan, Anita Miloš, Marin Lovrić, Jure Mazić, Adam Miloš, Ante Šoša, Zlatko Sorić, Danijel Popović i Sebastijan Košta.

Tekst i foto: Jasna Marcelić

Autor:Općina Preko

U suradnji s HGSS-om napravljen novi zemljovid otoka Ugljana

PREKO – Stručni tim Hrvatske gorske službe spašavanja Zadar i predstavnici svih općina i turističkih zajednica otoka Ugljana završili su ovaj tjedan višemjesečni projekt novog turističko-planinarskog zemljovida.

Prema riječima Dražene Strihić, direktorice TZ mjesta Ugljan, i Ante Brižića, direktora TZO Preko, nova turistička i zemljopisna karta preciznija je i sadržajnija od svih dosadašnjih zemljovida koje su izdavale turističke zajednice otoka, bilo samostalno ili udruženo.

– Pripadnici zadarskog HGSS-a uistinu su prošli svaku stazu, svaki put, svaku uzvisinu jer je primarni cilj bio da karta bude točan i pouzdan priručnik i da se turisti uz nju osjećaju sigurno kad se upute u istraživanje otoka. Kartu će koristiti i pripadnici HGSS-a i zato su bila potrebna precizna mjerenja i 100 posto točni podaci, kažu prvi ljudi otočnih turističkih zajednica.

Dvojezična karta (hrvatski/engleski) nadograđivat će se ovisno o promjenama u prostoru, probijanju novih putova, čišćenju staza, dostupnosti nekih lokaliteta, postavljanju novih putokaza. Osim zemljovida u mjerilu 1:25.000 i QR koda, karta nudi i pregršt informacija o svakome mjestu od Kukljice do Ugljana. Obrađene su povijesne, kulturne i prirodne znamenitosti, flora i fauna, gastronomija, plaže i kupališta, servisne informacije te posebno otoci Ošljak, Rivanj i Sestrunj.

Novi turističko-planinarski zemljovid može se nabaviti u svim turističkim uredima otoka Ugljana.

Autor:Općina Preko

Prijavite ulje na analizu za 4. Dane maslinova ulja u Ugljanu

PREKO/UGLJAN – Turistička zajednica mjesta Ugljan poziva maslinare da prijave ulja za ocjenjivanje i degustaciju za 4. Dane maslinova ulja koji će se održati u sklopu prvosvibanjskih praznika u Ugljanu.

To je, ističu organizatori, idealna prilika da maslinari doznaju kvalitetu ulja upravo sada dok je ono još mlado i nije odstajalo do svibnja kad se održava manifestacija. Potrebna količina za ocjenjivanje je tri decilitra maslinova ulja u staklenoj tamnoj boci.

Ocjenjivat će se kemijski i senzorski parametri (organoleptika), a analizu će obaviti udruga „Olea“, Zadar – ocjenjivači koji su završili i dobili potvrdu za stručnu osposobljenost za kušače maslinova ulja.

Puna cijena analize iznosi 250 kn po uzorku, a Turistička zajednica mjesta Ugljan i Općina Preko snosit će dio troškova u visini od 150 kuna po uzorku. U cijenu je uključen trošak kemijske i organoleptičke analize, predavanja stručnjaka na temu maslinarstva/uljarstva, radionice, vođene stručne degustacije maslinovih ulja te domjenak na završnoj večeri dodjele priznanja na manifestaciji.

Uzorak ulja i uplata obavlja se u Turističkoj zajednici mjesta Ugljan radnim danom od 8 do 14 sati do 1. travnja 2016. godine. Uzorke je moguće poslati i poštom na adresu Turistička zajednica mjesta Ugljan, Šimuna Kožičića Benje 17, 23275 Ugljan.

Podaci za uplatu: Primatelj: Turistička zajednica mjesta Ugljan, IBAN: HR08 2340 0091 1106 1293 4, Model: HR 67, poziv na broj: OIB natjecatelja, s naznakom „za Dane maslinovog ulja“.

Natjecateljima želimo uspjeh, a dodatne informacije mogu se dobiti i telefonski – 023 288-011 i 098/950-9527.

Autor:Općina Preko

U POU Dom na žalu počinje tečaj talijanskog jezika

PREKO – Pučko otvoreno učilište Dom na žalu i ove jeseni nastavlja s obrazovnim programima.

U utorak, 24. studenoga, počinje nastava talijanskog jezika A1 (2), dvaput tjedno, utorkom i četvrtkom od 18.30 sati.

Pozivaju se svi zainteresirani da se jave u POU Dom na žalu. Cijena tečaja iznosi 1600 kuna i može se platiti u četiri rate.

Autor:Općina Preko

Domoljubna koalicija osvojila najviše glasova u Općini Preko

PREKO – Na jučer održanim parlamentarnim izborima Domoljubna koalicija uvjerljivo je slavila u 9. izbornoj jedinici (49,56 %), u koju spadaju i zadarski otoci. Lista HDZ-a i koalicijskih partnera pobjedu je odnijela i u većini otočnih općina pa i u Općini Preko…

Domoljubna koalicija slavila je u općinama Preko, Kali, Pašman, Vir, Povljana, Kolan, Novalja i u gradu Pagu. Koalicija Hrvatska raste najviše glasova osvojila je u općinama Kukljica, Tkon i Sali. To su im ujedno, jedine općine u Zadarskoj županiji u kojima su dobili više mandata od svojih glavnih rivala.

Baš kao i na nacionalnoj razini treće mjesto je i u svim otočnim općinama osvojila lista MOST-a…

Po mjestima – Domoljubna koalicija je ostvarila pobjedu u Preku, Poljani, Sutomišćici, Lukoranu i Sestrunju, a najviše preferencijalnih glasova osvojio je Božidar Kalmeta, treći s liste Domoljubne koalicije.

Rezultati, Općina Preko: Domoljubna koalicija 38,46 % (858 glasova); Hrvatska raste 34,92 % (779 glasova); Most 14,70 % 337 glasova, Živi zid 3,81 % (85 glasova), U ime obitelji – Projekt Domovina 1,61 % (36 glasova)…

Autor:Općina Preko

Saznajte biračka mjesta u Općini Preko

PREKO – Državno izborno povjerenstvo za nedjelju 08. studenoga 2015. godine raspisalo je izbore za Hrvatski sabor 2015. godine. U nastavku donosimo popis biračkih mjesta u Općini Preko.

1 LUKORAN: POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LUKORAN
2 OŠLJAK: STARA ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE NA OŠLJAKU
3 POLJANA: PODRUČNA ŠKOLA “VALENTIN KLARIN” POLJANA
4 PREKO: DJEČJI VRTIĆ “LASTAVICA” PRIJEŠKIH MUČENIKA 1, PREKO
5 RIVANJ: MJESNI ODBOR RIVANJ
6 SESTRUNJ: MJESNI ODBOR SESTRUNJ
7 SUTOMIŠĆICA: PODRUČNA ŠKOLA “VALENTIN KLARIN” U SUTOMIŠĆICI
8 UGLJAN:PODRUČNA ŠKOLA “VALENTIN KLARIN” U MJESTU UGLJAN

Izbori za Sabor Republike Hrvatske se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.

Biračka mjesta na području Republike Hrvatske određuju općinska izborna povjerenstva, gradska izborna povjerenstva i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba, dok biračka mjesta u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske određuje Državno izborno povjerenstvo.

Autor:Općina Preko

Olive Island Marina iz Sutomišćice najbolja mala marina u Hrvatskoj

PREKO – Na Biograd Boat Showu u Marini Kornati, dodijeljene su nagrade Hrvatske gospodarske komore…

U konkurenciji malih marina, prvo mjesto, drugu godinu zaredom, osvojila je Olive Island Marina u Sutomišćici, u kategoriji srednja marine godine pobijedila je ACI Marina Dubrovnik u Komolcu, a među velikim marinama na prvome je mjestu D-Marin Dalmacija Bibinje – Sukošan. Najbolja čarter agencija je Angelina Tours iz Biograda.

Čestitamo djelatnicima i vlasnicima Olive Island Marine na osvojenoj nagradi.

Autor:Općina Preko

U listopadu odvoz krupnog otpada u Općini Preko

PREKO – U prvoj polovici listopada skupljat će se i odvoziti krupni komunalni otpad u većini mjesta na području Općine Preko. Druga ovogodišnja akcija prikupljanja krupnog otpada trajat će od 01. do 12. listopada 2015. godine

Spremnici će biti postavljeni na vidljivome mjestu prema sljedećem rasporedu:

UGLJAN:
Muline 01. – 02. listopada 2015.
Batalaža 02. – 03. listopada 2015.
Selo Ugljan 03. – 05. listopada 2015.
Fortoština 05.- 06. listopada 2015.
Sušica 01. – 02. listopada 2015.
Guduće 02. – 03. listopada 2015.
Čeprljanda 03. – 05. listopada 2015.
Varoš 05.- 06. listopada 2015.

PREKO:
Preko istok 07.- 09. listopada 2015.
Preko zapad 09.- 12. listopada 2015.

LUKORAN:
MalI Lukoran 06.- 07. listopada 2015.
Veli Lukoran 06.- 09. listopada 2015.

SUTOMIŠĆICA: 10.- 12. listopada 2015.

POLJANA: 09.- 10. listopada 2015.

OŠLJAK: 09.- 10. listopada 2015.

Autor:Općina Preko

Obilježena 90. godišnjica Euharistijskog kongresa u Preku

PREKO – U Pučkom otvorenom učilištu Dom na žalu u Preku, pod pokroviteljstvom Općine Preko, u nedjelju je održan simpozij posvećen 90. godišnjica Euharistijskog kongresa u Preku 8. rujna 1925. godine.

Prema riječima prof. dr. Šime Mihatova iz inicijativnog odbora simpozija, Euharistijski kongres bio je značajan događaj u povijesti Preka, koji je tada, nakon Rapallskog ugovora 1920., bio pod okupacijom Kraljevine Italije.
– U vremenu snažnog odnarođivanja, ugroze vjerske i nacionalne svijesti, održavanje Euharistijskog kongresa sigurno je bilo motivirano snažnim vjerskim, nacionalnim i kulturnim razlozima. Preko je bilo domaćin više tisuća uzvanika i sudionika iz mnogih krajeva, pristaništa su bila prepuna svečano okićenih gajeta, brodova i parobroda, a i papa Pio XI. osobno se brzojavom obratio sudionicima kongresa. Snagom zajedništva, duhom vjere i nacionalnim ponosom, Preko se predstavilo kao “čuvar vjere i nacionalne svijesti” u tim teškim vremenima.
Na simpoziju je predstavljena kniga “Zadarska trilogija” mons. prof. dr. Jurjaj Batelja, čiji je drugi dio posvećen, među ostalim, i Euharistijskom kongresu u Preku, koji je, kako se moglo čuti, bio među prvima u hrvatskom narodu, a održao se uz proslavu tisućite obljetnice uspostave Hrvatskog kraljevstva. Tada je donesen i proglas u kojemu se ističe kako se to ne bi slavilo da se hrvatski narod nije držao katoličke vjere. Inicijator kongresa bio je župnik Mate Garković, kasniji zadarski nadbiskup, rodoljub kojeg su 1918. godine uhapsili Talijani zbog obrane narodnih prava.
U sklopu simpozija ing. Davor Klarin pripremio je izložbu starih fotografija Preka i fotokumentaciju održavanja Euharistijskog kongresa, koja se može razgledati do 14. rujna, a prigodni program izvela je Udruga žena Luzor.

Autor:Općina Preko

Ugljan u cvijeću: Dodijeljene nagrade i priznanja

UGLJAN – Četrnaestu godinu zaredom, Ugljan je odabrao najljepšu terasu ugostiteljskog objekta, najljepši vrt i okućnicu kuće za odmor te najljepši vrt i okućnicu domaćeg stanovništva.

U akciji “Ugljan u cvijeću”, koja se održava u sklopu Plavog cvijeta Hrvatske turističke zajednice, nagrađeni su i kreativni pojedinci koji su doprinijeli razvoju turizma i podizanju ekološke svijesti. U novootvorenom restoranu/konobi Ugljan, nagrade i priznanja dodijeljeni su u petak navečer, a kako je istaknula Dražena Strihić, direktorica Turističke zajednice mjesta Ugljan, bio je to svojevrstan pozdrav ljetu i prilika da se napravi rezime još jedne uspješne turističke sezone u kojoj je ostvareno više od 119.000 noćenja.
Za poseban doprinos razvoju turizma i uređenja mjesta Ugljan, priznanje su dobili Dječji vrtić Lastavica Ugljan i Područna škola Valentina Klarina čiji su se djelatnici s učenicima i mališanima uključili u projekt Božice Kliman „Svako misto svoju klupu ima“. Na radionici mozaika uredili su zid vrtića i škole, naučili nešto novo i stvorili pravo malo umjetničko djelo. Priznanje za poseban doprinos projektu „Svako misto svoju klupu ima“ dodijeljeno je odgajateljici Marini Grgin i ravnateljici vrtića Jadranki Selak te učiteljicama Loreni Tomić, Sofiji Kralj i ravnatelju OŠ Valentina Klarina Kristijanu Smudu.
Priznanje za umjetnički doprinos projektu „Svako misto svoju klupu ima“, dobio je dječak Jan Perica iz Zadra, koji se ovog ljeta uključio u izradu mozaik-klupe izlazećeg sunca u uvali Mostir osmislivši i izradivši sam stražnji dio klupe.
Kao nastavak na lanjske ekološke akcije čišćenja podmorja i obale, u Mulinama i u Lučinom selu, ove godine radilo se u uvalama Ćinta i Čeprljanda. Sudionici akcije bili su Ronilački klub Roko iz Bibinja, Ronilački centar Ugljan i Kali tuna d.o.o., kamp Marijo, Općina Preko, komunalna tvrtka Obala i parkovi, TZ Ugljan, Udruga Idro te brojni mještani i turisti Čeprljande. Priznanje za doprinos očuvanju prirode i podmorja mjesta Ugljan, dobili su vlasnici Kampa Marijo – Tanja i Miroslav Bakota.
U kategoriji Najljepši vrt i okućnica kuće za odmor, nagrade su dobili Vesna Zubić, Polona Metličar Fric i Tatjana Merc Fric te Jasenka i Zdravko Jurišić. U kategoriji Najljepši vrt i okućnica domaćeg stanovništva, nagrađeni su Sanja i Tomislav Alavanja , Rajna Rebac te Katica i Anthony Marfat, koji žive u Americi, ali se uskoro vraćaju na Ugljan.
U kategoriji Najljepše terase ugostiteljskog objekta, nagradu je dobio restoran/konoba Ugljan, koji vodi diplomirani ekonomist Dario, najmlađi član obitelji Ivanac.

Autor:Općina Preko

Ugljan: Donacijama do novih klima

UGLJAN – Nova školska godina u područnoj školi Ugljan započela je u veselom ozračju. U prvi razred krenulo je šest prvašića, po tri djevojčice i dječaka koje su pjesmom i recitacijama dočekali učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda te njihove učiteljice Sofija Kralj i Lorena Tomić.

Prvašići su se pridružili svojim ostalim kolegama u školi, a njihovim dolaskom OŠ Valentin Klarin Preko – područna škola Ugljan može se pohvaliti s ukupno 26 učenika u kombiniranoj nastavi.
Područna škola u Ugljanu početak nove školske godine dočekala je u novom ruhu. Naime, roditeljskom donacijom u iznosu od 1 200 kuna kupljeno je devet rolo zavjesa kako bi se umanjila sunčeva svjetlost i vrućina hodnika, zbornice i razreda koji je okrenut prema istoku, pa u proljeće i ljeto uzrokuje velike vrućine te time djeci i učiteljici otežava nastavu.
Također, na inicijativu roditelja, a uz potporu ravnatelja škole Kristijana Smuda pokrenuta je akcija skupljanja donacija za klima uređaje za obje učionice. Tokom ljetnih mjeseci, prikupljao se novac od dobrovoljnih donatora te se došlo do iznosa od oko 4 500 kuna. To su mahom bile donacije ugostitelja, privatnika, udruge te privatnih osoba. Kako je cijena jednog klima uređaja bila 5 800 kuna prikupljeni iznos nije bio dovoljan, ali se tu uključila tvrtka Euroherc čijom je donacijom u iznosu 11 600 kuna pokrivena vrijednost obje klime, a sav materijal potreban za monažu donirati će Frigo Trade.
Preostali novac od donacija utrošit će se u potrebe ugljanske djece prema dogovoru s roditeljima, učiteljicama i ravnateljem.
– Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali i podržali ovu akciju u nadi da je ovo samo početak, poručuju iz područne škole u Ugljanu.

Autor:Općina Preko

OŠ Valentina Klarina bogatija za 34 učenika

PREKO – Otok Ugljan dobio je 34 novih učenika! Toliko ih je od Kukljice do Ugljana upisano u prvi razred Osnovne škole Valentina Klarina, a da bi im taj dan prošao što bezbolnije i ostao u trajnom sjećanju, njihovi stariji kolege prije prvoga školskog sata priredili su im prigodne programe.

U matičnoj školi u Preku, nakon dobrodošlice ravnatelja Kristijana Smuda, pet djevojčica i sedmero dječaka dočekala je učiteljica Lidija Lončar, kojoj je to, prisjetila se, sedma generacija prvaša.

– Naravno da je svaka generacija drukčija, ovo su djeca 21. stoljeća i tako im treba pristupiti, komentirala je kratko učiteljica Lončar prije održavanja prvog školskog sata. Cijeli tjedan, dodala je, bit će lagan, upoznavat će se međusobno jer je djeci potrebna prilagodba.
Kao i njihovim roditeljima koji su ih dopratili u školu i zapisali sve upute i korisne informacije kako bi njihovi prvaši što lakše prebrodili ulazak u novo životno razdoblje.

Autor:Općina Preko

Povratak u školske klupe 7. rujna

Nastava u školskoj godini 2015./2016. u Osnovnoj školi Valentina Klarina počinje u ponedjeljak, 7.rujna 2015., u 8.15 sati u matičnoj školi u Preku i u svim područnim školama.

Prvi tjedan u prvoj smjeni bit će neparni razredi, a u drugoj smjeni parni. Prvog dana nastava u matičnoj školi u Preku počet će u jutarnjoj smjeni u 8.15 sati (1.,3.,5.,7., razred), a u drugoj smjeni nastava će početi u 10.15 sati (2.,4.,6.,8., razred).
Za prvu smjenu autobus kreće iz Kukljice u 7.40 sati, a iz Mulina u 7.30 sati. Za drugu smjenu autobus kreće iz Kukljice u 9.40  sati,  a iz Mulina u 9.30 sati. Povratak je po završetku nastave.

Autor:Općina Preko

Početak nastave u DV Lastavica

Pedagoška godina 2015./2016. u Dječjem vrtiću Lastavica počet će u ponedjeljak, 7. rujna.

Nastava će početi prema radnom vremenu istaknutom u svim područnim odjelima i u središnjem odjelu u Preku.

Upisi su zaključeni još u kolovozu, nakon čega su formirane pedagoške skupine.

Djeco i roditelji, Uprava i odgojiteljice čekaju vas s radošću i radoznalošću!

Autor:Općina Preko

Državne potpore za očuvanje radnih mjesta na otocima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2015. godini koje su namijenjene otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Rok za podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije istječe 30. listopada 2015. godine.

O uvjetima Javnog poziva pročitajte na mrežnim stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Autor:Općina Preko

Dobrodošli na službenu mrežnu stranicu Općine Preko

Nova službena mrežna stranica Općine Preko napravljena je poštujući posljednju generaciju internetskog standarda.

Općina Preko smještena je na otoku Ugljanu, u srcu Dalmacije. Prostire se na oko dvije trećine sjeverozapadnog djela otoka Ugljana, nastanjene otoke Ošljak, Rivanj i Sestrunj te nenastanjene otočiće Tri Sestrice, Mali i Veliki Paranak i otok Idula. Općina Preko pripada Zadarskoj županiji, a sastoji se od sljedećih naseljenih mjesta: Preko, Poljana, Sutomišćica, Mali Lukoran, Lukoran i Ugljan sa zaseocima Čeprljanda, Batalaža, Sušica, Muline, Guduće, Ljoka, Šegići, Fortašćina, Strihine, Ivanac i Saraga.

Blizina Grada Zadra kao županijskog središta donosi Općini Preko značajne prednosti u odnosu na druge općine i gradove Zadarske županije, a relativno mala izgrađenost prostora i očuvanost od neprimjerenih prostornih intervencija i zahvata, blizina mora i ljepota obale čine je atraktivnom za stanovanje i stalno življenje.

Prema popisu stanovništva iz 2011., Općina Preko broji 3805 stanovnika, od čega u naselju Preko živi 1286 stanovnika. Trajektna luka Preko u koju pristaju trajekti na liniji Zadar – Preko najprometnija je luka po broju putnika na hrvatskim otocima s prevezenih više od 1,6 milijuna putnika i 260.000 vozila godišnje. Iz trajektne luke Preko vodi cesta koja povezuje dva kraja otoka Ugljana i Pašmana.

Autor:Općina Preko

U veliko urbano područje Grada Zadra ulazi 13 općina i Grad Nin

Trinaest općina Zadarske županije: Preko, Kali, Kukljica, Vrsi, Posedarje, Ražanac, Novigrad, Sukošan, Zemunik Donji, Poličnik, Bibinje, Galovac, i Škabrnja te grad Nin, iskazali su interes za pristupanjem Velikom urbanom području grada Zadra.
Načelnici općina upoznati su s ovim novim instrumentom Europske Unije na nedavnom sastanku kojeg je inicirao Grad Zadar, a spremnost na suradnju iskazali su potom i pismima namjere.

Veća urbana područja su gradovi koji prema posljednjem popisu stanovništva imaju više od 35.000 stanovnika i JLS-ovi koji gravitiraju tim gradovima odnosno koji imaju više od 30% dnevnih migranata u grad te zajedno s gradom kao nosiocem, imaju pravo na dodatna financijska sredstva u okviru Zakona o regionalnom razvoju.

Od 7 gradova samo će 4 biti odabrana i imat će pristup financijskim sredstvima. Izbor će biti izvršen na temelju Strategije ulaganja u urbanim područjima koju će izrađivati gradovi sa svojim općinama.

Ova strategija razlikuje od ostalih u tome što će navedeni projekti biti i implementirani. Formiranje urbanog područja nema veze s regionalizacijom ili administrativnim ustrojem, a sporazum koji općine potpisuju o pristupanju Velikom urbanom području omogućuje i izlazak iz asocijacije uz napomenu da ukoliko je općina dobila sredstva i započela projekt ne može izaći iz asocijacije dok projekt ne provede do kraja, naveo je pročelnik za EU fondove Grada Zadra, Šime Erlić.

Pročelnik Erlić objasnio je redoslijed procesa koji započinje definiranjem odluke Velikog urbanog područja grada Zadra, zatim njegovim uspostavljanjem nakon čega Ministarstvo regionalnog razvoja donosi odluku o Velikom urbanom području te na kraju izrada Strategije ulaganja.

Želimo da se ovaj postupak provede na dobrobit svih uključenih u taj proces, zaključio je zamjenik gradonačelnika Zvonimir Vrančić.

Ovaj novi instrument sukladan je Zakonu o regionalnom razvoju RH kojeg je usvojio Hrvatski Sabor u prosincu 2014. godine, a naslanja se na nove smjernice EU koje posebnu pažnju posvećuju razvoju urbanih područja zemalja članica.

Autor:Općina Preko

Razgledajte muzej franjevačkog samostana na Školjiću

PREKO – Kulturna ponuda Turističke zajednice Općine Preko ovoga je ljeta bogatija za još jedan sadržaj.

Svaki dan osim nedjelje, od 17 do 19 sati, posjetitelji mogu razgledati muzej u sklopu franjevačkog Samostana sv. Pavla Pustinjaka na Školjiću, koji je odlukom Ministarstva kulture prije dvije godine proglašen zaštićenim kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

U popis kulturnog dobra Samostana sv. Pavla Pustinjaka uvršteno je 56 predmeta i umjetnina, među kojima su i dvije slike nevelike umjetničke vrijednosti, ali značajne jer su rad dvojice zadarskih slikara s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Oltarnu sliku s prikazom sv. Roka naslikao je Ivan Skvarčina (Giovanni Squarcina), a slika Bogorodica od Bezgrješnog Začeća sa sv. Antom Padovanskim, sv. Ljudevitom i sv. Elizabetom rad je zadarskog konzervatora, arheologa i slikara Giovannija Smiricha (Ivan Žmirić, Zmirić, Smirić).

Zbirka čuva i nekoliko slika baroknih stilskih odlika, vjerojatno dio opreme samostana iz ranijih razdoblja, koje su izradili neznani majstori venecijanske provenijencije i koje su, iako skromne likovne kvalitete, vrijedno svjedočanstvo zalaganja redovnika da prostor svoje svakodnevice opreme suvremenim umjetničkim djelima. To su slike Molitva na Maslinskoj gori, Peta postaja Križnog puta – Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ, Sv. Ante Padovanski i Sv. Frane Asiški. U zbirci su i grb franjevaca trećoredaca, više kamenih ulomaka, ulomak pluteja, ophodno raspelo, viseći svijećnjak, knjiga Datja i Pridatja (knjiga primitaka i izdataka koju su od 1592. do 1675. vodili samostanski ekonomi), misal, tiskarske preše i tiskarske matrice različita sadržaja, pisaći stroj, grafički stroj koji je samostan otkupio od obitelji pokojnoga slikara, grafičara i restauratora Josipa Resteka, a navodno je nekad pripadao uglednoj zagrebačkoj obitelji Strozzi, pišu Naši školji.

Autor:Općina Preko

Širokopojasni internet u šest otočnih općina

PREKO/ZADAR – U Maloj vijećnici Doma Zadarske županije otočne općine Preko, Kali, Kukljica, Pašman, Sali i Tkon potpisale su Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Projekt će bit realiziran u četiri faze: Izrada studije izvodljivosti, Izrada plana razvoja širokopojasne infrastrukture, Potpora jedinicama lokalne samouprave u provedbi javne rasprave i izrada konačne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture.

Procijenjena vrijednost dokumenata i aktivnosti za razradu projekta je do 200.000,00 kuna.

Razvoj širokopojasne infrastrukture utjecat će na ekonomski razvoj gradova i općina uključenih u projekt, povećanje računalne pismenosti i mogućnosti zapošljavanja, povećanje učinkovitosti javnih usluga obrazovanja i zdravstva, povećanje poslovne konkurentnosti svih jedinica lokalne samouprave uključenih u projekt, a ponajviše otočnih općina.

Autor:Općina Preko

Jerolimov se povlači, Novoselić za kormilom Općine Preko

PREKO – Ante Jerolimov odlučio se povući s pozicije načelnika Općine Preko. Njega će na toj fukciji naslijediti dosadašnji zamjenik Karlo Novoselić koji će Općinu voditi od 01. kolovoza 2015. pa do idućih redovitih lokalnih izbora…

Jerolimov je svoju odluku obrazložio putem priopćenja koje objavljujemo u cijelosti.

Poštovane mještanke i mještani,

Želim Vas izvijestiti kako sam se, nakon 14 godina rada u Općini Preko, od čega 3 godine na dužnosti donačelnika, a potom 11 godina na mjestu načelnika, odlučio povući sa svih funkcija.
Koliko god mi bilo teško donijeti tu odluku, smatram da je ona ispravna i racionalna. Kroz ovih 14 godina fizički i psihički sam se u potpunosti iscrpio, a ni zdravstveno više nisam u besprijekornom stanju.

Budući da osjećam kako više neću moći biti na razini na kojoj su me moji mještani i birači navikli gledati sve ove godine, smatram da je pošteno od mene da svoju poziciju čelnog čovjeka Općine Preko prepustim mlađem, poletnijem te ambicioznijem čovjeku, svojem zamjeniku – Karlu Novoseliću, koji je na posljednjim lokalnim izborima 2013. godine izabran uz mene na funkciju donačelnika Općine Preko. On bi na čelnoj poziciji Općine trebao ostati do redovnih lokalnih izbora 2017. godine.

Tijekom posljednjih 14 godina napravljeni su veliki infrastrukturni projekti u našoj Općini o kojima smo do tada mogli samo sanjati. Sve to postigli smo zajedništvom, za što upućujem veliku zahvalu svojim suradnicima iz Općine Preko, te HDZ-a i naših koalicijskih partnera. Hvala mještanima i biračima koji su naš rad znali prepoznati na izborima, na kojima smo četiri puta uzastopce pobjeđivali s uvjerljivom razlikom.

Svojim nasljednicima, iskreno, želim da naprave još više i bolje od onoga što sam uspio ja sa svojim suradnicima.

S poštovanjem, Ante Jerolimov

Autor:Općina Preko

Obavijest o javnoj raspravi UP Sušica – zapad

PREKO – Općina Preko saziva ponovljenu javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad. Javni uvid o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad trajat će od 24. srpnja 2015. godine do 31. srpnja 2015. godine.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Preko od 09. srpnja 2015. godine, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje

P O N O V N U J A V N U R A S P R A V U
o
prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad

1. Javni uvid o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad trajat će od 24. srpnja 2015. godine do 31. srpnja 2015. godine.

2. Tijekom javnog uvida grafički i tekstualni dio prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad, bit će izložen u vijećnici Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati.

3. Javno izlaganje održati će se dana 27. srpnja 2015. godine s početkom u 10,30 sati u vijećnici Općine Preko u mjestu Preko, na adresi: Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2.

4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad mogu se upisivati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad za vrijeme trajanja javnog uvida ili se mogu dati u pisanom obliku na adresu: Općina Preko, Jedinstveni upravni odjel Općine Preko, 23 273 Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, zaključno sa 10.
kolovoza 2015. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Milena Brižić, prof.

Autor:Općina Preko

Kreće suzbijanje komaraca na području Općine Preko

PREKO – U noći s četvrtka na petak (sa 02. na 03. srpnja) održat će se dezinsekcija komaraca na području općine Preko.

Iz tvrtke Ciklon d.o.o. obavještavaju mještane kako će se u noći s četvrtka na petak provesti mjere suzbijanja odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije).

”Suzbijanje komaraca obavit će se metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime s postiže bolje prekrivanje prostora i veća efikasnost.

Koristit će se preparat na bazi sintetskog piretrina (buhača), a.t. permetrin, piperonilbutoksid, S-bioaletrin niske tiksičnosti za ljude i toplokrvne životinje.

Formulacijski sistem osigurava evaporaciju vode iz kapljica spreja, produžujući tako korisno vrijeme djelovanja insekticida.

Isto tako molimo cijenjeno građanstvo da u krugu svog stambenog prostora, okućnice ili vrta isprazne zaostalu vodu u kantama, bačvama, posudama za cvijeće i sl. Na taj način postići će se sveobuhvatnost u suzbijanju komaraca, a time i mirnije noći.

Za sva eventualna pitannja slobodno nam se obratite”, stoji u priopćenju tvrtke Cikon d.o.o. Zadar.

Autor:Općina Preko

Za sve žitelje i posjetitelje općine Preko omogućeno besplatno korištenje WiFi-a

Prateći trendove na međunarodnom turističkom tržištu i zahtjeve suvremenih turista, Općina Preko postavila je čak 10 Hotspot točaka za slobodni pristup internetu i to na sljedećim lokacijama:

 • Preko – trajekt,
 • Preko – centar,
 • Preko – plaža Jaz,
 • Poljana,
 • Sutomišćica,
 • Mali Lukoran,
 • Veliki Lukoran,
 • Ugljan – centar,
 • Ugljan – Muline i
 • Ugljan – Čeprljanda.

Autor:Općina Preko

Preko

Preko je prometno i administrativno središte otoka Ugljana sa starim dijelovima tipične dalmatinske arhitekture i mnoštvom ladanjskih kuća patricijskih obitelji.

Poznato je po atraktivnim plažama od kojih se posebno ističe Jaz, koji više od 10 godina nosi oznaku kvalitete Plava zastava.

Mediteranski ugođaj najbolje ćete osjetiti šetajući po «lungomare» ili ispijajući omiljeno piće na nekoj od terasa s pogledom na Zadarski kanal. Preko je najbliže polazište za izlet na Sv. Mihovil (265 m iznad mora) do kojeg vodi 3 km duga asfaltna cesta. S tvrđave se pruža pogled na više od 200 otoka zadarskog arhipelaga i na NP Kornati. Samo 80 metara udaljen od Preka leži idiličan otočić Galevac (Školjić), prekriven bujnom mediteranskom vegetacijom, koja skriva vrijedan samostan franjevaca trećoredaca iz 15. st.

Na istočnoj strani mjesta, blizu trajektnog pristaništa, nalazi se romanička crkvica Sv. Ivana iz 11. st.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Općina Preko broji 3805 stanovnika, od čega u naselju Preko živi 1286 stanovnika. Trajektna luka Preko u koju pristaju trajekti i brodovi na liniji Zadar – Preko jedna je od najprometnijih luka po broju putnika na hrvatskim otocima s prevezenih više od 1,6 milijuna putnika i 260.000 vozila godišnje. Iz trajektne luke Preko vodi cesta koja povezuje dva kraja otoka Ugljana i Pašmana

preko

Autor:Općina Preko

Poljana

Poljana je pitoreskno mjesto smješteno u uvali između Preka i Sutomišćice. Poljana je poznata po vrhunskom maslinovom ulju.

S jedne strane omeđuje je slikoviti poluotok Sv. Petar s istoimenom romaničkom crkvicom iz 13. stoljeća te nizovi kuća s druge strane okruženi obrađenim vrtovima i maslinicima. Zbog više od 300 bunara i izvora vode te velikog broja sunčanih sati, u Poljani tijekom cijele godine uspijevaju brojne vrste povrća i voća. Poljana je poznata po vrhunskom maslinovom ulju.

Uređeni vrtovi i bujna mediteranska vegetacija (posebice ružmarin) su ono što Poljanu čini posebno lijepom, naravno ako izuzmemo šljunčane plače i bistro more.

poljana

 

Autor:Općina Preko

Sutomišćica

Sutomišćica je malo turističko naselje i lučica na istočnoj obali otoka Ugljana.  Naselje je niknulo u istoimenoj uvali dva kilometra udaljenoj od trajektnog pristaništa u Preku, a nalazi se između Poljane i Lukorana.

Jugozapadno od naselja nalazi se brdo Vela glava (238 m), odakle se pruža lijep pogled na zadarski arhipelag i Ravne kotare. Na regionalnoj je prometnici koja prolazi uzduž otoka.

Sutomišćica nudi sigurno sidrište nautičarima i raspolaže vezovima u najmlađoj marini Zadarske županije – Olive Island Marini, koja je tri uzastopne godine (2014., 2015. i 2016.) proglašena najboljom malom marinom na Jadranu u izboru Hrvatske gospodarske komore (nagrada Turistički cvijet).

 

 

 

 

 

U Sutomišćici se nalazi poznati barokni ljetnikovac zadarske obitelji Lantana, iz 1686. godine. Ljetnikovac s prostranim parkom i kapelom primjer je baroknoga dvorca mletačke vrste.

 

lantana

Autor:Općina Preko

Lukoran

Lukoran je naselje u središnjem dijelu sjeveroistočne obale otoka Ugljana. Smješten je uza središnje plodno polje i slikovite uvale.
Uvala – luka Lukoran, posebno vrlo dobra operativna obala, zaštićeni su od većine vjetrova, osim onih iz zapadnog kvadranta, tramontana i jači zmorac (maestral).

Jedno je od najslikovitijih mjesta na otoku Ugljanu. Nalazi se između Sutomišćice i Ugljana. Plaže su okružene stoljetnom borovom šumom. Gospodarska je osnova poljodjelstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, ribarstvo i turizam. Spominje se 1075. u srednjem vijeku kao posjed zadarskih benediktinaca. Crkva sv. Lovre s romaničkim obilježjima podignuta je 1877. godine, a preuzela je istog titulara napuštene crkve na groblju. Nova crkva podignuta je iz temelja, pa u njoj nema tragova ranijih razdoblja, jedino su oltari prenijeti iz stare crkve. Ispod Zmorašnjeg Lukorana su ostaci gotičke crkvice i zgrade; po predaji sagradili su ih egipatski monasi u 14. stoljeću.

Lukoran se sastoji od sljedećih zaselaka: Mali Lukoran, Turkija, Zmorac, Primorje, Punta, Rančićevi-Sikirićevi.

Lukoran je pun uvala i plaža s borovim šumama. Više ladanjskih kuća zadarskih plemićkih obitelji od kojih je najpoznatiji ljetnikovac obitelji de Ponte iz 17. stoljeća.

U Malom Lukoranu je prema predaji pjesnik Petar Preradović, očaran izlaskom sunca na otoku, ispjevao poznatu hrvatsku budnicu “Zora puca”.

malilukoran825

Autor:Općina Preko

Ugljan

Ugljan je prostorno najveće naselje u Općini Preko. Udaljen je 11 kilometara od Preka, ima 1316 stanovnika koji se pretežito bave poljodjelstvom, maslinarstvom, voćarstvom, ribarstvom i turizmom.

Mjesto Ugljan je prostorno najveće mjesto na otoku s dugogodišnjom turističkom tradicijom. Sa svojih devet zaseoka (Čeprljanda, Lučino Selo, Batalaža, Sušica, Gornje Selo, Muline, Guduće, Fortoština i Varoš) smjestio se na sjeverozapadnome dijelu otoka. Spomenici iz doba rane antike sačuvani su u Mulinama: Villa Rustica, kasno antički mauzolej, ostaci starokrščanske bazilike te Antički tijesak – monumentalni gospodarski objekt iz I. st. za preradu ulja, svjedoče o ranom boravku čovjeka na ovom prostoru.

Na rtu, koji sa sjeverne strane zatvara luku, smješten je stari franjevački samostan iz 15. stoljeća s jednobrodnom gotičkom crkvom iz 1447. godine. U klaustru su uzidani zanimljivi romanički kapiteli. U selu je više ljetnikovaca zadarskih plemićkih obitelji. Uz uvalu Batalaža otkriveni su ostaci rimske vile. Jugoistočno od sela, na uzvisini Kuran, ostaci pretpovijesne gradine.

Kupače će oduševiti lijepe pješčane plaže, od kojih su najljepše one u uvali Ćinta, Mostir i Luka u Mulinama. U Ugljanu ima nekoliko restauracija u kojima se nude domaći specijaliteti.

Naselje nije kompaktno jer ga duboka uvala Soline, oko koje je smješteno, razdvaja na dva dijela, a blizina državne ceste D110 koja prolazi gotovo uza samu uvalu ne dopušta da se naselje uspješno spoji i poveže u jednu cjelinu.

ceprljanda

12